simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComGosp ܕܨ̣ܕܘ ܠܒܢܢܫܐ̈ ܒܝܕ ܒܠܘܥܐ̈ ܕܡܠܝܗܘܢ̈ ܂ ܡܠܚ̣ܘ ܐܢܘܢ ܒܬܪ ܡܠ̇ܚܝܢ ܠܢܘܢܐ̈ ܕܠܐ ܢܣܪܘܢ ܂ ܗܟܢܐ ܘܫܠܝܚܐ̈ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܒܢܡܘܣܐ ܕܦܓܪܐ ܐܢ̇ܫܝܐ ܀ ܡܢ̣ܘ ܗܟܝܠ ܬܘܒ ܠܗ̇ܢܘܢ̇ ܕܐܝܟ ܒܬܪ ܇ ܦܣ̇ܩ ܠܗ ܒܬܪܝܢܘܬܐ ܕܟܝܢܐ̈ ܘܕܕܡܘܬܐ̈
JulRom ܙܒܢܐ . ܫܩܠ ܗܘܼܐ ܓܝܪ ܕܢܐܡܪ ܠܗܘܢܿ ܕܐܚܪܬܐ ܠܡ ܐܬܪܥܝܬܼ ܒܬܪ . ܕܠܐ ܢܬܥܕܠܘܢ ܒܗܿ ܚܐܪܐ̈ ܘܪܘܪܒܢܐ̈ ܕܡܠܟܘܬܐ
JulRom ܦܘܩܕܢܐ ܗܢܐ . ܘܟܐܡ ܥܠ ܒܙܬܐ ܕܢܨܪܝܐܼ̈ . ܗܕܡ ܗܕܡ ܒܬܪ ܠܗܘܢ ܨܒܝܢܐܝܬ ܘܢܬܬܓܪ ܚܝܘܗܝ̈ . ܐܢ ܕܝܢ ܐܢܫ ܡܡܪܚ
EliaNis:Chron ܗܢܐ ܣܝܩܘܡܐ ܆ ܗܘ̇ܐ ܪܫ ܫܢܬܐ ܗ̇ܝ ܘܡܐ ܕܫܒܬܐ ܂ ܘܫܢܬܐ ܗܝ ܒܬܪ ܫܢܬܐ ܕܒܬܕܗ̇ ܝܘܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ ܂ ܘܐܢ ܗ̇ܘܐ ܡܘܠܕܗ ܕܬܫܪܝ
SevAnt:LuqJul ܚܘܫܒܐ̈ ܬܪܝܨܐ̈ . ܘܡܬܒܩܝܢ ܚܢܢ ܒܡܠܬܐ X¹²0 XXܠܝܬܐ . ܒܬܪ ܬܪܥܝܬܐ̈ ܕܗܢܐ ܟܠܗ ܩܛܝܢܢ ܘܡܥܠܝܢ · Xܕ ܪܕܝܢܢ ¹⁰ܕܝܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܗ̣ܘܐ ܇ ܗܠܝܢ ܕܒܠܚܘܕ ܦܐܝܢ ܠܐܠܗܐ . ܘܕܐܬܚܙܝ ²ܠܗ̇ܢܘܢ ܒܬܪ ܒܣܪܐ ܐܬܝܕܥ ܕܟܬܪ ܐܠܗܐ ܆ ܒܝܕ ܕܥܒ̇ܕ ܗܘܐ ܘܡܡܠܠ ²⁰ ܐܦ ܡܢ
P:John [AB] ܗܠܝܢ ܆ ܐܙܠ ܝܫܘܥ ܠܥܒܪܐ ܕܝܡܐ ܕܓܠܝܠܐ ܂ ܕܛܒܪܝܘܣ . ܒܬܪ ܠܐ ܡܗܝܡܢܝܢ ܐܢܬܘܢ ܆ ܐܝܟܢܐ ܠܡܠܝ̈ ܕܝܠܝ ܬܗܝܡܢܘܢ ܀ ܀  
JulRom ܕܐܙܠ ܠܒܝܬ ܡܫܪܝܗ ܘܗܘܼܐ ܠܘܬ ܢܦܫܗܼ . ܐܬܒܝܢ ܒܪܥܝܢܗ ܒܬܪ ܟܢܘܫܝܐ . ܘܕܘܐ ܗܘܼܐ ܛܒ . . . ܛܪܘܢܐ ܕܝܢ ܠܝܛܐ ܡܢ
Ath:Inc ܡܘܬܐ ܢܗܘܐ ܬܘܒ ܦܓܪܐ . ܥܠ ܗ̇ܝ ܕܝܬܝܪܐ ܐܢܫ ܢܩ̇ܒܠ ܐܢܘܢ . ܒܬܪ ܢܒ̣ܕܘܢ . ܟܕ ܠܐ ܡܬܪܢܝܢ ܟܠ ܟܘܠܗ . ܕܐܢ ܣܟ ܡܫܟܚܐ ܕܡܢ
JnMaron:Expos X ܩ̣̇ܠܣܛܝܢܘܣ : ⁴ XX 37ܝܕܥܐܢ̣ܐ ܕܝܢ ܘܠܟܝ̇ܢܗ ܕܡܠ̣ܬܐ ܒܬܪ ܩܕܝܫܐ ² X X9ܩܣܘܣܛܘܣ ܐܦܝܣ ) ܩܘܦܐ ( ܕܪܘܡܝ ³ܗ̇ܘ ܕܗ̣ܘܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܡܫܝܚܐ ܩܒܠ ܡܘܬܐ ܂ ܘܥܠ ܗܝ̇ ܐܫ̇ܬܘܝ ܠܗܘ ܝܝ ܚ̣ܙܘܐ ܂ ܘܟܕ ܒܬܪ ܦܫܝ ܠܘܬܟ ܕܥܡܟ ܐܗ̇ܘܐ ܘܠܟ ܐ̇ܚܙܐ ܒܟܠܙܒܢ ܂ ܘܗ̣ܘ ܩܕܡܝܐ
Pall:LausHist ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܓܢܝܢ ⁴³ܘܠܐ ܒܬܪ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܫܒܚܝܢ ܢܐܙܠ ܇ ܒܬܪ ܘܕܚܛܝܐ̈ . ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܚܢܢ ܙ̇ܕܩ ܠܢ ܠܡܥܒܕ̣ ܕܠܐ
BarṢal:ComGosp ܕܗ̣ܘܐ ܒܪܐܢܫܐ ܂ ܘܐܠܘ ܒܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܂ ܚ̣̇ܝܐ ܠܐ ܡܟ̇ܬܪ ܒܬܪ ܠܐ ܗ̇ܘܐ ܗܘܐ ܂ ܘܐܠܘ ܒܡܨܥܝܬܐ̈ ܂ ܐܠܗܐ ܠܐ ܡܟܬܪ ܗܘܐ ܡܢ
SevAnt:Epist ܩܝܡܬܐ . ܘܒܩܦܠܐܘܢ ܡ̇ܢX ܕܬܡܢܬܥܣܪ : ܕܟܬܒܐ ܗ̇ܘ ܒܬܪ ܫܪܝܪܐ-Ẍ ܘܐܪܝܟܐ̈ ܘܕܠܝܬ ܠܗܘܢ ܣܟܐ . ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܝܢ
ChronMin ܣܘܢܗܕܘܣ ܃ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܒܬܪ ܘܡܢ ܣܘܠܩܗX ܂ 3ܙ ܝ ܡܬܟܢܫܢ̈ ܫܝܐ̈ ܂ [ܪ]ܨܘ ܂ ܀ ܝ ܡܚܕܐ ܕܝܢ
GanBus ܓܠܘܬܐ ܕܝܢ ܕܒܒܠ ܝܘܟܢܝܐ ܐܘܠܕ ܠܫܠܬܐܝܠ . ܫܠܬܐܝܠ ܐܘܠܕ ܒܬܪ ܩ̣ܪܐ ܇ ⁷ܟܕܐܦ ܗ̣ܘ ܒܪ ܕܕܗ̇ ܕܝܠܗ̇ ܗܘ̣ܐ . [X 12--16]ܡܢ
ActsStAnth ܛܘ̇ܪܐ ܕܗܠܝܢ ܢܣܝܢܐ̈ ⁹⁰ ܘܣܘܪܚܢܐ̈ ⁹¹ܢܕܪܟ ܫܝܢܐ ܒܬܪ ܕܪܓܙ ܐܠܗܐ ܗܟܢܐ ܬܘܒ X X71ܥܬܝܕ ܕܢܬܪܥܐ ܆ ܘܠܐ ܗܘܐ ܡܢ
ChronMin ܗܢܐ ܡܡ̣ܠܟ ܐܚܙ ܒܪܗ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܝܘ ܂ ܂ ܘܒܝܘܡܝ̈ ܗܢܐ ܡܬܢܒܝܢ ܒܬܪ ܐܫܥܝܐ ܘܗܘܫܥ ܘܡܝܟܐ ܡܐܪܫܝܐ ܂ ܘܝܘܐܝܠ ܒܪ ܒܬܘܐܝܠ ܀
BarṢal:ComGosp ܙܒܢܐ ܀ ܘܗ·ܕ ܢ ܦܢ̣ܝ ܃ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܢܐܬܐ ܃ ܗ ܂ ܐܝܟܢܐ ܒܬܪ ܗܘܐ ܠܗ̇ ܙܒܢܐ ܂ ܡܣܒܪܐ ܗܘܬ ܕܡܬܢܩܦܐ ܠܡܟܝܪܗ̇ ܘܝܠܕܐ ܝ