simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ComGenExod ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܡܢ ܒܬܪ ܕܫܩܠܝܢ ܦܐܪܝܗܘܢ̈ ܆
ActsSlaveChrist ܘܒܟܠܗ ܡܕܢܚܐ 22 ܒܬܪ ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܕܫܢܬܐ
LiberGrad ܐܦ ܝܥܩܘܒ ܪܗܛ ܒܬܪ ܓܡܝܪܘܬܐ : ܟܕ
Ps-Dion:ChronZuq ܐܢܐ ܐܚܘܐ ܂ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ̣ ܩܘܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܡܬܦܫܩܐ ܩ̇ܐܡ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܡ̇ܐܬ ܃ ܘܒܢܩܝܦܘܬܗ
SynWestSyr ܡܬܦܬܚܐ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܆ ܒܬܪ ܬܫܡܫܬܐ ܕܨܦܪܐ· ܘܗܘܝܬܘܢ
SevAnt:LuqGramm ܠܬܪܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܝX ܚܕܝܘܬܐ ܂
Babai:BookUnion ܒܘܕܩܗܝܢ ܂ ܡܢ ܒܬܪ ܝܠܕܐ ܂ XX
JnEph:ActsEastSaints ܐܠܘܢ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܡܫܝܓ ܗܘܐ ܠܗܘܢ
Eph:ComGen&Exd ܝXX X [1] ܒܬܪ ܗܠܝܢ̣ . ܡܝܬܬ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܝܚܝܕܝܐ ܪܘܚܢܐܝܬ ܡܢ ܒܬܪ ܫܘܠܡܐ ܕܐܓܘܢܗ̣ ܕܐܝܬܝܗܝܢ
SevAnt:CathHom ܒܦ̇ܣܩܐ ܕܐܠܗܐ̇ ܡܢ ܒܬܪ ܡܘܬܗ ܕܡܘܫܐ ܆
Chron1234 ܦܘܩܐ ܂ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܡܠܟ ܒܫܢܝܐ̈ ܬܡܢܐ
SynOr ܟܕ ܣܥܪܘ ܘܬܪܨܘ ܒܬܪ ܒܬܪ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܐܝܠܝܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܗ̇ܢܘܢ ܪܘܚܢܝܐ̈ ܕܡܢ ܒܬܪ ܩܝ̣ܡܬܐ . ܐܝܟ
Elia:epLeonḤar ܕܗ̣ܘ ܇ ܡܢ ܒܬܪ ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܡܫܝܚܐ
BarEbr:CandSanc ܕܟܪܡܐ ܐܢ̇ܐ ܡ̣ܚܝܠܐ ܒܬܪ ܩܛܘܦܐ̈ ܐܬ̇ܝܬ ܒܛܝܒܘ
P:Deut [AB] . ܘܡܢ ܒܬܪ ܬܠܬ ܫܢܝܢ̈ :
SevAnt:LuqGramm ܒܬܪܝܢܘܬܐ ܕܟܝܢܐ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܂ ܘܛܥܬܗ
P:4Macc [AB] ܐܠܗܐ . ܒܬܪ ܟܢ ܕܝܢ ܐܗܦܟܘ