simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܕܡܬܟܬܒ ܠܗܘܢ 12ܡ̣ܢ ܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܕܗܘܦܪܟܝܐ ܘܒܢܝ̈ ܒܬܪ : ܥܡ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܕܡܬܚܡܝܢ 11ܘܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܆ ܡ̣ܢ
Tim1:Epist ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܡ̇ܢ ܆ |X212|ܐܘ ܒܬܪ ܩܝܡܬܐ ܕܡ̣ܢ ܡܝܬܐ̈ ܒܬܪ ܕܝܢ ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܒܟܝܢܐ ܘܟܝܢܐܝܬ ܐܝܬܘܗܝ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ : ܐܘ
Tim1:Epist ܩܘܕܫܐ : ܦܓܪܐ ܕܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܘܐܝܬܘܗܝ ²X⁷ܘܡܬܗܝܡܢ ܆ ܒܬܪ ܐܝܟ XܟܝܢܐX 3 , X : ²⁸⁶ܘܐܢܗܘ̈ ܕܠܚܡܐ ܕܡ̣ܢ ܚܛܐ̈
Tim1:Epist 27ܡܐܡܪܐ̈ ܕܥܠ ܢܦܫܐ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܪܒܐ 28ܡܪ ܝ ܐܒܐ . ܬܠܬܐ ܒܬܪ ܐܘܪ ܓܢܝܣ ܆ ܫܕܪ ܠܝ ܕܩ̇ܪܐ 26ܐܢܐ ܒܗ ܘܡܫܕܪ ܐܢܐ ܠܗ . ܘܥܩܒ
Tim1:Epist ܕܐܬܛܒܥ ܒܝܘܩܢܐ ܡܠܟܝܐ ܃ ܠܘ ܕܗܒܐ ܡ̇ܢ ܒܫܡ̣ܐ ܕܟܝܢܗ ܃ ܒܬܪ ܂ ܒܡܐܬܝܬܗ ܕܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܘܒܚܝܠܗ ܕܥܠܝܐ ܂ ܐ ܢ ܓܝܪ ܕܗܒܐ
Tim1:Epist ܩܝܡܬܐ ܐܫܬܘܝ ܠܣܝܡܬ ܒܢܝܐ̈ ܃ ܐܝܟ ܗ̇ܢܘܢ ܕܚܢܦܐ̈ ܒܬܪ ܕܡ̣ܢ ܥܒܕܐ̈ ܐܡ̇ܪ ܕܐܫܬܡܠܝ ܃ ܘܡ̣ܢ ܒܬܪ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܐܘ
Tim1:Epist ܟܢ ܕܝܢ ܘܐܦܠܐ ܕܐܬܚܪܝܘ ܥܡ ܚܕܕܐ̈ 0ܝ ܝܕܥܝܢܢ ܂ ܐܠܐ ܒܬܪ ܠܘ ܕܝܢ ܒܚܬܝܬܘܬܐ ܂ ܘܠܐ ܠܘܬ ܟܠܢܫ ܘܠܐ ܒܟܠܙܒܢ ܣܥܪ ܗܕܐ ܂
Tim1:Epist ܕܫܢܝܬ̤ ܡܢܗ ܂ ܬܘܒ ܕܝܢ ܃ ܐܢܗܘ ܡ̇ܢ ܕܩܢܝܐ ܢܦܫܐ ܝܕܥܬܐ ܒܬܪ ܐܘ ܝ̇ܕܥܐ ܝ ܒܐܝܠܝܢ ܕܐܣܬܥܪ ܡܢܗ̇ ܐܘ ܡܣܬܥܪܢ̈ ܒܦܓܪܗ̇
Tim1:Epist ܕܡܬܟܬܒ ܠܗܘܢ ܡ̣ܢ 27ܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܕܗܘܦܪܟܝܐ ܪܒܬܐ ܒܬܪ ܥܡ 25ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܕܡܫܡܗܝܢ ܘܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ 26ܡ̣ܢ
Tim1:Epist ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܐܘ ܒܬܪ ܩܝܡܬܐ ܕܡ̣ܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ ܐܫܬܘܝ ܠܣܝܡܬ ܒܬܪ ܐܝܟ ܐܪܝܘܣ ܃ ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܡܪܫܥ ܗ̇ܘ ܥܠ ܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ܃ ܐܘ
Tim1:Epist ܚܪܡܐ ܡܢܗܪ ܘܡܦܪܫ ܐܒܘܢ ܬܐܘܠܘܓܘܣ ܆ |ܩ |T 112ܟܪ ܐܡ̇ܪ . ܒܬܪ ܡ̇ܢ ܆ ܒܡܬܒܪܢܫܢܘܬܗ ܕܝܢ ܩܒܠ ܐܢܝܢ̈ ܠܗܠܝܢ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܆
Tim1:Epist ܫܘܢܝܗ̇ ܕܡ̣ܢ ܦܓܪܗ̇ ܃ ܂ ܙ ܝX X ܩܢܝܐ ܡ̇ܕ ܢ ܘܐܦ ܨܒܝܢܐ ܒܬܪ ܂ ܬܘܒ ܕܝܢ ܃ ܐܢܗܘ ܡ̇ܢ ܕܩܢܝܐ ܢܦܫܐ ܝܕܥܬܐ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ
Tim1:Epist ܂ ܘܠܡܥܡܘܕܝܬܐ ܘܠܪܒܘܬ ܟܗܢܘܬܐ ܘܠܗܝܡܢܘܬܐ ܩܒܠܘ ܃ ܒܬܪ ܂ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܕܝܢ ܂ ܘܐܥܝXܕܘ ܠܟܠXܘܢ ܥܝXܝXܐ̈ ܃ X ܕܒܬܪ
Tim1:Epist ܩܝܡܬܐ . 35ܐܘ ܩ̇ܪܐ ܠܗ ܚܫܘܫܐ ܡ̇ܢ ܡܛܠ ܟܝܢܗ ܇ 36ܠܐ ܒܬܪ ܕܡܪܢ ܇ ܚܫܘܫܐ ܡ̇ܢ ܡ̣ܢ ܩܕܡ 34ܩܝܡܬܐ : ܠܐ ܚܫܘܫܐ ܕܝܢ ܡ̣ܢ
Tim1:Epist ܩܝܡܬܐ ܕܡ̣ܢ ܡܝܬܐ̈ ܐܫܬܘܝ ܠܣܝܡܬ ܒܢܝܐ̈ ܃ ܐܝܟ ܗ̇ܢܘܢ ܒܬܪ ܐܝܬܘܗܝ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܃ ܐܘ ܒܬܪ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܡ̇ܢ ܃ ܐܘ
Tim1:Epist ܥܡܕܐ ܝ ܕ ܠܢ ܘܕܒܝܬ ܐܝܕ̈ ܢ ܢܬܩܒܠܘܢ ܂ ܟܕ ܛܒ ܗ̣ܘ ܩܕܝܫܐ ܒܬܪ ܡ̣ܢ 3ܗܪܣܝܣ ܐܝܕܐ ܕܗ̣ܝ ܠܥܕܬܐ ܐܬ̇ܝܢ ܃ ܙ̇ܕܩ ܕܡ̣ܢ
Tim1:Epist ܐܟܣܝܘܡܐ ܕܩܒ̣ܠܬ ܘܕܪܓܐ ܂ ܝ ܘܬ̇ܚܡܬܗ ܒܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܒܬܪ ܕܝܢ ܐܡ̇ܪܬ ܠܘܬܗ ܕܠܝܬ ܠܟ ܡܟܝܠ ܫܘܠܛܢܐ ܗܕܐ ܠܡܣܥܪ ܃ ܡ̣ܢ
Tim1:Epist ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܐܘ ܒܬܪ ܩܝܡܬܐ ܐܫܬܘܝ ܠܣܝܡܬ ܒܢܝܐ̈ ܃ ܐܝܟ ܒܬܪ ܐܡ̇ܪ ܡ̇ܢ ܕܡ̣ܢ ܥܒܕܐ̈ ܐܡ̇ܪ ܕܐܫܬܡܠܝ ܃ ܘܡ̣ܢ
Tim1:Epist ܫܘܢܝܗ̇ ܕܡܢܗ ܂ ܡܛܠ ܝX ܓܝܪ ܠܡ ܕܣܪܝܟܐ ܒܪܚܡܬܗ ܕܦܓܪܐ ܃ ܒܬܪ ܒܐܣܛܘܟܣܐ̈ ܕܡܢܗܘܢ ܐܬܪܟܒ ܦܓܪܗ̇ ܥ̇ܡܪܐ ܂ ܘܐܦ ܡ̣ܢ
Tim1:Epist 18ܪܫܢܘܬܐ ܐܘ ܪܚܡܝ̈ ܝܬܗܘܢ ܘܪܚܡܝ̈ ܟܣܦܐ 19ܘܪܚܡܝ̈ ܒܬܪ ܆ ܕܐܢܫ ܡ̣ܢ 17ܡܚܪܡܐ̈ ܘܡܙܛܡܐ̈ ܐܘ |ܩ |L 312ܡܫܝܚܢܝ̈