simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ThdrMops:ComGospJohn ܕܢܣܒܘ ܟܐܦܐ̈ ܀ ܐ̇ܡܪ ܠܗܘܢ ܝܫܘܥ ܃ ܣܓܝܐܐ̈ ܥܒܕܐ̈ ܒܬܪ ܗ̣ܝ ܕܡܪܢ · ܝܝ· 0ܝ· ܒܚܝܠܗ ܟܣܝܐ ܃ ܒܛܠܗ ܠܚܐܦܗܘܢ ܡ̣ܢ
ThdrMops:ComGospJohn · ܕܝ̣ܗܒܠܗ̇ ܓܠܝܐ ܬ ܬܚܘܝܬܐ ܕܫܪܪܗܝܢ ܕܡܠܘܗܝ̈ ܆ ܒܝܕ ܒܬܪ ܐܢܬܬܐ Xܝ ܗ·ܡܢܝܢܝ ܇ ܫܦܝܪ ܗܫܐ ܗ̇ܝ ܕܗ ܡܢܝܢܝ ܐ̣ܡܪ ܠܗ̇ ܃
ThdrMops:ComGospJohn ܕܐܡ̣ܪ ܆ ܕܐܢܐ ܐܢܐ ܢܘܗܪܗ ܕܥܠܡܐ ܐܡ̇ܪܝܢ ܗܘ̣ܘ ܠܗ ܆ ܕܐܢܬ ܒܬܪ ܢܦܫܗ ܂ ܂ X ܝܝ ܗܟܢܐ ܬܘܒ ܥ̣ܒܕܘ ܐܦ ܒܡܠܐ̈ ܕܡ̣ܢ ܠܥܠ ܃ ܕܡ̣ܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܗܟܝܠ ܕܐ̣ܡܪ ܕܒܪܫܝܬ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘ̣ܐ ܡܠܬܐ ܃ ܘܒ̣ܕܩ ܒܬܪ ܗܘ̣ܐ ܂ ܟܠܢܫ ܦܠܓܘܬܐ ܣܥ̇ܪ ܒܟܝܢܐ ܕܡܢܗ ܡܨܡܚ ܂ ܡ̣ܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܝܢ ܕܐ̣ܬܐ ܫܡܫܐ ܝܬܝܪܐ ܗܘ̣ ܃ ܒܗ̇ܝ ܕܡܕܡ ܠܐ ܡܥܕܪ ܒܬܪ ܗܘ̣ܐ ܚܫܚܬܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܒܚܫܘܟܐ ܐܝܬܝܗܘܢ XX ܗܘ̣ܘ ܃ ܡ̣ܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܐܡܪܬ̣ ܡܪܝܡ ܗܠܝܢ ܠܬܠܡܝܕܐ̈ ܇ ܘܢܣ̣ܒ ܫܘܠܡܐ ܝ ܝܘXܐ ܒܬܪ ܂ ܙ XܝX ܢܦܢܝܗ̇ ܕܝܢ [ܬܫܥܝܬܐ 1]ܠܘܬ ܛܟܣܐ ܕܣܕܪܗ̇ ܃ ܡ̣ܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܩܠܝܠ ܘX ܐܡ̇ܪ ܂ ܕܐܣܗܕ ܝܘܚܢܢ ܘܩܥ̣ܐ ܘܐ̣ܡܪ ܂ X ܡܘܣX ܒܬܪ ܠܗ̇ ܠܩܛܓܪܢܘܬܐ ܐ̇ܡܪ ܃ ܠܕܝܠܗ ܐܬ̣ܐ ܘܕܝܠܗ ܠܐ ܩXܠܘܗܝ ܂
ThdrMops:ComGospJohn ܗܟܝܠ ܕܐ̣ܡܪ ܗܠܝܢ ܘܐܥܠ ܐܢܝܢ ܒܝܢܬ ܡܠܘܗܝ̈ ܆ ܡܩܦ ܡܠܬܗ ܒܬܪ ܐܡܪܢܝܗܝ ܆ ܛܒ ܫܪܝܪ ܘܡܗܝܡܢ ܠܣܟܘܠܬܢܐ̈ ܂ ܡ̣ܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܡܝ̣ܬ ܆ ܘܗܟܢܐ ܐܦ ܠ ܒܬܪܗ ܝ̣̇ܗܒ ܥܠܬܐ ܕܩܝܡܬܐ ܂ ܠܘܬ ܒܬܪ ܂ ܝ ܘܒܬܪܟܢ ܟܠܢܫ ܡܢܗ ܕܝܠܗ ܃ ܗܟܢܐ ܐܦ ܡܫܝܚܐ ܩܕܡܝܐ ܡ̣ܢ
ThdrMops:ComGospJohn · XXܢ · ܕܚܬܝܬܐܝܬ ܫܪ-ܪܗ̇ ܐܝܟ ܕܐܦܠܐ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܒܬܪ ܕܡ̣ܢ ܟܝܢܗ ܕܦܓܪܐ ܂ ܡܥܠܝܐ ܗܘX ܐܣܩܗ̇ ܠܘX ܐܒܐ ܇ ܘܡ̣ܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܗ̇ܟܝܠ ܕܐܘܕܥ ܕܐܝܟܢܐ ܗܘܬ̣ ܡܥܠܬܗ ܆ ܕܥܠ ܚܡܪܐ ܝܬܝܒ ܒܬܪ ܡܬܚܙܐ ܕܪܡ̇ܙ ܒܡܠܐ̈ ܕܐ̇ܡܪ ܗܘ̣ܐ ܡܪܢ ܥܠ ܩܝܡܬܗ ܂ ܡ̣ܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܝܢ ܕܚܘܝ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܓܢܒܐ ܐܘ ܓܝܣܐ ܐܝܟ ܗܢ̇ܘܢ ܃ ܒܥ̇ܐ ܒܬܪ ܡܢܗܘܢ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܝܝ ܡܬܝܕܥ ܐܢܐ ܕܪܥܝܐ ܐܢܐ ܛܒܐ ܂ ܡ̣ܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܝܢ ܕܫܢܝ ܡ̣ܢ ܬܡ̇ܢ ܆ ܬܕܡܘܪܬܐ ܕܣܡܝܐ ܕܡ̣ܢ ܟܪܣ ܐܡܗ ܒܬܪ ܐܝܠܝܢ ܕܡܣܬܥܪܢ̈ ܐܝܟܢܐ ܢܦ̣ܩ ܡ̣ܢ ܒܝܢܬܗܘܢ ܂ ܡ̣ܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܓܝܪ ܡܕܡܐ ܒܛܟܣܐ ܗܘ̇ ܕܡ̣ܢ ܠܥܠ ܐ̇ܡܪ ܃ · ܬܘܢ ܥ̇ܒܕܝܬܘܢ ܒܬܪ ܡܫܬܘܕܥܝܬܘܢ ܇ ܥܠ ܕܠܐ ܡܫܟܚܝܬܘܢ ܫܡ̇ܥܝܬܘܢ ܡܠܬܝ ܂ Xܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܩܠܝܠ ܝ̇ܠܦܝܢ ܐܢܬܘܢ ܂ ܢܣܒܘ Xܓܝܪ ܟܐܡܬ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܂ XXܝܝ ܒܬܪ ܗܫܐ ܗܕܐ ܒܠܚܘܕ ܕܬܫܝܓܘܢ ܪܓܠܝܟܘܢ̈ ܃ ܗܕܐ ܕܐܦ ܢܝܫܗ̇
ThdrMops:ComGospJohn ܡܘܬܗܘܢ XX ܕܢܣܟܘܢ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܂ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܒܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܒܬܪ ܚܒܝܫܝܢ ܩܛܝܪܐܝܬ ܠܡܘܬ ܐ ܡܩܒܠܝܢ ܃ ܟܕ ܠܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܡ̣ܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܢܚ̇ܬܝܢ ܗܘ̣ܘ ܥܘܕܪܢܐ ܕܚܘܠܡܢܐ ܡܩܒܠܝܢ ܗܘ̣ܘ ܂ ܠܘ ܟܕ ܒܬܪ ܗܘ̣ܘ ܕܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܝܝ ܡܬܬܙܝܥܝܢ ܆ ܡ̣ܢ
ThdrMops:ComGospJohn Xܕܚܦܛ ܐܢܘܢ ܕܒܒܛܝܠܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܘܠ̇ܐ ܠܗܘܢ ܠܡܩܢܐ ܒܬܪ ܐܦ ܪܘܟܒܐ ܕܡܠܐ̈ ܇ ܣܝܡ ܒܟܬܒܐ̈ XX ܂ ܐܠܗܝܐ̈ ܂ ܘܡ̣ܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܡܘܬܐ ܆ ܒܙܒܢܐ ܕܘܠ̇ܐ ܃ ܝܢ ܚܐ̇ܝܬܘܢ ܘܢ̇ܣܒܝܬܘܢ ܒܬܪ ܇ ܗ̣ܝ ܟܕ ܗ̣ܝ ܗܘܝܐ ܂ ܡܐ ܓܝܪ ܕܩܡܬܘܢ ܐܦ ܐܢܬ̇ܘܢ ܡ̣ܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܢܣ̣ܒ ܠܚܡܐ ܢܦ̣ܩ ܂ ܒܪܡ ܙ̇ܕܩ ܠܢ ܕܠܘ ܒܫܘܠܡܗ ܕܚܫܐ ܚܢܘܪ ܒܬܪ ܕܠܣܛܢܐ ܗ̣ܘ ܚܫܒܗ ܫܘܪܪܐ ܕܪܥܝܢܗ ܂ ܘܬܘܒ ܡܘܣܦ ܃ ܕܡ̣ܢ