simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynWestSyr ܣܝܡܐ ܗܢܐ ܕܩܢܘܢܐ̈ ܗܠܝܢ . ܡܬܩܪܒܝܢ ܠܛܟܣܐ ܗܢܐ ܟܗܢܝܐ . ܒܬܪ ܩܢܘܢܐ̈ ܕܐܬܬܣܝܡܘ . ܬܚܡܢܢ ܕܢܫܬܥܒܕܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܢ
SynWestSyr ܬܪܬܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܢܫܬܘܬܦܘܢ ܣܛܪ ܡܢ ܩܘܪܒܢܐ . ܒܬܪ . ܘܒܬܪ ܝܘܡܐ ܪܒܐ ܆ ܢܗܘܘܢ ܬܠܬ̈ ܫܢܝܢ̈ ܒܬܝܒܘܬܐ . ܘܡܢ
SynWestSyr ܩܝܡܐ̈ ܘܫܘܘܕܝܐ̈ ܫܪܝܪܐ̈ X0ܘܠܐ ܡܬܕܓXܢܐ ܕܝܠܗ ܕܠܘܬܝ ܒܬܪ ܘܒܪܒܪܐܝܬ ܘܐܝܟ ܕܐܬܝܐ ܒܫܓܡܐ ܗܕܐ ܠܘܬ ܣܥܪܬ . ܐܠܐ ܡܢ
SynWestSyr ܕܡܫܬܚܠܦ ܘܥ̇ܒܪ ܥܠܡܐ ܗܢܐ . ܢܩܘܡܘܢ ܥܠܝܗܝܢ ܣܗܕܐ̈ ܒܬܪ . ܢܬܦܝܢ ܠܗܝܢ ܦܫܝܩܐܝܬ ܠܓܘܡܨܐ̈ ܕܐܒܕܢܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ
SynWestSyr ܫܠܡܐ ܘܒܬܪ ܩܕܝܫܘܬܐ . ܒܠܥܕܝܗ̇ ܓܝܪ ܕܢܚܙܐ ܐܢܫ ܠܐܠܗܐ ܒܬܪ ܠܦܘܩܕܢܐ̈ X0 ܕܫܠܝܚܐ ܐܠܗܝܐ ܡܡܠܝܢ . ܗ̇ܘ ܕܦܩܕ ܕܗܪܛܘ
SynWestSyr ܕܕܒܪ ܬܡܢ ¹0 ܐܦܝܣܩܘܦܘܬܐ ܡܘܠܝܐ ܕܥܣܪ ܫܢܝܢ̈ ܆ ܐܣܬܕܩܘ ܒܬܪ . ܐܢܫ ܕܡܬܩܪܐ ܗܘܐ⁹ ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܬܐܘܠܘܓܘܣ . ܘܡܢ
SynWestSyr ܩܛܝܓܪܢܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܗܘܬ ܥܠܘܗܝ . ܝܬܒ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ ܇ ܟܕ ܒܬܪ ܆ ܗܕܐ ܒܠܚܘܕ ܒܥ̇ܝܢ ܗܘܘ . ܕܬܐܬܐ ܠܕܝ̣ܢܐ . ܗ̇ܝ ܕܡܢ
SynWestSyr ܕܝܢ ܗܢܐ ܙܒܢܐ . ܒܝܘܡܘܗܝ̈ ܕܬܐܘܕܘܣܝܘܣ ܗ̇ܘ ܙܥܘܪܐ . ܒܬܪ ܥܒܕܢܝܗܝ ܠܒܨܪܐ . ܟܕ ܓܢܒܢܢ ܒܚܘܒܐ ܠܫܟܚܬܐ ܕܥܠܝܢ .
SynWestSyr ܩܝܡܬܗ ܆ ܗܘ̣ܘ ܥ̇ܒܕܝܢ ܕܘܟܪܢܐ ܕܣܘܠܩܗ ܕܡܪܢ ܠܫܡܝܐ ܠܘܬ ܒܬܪ ܬܘܒ ܫܠܝܚܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ . ܕܒܫܘܠܡܐ ܕܚܡܫܝܢ ܝܘܡܝܢ̈ ܕܡܢ
SynWestSyr ܡܘܬܗ ܢܬܓܕܦ . ܟܗ . ܡܛܠܗ̇ܝ ܕܐܦܝܣܩܘܦܐ ܢܗܘܐ ܫܠܝܛ ܥܠ ܒܬܪ ܢܦܠܘܢ ܒܣܘܥܪܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܙܪ . ܩܝܢ ܠܗ ܡܢ ܒܝܬܗ . ܘܗ̣ܘ ܡܢ
SynWestSyr ܕܝܢ ܫܢܬܐ ܚܕܐ ܐܢܗ̣ܘ ܕܢܙܝܥ . ܟܠܗ ܗܢܐ ܢܣܒ ܆ ܟܡܐ ܕܐܝܬ ܠܗ ܒܬܪ ܡܛܠܬܗ̇ . ܢܣ̇ܒ ܘܠܗ̇ ܠܢܐܡܐ : ܘܠܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܗ̇ .
SynWestSyr ܕܝܢ ܢܣܝܒܘܬܐ . ܬܗܘܐ ܡܘܕܝܢܘܬܐ ܘܩܘܒܠܛܝܒܘܬܐ . ܗܝܕܝܢ ܒܬܪ . ܚܕ ܐܒܐ ܩܕܝܫܐ . ܚܕ ܒܪܐ ܩܕܝܫܐ . ܚܕ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ .
SynWestSyr ܦܘܩܕܢܐ ܕܣܘܢܢܕܘܣ ܗܕܐ ܪܒܬܐ ܘܬܐܒܠܝܬܐ ܢܣܥܪܘܢ ܡܕܡ ܡܢ ܒܬܪ . ³ ܐܟܣܘܕܟܝܢ : X³¹ ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܡܡܪܚܝܢ . ܘܡܢ
SynWestSyr ܕܢܣܒܗ : ܘܠܐ ܒܥܒ̣ܕܐ ܟܐܒܐ ܡܛܫܝܐ : ܠܐ ܫܠܝܛ ܕܢܦܢܝܘܗܝ ܒܬܪ ܘܢܣ̇ܒ ܟܣܦܗ ܡܕܡ ܕܝܗ̣ܒ . ܐܢܕܝܢ ܢܬܡܠܘܢ ܫܬܐ ܝܪܚܝܢ̈ ܡܢ
SynWestSyr ܕܡܬܬܣܝܡܐ ܒܡܐܢܐ ܩܕܝܫܐ . ܘܣ̇ܠܩܐ ܥܠ ܡܕܒܚܐ . XXX ܒܬܪ ܥܠܝܗ̇ ܫܠܝܛ ܥܕܡܐ ܕܬܬܓܠܐ ܐܢܐܦܘܪܐ . ܡܢ ܒܬܪܟܢ ܠܐ ܫܠܝܛ
SynWestSyr ܙܒܢܐ ܛܥܝܢ ܒܗܘܢ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܘܣ̇ܒܪܝܢ ܕܣܗܕܐ̈ ܣܝܡܝܢ ܬܡܢ ܒܬܪ ܠܗܝܢ ܠܥܕܬܐ̈ ܘܥ̇ܒܕܝܢ ܕܢܗܘܐ ܪܝܚܐ ܒܗܝܢ ܘܕܡ ܐܦ
SynWestSyr ܝܘܬܪܢܐ̈ XXܕܟܣܦܐ ܆ ܗܢܘܢ ܢܬܓܒܘܢ ܘܢܬܩܪܘܢ ܠܬܫܡܫܬܐ ܒܬܪ ܩܕܝܫܐ̈ . ܕܐܝܠܝܢ ܕܡܣܪܩܝܢ ܡܢ ܡܡܘܢܐ : ܘܠܐ ܪܗܛܝܢ
SynWestSyr ܗ̇ܝ ܚܕܐ ܙܒܢܬܐ ܕܡܬܬܣܪܚܢܘܬܗܘܢ . ܥܕܡܐ ܕܡܫܬܘܝܢ ܒܬܪ ܀ ܢ . ܠܐ ܫܠܝܛ ܠܐܦܘܕܝܐܩܢܘ̈ ܕܢܬܠܘܢ ܫܠܡܐ ܠܡܕܒܚܐ . XX
SynWestSyr ܚܕ ܐܝܟ ܛܟܣܐ ܕܝܘܡܬܗܘܢ̈ ܘܩܘܡܬܗܘܢ̈ . ܐܢ ܒܢܝ̈ ܟܗܢܐ̈ ܒܬܪ ܕܐܬܩܪܝܘ . ܘܗܝܕܝܢ ܢܬܟܬܒܘܢ ܫܡܗܐ̈ ܕܥܡܝܕܐ̈ ܚܕ
SynWestSyr ܕܡܬܚܪܪ . ܘܠܐ ܡܢ ܚܕܐ ܡܝܬܝܢܘܬܐ X0 ܕܡܢ ܚܘܠܦܐ̈ . ܒܬܪ ܡܬܓܠܙܐ ܡܢ ܝܪܬܘܬܗ . ܐܢܗܘ̣ ܕܕܠܐ ܐܣܒܐ ܡܝܬ ܀ ܢܗ . ܥܒ̣ܕܐ