simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynOr ܚܕܐ ܟܠܗܝܢ ܕܝܠܝܬܗܝܢ̈ ܕܚܕܐ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ̈ ܢܛܡܛܪܢ̈ ܒܬܪ ܢܝܩܪ ܘܡܢܗ̇ ܢܒܨܪ . ܐܠܐ ܐܦ ܟܠܗܝܢ ܐܝܕܐ ܒܐܝܕܐ ܚܕܐ
SynOr ܕܫܪܪ ܐܢܘܢ ܠܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܥܠ ܩܝܡܬܗ ܒܡܬܚܐ ܕܐܪܒܥܝܢ ܒܬܪ ܐܚܝ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܗܢܘܢ ܩܕܡܐܝܬ ܗܘܘ ܟܪܘܙܐ̈ ܕܩܝܡܬܗ . ܘܡܢ
SynOr ܕܒܛܝܒܘܬܗ ܕܡܪܝܐ ܡܫܝܚܐ ܘܚܘܒܐ ܕܐܠܗܐ ܐܒܘܗܝ ܒܬܪ ܪܫ ܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܡܪܝ ܐܒܐ ܩܬܘܠܝܩܐ ܦܛܪܝܪܟܝܣ ܆ ܡܢ
SynOr ܣܥܘܪܘܬܐ ܕܓܙܪܬܐ̈ ܘܕܕܘܟܝܬܐ̈ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܆ ܠܥܕܬܐ ܒܬܪ ܐܝܪܚ ܐܝܪ ܕܫܢܬ ܚܡܫܝܢ ܘܫܒܥ ܠܫܘܠܛܢܐ ܕܛܝܝܐ̈ . ܟܕ ܡܢ
SynOr ܛـܝــܒܘܬܗ 79 ܘܚܝܠܗ ܕܡܫܝܚܐ ܡܪܟܠ ܘܡܥܕܪܢܘܬܗ ܒܬܪ ܐܘܕܥܬܟܘܢ ܕܐܝܟܢܐ ܛܘܒܢܐ ܦܘܠܘܣ ܩܬܘܠܝܩܐ : ܕܡـܢ
SynOr ܆ ܥܠ ܒܘܠܒܠܐ̈ ܩܕܡܝܐ̈ ܕܢܗܘܢ ܢܒܥܘ ܪܕܘܦܝܐ̈ ܥܠ ܥܕܬܐ̈ . ܒܬܪ ܠܐܓܦܛܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ . ܘܩܪܐ ܐܓܪܬܐ̈ . ܘܐܩܦ ܠܡܡܠܠܘ ܒܬܪ
SynOr ܡܥܡܘܕܝܬܗ ܡܢ ܒܬܪ ܓܒܝܬܐ ܕܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܒܫܘܪܝ ܒܬܪ ܘܡܫܠܛܐ ܦܩܘܕܐܝܬ ܘܡܪܢܐܝܬ ܣܡ ܢܡܘܣܐ̈ ܥܠ ܪܫ ܛܘܪܐ
SynOr ܕܥܠ ܫܘܪܪ ܐܦܝܣܩܘܦܘܬܐ ܕܝܙܕܐܦܪܝܕ ܠܟܘܢ ܟܬܒܢܢ : ܐܦ ܒܬܪ ܠܟܘܢ ܡܢܢ ܒܦܘܢܝ ܦܬܓܡܐ ܕܥܒܕܢܢ ܠܐܬܪܟܘܢ . ܘܡܛܠ ܕܡܢ
SynOr ܚܐܦܐ ܕܬܪܥܝܬܗܘܢ̈ ܡܬܟܢܫܝܢ ܥܠܡܝܐ̈ ܘܡܫܘܬܦܝܢ ܥܡܗܘܢ ܒܬܪ ܨܒܝܢܐ ܕܢܦܫܗ ܨ̇ܒܐ ܕܢܩܝܡ . ܘܡܛܠ ܕܕܒܝܪܝܢ ܒܚܫܐ ܐܢܫܝܐ
SynOr ܓܒܝܬܐ ܕܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܒܫܘܪܝ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ ܒܬܪ ܘܡܪܢܐܝܬ ܣܡ ܢܡܘܣܐ̈ ܥܠ ܪܫ ܛܘܪܐ ܒܬܪ ܡܥܡܘܕܝܬܗ ܡܢ
SynOr ܪܘܚܐ̈ ܛܥܝܬܐ̈ ܘܒܬܪ ܝܘܠܦܢܐ̈ ܕܫܐܕܐ̈ . ܗ̇ܢܘܢ ܒܬܪ ܐܚܪܝܐ̈ ܢܦܪܩܘܢ ܐܢܫܝܢ̈ ܡܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܘܢܐܙܠܘܢ
SynOr ܕܝ̇ܠܦܝܢ ܓܙܪܕܝܢܐ ܕܢ̇ܦܩ ܥܠܝܗܘܢ ܡܡܪܚܝܢ ܘܡܥܕܪܝܢ ܒܬܪ ܆ ܢܩܒܠܘܢ ܟܐܬܐ ܘܟܠܝܢܐ ܕܡܟܘܢ ܠܗܘܢ : ܝܬܝܪܐܝܬ ܐܦ ܡܢ
SynOr ܣܘܠܩܐ ܕܦܓܪܢܘܬܗ ܠܫܡܝܐ ܆ ܐܝܬܘܗܝ ܒܐܠܗܘܬܗ ܥܡ ܥܕܬܗ ܒܬܪ ܦܛܪܘܣ ܆ ܘܡܫܠܛ ܠܗ ܕܢܐܣܘܪ ܘܢܫܪܐ ܒܐܪܥܐ ܘܒܫܡܝܐ . ܘܡܢ
SynOr ܗܕܐ ܡܦܣܢܘܬܐ ܘܬܚܡܐ ܕܐܬܦܪܓܠܘ ܒܗ ܡܢ ܥܡܘܪܝܐ ܒܬܪ ܥܠ ܕܝܪܬܗܘܢ̈ ܘܕܘܟܝܬܐ̈ ܕܒܗܝܢ̈ ܥܡ̇ܪܝܢ . ܐܢܕܝܢ ܡܢ
SynOr ܕܥܢܕ ܢܝܚ ܢܦܫܐ ܘܫ̇ܘܐ ܠܟܠ ܕܘܟܪܢܝܢ̈ ܛܒܝܢ̈ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܒܬܪ ܒܪ ܐܘܕܡܝܗܪ ܗܘܙܝܐ ܡܢ ܒܝܬ ܠܦܛ ܡܕܝܢܬܐ ܆ ܕܒܙܒܢܐ ܗܢܐ ܡܢ
SynOr ܕܐܙܕܩܦ ܡܪܢ ܆ ܘܡܝܬ ܘܐܬܩܒܪ ܦܓܪܗ ܩܕܝܫܐ : ܒܢܦܫܗ ܐܙܠ ܒܬܪ : ܢܦܫܐ ܕܝܢ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܠܡܩܛܠ . ܘܣܗ̇ܕ ܗܘ ܣܘܥܪܢܐ . ܕܡܢ
SynOr ܕܩ̇ܒܠܘ ܕܪܓܐ̈ ܥܕܬܢܝܐ̈ ܣܪܣܘ ܗܕܡܝܗܘܢ̈ ܆ ܓܡܝܪܐܝܬ ܒܬܪ ܢܫܬܘܬܦܘܢ ܒܐܪܙܘܗܝ̈ ܡܚܝܢܐ̈ ܕܦܪܘܩܢ . ܐܢ ܕܝܢ ܡܢ
SynOr ܚܕ ܆ ܘܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܕܬܚܝܬ ܐܝܕܝܗܘܢ̈ ܡܬܬܣܝܡܝܢ . ܡܛܠ ܒܬܪ ܝܕܝܥܬܐ̈ : ܘܡܬܝܕܥܝܢ ܟܘܪܣܘܬܐ̈ ܕܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ̈ ܚܕ
SynOr ܣܓܝܐܬܐ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܦܘܕܐ ܥܒܕܢ ܠܗ ܡܢ ܕܚܠܬ ܐܠܗܐ . ܘܠܘܩܕܡ ܒܬܪ ܡܢ ܥܘܗܕܢܗ ܕܡܕܥܐ ܝܘܬܪܢܐ ܡܥܕܪܢܗ ܆ ܒܝܕ ܕܛ̇ܥܫ ܘܦ̇ܗܐ
SynOr ܗܟܝܠ ܕܐܬܬܚܡܘ ܘܐܬܦܪܫܘ 63 ܗܠܝܢ ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܆ ܘܥܒܕܘ ܒܬܪ ܒܬܪ ܕܚܘܝܘ ܬܝܒܘܬܐ ܘܩܒܠܘ ܣـܝــܡ ܐܝܕܐ ܩܢܘܢܐܝܬ ܀ ܡܢ