simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul ܗ̇ܝ ܫܠܝܚܝܬܐ . ܩܕܝܫܐ ܓܝܪ ܝܘܚܢܢ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܒܬܪ ܕܡܘܬܐ ܕܥܠܝܢ . ܘܫܡܥ ܠܒܪܬ ܝ ܩܠܐ ܡܠܦܢܝܬܐ : ܗ̇ܝ ܕܪܕܝܐ
SevAnt:LuqJul ܩܝܡܬܐ . ܐܦ ⁵ܠܐ ܓܝܪ ܡܟܝܠ ܣܢܝܩ ܦܓܪܐ ܥܠ ܗܠܝܢ . ܐܠܐ ܒܬܪ ܡܬ ܘܕܠܐ ܣܢܝܩ ܥܠ ܣܝܒܪܬܐ ܠܘ ܡܛܠ ܣܘܢܩܢܐ ܗܟܝܠ ܘܐܫܬܝ ܡܢ
SevAnt:LuqJul ܩܝܡܬܐ . ܟܠܢ ܕܝܢ ܝܕܥܝܢ ܚܢܢ ܘܐܢܫ ܕܢܬܚܪܐ ܠܐ ܐܝܬ . ܕܡܢ ܒܬܪ . ܕܡܢܗ̇ ܕܚܕܝܘܬܐ ܕܐܝܟ ܗܟܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̣ܘܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܡܢ
SevAnt:LuqJul ܕܣܒܠ ܚܫܐ̈ ܨܒܝܢܝܐ̈ ܫܪܝܪܐ̈ ܘܠܐ ܥܕܝܠܐ̈ ܡܘܬܐX ܩܡ ܡܢ ܒܬܪ ܘܡܚܘܐ . ܕܡܫܝܚܐ ܗ̇ܘ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܕܡܛܠܬܢ ܐܬܒܪܢܫ ܡܢ
SevAnt:LuqJul ܚܫܐ̈ ܨܒܝܢܝܐ̈ : ܗ̣ܘܬ ܠܒܣܪܐ ܕܐܠܗܢ ܘܦܪܘܩܢ ܡܢ ܩܝܡܬܐ : ܒܬܪ ܢܗܝܪܬܐ : ܕܡܬܠܒܟܢ XXX--²ܕܒܛܝܠܐXXX . ܝ X¹ ܕܗ̇ܝ ܕܡܢ
SevAnt:LuqJul ܩܝܡܬܐ : ܕܡܬܙܝܥܢܘܬܐ ܕܝܠܟ ܬܘܒ ܐܝܬܝܗ̇ : ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܒܬܪ ܠܢ . ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܬܟܦܘܪ ܒܠܫܢܐ : ܒܚܘܠܦܐ ܕܦܓܪܐ ܩܕܝܫܐ ܕܡܢ
SevAnt:LuqJul XX -- ¹⁴ܪܡܝܕܝܢ X --¹³ܗ̣ܘܐ . ܝX-- ¹² X--²¹ܐܢܝܢܢ ܒܬܪ XXX-- ¹ܘܡܢܗܝܢ XX -- ¹ܡܢ
SevAnt:LuqJul ܚܕܝܘܬܐ ܟܕ ³ܒܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܝܢ̈ ܬܚܡܗ ܠܗ ܠܚܕ X ܡܪܝܐ ܝܫܘܥ ܒܬܪ ܒܗ ܒܪܝܫ ܟܬܒܐ ܕܩܕܝܫܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܝܢ̈ ܐܡ̣ܪ ܡܢ
SevAnt:LuqJul ܩܪܝܢܗ ³ܬܒܥܬ . ܕܐܦ ܒܘܚܪܢܐ . ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܒܥܬܐ ⁴ܢܫܬܕܪ ܒܬܪ ܐܝܬܘܗܝ ܦܓܪܗ ܕܡܪܢ ܘܐܠܗܢ ܘܦܪܘܩܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ . ܘܡܢ
SevAnt:LuqJul ܗܕܐ ܟܠܗ̇ ܬܚܘܝܬܐ . ܐܝܬ ܐܢܫܐ ܕܐܡܪܝܢ̈ ܕܒܡܣܒܪܢܘܬܐ ܚܫ ܒܬܪ ܚܪܝܢܐ ܬܗܘܐ ܬܚܘܝܬܐ ܕܩܝܡܬܐ . ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܕܐܦ ܗܫܐ . ܡܢ
SevAnt:LuqJul ²[ܙܥܘܪܝܬܐ̈ : ]ܕܦܬܓܡܐ̈ : ³[ܕܩܦܠܐܘܢ ܀ ܢܚܬ ܓܝܪ ܥܡܢ ܒܬܪ : ܩܘܪܝܠܘܣ ܡܢܗ : ܟܕ : ]ܡܢܗ : ܐܓܪܬ[ܐ ²ܕܠܘܬ : ]ܕܝܪܝܐ̈ :
SevAnt:LuqJul ܩܝܡܬܐ ܫܩ̣ܠ ܫܘܪܝܐ . ܓܡܝܪܐܝܬ ܐܬܗܕܪ ܗ̣ܘ ܒܣܪܐ . ܟܕ ܒܬܪ ܡܬܡܛܝܢ ܠܗ ܥܝܢܐ̈ ܡܝܘܬܬܐ̈ . ܕܒܗ ܕܝܢ ܒܗܢܐ ܫܘܒܚܐ ܕܡܢ
SevAnt:LuqJul ¹³ ܗܠܝܢ ܟܬܒܐ̈ ܕܐܘܢܓܠܣܛܐ̈ ܘܕܫܠܝܚܐ̈ . ܗܠܝܢ ܒܬܪ ܘܓܠܝܢܐ̈ ܕܢܒܝܐ̈ ܘܟܠܗܘܢ ܟܬܒܐ̈ ܕܡܣܝܟܝܢ ܠܥܬܝܩܬܐ .
SevAnt:LuqJul ܩܝܡܬܐ ܘܣܘܠܩܐ . ܐܢ ܓܝܪ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̣ܘܐ ܠܗ ܫܘܒܚܐ ܡܫܡܠܝܐ ܒܬܪ . ܘܐܬܗܕܪܘ ⁶ܡܫܡܠܝܐܝܬ ܦܓܪܗ ܕܡܪܢ ܘܐܠܗܢ ܘܦܪܘܩܢ . ܡܢ
SevAnt:LuqJul ܕܢܦܩ ܡܢ ܡܪܒܥܐ . ܬܪܝܢ̈ ܠܡ ܗܟܝܠ ܒܢܝܐ̈ ܐܝܟ ܕܐܡܪܬ ܒܬܪ . ܐܫܬܘܝ ܕܝܢ ܠܡܚܣܢ ܠܫܡܐ ܘܠܐܝܩܪܐ ܕܒܪܐ ܘܕܐܠܗܐ . ܡܢ
SevAnt:LuqJul ܚܕܝܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܘܠܐ ܡܬܡܠܠܢܝܬܐ ܆ ܟܕ ܠܘܩܒܠ Xܝ ܥܘܕܠܐ̈ ܒܬܪ ܡܬܟܬܫ ܗܘܐ : ܗ̇ܝ ܕܠܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܝܢ̈ ܡܦܠܓܐ ܠܗ ܠܡܫܝܚܐ ܡܢ
SevAnt:LuqJul ܕܡܝܬ ܒܢܡܘܣܐ ܒܟܝܢܐ ܕܒܣܪܐ . ܒܣܪܐ ܓܝܪ ܡܝܘܬܐ ܡܫܟܚ ܒܬܪ ⁹ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܩܒܠܢܐ ܕܡܘܬܐ ܬܥܪܙܠ ܥܡ ܡܘܬܐ . ܘܗܟܢܐ ܩܡ ܡܢ
SevAnt:LuqJul ܓܝܪ ܗܝܡܢܘܬܐ ܐܝܕܥܬܐ . ⁸ܘܠܘ ܩܕܡ ܬܐ ܐ̣ܝܟ X ܕܟܬܝܒ . ܒܬܪ . ܐܠܐ ܕܟܕ ܩܕܡܘ ܣܡܘ ܗܝܡܢܘܬܐ . ܘܒܬܪܗ ⁷ܐܠܘܬܘ ܐ ܡܢ
SevAnt:LuqJul ܩܝܡܬܐ ܠܐ ܡܬܚܒܠܢܐ ܘܠܐ ܡܝܘܬܐ ܥܒܕܗ . ܘܕܩܕܡ ܩܝܡܬܐ ܫܒܩ ܒܬܪ ܠܐ ܡܝܘܬܐ - ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܫܘܕܥ ܝ ܢܗܝܪܐܝܬ . ܘܕܡܢ
SevAnt:LuqJul ܙܥܘܪܝܬܐ̈ . ܚܐܫ ܘܠܐ ܚܐܫ . ܒܐܚܪܬܐ ܘܒܐܚܪܬܐ . ܚܐܫ ܓܝܪ ܒܬܪ ܐܝܠܝܢ ܕܐܣܬܥܪ : ܕܒܡܕܡ ܠܐ ܕܡܝܢ̈ ܠܚܕܕܐ̈ ܀ ܘܬܘܒ