simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܡܬܦܫܩܢܝܬܐ ܇ ܘܠܐ ܡܫܬܘܕܥ ܕܡܢ ܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܬܪ ܇ ܘܡ̇ܦܠܓ ܠܗ ܠܥܡܢܘܐܝܠ ܠܬܪܢ̈ ܩܢܘܡܐ̈ ܘܟܝܢܐ̈ ܘܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܡܬܚܙܐ ܃ ܗ̇ܢܘ ܕܝܢ ܚܕXܩܢܘܡܐ ܪ ܂ ܝܠܗ ܒܬܪ ܘܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܠܐ ܡܠܬ ܐ ܐܚܪܬ ܐ ܡܬܡܛܝܐ ܃ ܠܫܘܡܠܝܐ ܗ̇ܘ ܕܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕ ܘܬܐ ܀ ܘܡܬܟܬܫ ܐܢܬ ܚܠܦ ܪܘܫܥܐ ܂ X ܝܝ ܘܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܃ ܕܟܕ ܒܬܪ ܩܕܝܡ ܒܚܕܝܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܃ ܠܚ̇ܡܐ ܕܢܦܘܫ ܚܕ ܟܝܢܐ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܂ ܐܠܐ ܩܐ̇ܡ ܬܘܒ ܒܗܠܝܢ ܠܘܩܒܠܗܘܢ ܟܢܝܫܐܝܬ ܆ ܒܬܪ ܠܚܕ ܇ ܢ̣ܥ̇ܠܘܢ ܦܣܩܐ ܕܬܪܝܢܘܬܐ ܕܟܝܢܐ̈ ܗ̇ܘ ܕܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܂ ܬܘܒ ܓܝܪ ܫܡܥܢܝܗܝ ܕܐܡ̣ܪ ܂ ܫܠܝ ܡܢ ܕܠܡ̇ܦܠܓܘ ܒܬܪ ܟܢܐ ܝ ܂ ܥܪܩ̇ܝܢܢ ܇ ܟܕ ܡܢ ܬܪܝܢ̈ ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܇ ܘܠܘ ܬܪܝܢ̈ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܕ ܢ ܚܕܝܘܬܐ̣ ܂ Xܝܟ ܡ̇X ܕܡܢ ܟܕܘ ܐܬܬܪܝܡ ܦܣ̇ܩܐ ܕܠܬܪܝ̈ ܆ ܒܬܪ ܃ ܘܒܩܛܠܐ ܬܘܒ ܐܚܪܢܐ ܪܡ̇ܐ ܂ · ܠܗ̣ ܘܡܙܥܩ ܂ ܘܘXܝXܘܣ ܂ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܗ̇ܝ ܕܡܫܡܠܝܐ ܇ ܠܬܚܘܝܬܐ ܐܟܚܕܐ ܕܫܪܪܐ ܘܕܒܦܣܝܩܬܐ̈ ܃ ܒܬܪ ܐܫܠܡ ܠܗ̇ܘ ܚܕ ܕܢܬ̇ܪܥܐ ܃ ܟܕ ܕܡܝܗ̇ ܠܡܬܒܪܢܫܢܘܬܗ ܐܢܐ
SevAnt:LuqGramm ܕܝܢ ܚܕܝܘܬܐ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܢ ܟܕܘ ܒܛ̣ܠ ܠܗ ܦܣܩܐ ܕܠܬܪܝܢ̈ ܇ ܒܬܪ ܡܩ̇ܒܠ̇ܝܢܢ ܬܪܝܢ̈ ܡ̇ܢ ܟܝܢܐ̈ ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܕܐܬܚܝܕܘ ܂ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ XX ܡܦܪܫܐܝܬ ܆ ܟܕ ܐܡ̣ܪ ܡܬ̇ܚ̣ ܗܟܢܐ ܂ XܘXܝX· ܒܬܪ ܘXܡܪܘ ܃ ܐܝܟܢܐ ܠܐ ܂ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܕܐܬ̇ܩܝܡܘ ܢܬܠ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܡܬܦܫܩܢܝܬܐ ܇ ܘܡ̇ܦܠܓ ܠܗܘܢ ܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܒܬܪ ܡ̇ܦܠܓ ܠܗ ܠܗ̇ܘ ܚܕ ܠܐ ܡܬܦܠܓܢܐ ܇ ܒܬܪܝܢܘܬ ܐ ܕܟܝܢܐ̈ ܡ ܂ ܢ
SevAnt:LuqGramm ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܝܨܝܦܘܬܐ ܡܢܛܪܝܬܐ ܘܡܐܣܝܢܝܬܐ ܕܡܠܦܢܐ ܆ ܡܢ ܒܬܪ ܀ ܚܢܢ ܗܟܝܠ ܘܟܠ ܂ X ܝ-X X ܝ ܡ̇ܢ ܕܕ̣ܢܢ̇ܠ ܠܐܠܗܐ ܆ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܦܣ̇ܩܐ ܕܠܬܪ̈ ܢ̣ ܐܡ̣ܪ ܂ XܘXXܘܣ ܂ ܒܪܡ ܒܬܪ ܂ ܡܢ ܐܝܟܐ̣ ܘܠܐ ܟܠ ܟܠܗ ܂ ܐܠܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܢ ܟܕܘ ܐܬ̇ܒܛܠ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܡܬܦܫܩܢܝܬܐ ܇ ܠܚܕ ܡ̇ܢ ܕܕܚ̇ܠ ܇ ܠܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܝ ܒܬܪ ܇ ܕܠܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܐܘܟܝܬ ܕܡܘ̣ܬܐ̈ ܡܬ̣ܦܣܩ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܢܘܬܐ ܘܒܠܚܘܕܝܘܬܐ̈ - ܕܝܠܝܬ̈ ܩܘܝXܐ ܐܬ̇ܩܝܡܘ ܂ ܡ̇ܙܥܩ ܒܬܪ ܙ ܕܬܐܘܪܝܐ ܡܬܚܙܝܢ ܆ ܠܐ ܬܘܒ ܡܬܐܡܪܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܃ ܡܛܠ ܕܠܘ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܒܥܦܝܦܘܬܐ ܕܟܝܢܐ̈ ܂ ܗܕܐ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܆ ܗ̇ܝ ܕܡܢ ܒܬܪ ܆ ܘܡܦܪܣܝܐ Xܝ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܦܣ̇ܩܝܢ ܠܗ ܠܥܡܢܘܐܝܠ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܕܠܘܬ ܒܣܪܐ ܕܡܢ̣ܦܫ ܒܢܦܫܐ ܝܕܘܥܬܢܬܐ ܡ̣ܬܩܪܐ ܒܬܪ ܘܕܠܗܠ ܡܢ ܟܠܗ̇ ܠܐ ܪܕܝܘܬܐ ܪܗ̇ܛܐ ܇ ܕܟܕ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܝ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܢܕܝܘܬܐ ܂ Xܘ·ܢܝ ܝܘXX ܝܝ ܫܪܝܪܬܐ ܘܝXܝ ܕXܠ̣ܬ ܫܝXܐ ܇ ܒܬܪ ܇ ܟܠ ܟܠX ܠܐ ܢܚ̇ܝXܐ ܇ ܢܝܢܘ ܢ ܕXܝXܪܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܝXܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܇ ܗ̇ܝ ܕܚܕ ܟܝܢܐ ܢܬܚܙܐ ܢܗ ܪܐܝܬ ܒܬܪ ܇ ܕܡܢ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܗ̣ܘܬ ܚܕܝܘܬܐ ܇ ܡܫܬܡܠܝܐ ܕܝܢ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܓܒ̇ܠܝܢ̣ ܡܚܪܡܐ ܀ ܘܥܠ ܂ ܝXX Xܝ ܗܠܝܢ̣ X ܒܬܪ ܕܡܪܝܐ ܩܕܡ ܚܕܝܘܬܐ ܐܝܟ ܕܒܫܘܥܝܬܐ ܐܡ̇ܪܝܢ ܃ ܚܕ ܕܝܢ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܐܫܬ̣ܡܠܝܬ̇ ܆ ܘܠܐ ܡܬܦܪܫܐ ܒܦܘܠܓܐ ܒܬܪ ܂ ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܗܢܘ ܕܝܢ ܡܢ ·X ܙ XܝX ܝ