simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:Epist ܫܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܆ ܫܩ̣ܠ ܝܫܘܥ ܠܝܦܛܪܘܣ ܘܠܝܥܩܘܒ ܘܠܝܘܚܢܢ ܒܬܪ ܓܝܪ ܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ : ܡܚܕܐ ܘܡܚܝܕܐܝܬ ܐܘܣܦ ܐܘܢܓܠܣܛܐ . ܕܡܢ
SevAnt:Epist ܩܝܡܬܐ ܆ ܟܕ ܐܚܝܕܝܢ ܬܪܥܐ̈ ܥ̇ܐܠ ܗܘܐ . ܘܒܒܝܬܐ ܒܬܪ ܕܪܘܡܚܐ ܡܢ ܕܦܢܗ ܆ ܡܥܝܢܐ ܕܦܘܪܩܢܐ ܡܪܕܐ ܗܘܐ . ܬܘܒ
SevAnt:Epist ܕܐܝܘܒ : ܕܣ̣ܒ ܐܢܬܬܐ ܥܪܒܝܬܐ ܆ ܡܢ ܡܚܘܬܐ ܗ̣ܘܘ ܠܗ̇ ܒܬܪ ܕܟܬܝܒܐ ܠܘܬ ܫܘܠܡܐ ܕܟܬܒܗ ܐܝܪܬܐ ܗܝ ܐܢܬܬܐ ܗܕܐ ܕܡܢܗ̇
SevAnt:Epist ܩܘܡܐ ܐܬܓܡ̣ܪ . ܟܕ ܟ̣ܬܒ ܓܝܪ ܠܘܬ ܗ̇ܢܘܢ X X X ܝ ܫܠܝܚܝܐ ܒܬܪ ܦܛܪܘܣ ܇ ܘܒܟܠܝܠܐ ܕܣܗܕܘܬܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ̈ ܨܒܬ . ܡܚܕܐ ܡܢ
SevAnt:Epist ܩܪܝܢܗܝܢ ܕܗܠܝܢ ܆ ܒܝܕ ܐܓܪܬܐ ܓܠܝܬܐ ܬܥܒܕܝܗ̇ ܠܢ ܇ ܠܗ̇ܝ ܒܬܪ ܙܥܘܪܬܐ ܕܝܠܢ . ܕܚܣܝܘܬܐ ܕܝܢ ܕܝܠܟ ܐܝܬܝܗ̇ : ܕܡܢ
SevAnt:Epist ܚ̣ܝܘܬܐ : ܕܐܠܨܐܝܪ ܒܠܚܘܕܝܘܬܐ ܘܡܦܪܫܐܝܬ ܡܩܝܡܝX ܒܬܪ ܐܝܪܘܗܝ ܡܣ̇ܪܟܠܝܢܢ . ³ܐܢ ܕܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܐܡܪܝܢܢ
SevAnt:Epist ܩܝܡܬܐ ܦܓܪܗ ܩܕܝܫܐ ܕܦܪܘܩܐ ܕܟܠܢ ܡܫܝܚܐ : ܠܟܝܢܐ ܒܬܪ ܕܐܫ̇ܟܚܬ ܒܗܘܦܡܢܣܛܝܩܘܢ ܫܪܒܐ ܕܡܠܬܐ ܕܕܐܝܟ ܗܕܐ : ܕܡܢ
SevAnt:Epist ܡܐܬܝܐ ܝܕܝܥܝܢ . ܘܗܕܐ ܡܫܘܕܥ ܐܝܓܢܛܝܣ ܫܠܝܚܝܐ ܇ ܒܬܪ ܥܡܘܪܐ̈ ܕܐܘܪܫܠܡ ܇ ܗܠܝܢ ܕܛܒ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ̈ ܨ̇ ܒܬ ܇ ܡܚܕܐ
SevAnt:Epist ܕܗܘܐ ܒܪܢܫܐ ܀ ܘܬܘܒ ܫܘܐܠܐ ܕܬܠܬܐ ܆ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܐܝ̇ܟܢܐ ܒܬܪ ܢܗܘܘܢ . ܐܝܠܝܢ ܕܠܣܝ̣ܡܬ ܒܢܝܐ̈ ܐܫܬܘ̣ܝܘ ܒܝܕ ܪܘܝܐ ܇ ܡܢ
SevAnt:Epist ܚ̣ܝܘܬܐ ܠܐ ܡܬܦܫܩܢܝܬܐ ܘܠܐ ܡܬܪܝܢܝܬܐ . ³ܒܕܓܘܢ ܆ ܠܘ ܒܬܪ ܘܣܛܪ ܡܢ ܟܠܗ̇ ܦܢܛܣܝܐ ܆ ܕܠܐ ܒܣܪܐ ܐܝܬܘܘܝ ܡܢ
SevAnt:Epist ܪܒܝ̈ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܐܘ ܟܝܬ ܪܝܫܝ̈ ܣܕܪܐ̈ : ܐܝܟ ܛܥܢܝ̈ ܙܝܢܐ ܆ ܒܬܪ ܒܡܦܩܬܗ ܕܠܩܪܒܐ . ܡܬܕܟܝܢ ܗܘܘ . ܘܕܛܠܝܐ̈ ܬܘܒ ܪܕܝܢ ܘܘܘ
SevAnt:Epist ܓܝܪ ܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ : ܡܚܕܐ ܘܡܚܝܕܐܝܬ ܐܘܣܦ ܐܘܢܓܠܣܛܐ . ܕܡܢ ܒܬܪ ¹ܘܦܐܝܐ ܠܐܠܗܐ ܇ ܗ̇ܝ ܕܠܝܪ ܕܢܣܒܝܗ̇ ܒܬܪܥܝܬܐ . ܡܢ
SevAnt:Epist ܡܦܘܠܬܢ ܕܡܢ ܦܪܪ̣ܝܣܐ . ܘܐܦ ܠܪܓܬܐ ܦܓܪܢܝܬܐ ܆ ܒܕܡܘܬ ܒܬܪ ܥܬܝܩܐ ܡܢܝ̣ܚܝܢܢ ܡܢܢ ܇ ܘܠܡܝܬܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܡ̣ܝܬܢܢ ܡܢ
SevAnt:Epist ܡܫܝܚܐ ܢܦ̣ܩܝ ܆ ܦܪܘܬܣܡܝܐX ܐܘܟܝܬ ܫܘܪܝܐ̈ ܐܢܢ̣ ܕܗ̇ܘ ܒܬܪ ܕܒܩܪܪ̣ܝܣܐX ܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܒܡܫܝܚܐ : ܘܡܢ
SevAnt:Epist ܐܪܕ ܘܝܐ X ܕ ܐܬܟܬܒܬ ܠXXܬ ܬܐܘܡܐ ܐܩܘܘܩܐ ܕ XܪܡܢXܝܐ̈ ̈ ܒܬܪ . ܡܢ ܐXܪܬܐ X ܕ ܥܩܩXܝܢ̈ ܘܫܒܫ ܕ ܟܬܒܐ ܕ ܬܝܫXܐ ܕ ܡܢ
SevAnt:Epist ܬܠܬܐ ܐܝܡܡܐ̈ ܘܠܝܠܘܬܐ̈ ܕܩܡ ܡܪܢ ܬܬܗܝܡܝܢ . ܐܚܪܢܐ̈ ܒܬܪ ܕܫܒܬܐ ܆ ܠܟܠܗ ܐܝܡܡܐ ܘܠܠܝܐ ܕܬܠܬܐ ܢܓܡܪܘܢ . ܘܗܟܢܐ ܡܢ
SevAnt:Epist ܐܠܗܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܐܝܟ ܥܒܝܕܬܐ ܘܐܝܟ ܐܝܕܐ ܕܢܣܒܬ ܒܗ̇ ܡܕܡ ܇ ܒܬܪ ܐܠܗܐ ܆ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܢܣܒܘܠ ܦܓܪܐ ܕܡܢ ܐܪܥܐ . ܘܐܠܐ ܡܝܬܝܢܢ
SevAnt:Epist ܪܕ ܘܝܐ XX ܕ ܡܫܚܝܐܝܬ ܐܬ̣ܟܬܒ ܠܝ ܕ ܐܬܟܬܒܬ ܠܘܬ ܩܩܘXܝܐ ܒܬܪ ܘܐܪܒܝ ܕ ܟܬܒܐ ܕ ܬܠܬܐ - ܗܘܝܩܘܐ . . ܕ ܪܫܗ̇ . . ܗܠܝܢ ܕ ܡܢ
SevAnt:Epist ܕܩܡܘ ܡܝܬܘ ܐܝܟ ܡܐ ܒܬܪ ܗ̇ܝ ܩܝܡܬܐXܗܫܐ̈ ܟܠܗ̇ ܚܘܒܬܐ ܒܬܪ : ܣܓܝܐܐ̈ ܕܠܐ ܡܟܝܠ ܐܢܫ ܢܬܩ̇ܢܛ ܡܢ ܡ̇ܘܬܐ ܓܝܪ ܡܢ
SevAnt:Epist ܐܚܪܢܝܬܐ̣̈ ܒܗ̇ ܟܕ ܒܗ̇ ܒܡܟܬܒܢܘܬܐ ܀ ܡܚܫ ܐܠܗܘܬܐ ܐܡ̇ܪ ܒܬܪ ܡܢ ܩܢܘܡܐ̈ ܕܩ̣ܢܝܢ ܠܚܘܕܐܝܬ ܕܒܚܕܕܐ̈ ܒܠܝܠܝܢ ܀ ܘܬܘܒ