simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom ܙܒܢ ܕܚܡܫܡܐܐ ܫܢܝܐ̈ ܘܝܬܝܪ ܐܬܒܪܢܫ̇ ܘܠܢܒܝܘܬܐ ܡ̇ܠܝ . ܒܬܪ ܝܠ : Xܠܗ ܠܢܒܝܐ : Xܕ ܐXܪ ܕܩ̇ܪܝܒ ܓܝܪ : ܘܠܘ ܡܚܕܐ . Xܠܐ
SevAnt:CathHom ܗܠܝܢ̇ ܐܡ̇ܪܝܢ ܗܘܘ ܆ ܡܢܐ ܝܘܬܪܢܐ ܕܗ̇ܝ ܕܢܫ̣ܡܥ ܇ ܕܦܠܢ ܒܬܪ ܆ X X ܐܢܫܝܢ̈ ܡ̇ܢ . ܡܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܫܡ̣ܥܘ ܟܕ ܐ̣ ܬܘ ܠܘܬܝ̇ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܙܒܢܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܐܬܬܘܣܦܬ . ܐܢ ܗܟܝܠ ܒܗ̇ܢܝܢ ܠܬܘܣܦܬܐ ܒܬܪ . ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܩܕܝܫܐ ܐܠܗܐ ܩܕܝܫܐ ܚܝܠܬܢܐ ܩܕܝܫܐ ܠܐ ܡܝܘܬܐ
SevAnt:CathHom ܚܕܝܘܬܐ ܠܬܪܝܢܘܬܐ ܡܦ̣ܠܓ ܆ ܟܠܗ̇ ܐܢܢܩܐ . ܕܟܝܢܐ ܐܢܫܝܐ ܒܬܪ ܣܝܒܪ ܇ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܡܪܗ̇ ܕܬܫܒܘܚܬܐ . X0ܐܢ ܓܝܪ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܫܘܠܡܐ ܥܬܝܕ ܗܘܐ ܠܡܗܘܐ ܥܡܗܘܢ ܀ ܠܡܬܒ̇ܩܝܘ ܓܝܪ ܙ . ܕܩ ܆ ܒܬܪ ܥܡܗܘܢ ܥܕܡܐ ܠܫܘܠܡܗ ܕܥܠܡܐ ܆ ܣܓ̇ܝ ܝܬܝܪܐܝܬ ܐܦ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܡܘܫܐ ܪܒܐ : ܡܕܒܪܢܐ ܕܥܡܐ ܘܪܝܫ ܚܝܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ : ܟܕ ܒܬܪ . ܡܛܠܗܕܐ ܐܦ ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ ܝܫܘܥ ܗ̇ܘ ܒܪܗ ܕܢܘܢ : ܗ̇ܘ ܕܡܢ
SevAnt:CathHom ܢܘܪܐ ܆ XܝXXXX0 ܩܠܐ ܕܟܚܬܐ ܩܛܝܢܬܐ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܒܬܪ ܗܘܐ ܒܥܠܥܠܐ ²ܡܪܝܐ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܥܠܥܠܐ ܆ ܢܘܪܐ . ܘܡܢ
SevAnt:CathHom ܨܠܝܒܐ ܇ ܗ̇ܘ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܕܒܩܒܪܐ . ܠܘ ܓܝܪ ܒܩܒܪܐ ܕܝܠܗ ܒܬܪ ܕܢܣܡܘܟ ܪܝܫܗ . ܘܗ̇ܝ ܕܬܡ̣ܝܗܐ ܆ ܠܡܓܣܘ ܗ̇ܘ ܐܚܪܝܐ ܕܡܝܢ
SevAnt:CathHom ܡܥܪܒܝ̈ ܫܡ̣ܫܐ ܠܘ ܓܝܪ ܚܕܢܐܝܬ ܐXܪ ܒܪܡܫܐ ܕܫܒܬܐ . ܐܠ̣ܐ ܒܬܪ ܐܒܐ ܩܡ · ܗ̇ܝ ܕܝܝܢX ܕܒܪܡܫܐ ܕܫܒܐ̈ ܆ ܠܘ ܠܪܡܫܐ ܗ̇ܘ ܕܡܢ
SevAnt:CathHom ܕܐܬ̣Xܪܪ̣ܘ ܡܢ ܦܪܕܝܣ̣ܐ ܕܒܘܣܡܐ ܇ ܗ̇ܘ ܕܡܢܗ ܟܕ ܒܛ̣ܢ̇ܬ ܒܬܪ ܗ̇ܘ ܘܠܛܢܐ ܕܪ . ܕܝܐ ܇ ܗ̇ܘ ܕܒܗ ܝ̣ܟܡ ܐܕܡ ܠܚܘܐ ܐܢܬܬܗ ܇ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܗܠܝܢ ܒܕܘܟܪܢܗ ܕܡܪܝ ܣܛܦܢܘܣ ܡܛܠ ܕܐ ܐܦ ܥܠܘܗܝ ܕܣܗܕܐ ܒܬܪ ܥܠ ܒܝܬ ܝܠܕܐ ܐܘܟܝܬ XXXXXXXXX²X⁵ ܕܢܚܐ . ܐܬܐܡܪ ܕܝܢ
SevAnt:CathHom ܐܒܐ . X ܐ̇ܝܟܢܐ ܆ ܐܢ ܬܪܚܩܝܗ̇ ܠܬܪܥܝܬܟ ܡܢ ܡܘܠܕܐ̈ ܒܬܪ ܝܟܢܐ ܡܫܟܚܐ ܠܡܣܬ̇ܟܠܘ ܒܪܐ ܇ ܘܠܘ ܐܚܪܝܐ ¹ܒܙܒܢܐ ܘܡܢ
SevAnt:CathHom ܗ̇ܢܘܢ ܐܪܝܐܢܘ̈ : ܘܗ̇ܢܘܢ ܕܐܚܘܬܐ̈ ܠܗܠܝܢ ܐܬܟ̣ܪܗܘ ܆ ܒܬܪ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܕܐ . ܚܢܦܐ̈ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܡ̣ܢܝܚܢܐ̈ ܕܫܐܕܐ̈ : ܘܡܢ
SevAnt:CathHom ܫ̣ܒܝܐ ܗ̇ܘ ܕܢܐܒܘܟܘܕܘܢܘܨܘܪ : ¹ܘܡܬܬܘܒܠܢܘܬܗܘܢ ܒܬܪ ܇ ܘܠܘܬ ܥܓ̣ܠܐ̈ ܕܕܗܒܐ ܠܣܓܕܬܐ ܕܐܠܗܐ ܫܚܠܦܘ . ܐܠܐ ܐܦ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܚܕܝܘܬܐ : ܐܠܐ ܕܡܢ ܬܪܬܝܢ̇̈ ܡܢ ܐܠܗܘܬܐ ܟܝܪ ܘܐܢܫܘܬܐ ܒܬܪ ܕܢܣܛܘܪܝܘܣ̇ ܡܬܦ̇ܣܩܐ ܒܬܪܝܢܘܬܐ ܕܟܝܢܐ̈ ܕܡܢ
SevAnt:CathHom ܚܕܝܘܬܐ : ܐܝܟܢܐ ܕܣܢܐܓܪܐ̈ ܣܪܝܩܐ̈ ܢܬ̣ܚܙܐ ܕܠܐ ܒܬܪ ܕܢܦ̇ܠܓܝܘܗܝ ܡܛܠ ܗܕܐ ܇ ܠܬܪܝܢܘܬܐ ܕܟܝܢܐ̈ ܗ̇ܝ ܕܡܢ
SevAnt:CathHom ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܠܘ ܠܘܬ ܦܘܪܫܐ ܙܒܢܝܐ ܙܕ . ܩ ܕܢܣ̇ܬܟܠܝܗ̇ ܇ ܝܟ ܒܬܪ ܒܐܘܣܝܐ ܠܝܢ ܇ ܒܗ̇ܝ ܕܣܛܪ ܡܢ ܗ̣ܘܐ ܒܪܢܫܐ ܀ ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܡܝܢ
SevAnt:CathHom ܚܫܘܟܐ . ܡܢ ܫܠܝ ܢܦܓ̣ܥܢ̈ ܥܝܢܐ̈ ܒܙܠܝܩܐ̈ ܆ ܠܐ ܢܣܝܒܪܢ̈ ܒܬܪ ܠܗܘܢ ܠܘܬ ܚܙܬܐ ܕܢܨܝܚܘܬܗ ܕܫܡ̣ܫܐ : ܝܟܢܐ ܕܠܐ ܟܝ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܠܘ ܚ̣ܝܘܬܐ ܗ̇ܝ ܫܪܝܪܬܐ ܘܕܒܩܢܘܡܐ ܡܫ̇ܒܚܝܢ ܒܬܪ ܘܬܐܘܕܩܪܘܣ : ܟܕ ܬܪܝܢ ܟܝܢܐ̈ ܡܘܕܝܢ ܗܘܘ ܠܚܕ ܡܫܝܚܐ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܥ : ܒܝܕܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܘܕܐܪܥܐ ܇ ܘܕܢܨܒܬܐ̈ ܘܕܥܣܒܐ ܇ ܒܝܘܡܐ ܒܬܪ ܘܕܡܬ . ܚܙܐ ܆ ܢܣ̇ܬܟܠ X ܕܐܡܝܪܐ ܗܕܐ ܇ ܐܝܟܐ ܟܝܬ ܕܡܢ