simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-MaruMayph:Canons ܐܒܗܬܐ̈ ܪܗܛ ܥܕܠܝܐ ܐܠܐ ܒܬܪ ܐܠܗܐ ܡܪ ܟܠ . ܒܗ̇ܝ 25ܕܗܘܝܘ ܒܬܪ . ܘܐܢ ܗܟܢܐ ܗܘܐܝܟ ܕܐܡܪܝܢ ܗܢܘܢ ܚܟܝܡܝ̈ ܠܒܝܫܬܐ̈ ܠܘ
Ps-MaruMayph:Canons ܬܝܒܘܬܐ ܩܬܪܣܝܣ ܡ̣ܢ ܟܗܢܘܬܗ ܬܗܘܐ ܠܗ ܠܐ X ܬܘܒ ܢܬܗܝܡܢ ܒܬܪ ܆ ܗܝܕܝܢ ܢܫܡܫ ܟܗܢܘܬܐ . X ܘܐܢ ܬܘܒ ܗ̇ܦܟ ܠܚܛܝܬܗ ܡ̣ܢ
Ps-MaruMayph:Canons ܬܠܬ ܫܢܝܢ̈ ܢܥܠܘܢ ܠܗܝܟܠܐ ܠܨܠܘܬܐ ܟܕ ܦܪܫܝܢ ܠܗܘ ܐܦ ܒܬܪ ܬܠܬ ܥܠ ܬܪܥܐ ܕܥܕܬܐ ܢܬܒܘܢ . ܥܠ ܣܩܐ ܘܥܠ ܩܛܡܐ̈ . ܘܡ̣ܢX
Ps-MaruMayph:Canons ܕܢܦܩ ܠܥܠܡܐ ܕܒܐܣܟܡܐ ܕܕܝܪܝܐ̈ ܢܬܕܒܪ . ܕܠܡܐ ܠܐ ܡܫܟܚ ܒܬܪ ܐܝܟ ܒܪ ܩܝܡܐ ܕܡܕܝܢܬܐ ܢܬܕܒܪ ܀ ܘܠܐ ܫܠܝܛ ܠܗ ܕܡ̣ܢ
Ps-MaruMayph:Canons ܫܠܝܚܐ̈ ܗܘ ܗܢܐ ܟܬܒ ܐܓܪܬܐ ܠܕܝܘܢܘܣܝܘܣ ܐܦܣܩܘܦܐ ܒܬܪ ܕܦܛܪܘܣ ܫܠܝܚܐ ܗ̇ܘ ܕܗܘܐ X ܐܦܣܩܘܦܐ ܩܕܡܝܐ ܒܪܗܘܡܐ ܡ̣ܢ
Ps-MaruMayph:Canons ܒܝܢܬ ܩܢܘܢܐ̈ ܕܐܒܗܬܐ̈ ܐܠܐ ܐܦܢ ܥܡܠܐ ܩܠܝܠ ܗܘ̇ܐ ܠܢ ܒܬܪ ܐܝܕܐ ܒܐܝܕܐ ܣܕܪܬ ܒܟܬܝܒܬܟẌ ܆ ܗܟܢܐ ܣܕܝܪܝܢ ܒܬܪ
Ps-MaruMayph:Canons ܫܡܥܐ 20ܕܐܕܢܘܗܝ̈ . ܘܩܕܡ ܕܢܐܬܝܢ̈ ܫܘܪܥܬܐ̈ ܢܗܘܐ ܒܬܪ ܪܓܬܗ ܘܙܘܥܘܗܝ̈ . ܘܠܐ ܢܬܢܬܦ ܒܬܪ ܚܝܪܐ ܕܥܝܢܘܗܝ̈ . ܘܠܐ
Ps-MaruMayph:Canons ܚܪ . . ܪܥܝܢܗ ܚܬܝܬܐܝܬXX ܠܓܠܝܐ ܢܐܬܐ ܐܝܟ ܕܬܬܒܛܠ ܒܬܪ ܐܢܐ ܥܒܕܬ ܦܘܩܕXX ܪܫܐXẌ XXܟܕ ܡܫܪܝܢܢ X⁶ܘܣܕܪܝܢܢ ܚܕ
Ps-MaruMayph:Canons ܩܢܘܢܐ̈ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܟܬܒܐ ܗܟܢܐ ܐܡ̇ܪ ܆ ܕܡܐ ܕܫܠܛܘ ⁹ܐܣܬܟܠ ܒܬܪ ܠܡܬܒܠ ܗܕܐ . ܗܫܐ ܕܝܢ ܒܙܕܩܐ ܘܒܘܠܝܬܐ ܡܥܩܒܝܢ ܐܢܬܘܢX
Ps-MaruMayph:Canons ܥܡܕܗܘܢ ܠܣܝܡܝܕܐ ܕܐܦܝܣܩܘܦܘܬܐ ܐܘ̇ ܕܩܫܝܫܘܬܐ ܒܬܪ ܡܚܕܐ ܠܗܝܡܢܘܬܐ ܪܘܚܢܝܬܐ ܐܬܩܪܒܘ . ܘܥܡܕܘ ܘܡ̣ܢ
Ps-MaruMayph:Canons ܥܐܕܐ ܕܩܝܡܬܐ . ܕܝܪܝܐ̈ ܕܝܢ ܚܕܐ ܙܒܢܬܐ X ܢܬܟܢܫܘܢ ܘܐܦ X ܒܬܪ ܢܫܩܠܘ X ܢ XX ܩܕܡܘܗܝ ܚܕܐ ܙܒܢܬܐ ܟܕ ܥܐ̇ܠ ܣܬܘܐ . ܘܐܚܪܬܐ
Ps-MaruMayph:Canons ܒܬܪ ܒܝܢܬ ܩܢܘܢܐ̈ ܕܐܒܗܬܐ̈ ܐܠܐ ܐܦܢ ܥܡܠܐ ܩܠܝܠ ܗܘ̇ܐ ܠܢ ܒܬܪ ܐܝܕܐ ܒܐܝܕܐ ܣܕܪܬ ܒܟܬܝܒܬܟẌ ܆ ܗܟܢܐ ܣܕܝܪܝܢ
Ps-MaruMayph:Canons ܕܥܒ̇ܕܝܢ ܬܠܬ ܫܢܝܢ̈ ܒܛܟܣܐ ܕܠܬܚܬ ܡܢ ܫܡܘܥܐ̈ . ܥܠ ܒܬܪ ܕܪܫ ܦܠܚܘܬܗܘܢ ܢܣܒܘܢ . ܗܠܝܢ ܥܣܪ ܫܢܝܢ̈ ܢܬܒܘܢ . ܡ̣ܢ
Ps-MaruMayph:Canons ܪܥܝܢܐ ܫܪܝܪܐ ܕܛܡܝܪ ܒܡܠܝܗܘܢ̈ . ܪܫܐ ܕܬܫܥܐ ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܒܬܪ ܘܠܐ ܝܗܒܝܢ ܐܝܕܐ ܠܚܕܐ ܡ̣ܢ ܗܪܣܝܣ̈ : ܐܢ ܐܢܫ ܡܬܓܘܐ ܘܥܐܠ
Ps-MaruMayph:Canons ܐܦܣܩܘܦܐ ܆ ܕܐܘܪܫܠܡ ܢܗܘܐ ܡܘܬܒܗ . ܘܐܝܢܐ ܕܥܒ̇ܪ ܥܠ ܒܬܪ ܢܛܪ ܒܡܕܢܚܐ ܒܝܕ ܡܦܣܢܘܬܐ . 5 ܘܒܡܘܬܒܐ ܕܫܒܥܐ ܢܗܘܐ ܝܬܒ
Ps-MaruMayph:Canons ܩܕܡܝܐ ܗܘ ܢܩܘܡ ܒܕܘܟܬܗ ܘܢܫܡܫ ܡܕܒܚܐ . ܘܐܢ ܙܐܛܡܐ̈ ܡܕܡ ܒܬܪ ܣܘܥܪܢܐ ܡ̣ܢ ܓܘܐ ܙܗܝܪܐܝܬ . ܘܐܢ ܠܝܬ ܡܪܫܘܬܐ ܡ̣ܢ ܓܘܐ
Ps-MaruMayph:Canons ܩܝܡܬܐ . ܗܝ X ¹⁴ܕܒܚܝܐ̈ ¹⁴³ܕܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ . ܚܬܝܬܐܝܬ ܒܬܪ ܕܠܐ ܡܘܕܝܢ ܕܐܝܬ ܕܝܢܐ ܘܬܒܥܬܐ ܘܦܘܪܥܢܐ ܕܥܒܕܐ̈ ܡ̣ܢ
Ps-MaruMayph:Canons ܫܪܟܐ X⁰ܕܐܚܪܢܐ̈ ܀ . . . . ܚ . X ܒܢܪܚ . Xܐ ܗܟܢܐܐX X ܒܬܪ ܘܗܝܕܝܢ Xܡܛܠ ܕܝܪܝܐ̈ X⁹ܕܗܢܘܢ ܝܚܝܕܝܐ̈ ܘܒܬܪ
Ps-MaruMayph:Canons ܕܫܩܠܗ̇ . ܐܬܩܪܒ ܠܗ ܗܘ ܗܢܐ ܓܒܪܐ ܠܕܪXܢܐ ܕܡܠܟܘܬܐ . ܒܬܪ ܠܛܠܝܬܐ ܘܫܦܪܬ ܠܗ . ܘܫܩܠܗ̇ ܒܢܫܐ̈ ܢܡܘܣܐܝܬ . ܘܡ̣ܢ
Ps-MaruMayph:Canons ܩܫܝܫܐ̈ . ܐܠܐ ܐܦܠܐ ⁶ܕܢܬܒܘܢ ܒܝܢܬ ܩܫܝܫܐ̈ ܫܠܝܛ ܒܬܪ ⁵ܡܬܚܬܝܢ . ܢܣܒܘܢ ܗܟܝܠ ܡܫܡܫܢܐ̈ ܩܘܪܒܢܐ ܒܛܟܣܐ ܡ̣ܢ