simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܩܕܫܐ ܐܠܗܐ 3ܦܩ̇ܕ ܡܫܡܫܢܐ ܕܐܪܟܢܘ ܪܫܝܟܘܢ̈ ܂ ܘܠܡܢ ܒܬܪ ܕܪܡܫܐ ܫܠܡܬ̤ ܂ ܥܕܡܐ ܕܝܢ ܠܗܪܟܐ ܡܫܬܡܗ ܪܡܫܐ ܂ ܠܡܢܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܚܡܫܐ ܝܘܡܬܐ̈ ܡ̣ܢ ܕܙܟ̣ܐ ܢܘܗܪܐ ܠܚܫܘܟܐ ܂ ܟܕ ܡܚܘܐ ܒܬܪ ܕܩܪܝܒ ܗ̣ܘ ܂ ܘܒܗܝ̇ ܕܒܥܣܪܝܢ ܘܚܡܫܐ ܒܟܢܘܢ ܐܬܝܠܕ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܚܒܪܬܗ̇ ܣܡܗ̇ ܂ ܟܕ ܕܝܢ ܦܚܡ ܡܐܬܝܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܥܡ ܗܠܝܢ ܂ ܒܬܪ ܟܕ ܕܟܝܢ̈ ܘܠܐ ܟܕ ܠܐ ܕܟܝܢ̈ ܂ 3ܕܒܕܓܘܢ ܗܠܝܢ ܬܪܬܝܢ̈ ܚܕܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܡܪܢ ܘܕܫܠܝܚܐ̈ ܗܘ̣ܘ ܃ ܐܦ ܒܬܪ ܕܒܥܕܬܐ ܥܡܠܘ ܘܐܬܟܫܪܘ ܃ ܝ ܘܐܠܦܘܢ ܥܠ ܬܘܕܝܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܐܠܗܐ ܂ ܒܩܠܝ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܂ ܒܥܘܬܐ ܕܒܥ̣ܐ ܡܠܟܐ ܂ ܕܢܫܟܚ ܒܬܪ ܕܒܪܝܡܝܢ ܂ 3ܝܕܝܥ ܒܝܗܘܕܐ ܂ ܟܕ ܐܡܠܟ ܝܘܫܝܐ ܘܫܠܡ ܠܒܗ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܩܝܡܬܐ ܂ ܗܢܐ ܕܢ ܡܛܠ ܥܡܕܐ ܠܚܘܕ ܐܫܬܕܪ ܂ ܐܟܡܐ ܕܟܕ ܒܬܪ ܥܠ ܕܘܒܪܐ ܐܚܪܢܐ ܐܬܓܒܝܘ ܃ ܗ̇ܘ ܕܡܬܓܡܪ ܠܘܬܗܘܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܝܠܕܐ ܂ ܕܝܘܚܢܢ ܒܬܪ ܕܢܚܐ ܂ ܕܡܘܕܝܢܐ̈ ܘܣܗܕܐ̈ ܒܬܪ ܩܝܡܬ ܒܬܪ ܂ ܚ ܃ ܠܡܢܐ ܪܫ̣ܡ ܝܫܘܥܝܗܒ ܕܘܟܪܢܐ ܕܡܪܬܝ ܡܪܝܡ ܝ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܟܘܟܒܐ̈ ܂ ܐܗܦܟ ܐܢܘܢ ܠܡܥܪXܐ ܂ ܐܫܬܘܕܝ ܠܗܘ̣ܢ ܕܝܬܩܐ ܒܬܪ ܬܘܒ ܝXܦ̇ܩܝܢ ܗܘ̣ܘ ܥܠ ܣܓܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܡܛܠ ܕܛܥܝܢ ܗܘ̣ܘ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܝܠܟܣܐ ܣ̇ܕܪ ܥܡܗ ܂ ܘܐܬ̇ܝܢ ܒܣܕܪܐ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܂ ܝܝ ܠܘܬ ܝ ܒܬܪ ܃ ܘܐܒܗܐ̈ ܕܡܘܠܟܢܐ ܃ ܘܐܒܗܐ̈ ܕܢܡܘܣܐ ܂ ܟܕ ܓܒܪܝܠ ܆ ܛܟܣܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܗܠܝܢ ܂ ܝܪܬܘ ܡܕܡ ܕܣܗܕ ܠܗܘܢ ܕܟܕ ܡܣܝܒܪܝܢ ܡܫܟܚܝܢ ܂ ܒܬܪ ܘܕܟܠ ܡܚܘܢ̈ ܃ ܘܡ̣ܢ ܦܘܩܕܢܘܗܝ̈ ܠܐ ܐܣܛܝܘ ܂ ܡܢܐ ܕܝܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܨܘܡܐ ܝܘܡܬܐ̈ ܕܙܩܝܦܘܬܐ ܘܡܘܬ ܐ ܂ ܨܘܡܐ̈ ܕܝܢ ܝX ܐܚܪܢܐ̈ ܒܬܪ ܂ ܘܡ̣ܢ ܗܕܐ ܐܬܝܕܥܬ̤ ܕܢܦܝܩ ܨܘܡܐ ܒܪܡܫܐ ܗܢܐ ܂ ܒܪܡ ܥ̣ܠܘ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܐܣܛܘܟܣܐ̈ ܂ ܡܟܬܪ ܕܝܢ · ܒܪܘܝܐ ܕܠܝܬ ܠܗ ܫܘܪܝܐ ܂ ܡܕܡ ܚܕܬ ܒܬܪ ܠܗ ܫܘܪܝܐ ܐܝܬ ܠܗ ܫܘܠܡܐ ܂ ܒܛ ܂ ܠܝܢ ܡܕܝܢ ܐܣܛܘܟܣܐ̈ ܂ ܡܢܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܩܝܡܬܐ ܂ ܝ ܐܢܗܘ̣ ܕܡܬܚܙܐ ܗܘ̣ܐ ܠܗܘܢ ܂ ܠܟܗܢܐ̈ ܘܦܪܝܫܐ̈ ܒܬܪ ܂ ܐܒܐ ܫܒܘܩ ܠܗܘܢ ܂ ܠܐ ܓܝܪ ܝܕܥ̇ܝܢ ܡܢܐ ܥܒ̇ܕܝܢ ܂ ܘܐܦ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܢܦܩܢ̈ ܡ̣ܢ ܦܓܪܐ̈ ܂ ܛܘܒܢܐ ܕܝܢ ܗܢܐ ܂ ܡܘܕܐ ܕܡܪܓܫܢ̈ ܐܦ ܒܬܪ ܂ ܐܒܗܬ̈ ܐ ܩܕܝܫܐ̈ ܟ̇ܠܝܢ ܠܡܢ ܕܡܘܕܐ ܕܡܪܓܫܢ̈ ܢܦܫܬܐ̈
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܫXXܘܗܝ ܪܫܢܐ̈ ܂ ܘܐܕܘܢܝܐ ܐܬܪܘܪܒ ܥܠܘܗܝ ܂ ܐܠܗܐ ܒܬܪ ܂ ܕܐܝܬܘܗܝ ܪܫ ܗܘܠܠܐ ܂ ܫܠܝܡܘܢ ܟܕ ܐܡܠܟܗ ܐܒܘܗܝ ܡ̣ܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܦܣܩܘ ܣܒܪܐ ܕܚܝܝܗܘܢ̈ ܂ ܟܕ ܨܒ̣ܐ ܐܠܗܐ ܝX ܕܒܚܟܡܬܐ ܒܬܪ ܠܐ ܡܗܝܡܢܝܢ ܕܡܩܘܝܢ ܒܢܝܢܐ̈ ܥܕܡܐ ܠܪܡܫܐ ܂ ܘܡ̣ܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܚܕ ܀ ܡܛܠ ܕܪܓܐ̈ ܕܒܥܕܬܐ ܣܓܝ̇ܐܬܐ ܡܠܠܘ ܐܢܫܝܢ̈ ܡ̣ܢ- -· ܒܬܪ ܘܥܕܡܐ ܠܩܪܘܝܐ ܂ ܘܐܦ ܠܥܡܝܕܐ̈ ܂ ܘܠܡܢܐ ܗܟܢ ܐܬܛܟܣܘ ܚܕ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܩܝܡܬܗ ܠܣܘܠܩܐ ܀ ܝ ܐܝܟ 5ܕܡܚܘܝܢ ܟܬܒܐ̈ ܥܣܪ ܙܒܢܝܢ̈ ܒܬܪ XXܥܘXܪܝX ܀ ܟܡܐ ܙܒܢܝܢ̈ ܐܬܚܙܝ ܡܪܢ ܠܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܡ̣ܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܩܝܡܬܗ ܘܐܒܗܬ ܐܢܘܢ ܃ ܐܠܐ ܚܘܝ ܝ-ܝ ܢܦܫܗ ܠܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܒܬܪ ܟܒ ܃ ܡܢܐ ܗ̣ܝ ܥܠܬܐ ܕܠܐ ܚܘܝ ܡܪܢ ܢܦܫܗ ܠܝܗܘܕܝܐ̈ ܙܩܘܦܐ̈
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܗܠܝܢ ܂ ܝ ܐܪܥܐ ܡܬܪܘܚܐ ܂ ܐܘ ܫܘܚܠܦܐ ܒܒܢܝܢܫܐ̈ ܗܘ̇ܐ ܂ ܒܬܪ ܐܪܥܐ ܠܐ ܣܦܩܐ ܠܡܚܒܫ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܂ ܐܦܠܐ ܬܘܒ ܫܡܝܐ ܂ ܡܢܐ