simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Dion:ChronZuq ܡܘܬܗ ܕܝܘܠܝܢܘܣ ܕܒܦܪܣ̣ ܂ ܗ̣ܘ ܕܗ̣ܘܐ ܒܫܢܬX ܫܬܡܐܐ̈ ܒܬܪ ܒܢܘ ܂ 1ܘܗ̣ܘܬ ܒܫܘܠܛܢܗܘܢ ܫܬܝܢ̈ ܘܚܡܫ̈ ܫܢܝܢ̈ ܂ 2ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܝ ܪܝܫܝܗܘܢ̈ ܬܚܝܬ ܚܕܕܐ̈ ܇ ܘܥܒܝܕܝܢ 1ܣܘܪܕܐ ܂ ܢܫܐ̈ ܒܬܪ ܪܒܐ ܂ ܀ ܥܠܝܡܐ̈ ܪܓܝܓܐ̈ ܘܦܨܝܚܐ̈ ܕܟܡܝܪܝܢ ܘܥܓܝܢܝܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܚܝܒܘܬܗ ܕܒܬܡܘܦܘܠܣ ܂ ܀ ܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘ·ܬܬܟܘ· ܃ ܥܒ̣ܕ ܒܬܪ ܥܡܗܘܢ ܩܝܡܐ ܃ ܕܗܘܐ ܡܣܩ ܠܗܘܢ ܐܠܦ ܟܟܪܝܢ̈ ܒܫܢܬܐ̇ ܂ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܝܢ ܥܠܠܬܐ ܚܕܬܐ ܝX ܐܙܕܒ̇ܢܝܢ ܫܬܐ̈ ܡܕܝܢ̈ ܚܛܐ̈ ܒܬܪ ܗܘܝ̈ ܂ ܘܣܥܪܐ̈ ܫܬܐ̈ ܂ ܘܚܡܪܐ ܬܪܬܝܢ ܟܝܠܬܐ̈ ܂ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܘܢܝܣ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܐܢܛܝܟܝܐ ܃ ܗܘ̣ܐ ܐܢܫ ܒܬܪ ܐ ܂ ܐܝܠܝܢ ܕܐܦ ܠܗܘܢ̇ ܒܙܒܢܗܘܢ ܡܫܬܥܝܢܢܝ ܥܠܝܗܘܢ ܀
Ps-Dion:ChronZuq ܢܬܪܐ ܗ̇ܘ ܕܟܘܟܒܐ̈ ܂ ܂ ܥܡ ܗ̇ܝ ܬܘܒ ܕܟܠܗܘܢ ܥܡܡܐ̈ ܒܬܪ ܐܝܠܝܢ ܝܝ ܡܘܬܢܐ̈ ̤ ܠܗܝܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܣܒ ܐܘ ܦܪܘܫܐ ܆ ܕܐܬܝ̈
Ps-Dion:ChronZuq ܡܘܬܗ ܕܙܝܢܘܢ ܂ ܡ̣ܪܕ ܥܠ ܡܠܟܐ ܐܢܣܛܘܣ ܂ ܘܨܒ̇ܝܢ ܗܘܘ ܒܬܪ ܝ ܗܢܐ ܫܚܩܐ ܐܚܪܢܐ ܐܦ ܒܝܬ ܪܗܘܡܝܐ̈ ܂ ܂ ܐܣܘܪܝܐ̈ ܓܝܪ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܚܨܕܐ ܣ̇ܒܪܝܢ ܗܘܝ̣ܢ ܕܡܟܝܠ ܡܓܗ ܢܢ ܡܢ ܝܘܩܪܢܐ ܂ ܠܐ ܕܝܢ ܒܬܪ ܡܝ̣ܬܘܝ ܒܫܢܬܐ ܗܕܐ ܂ ܂ ܘܒܐܝܕܚ 2ܚܙܝܪܢ ܘܬܡܘ̣ܙ ܂ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܡܣܘܣ̣ ܗܘ̣ܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܬܡܢ ܣܪܝܩܝܣ ܂ ܘܒܬܪܗ ܐܢܣܛܣ ܂ ܒܬܪ ܩܒܠ ܕܢ ܦܪܦܘܪ ܘܣX ܂ ܘܒܬܪܗ ܐܠܟܣܢܕܪܣ̤ ܒܪܘܡܐ ܕ ܢ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܡܦܘܠܬܗ̇ ܝܝ ܕܝܠܗ̇ ܕܐܢܛܝܟܝܐ ܂ ܒܝܘܡܐ ܝ ܕܝܢ ܕܡܦܘܠܬܗ̇ ܒܬܪ ܠܡܕܝܢܬܐ ܪܒܬܐ ܐܢܛܝܟܝܐ ܂ ܥܠ ܨܠܝܒܐ ܕܐܬܚܙܝ ܒ̇ܫܡܝܐ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܚܡܫܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ ܕܢܛܪܬ̇ ܒܬܘܠܘܬܗ̇ ܂ ܘܐܦ ܠܢܣܛܘܪܝܣ ܗ̣ܝ ܒܬܪ ܕܝܢ ܢܣ̣ܒ ܠܦܠܘܟܪ ܐ̣ ܚܬܗ ܕܬܝܕܣܝܣ ܡܠܟܐ ܙܥܘܪX ܂ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܡܫܝܚܐ ܬܠܬܝܢ̈ ܘܚܡܫ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܀ ܀ ܫܢܬ ·ܒ· ܐܠܦܝܢ̈ ܒܬܪ ܐܦ ܦܛܪܘܣ ܪܝܫܐ ܕܫܠܝܚܐ̣̈ ܂ ܟܕ ܐܙܕܩܦ ܒܬܪ ܪܝܫܗ ܂ ܩܘܝܘ
Ps-Dion:ChronZuq ܩܛܦܐ ܡܙ̇ܕܒܢ ܗܘܐ ܚܡܪܐ ܫܬܐ̈ ܟܝܠܝܢ̈ ܒܕܝܢܪܐ̇ ܂ ܘܩܒܐ ܒܬܪ ܫܪܝܪܘܬܟ ܂ ܫܢܬ ܬܡܢܡܐܐ̈ ܘܬܪܬܥܣܪܐ̈ ܂ ܒܗܕܐ ܕܝܢ ܫܢܬܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܦܘܬܐ̣ ܂ ܠ̇ܒܟܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ̣̇ ܘܫ̇ܩܠܝܢ ܟܠܡܕܡ ܕܐܝܬ ܒܬܪ ܘܠܡܚܣܢ ܡܫܕܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܂ ܐܢܫܐ̈ ܡܣܟܢܐ̈ ܕܥ̇ܠܝܢ ܗܘܘ
Ps-Dion:ChronZuq ܚܪܫܐ̈ ܘܩܨܘܡܐ̣̈ ܨܠܝܬ ܗܘܬ̣ ܢܦܫܗ ܂ ܘܟܠ ܡܐ ܝܝ ܕܐܡܪܝܢ ܒܬܪ ܂ ܥܠ ܒܢܝܢܐ ܕܩܠܢܝܩܣ ܕܬܪܬܝܢ̈ ܀ ܡܛܠ ܕܓܒܪܐ ܗܢܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܝܢ ܕܥܒ̣ܪ ܢܗܪܐ ܦܪܬ ܠܡܥܪܒܐ ܆ ܘܡܓܣܛܪܣ ܐܙܠ̣ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܒܬܪ ܐܦܠܐ ܐܝܠܝܢ ܕܪܘܪܒܝܢ̈ ܡܢܝ ܠܐ X ܣ̇ܦܩܝܢ ܠܗܝܢ̈ ܂ ܀ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܡܘܬܗ̇ ܕܢܝܚܬ ܢܦܫܐ̣ ܡܠܟܬܐ ܒܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ ܀ ܒܬܪ ܗܟܝܠ ܒܬܪ ܕܝܪܬܐ̈ ܆ ܘܫܪXܐ X ܕܕܝܪܝܐ̈ ܡܕܢܚܝܐ̈ ܕܥܡܗܘܢ ܂ ܕܗܘ̣ܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܙܒܢܐ ܩܠܝܠ̣ ܂ ܕܢܡܚܘ̣ܢ ܩܪܒܐ ܥܡ ܚܕܕܐ̈ ܐܬܬܙܝܥܘ ܂ ܘܟܕ ܒܬܪ ܐܬܦܣܩ ܡܢ ܡܨܥܬܐ ܚܘܒܐ ܗ̇ܘ ܕܐܣܟܝܡܐ ܕܡܥܛܦ ܝ ܗܘܐ ܂ ܘܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܗܢܐ ܕܝܢ [ 1ܝܗܒ ]ܠܡܠܝܛܘܣ ܝ ܕܐܢܛܝܟܝܐ ܘܦܠܣܛܝܢܐ ܒܬܪ ܘܐܓܝܦܛܘܣ ܘܟܠܗܘܢ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܓܘܝܐ̣̈ ܠܗ ܢܫܬܡܥܘܢ ̤
Ps-Dion:ChronZuq ܛܘܦܢܐ ܂ ܀ ܀ ܫܢܬ ܡܬܝܢ̈ ܘܬܠܬܝܢ̈ ܘܚܕܐ̣ ܂ ܥܒܕ ܩܪܒܐ ܒܬܪ ܗ̇ܘ ܕܐܬܐܡܪ ܩܕܡܝܐ̣ ܂ ܘܥܠ ܢܝܘܒܐ̣ ܂ ܘܥܠ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܢ