simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:memTrin&Inc ܗܠܝܢ ܐ̇ܬܝܢ ܃ ܕܡܬܡܫܚ ܒܡܫܚܐ ܩܕܝܫܐ ܂ ܘܕܥ̇ܡܕ ܬܠܬ ܒܬܪ ܥܝܢܘܗܝ̈ ܪܘܫܡܐ ܕܨܠܝܒܐ ܆ ܝ ܘܚܐܪ ܬܘܒ ܐܦ ܒܐܝܠܝܢ ܕܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܗܘ̣ܐ ܓܒܪܐ ܡܫܠܡܢܐ ܂ ܕܒܐܝܕܝܗܝܢ̈ ܐܠܗܐ ܡܓܫܡܐ ܒܬܪ ܣܘܒܪܗ ܘܒܛܢܗ ܘܡܘܠܕܗ ܂ ܘܒܗ̇ ܒܬܪܒܝܬܗ ܂ ܘܬܘܒ ܐܦ ܡܢܗ ܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܗܘ̣ܐ ܂ ܐܝܕܝܥܐ ܕܝܢ ܕܒܣܪܐ̣ ܘܒܪܢܫܐ ܂ ܡܠܬܐ ܠܡ ܒܣܪܐ ܒܬܪ ܒܠܚܘܕ ܘܡܠܬܐ ܂ ܘܒܪ ܐܝܬܘܬܐ ܕܐܒܐ ܘܒܪ ܡܬܘܡܝܘܬܐ ܂ ܘܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܡܬܝܠܕ ܐܝܟ ܬܚܘܡܐ ·X ܝ · · ܕܐܬܣܝܡ ܡܢ ܒܪܘܝܐ̣ ܂ ܡܫܢܐ ܒܬܪ ܒܛܝܐ̣ ܗܘ̇ܐ ܒܓܘ ܟܪܣܐ ܬܘܪܣܝܐ ܝ ܠܗ̇ܘ ܕܡܬܒܛܢ ܂ ܘܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܟܠܗܝ̣ܢ ܂ ܗ̇ܝ ܕܡܫܝܚܐ ܗܘ̣ܐ ܚܠܦܝܢ ܠܘܛܬܐ ܂ ܘܠܐ ܫܠܝܛ ܒܬܪ ܐܝ ܟܕ ܩܕܝܡܐ ܠܟܠܗܝܢ ܗܕܐ ܕܡܠܬܐ ܒܣܪܐ ܗܘ̣ܐ ܂ ܘܣܝܡܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܗܘ̣ܐ ܂ ܘܠܐ ܩܒܠܬ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܬܘܣܦܬܐ ܒܝܕ ܡܢܝܢܐ ܒܬܪ ܡܓܫܡ̣ ܡܢ ܩܕܡ ܕܢܗܘܐ ܂ ܗܟܢܐ ܟܬܪ ܚܕ ܕܡܓܫܡ̣ ܂ · · · ܐܦ ܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܐܚܫܡ ܕܢܨܠܐ ܚܦܝܛ ܗܘܐ ܂ ܟܕ ܫܪܝ ܐܝܟ ܡܐ ܕܟܬܝܒ ܠܡܬܟܡܪܘ ܒܬܪ ܕܐܚܪܢܐ̈ ܝX ܡܐ ܪ ܂ ܠܥܣܘ ܠܘܬ ܫܢܬܐ ܡܬܦܢܝ̣ܢ̇ ܗܘ̣ ܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܗܘ̣ܐ ܂ ܐܟܪܙ ܠܢ ܘܐ̇ܡ̣ܪ ܕܗܘܝܘ ܫܪܪܐ ܂ ܘܬܘܒ ܒܝܕ ܚܕ ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܗܕܐ ܕܗܘ̣ܐ̇ ܂ ܡܢ ܢܣܝܢܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܂ · X · ܥܠ ܕܐܦ ܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܂ X Xܝ̇ܝ ܂ ܕܐܬܒܛܢ ܒܟܪܣܐ ܘܗܘ̣ܐ ܒܗ̇ ܐܦ ܗ̣ܘ ܐܟܘܬܢ ܒܬܪ ܂ ܗ̇ܘ ܓܝܪ ܕܠܥܠܡܐ ܠܐ ܡܬܐܡܪ ܕܥܠ̣ ܡܛܠ ܕܒܗ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܗܘ̣ܐ ܂ ܗܘ̣ܐ ܓܝܪ ܘܟܕ ܗ̇ܘ ܕܐܘܠܕ ܒ ܂ ܡܕܡ ܠܐ ܚ̣ܣܪ ܇ ܐܠܐ ܒܬܪ ܂ ܘܩܢܘܡܗ ܘܝܬܗ ܠܘܬ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܡܘܠܕܐ̈ ܂ ܩܕܡ ܕܢܗܘܐ ܘܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܐܬܒܪܢܫ ܂ ܥܡܗ ܐܦ ܗ̇ܝ ܕܒܪܢܫܐ ܗܘ ܐܠܨ ܠܢ ܕܢܣܬܟܠ ܂ ܘܐܢ ܒܬܪ ܒܗܝܢ ܪ̣ܡܙܐ ܂ ܐܝܟ ܕܐܢ ܢܐܡܪ ܝ ܟXܒܐ ܠܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ ܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܫܩܠ ܡܢܢ ܗܝ̇ ܕܢܗܘܐ ܓܠ̣ܐ ܘܡܬܚܙܐ ܐܟܘܬܢ ܂ ܘܐܝܬܘܗܝ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܕܟܣܝܢ ܒܓܠܝܘܬܐ ܕܟܝܢܗ ܩܘܝ ܂ ܗܟܢܐ ܘܐܠܗܐ ܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܗ̣ܘܐ ܒܝܕ ܗܕܐ ܕܚܕ ܡܪܝܐ ܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܕܟܠ ܒܐܝܕܗ ܂ ܘܒܝܕ ܒܬܪ ܒܗܠܝܢ ܐܫܬܘܕܥ ܕܝܢ ܐܦ ܠܐܝܚܝܕܝܘܬܐ ܂ ܘܕܚܕ ܟܬܪ ܐܦ ܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܗܕܐ ܐ̇ܬܢܦܫ ܂ ܘXܐ Xܟ ܡܐ ܕܟܬܝܒ̣ ܒܕܡܘܬ ܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܂ ܒܬܪ ܐܬܒܣܪ ܂ ܘܒܝܕ ܗܕܐ ܢܣ̣ܒ ܒܗ ܕܡܘܬܐ ܕܥܒ̣ܕܐ ܂ ܘܬܘܒ ܘܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܗ̣ܘܐ ܚܕ ܟܝܢܐ ܕܒܪܐ ܟܕ ܡܓܫܡ ܂ ܡܛܠ ܕܗܘܝܗ ܠܘ XܝܢX ܒܬܪ ܠܘܬ ܗܕܐ ܕܗܘܐ ܦܓܪܐ ܘܒܪܐ ܠܒܪܬ ܐܢܫܐ ܂ ܐܠܐ ܕܟܬܪ ܐܦ ܡܢ ܝܝ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܡܬܠܕ ܂ ܠܘ ܕܝܢ ܗܟܢܐ ܐܘܠܕ ܐܒܐ ܘܐܬܝܠܕ ܒܪܐ ܂ ܐܠܐ ܐܬܝܠܕ ܒܬܪ ܘܡܬܝܠܕ ܗ̇ܘ ܕܒܛܝܢ ܡܢ ܡܪܒܥܐ ܂ ܘܡܩܒܠܐ ܠܗ ܝ ܕܘܟܬܐ ܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܗ̇ܝ ܕܡܟܪܙܝܢܢ ܕܗܘ̣ܐ ܡܢܗ̇ ܐܠܗܐ ܒܪ ܐܢܫܐ ܂ ܠܐ ܒܬܪ ܡܕܝܢ ܕܐܡܪܝܢܢ ܠܒܬܘܠܬܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܝܠܕܬ ܐܠܗܐ̇ ܂ ܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܩܪܝܗܝ ܥܒ̣ܕܐ ܂ ܐܡ̣ܪ ܕܡܣܬܟܠ ܘܡܬܝܕܥ ܂ ܗ̇ܘ ܠܡ ܇ · ܒܬܪ ܐܬܐ ܠܗܕܐ ܕܢܗܘܐ ܝܝ ܒܕܡܘܬܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܂ ܫܦܝܪ ܐܫܥܝܐ ܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܢܣܒ̣ ܗܠܝܢ ܕܟܣܝܢ ܒܓܠܝܘܬܐ ܕܟܝܢܗ ܩܘܝ ܂ ܗܟܢܐ ܘܐܠܗܐ ܒܬܪ ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪ ܪܕܝܢ ܂ ܘܐܝܟ ܝܝ ·X XX X ܕܒܪܢܫܐ̣ ܐܦ ܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܐܬܝܠܕ ܡܢ ܒܬܘܠܬܐ̣ ܂ ܫܪܝ ܕܢܗܘܐ ܬܚܝܬ ܢܡܘܣܐ ܂ ܘܠܘܩܕܡ ܒܬܪ ܂ ܝX ܡܛܠ ܕܐܦ ܥܠ ܒܪܢܫܐ ܫܠܝܛ ܗܘܐ ܢܡܘܣܐ ܂ ܘܥܠ ܗܕܐ ܐܦ ܡܢ