simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:TenMem ܩܠܝܠ ܆ ܩܪܝܗܝ ܛܠܝܐ ܆ ܘܐܡܪ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܠܟ ܠܝܐ ܝܠܕܬܟ . ܗܐ ܒܬܪ ܠܟ ܡܢ ܝܡܝܢܝ . ܘܠܗ ܠܗ̇ܘ ܕܐܡܪܗ ܚܘܛܪܐ ܝ . ܐ ܩܪܝܗܝ . ܘܬܘܒ
PhiloxMab:TenMem ܡܠܬܗ ܕܟܬܒܐ ܀ 6ܗܘ ܚܘܝܬ ܡܠܬܢ . ܕܡܢܘ ܗ̇ܘ ܕܪܒ̇ܐ ܗܘܐ ܒܬܪ ܗ . ܠܡܢܐ ܡܕܝܢ ܡܬܩܛܪܓܐ ܡܢܟ ܡܠܬܐ ܗܕܐ . ܕܪܕܝܐ ܝܬ
PhiloxMab:TenMem ܕܣܠܩ : ¹⁸ܘܟܕ ܗܘܐ ܡܕܡ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܆ ܩ̇ܘܝ ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܒܬܪ ܠܢ ܡܢ ܩܕܡ ܕܢܚܘܬ : ܗܟܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܠܚܙܬܢ ܫܘܚܠܦܐ . ܐܦ ܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܩܝܡܬܐ . ܘܡܢܐ ܡܟܝܠ X ܡܪܫܝܬ ܒܗ ܛܝܒܘܬܐ ܒܡܫܝܚܐ : ܒܡܕܡ ܒܬܪ ܕܡܠܬܟ ܚܘܝܬ ܒܩܝܡܬܐ XXX X | ܗܘܬ . ܘܠܘ ܒܬܫܒܘܚܬܐ ܕܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܩܠܝܠ ܆ ܕܝ̇ܢܐ ܐܡܪܗ ܆ ܘܝ̇ܕܥ ܟܣܝܬܐ̈ ܐܟܬܒܗ : ܬܬܢܝܚ ܒܬܪ . ܚܙܝ ܕܝܢ ܐܦ ܗܪܟܐ : ܕܟܕ ܩܪܝܗܝ ܚܘܛܪܐ ܘܢܘܪܒܐ ܆ ܫܥܝܐ :
PhiloxMab:TenMem ܕܠܒ̣ܫ ܦܓܪܐ ܗܝܕܝܢ ܗ̣ܘ ܫܬܥܒܕ̈ ܬܚܝܬ ܚܘܫܒܢܐ ܕܫܢܝܐ̈ . ܒܬܪ ܐܬܒܪܝܘ ܀ XXXX XX 143ܕܝܠܗ . ܬܗܝܡܢ ܕܝܢ ܡܠܬܢ ܕܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܬܓ̇ܫܡ ܩ̇ܥܐ ܐܢܐ ܆ ܗ̇ܝ ܓܝܪ ܕܠܝܬ ܚܪܢܐ ܒܚܪܢܐ : ܐܘ̇ ܚܪܢܐ ܒܬܪ ܡܢ ܕܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܡܗ̇ܝܡܢ ܐܢܐ : ܘܕܚܕ ܗܘ ܩܢܘܡܐ ܐܦ ܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܕܡܬܚܪܪ ܢܥܬܪ ܘܢܐܪܒ ܘܢܫܬܒܚ . ܘܢܡܠܟ ܘܢܗܘܐ ܝ . ܪܬܘܬܗ ܒܬܪ ܗ̣ܝ ܓܝܪ ܗ̇ܝ X⁴ܕܢܬܚܪܪܐܢܫ ܡܢ ܥܒܕܘܬܐ ܆ ܘܐܚܪܬܐ ܝ . ܕܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܕܐܬܓ̇ܫܡ ܇ ܟܕ ܐ̇ܡܪܝܢܢ ܩܕܡܝܬܐ̈ . ܕܫܪܪܐ ܐܢܝܢ̈ ܒܬܪ : ܗܢܐ ܫܪܪܐ ܗܘ : ܐܢ ܡܢ ܩܕܡ ܓ̇ܫܡܢܘܬܗ ܕܩܢܘܡܐ ܆ ܘܐܢ ܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܡܘ ܠܕܐ X ܗܝܐ ܟܠܗܝܢ ܐܠܗܝܬܐ̈ ܆ ܘܒܬܪ ܡܘܠܕܐ ܐܢܫܝܐ ܆ ܒܬܪ : ܫܪܟܐ ܕܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܒܬܪ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܡܘܠܕܐ̈ ܪܕܝ̇ܢ ܆
PhiloxMab:TenMem ܓܝܪ ܕܐܡ̣ܪ ܗܘ̣ܐ ܚܠܦܝܢ ܠܘܛܬܐ ܆ ܐܡ̣ܪ ܡܚܕܐ . ܕܒܥܡܡܐ̈ ܒܬܪ ܐܣܒܪܬ ܆ XXXX 8 ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܫܠܝܚܐ ܡܦܫܩ ܠܗ̇ ܠܡܠܬܐ . ܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܬܠܬܐ ܝܘܡܬܐ̈ ܒܥܡܠܐ ܘܒܠܐܘܬܐ ܘܒܦܘܪܣܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ | ܬܐ ܒܬܪ ܆ ܠܡܢܐ ܡܕܝܢ ܠܐ ܚܘܝܗ ܠܗܘ ܚܝܠܐ . ܒܩܢܘܡܗ ܕܝܠܗ . ܐܠܐ ܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܕܢܦܩ̇ܬ ܡܢ ܠܘܬܟܘܢ ܆ ܟܒܘXXX ܥܠܝ ܨܘܚܝܬܐ̈ . ܘܩܪܐܘܢܝ ܒܬܪ ܚܠܦܘܗܝ ܕܐܠܗܝ . ܝܟ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܚܫ ܚܠܦܝ . ܫܡܥܬ ܓܝܪ ܕܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܩܠܝܠ ܟܬܝܒ ܒܗ̇ ܒܐܓܪܬܐ ܕܐܡܪ ܦܘܠܘܣ ܕܐܬܪܥܝ ܐܠܗܐ ܒܬܪ ܗ̣ܘ ܒܪܐ ܕܚܫ ܘܡܝܬ : ܘܚܪܢܐ ܕܩܘܝ ܕܠܐ ܚܫܐ ܀ XXX ܘ-ܬܘܒ
PhiloxMab:TenMem ܩܠܐ̈ . ܡܢ ܕܝܢ ܐ̇ܡܪ ܠܐ ܝ̇ܕܥ . | ܗܘܢܐ ܕܢܪܗܛ ܥܡܗ ܕܫܡܐ ܒܬܪ ܠܗ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܩ̇ܝܡܝܢ ܥܠ XX X 58 ܒܗ ܬ̇ܢܐ ܐܦ ܗܘ ܩܠܐ̈
PhiloxMab:TenMem ܗ̇ܝ ܕܐܡ̣ܪ ܕܚܠܦ ܟܠܢ ܐܫܠܡܗ ܐܡ̣ܪ . ܕܐܝܟܢܐ ܠܐ ܟܠܡܕܡ ܒܬܪ ܥܒܕܗ ܐܡ̣ܪ ܕܚܢܢ ܢܗܘܐ ܒܗ ܙܕܝܩܘܬܐ ܠܐܠܗܐ . ܘܠܗܠ
PhiloxMab:TenMem ܕܝܢ ܕܙܩܪܬܗ̇ ܠܟܠܗ̇ ܡܠܦܢܘܬܟ ܡܢ ܡܠܘܗܝ̈ ܕܒܪܕܝܨ ܢ ܒܬܪ XXX X X ܠܘ ܐܝܬܝܐ ܗ̣ܘ . ܘܟܠ ܕܐܝܬܝܐ ܗ̣ܘ ܠܐ ܗܘ̣ܐ . ܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܩܠܝܠ ܐܡ̣ܕ̇ ܕܐܒܪܗܡ ܐܒܘܟܘܢ ܚ ܗܘܐ ܕܢܚܙܐ ܝܘܡܝ ܘܚ̣ܙܐ ܒܬܪ ܢܦ̇ܩܬ ܘܐ̇ܬܝܬ ܠܥܠܡܐ . ܘܠܐ ܗܘܐ ܡܢ ܨܒܘܬ ܐܬܝܬ . ܘܬܘܒ
PhiloxMab:TenMem ܗܕܐ ܟܠܗ̇ ܡܚܝܠܘܬܐ ܘܬܚܘܒܘܬܐ ܕܚܘܝ ܒܩܝܡܬܗ ܕܗ̇ܘ ܕܩܡ ܒܬܪ ܘܒܦܘܪܣܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ | ܬܐ ܡܩܝܡ ܦܓܪܐ ܕܚܕ ܒܪ ܐܢܫܐ . ܘܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܦܓܪܢܘܬܐ ܡ̇ܟܪܙܐ : ܘܕܐܠܗܐ ܐܝܬܝܗ ܗ̇ܝ ܢ . ܘܬܐ ܡ̇ܠܦܐ . ܒܬܪ ܡܒ̇ܛܠܐ . ܐܝܟ ܕܐܣܒܪܬ̇ ܗܕܝܘܛܘܬ̣ܟ : ܠܐ ܚܕܝܘܬܐ ܕܡܢ