simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:ComProJohn ܕܗ̇ܘܝܢ ܡܥܡܘܕܝܬܐ : ܡܬܚܙܝܢ ܐܦ ܗܢܘܢ̣ ܘܡܬܓܫܝܢ ܗ̇ܘ ܡܐ ܒܬܪ ܒܪܐ ܠܐܠܗܐ : ܡܟܬܪ ܒܪܢܫܐ ܒܟܝܢܗ ܩܕܡܝܐ : ܘܡܝܐ̈ ܕܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܛܥ̣ܡ ܚܠܐ ܗ̇ܘ ܕܐܬܩܪܒ̈ ܠܗ ܆ ܕܗܐ ܐܫܬ̇ܡܠܝ . ¹²ܚܠܦ ܒܬܪ ܐܪܟܢ ܪܝܫܗ̣ ܘܐܫ̣ܠܡ ܪܘܚܗ . ¹0ܘܩܕܡ ܗܕܐ ܐܡܝܪ ¹¹ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܗ̣ܘܐ ܕܠܐ ܫܘܚܠܦܐ : ܐܬܝܠܕ ܕܡܒܪܢܫ : ܘܗ̣ܘܐ ܬܚܝܬ ܒܬܪ ܕܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܩܕܡ ܕܢܗܘܐ ܒܣܪܐ ܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ : ܘܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ²ܕܐܬܒܣܪ ܡܠܬܐ : ܘܫܪܝܪܐܝܬ ܗ̣ܘܐ ܒܪܢܫܐ : ܗ̣ܝ ܟܕ ܗ̣ܝ ܒܬܪ ܆ ܥܠ ܕܠܐ XXܐܣܬܥܪܬ̇ ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ . ܘܐܢ ܐܦ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܗܘܐ ܒܣܪܐ ܆ ܢܣܒ̣ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܚܝܠܐ ܆ ܘܗ̣ܘܐ ܬܢܝܢܐ ܘܦܫ ܒܬܪ ܕܐܠܗܐ : ܕܥܬܝܕ ܗܘܐ ܕܢܬܒܣܪ ²ܘܢܟܬܪ ܡܠܬܐ : ²⁰ܐܦ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܡܠܬܐ ܕܡܠܐܟܐ ܇ ܟܬ̣ܒ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܗܘܝܐ ܘܒܛܢܐ ܘܗܝܕܝܢ ܒܬܪ ܆ ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܐܘܢܓܠܣܛܐ̈ ܡܬܝ ܘܠܘܩܐ ܇ ܟܕ ܐܙܠܘ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܐܫܬܥܝ ܥܠ ܐܝܬܘܬܗ ܘܡܬܘܡܝܘܬܗ ܕܡܠܬܐ ܆ ܟܬ̣ܒ ܡܚܕܐ ܐܦ ܒܬܪ ܕܣ̇ܒܪ ܥܠ ܒܛܢܐ ܆ ܐܝܕܝܥܐ ܠܢ ܗܕܐ ܡܢܗ ܕܟܬܒܗ . ܗ̇ܘ ܕܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܡܘܬܐ : ܕܥܬܝܕܝܢ ܕܒܗܘܢ ܢܗܘܘܢ ܐܦ ܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܒܬܪ ܪܝܫܐ ܘܒܘܟܪܐ ܕܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ : ܘܩܕܡܝܐ ܒܚܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܩܝܡܝܢ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ²⁵ܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ . ܘܒܕܓܘܢ ܐܦ ܚܟܝܡ ܒܬܪ ܇ ܐܘ ܕܗ̇ܘܐ ܟܐܢܐܝܬ ܦܘܪܥܢܐ ܠܛܒܬܐ̈ ܘܠܒܝܫܬܐ̈ ܇ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ ܀ 102ܡܕܝܢ̣ ܘܠܐ ܠܡܐܡܪ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܇ ܐܘ ܒܬܪ ܡܢ ܒܣܪܐ ܇ ܐܘ ܠܒܣܪܐ ܠܒܪ ܡܢ ܡܠܬܐ ܇ ܐܘ ܒܓܘ ܒܬܘܠܬܐ ܇ ܐܘ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܫܐܕܐ̈ : ܐܘ ܒܬܪ ܦܬܟܪܐ̈ ܆ ܐܝܕܝܥܐ ܕܐܦ ⁰ܝ ܗ̣ܢܘܢ̣ ܡܢ ܥܠܬ ܒܬܪ . ܒܗ̇ ܒܕܡܘܬܐ ܐܦ ܗ̇ܢܘܢ ܚܪܢܐ̈ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܆ ܕܛܥܘ : ܐܘ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܫܠܡ ܐܓܘܢܐ̈ ܕܠܘܬ ܣܛܢܐ ܇ ܘܙܟ̣ܐ¹⁵ ܒܝܕ ܗ̇ܝ ܟܠܗ̇ ܒܬܪ ܕܝܢ ܬܘܒ ܐܝܟ ܡܐ ܕܟܬܝܒ̣ ܘܫܡܫܘܗܝ . ²ܗܢܘ ܕܝܢ ܫܒܚܘܗܝ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܗܠܝܢ ܐܚܪܢܐ̈ ܐܘܢܓܠܣܛܐ̈ ܘܢܓܠ̣ܐ ܥܠܘܗܝ ܇ ܘܢܘܕܥ ܕܠܘ ܒܬܪ ܘܠܐ ܡܬܡܠܠܢܐ ܇ ܕܒܠܚܘܕ ܠܝܘܚܢܢ ܐܬܝܗܒܬ ܕܢܟܬܘܒ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܗ̣ܘܐ ܇ ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܐܠܦ ܗ̇ܘ ܕܝܬܝܪܐܝܬ ܝ̇ܕܥ ܠܗ . ܚ̣ܙܝܢ ܒܬܪ ܦܐܝܢ ܠܐܠܗܐ . ܘܕܐܬܚܙܝ ²ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܝܕܥܝܢ ܠܗ ܐܦ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܬܡܢܝܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܆ ܐܬ̣ܐ ܡܛܠܬܗ ܒܠܚܘܪ . . ܘܡܢ ܕܝܗ̣ܒ ܫܠܡܐ ܒܬܪ : ܠܐ ܡܫܪ ܕܩܡ ܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ ܆ ܬܘܒ ܒܚܕ ܒܫܒܐ ܚܪܢܐ ܕܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܗܢܐ ܚܘܕܬܐ ܇ ܠܗ̇ܝ ܥܬܝܩܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܀ ܐܢ ܗܟܝܠ ܡܢ ܒܥܬܐ ܒܬܪ ܠܡܘܬܐ ܇ ܥܠ ܕܢܬܚܕܬܘܢ ¹⁵ܒܐܝܕܗ . ܘܠܐ ܡܟܝܠ ܦܢܝܢ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܘ̇ܠܐ ܕܢܫܬܟܚܘܢ ܒܟܠܢ ܇ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܒܛܝܠܐ̈ ܒܬܪ ܕܒܪܢܫܐ ܥܬܝܩܐ ܕܝ̇ܠܝܢ ܒܗܘܢ : ܗ̇ܢܘܢ ܕܟܠܗܘܢ . ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܐܬܗ̣ܦܟ ܥܡ ܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ . ܝܘܡܬܐ̈ ܐܪܒܥܝܢ̈ : ܘܫܪܪ ܒܬܪ ܫܘܠܛܢܐ ܕܫܐܕܐ̈ ܆ ܩܡ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ ³⁰ܠܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ . ܘܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܗ̣ܘܐ . ܐܝܟ ܫܘܒܚܐ ܕܝܚܝܕܝܐ ܕܡܢ ܐܒܐ ܀ ³ XXX1ܥܡ ܕܝܢ ܒܬܪ ܗ̇ܘ ܕܝܬܝܪܐܝܬ ܝ̇ܕܥ ܠܗ . ܚ̣ܙܝܢ ܠܡ ܐܡ̇ܪ ܫܘܒܚܗ ܐܦ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܛܟܣܐ ܐܝܢܐ ܕܠܚ̇ܡ ܠܣܘܥܪܢܐ ܆ ܐܡ̣ܪ ܠܘܩܕܡ ܕܝܫܘܥ ܕܝܢ ܒܬܪ ܦܘܪܣܐ ܇ ܐܠܐ ¹⁰ܗ̣ܘܐ ܩܕܡܐܝܬ . ܘܥܠ ܗܕܐ ܐܦ ܡܬܝ ܟܕ ܐ̇ܙܠ