simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:ComMattLuke ܕܐܬܓܫܡ . ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܡܬܗܝܡܢ ܐܠܗܐ ܒܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܇ ܒܬܪ ܒܡܬܓܫܡܢܘܬܗ ܘܠܐܦܓܪܢܘܬܗ ܐܬܚܒܠܬ ܘܐܫܬܪܝܬ ܡܢ
PhiloxMab:ComMattLuke ܩܠܝܠ X ܘܐܡ̇ܪ ܕܗܘ̣ܐ ܗܟܢܐ̣ ܘܥܒ̣ܕ ܐܠܗܐ ܬܪܝܢ̈ ܢܗܝܪܐ̈ ܒܬܪ ܒܐܪܩܝܥܐ ܕܫܡܝܐ ܠܡܢܗܪܘ ܥܠ ܐܪܥܐ̣ ܘܬ̇ܢܐ ܠܗ̇ ܠܡܠܬܐ
PhiloxMab:ComMattLuke ܕܩܝܡܝܢ ܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܡܢ ܡܘܬܐ ܘܡܫܬܪܐ ܗܢܐ ܒܬܪ . ܡܠܐܟܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ̣ ܘܒܢܝܢܫܐ̈ ܙܕܝܩܐ̈ ܇ ܡܢ
PhiloxMab:ComMattLuke ܬܠܬ̈ ܫܢܝܢ̈ ܦ̣ܢܐ ܡܢ ܬܡܢ̣ ܘ܏ܟܗ ܫܢܝܢ̈ ܕܗܘ̣ܐ ܒܢܨܪܬ : ܒܬܪ ܬܪܬܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ ܐܬܩܛܠܘ ܛܠܝܐ̈ ܘܥ̣ܪܩ ܗ̣ܘ ܠܡܨܪܝܢ̣ ܘܡܢ
PhiloxMab:ComMattLuke ܕܒ̣ܪܐ ܐܠܗܐ ܠܫܡܝܐ ܘܠܐܪܥܐ ܒܨܒܝܢܗ ܘܥܒ̣ܕ ܠܢܘܗܪܐ ܒܬܪ ܕܡܠܬܐ X ܗ̇ܘ ܕܥܬܝܕ ܕܢܗܘܐ ܒܪܢܫܐ ܠܚܪܬܐ . ܘܡܢ
PhiloxMab:ComMattLuke ܕܐܒܕܬ ܡܪܓܫܢܘܬܐ ܡܢ ܐܕܡ̣ ܘܒܬܪܗ ܚܢܘܟ̣ ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܢܐ ܒܬܪ ܐܬܝܒܠ ܘܕ̇ܕܐ ܒܗܘܢ ܇ | X30⁰ܕܡܢ ܩܕܝܡܐܪܓܫ ܒܗ ܫܝܬ ܡܢ
PhiloxMab:ComMattLuke ܡܠܬܗ ܦܟܝܗܬܐ ܕܢܣܛܘܪܝܣ ܗ̇ܝ ܕܡܟܪܙܐ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܝܢ̈ . ܒܬܪ ܕܒܪܢܫܐ ܟܦܪܝܬܘܢ̣ ܘܐܙܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܠܐ ܒܘܝܢܐ
PhiloxMab:ComMattLuke ܡܠܬܗ ܐܬܬ ܇ ܕܟܒܪ ܗ̣ܝ ܡܠܬܐ ܗܘܬ ܥܒܕܐ ܕܢܬܬܨܝܪ ܒܬܪ ܐ]ܟܚܕܢܐܝ[ܬ ܐܝܬܝܗ̣̇ ܐܝܟ ܕܨܒ̣ܐ ܕܢܥܒܕܗ̇ . ܘܠܘ
PhiloxMab:ComMattLuke ܕܟܬ̣ܒX ܕܕܟܪܐ ܘܢܩܒܬܐ ܒ̣ܪܐ ܐܢܘܢ̣ ܐܠܦ ܕܐܝܟܢܐ ܒܬܪ ܐܬܢܦܚܬ ܢܦܫܐ . ܐܝܟ ܕܥܒ̣ܕ ܐܦ ܒܬܘܩܢܐ ܕܐܢܬܬܐ ܇ ܕܡܢ
PhiloxMab:ComMattLuke XX . X |ܫܒܥ]ܝܢ̈ ܘܫ[ܒܥܐ̈ ܕܪܝܢ̈ . . . ܘܥܛܐ Xܝ . . . XX . X ܒܬܪ ܘܟܝܢܝܐ ܕܐܠܗܐ ܐܒܐ̣ ܕܥܠܘܗܝ ܐܬܢܒܝ XX X38ܠܡܟ ܕܡܢ
PhiloxMab:ComMattLuke ܕܩܝܡܝܢ ܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ . ܘܐܝܠܝܢ Xܝܕܡ̣ܠܟ ܕܢܬܠ ܠܗܠܝܢ ܒܬܪ ܡܛܠ ܕܒܚܝܐ̈ ܕܡܠܐܟܐ̈ ܥܬܝܕܝܢ X ܠܡܗܘܐ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܡܢ
PhiloxMab:ComMattLuke ܕܝܠܕܬ ܆ ܐܢ ܕܡܘܬܐ ܒܛܢܬ ܘܛܠܢܝܬܐ ܝܠܕܬ . X ܐܢ ܦܓܪܐ ܓܝܪ ܒܬܪ ܚܕܬܐ ܕܒܛܢܬ ܒܬܘܠܬܐ ܕܠܐ ܙܘܘܓܐ ܘܟܬܪܬ ܒܬܘܠܬܐ ܐܦ ܡܢ
PhiloxMab:ComMattLuke ܡܘܠܕܗ̇ ܆ ܠܘ ܨܒܘܬܐ ܗܘܬ ܚܕܬܐ ܕܐܣܬܥܪܬ ܠܘܬܗ̣̇ ܘܠܐ ܗ̇ܝ ܒܬܪ ܕܠܝܬ ܠܗ̇ ܓܘܫܡܐ ܫܪܝܪܐ ܢܦܩܬ ܡܢܗ̇ ܘܟܬܪܬ ܒܬܘܠܬܐ ܡܢ
PhiloxMab:ComMattLuke ܩܝܡܬܐ ܗܘܬ ܗܕܐ ܫܬܦܘܬܐ ܇ ⁷ܐܝܟܐ ܕܐܡ̣ܪ : ܕܐܬܝܗܒ ܠܝ ܟܠ ܒܬܪ ܗ̇ܝ ܆ ܐܝܟܢܐ ܗܘ̣ܐ ܥܡ ܐܠܗܐ ܚܕܐ ܚܟܡܬܐ . X⁰ܐܢ ܕܝܢ ܡܢ
PhiloxMab:ComMattLuke ܗܢܐ ܡܢܝܢܐ ܟܬܝܒ |ܕܪܒܐ̇ XXX XX ܗܘܐ . ܐܢ ܕܝܢ ܒܬܪ ܒܩܘܡܬܐ ܘܒܚܟܡܬܐ . ܘܐܢ ܟܕ ܗܘܐ ܒܪ ܬܪܬܥܣܪܐ̈ ܫܢܝܢ̈ ܆ ܡܢ
PhiloxMab:ComMattLuke ܕܝܠܕܬ ܩܘܝܬ ܒܬܘܠܬܐ ܇ ܕܐܠܘ ܕܡܘܬܐ ܕܠܝܬ ܠܗ̇ ܓܘܫܡܐ ܒܬܪ ܇ ܘܠܘ ܛܠܢܝܬܐ . ܘܥܠ ܗܕܐ ܡܬܗܝܡܢܐ ܬܕܡܘܪܬܐ ܗ̇ܝ ܕܡܢ
PhiloxMab:ComMattLuke ܕܥܠ ܕܘܟܝܬܐܕܨ̈̈ ܨܐ ܘܕܠܘܟܝܬܐ ܚܘܝܐܝܟ ܕܒܓܘܫܡܐ ܥܒܝܐ ܒܬܪ ܐܟܘܬܗ̣ ܬܘܒ ܘܡܢ ܒܬܪ ܩܝܡܬܗ ܥܠ ܟܕ ܐܚܝܕܝܢ ܬܪܥܐ̈ ܘܡܢ
PhiloxMab:ComMattLuke ܗܢܐ ܢܘܚ̣ ܘܬܘܒ ܫܝܡ̣X ܘܒܬܪ ܗܠܝܢ ܐܒܪܗܡ ܘܐܝܣܚܩ ܒܬܪ ܫܝܬ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܒܕܬ ܡܪܓܫܢܘܬܐ ܡܢ ܐܕܡ̣ ܘܒܬܪܗ ܚܢܘܟ̣ ܘܡܢ
PhiloxMab:ComMattLuke ܕܣܒܪ ܠܪܥܘܬܐ̈ ܕܐܬܝܠܕ ܠܟܘܢ ܦܪܘܩܐ ܇ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܪܝܐ ܒܬܪ ܡܬܦܠܓܝܢ̣ ܐܟܡܢX ¹ܕܠܐ ܠܚܡܐ ܠܗ̇ܘ ܥܘܠܐ ²0ܕܡܢ
PhiloxMab:ComMattLuke ܕܩܡ̣ ܐܝܟ ܛܟܣܐ ܕܡܠܐܟܐ̈ ܘܪܝܫܝܬܐ X ܕܕܡܟܐ̈ ܇ ܘܐܝܟܐ ܒܬܪ ܣ̇ܥܪ |ܢܦܫܬܐ̈ ܇ ܘܒܦܪܕܝܣܐ̣ ܡܘܪܬܢܐ ܇ Xܝ2 ܘܡܢ