simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Pall:LausHist ܠܡ ܕܡܫܠܡ ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܬܠܬ ܫܢܝܢ̈ ܗܘܝ ܥܛ̇ܦ ܠܘܬܝ̣ ܡܛܠ ܒܬܪ ܩܫܝܐ̈ ܘܚܝܠܬܢܐ̈ ܐܝܬܘܗܝ ²ܗܘܐ ܇ ܘܙܗܪܢܝ : ܕܡܢ
Pall:LausHist ܪܡܙܐ ܐܠܗܝܐ ܢܛܘܪܐ ܐܬܬܣܝܡ ܠܡܠܟܘܬܐ ܗܕܐ ܪܚܡܬ Xܢ ܒܬܪ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܡܐܚܒ̣ ܐܢܬ ¹0ܢܨܝܚ ܒܓܒܪܐ̈ ܠܘܣܝܘܣ̣ ܗ̇ܘ ܕܡܢ
Pall:LausHist ܐܪܒܥܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ ܐܦܝܗܝܢ̈ ܕܨܒܘܬܐ̈ ܐܕܪܟ̇ܬ . ¹ XX2 ܒܬܪ ܘܗ̣ܘ ܗܢܐ ܠܐ ܚ̇ܙܐ ܗܘܐ̣ ܐܝܟܢܐ ܕܗ̣ܘ ⁴ܬܢܝ ܠܝ ⁵ܕܡܢ
Pall:LausHist ܗܝܕܝܢ ܥܣܪܝܢ̈ ܘܚܡܫ̈ ܫܢܝܢ̈ ܒܥܡܠܐ̈ ܪܘܪܒܐ̈ ܇ ܘܫܘ̣ܐ ܒܬܪ ܗ̇ܝ . ¹²ܘܡܢ ܒܬܪ ܬܠܬ ܫܢܝܢ̣̈ ܒܢ̣ܐ ܠܗ ܩܠܝܬܐ̣ ܘܚܝ̣ܐ ܡܢ
Pall:LausHist ܚܡ̇ܪܐ ܕܛܥܝܢ X ⁶ܠܚܡܐ ܒܓܘܪܓܬܐ XX . ⁷ܘܟܕ Xܝ ܗܘ̣ܐ ܥܕܢܐ ܒܬܪ ܙܥܘܪܐ |ܐܝܟ ܒܪ ܥܣܪܝܢ̈ XXX ⁴X¹̇ܫܢܝܢ̣̈ ܟܕ X ⁵ܐܙ̇ܠ X
Pall:LausHist ܛܠܠܐ . ¹¹ܒܦܓܪܗ ܕܝܢ ܢܟ̣ܦ ܗܘܐ ܘܡܛܠ ܢܘܓܪܐ ܟܒܪ ¹²ܘܡܛܠ ܒܬܪ ܕܟܬܝܒ ܟܕ ܡܫܬܩܠ ܗܘܐ ܒܚܠܡܘܗܝ̈ ܘܪܥ̇ܐ ܗܘܐ ¹0ܘܪܪ . ܦ
Pall:LausHist ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܫܒܚܝܢ ܢܐܙܠ ܇ ⁴⁴ܐܠܐ ܐܘ ܥܡ ܝܘܚܢܢ ܒܡܠܬܐ ܒܬܪ ܚܢܢ ܙ̇ܕܩ ܠܢ ܠܡܥܒܕ̣ ܕܠܐ ܒܬܪ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܓܢܝܢ ⁴³ܘܠܐ
Pall:LausHist ܗܠܝܢ ܒܨܢܝܥܘܬܐ ܕܚܘܫܒܐܐܬܚܫܚ̈ XXܘܐܫܟܚ ܙܢܐ ܕܫܢܕܐ̈ ܒܬܪ ܡܚܕܐ ܕܡܛܬ ܨܦܬܐ ܠܨܘܪܗ ܩܪܬ ܙܦܬܐ ܗ̇ܝ . X 4ܣX ܘܬܘܒ
Pall:LausHist ܡܦܘܠܬܐ⁴ ܝܬܝܪ ܐܬܢܨܚܘ ܘܩܢܘ ܬܘܪܨܐ ܆ ܗܕܐ ܕܝܢ ܥܒ̇ܕ ܐܢܐ ܒܬܪ ܘܩܪܒܗ ܕܒܥܠܕܐܪܐ ܐܫܬܪܥܘ ܕܠܐ ܡܢ ܨܒܝܢܐ̣ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܢ
Pall:LausHist ܕܐܓܣXܢ X66ܘܢܦܩܘ ܟܠܗܘܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܝܬ ܗܘܘ ܠܘܬܗ̣ |ܩ̣ܡ ܒܬܪ ܘܢܬܒ ܒܓܢܘܢܐ ܘܟܠܡܕܡ ܢܫܡܠܐ ܐܝܟ ܢܡܘܣܐ ܕܡܫܬܘܬܐ . ܘܡܢ
Pall:LausHist ܣܪܝܩܬܐ̈ X ⁴ܘܒܢܝܢ ܒܢܝܢܐ̈ ܕܟܐܦܐ̈ ܕܠܝܬ ܒܗܘܢXX ܒܬܪ ܥܠ ܕܘܒܙܐ̈ ܕܐܒܗܬܐ̈ ܝܚܝܕܝܐ̈ ܘܟܬ̣ܒ ܠܗ ܗܟܢܐ . X 1--3
Pall:LausHist ܟܬܝܒܬܐ̈ ܕܐܘܓܪܝܣ̣ ܐܦ ܠܐ ܬܫܡܥܘܢ ܠܡܠܘܗܝ̈ ܕܝܘܚܢܢ ܇ ܒܬܪ ܒܗ̇ ܠܕܪܓܐ ܪܡܐ ܕܚܙܬܐ ܫܒܝܚܬܐ ܇ ܠܐ ܗܟܝܠ ܬܗܘܘܢ ܛܥܝܢ
Pall:LausHist ܟܬܝܒܬܗ̈ ܘܡܒܛܠ ²⁵ܠܗܘܢ ܡܢ ܦܘܠܚܢܐ ܪܘܚܢܝܐ . ܘܗܟܢܐ X ܒܬܪ ܕܝܢ ²³ܩ̇ܪܐ ܗܘܐ ܠܗ ܓܠܦ ܡܠܐ̈ ܕܡܛܥܐ ܠܗܘܢ ܠܡ ²⁴ܠܐܚܐ̈
Pall:LausHist ܠܡ ܐܪܒܥܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ ⁴ܐܦܝܗܝܢ̈ ܕܨܒܘܬܐ̈ ܐܕܪܟ̇ܬ . 2 ܒܬܪ 1--2 45 ܘܠܐ ܚ̇ܙܐ ܗܘܐ̣ ܐܝܟܢܐ ܕܗ̣ܘ ܬܢܝ ܠܝ : ܕܡܢ
Pall:LausHist ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ⁹ܫܢܝܐ̈ ܐܥܒܪ ܥܠ ܢܡܘܣܐ ܕܣܝܡ ܠܝ ܆ ܘܨܠܝ ܒܬܪ ܐܢܐ . ܠܚܪܬܐ ܕܝܢ ܐܬܚܫܒ ܒܢܦܫܗ ܘܐܡ̣ܪ : ܕܠܐ ܫܦܝܪܐ ܕܡܢ
Pall:LausHist ܬܪܝܢ̈ ܝܪܚܝܢ̣̈ ܐܬ̣ܐ ܠܘܬܗ XX ²⁴ܐܒ̇ܐ ܐܝܣܝܕܘܪܐ X ܒܬܪ X ²¹ܠܝܘܬܪܢܟ X . ²²ܘܐ̣ܙܠ ܠܗXܝXX²³ ܬܘܒ ܠܩܠܝܬܗ ܘܡܢ
Pall:LausHist ܫܢܝܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܝ . ²⁴ܘܟܕ |ܐܙܠܬ ܠܒܝܬ ܣܗܕܐ̈ XX28 Xܢ ܒܬܪ ܠܚܡܐ ܘܙܝܬܐ̈ ܘܝܪܩܘܢܐ̈ ܒܐܣܦܪܝܕܗ̇ X ²³ܘܢܦܩܬ
Pall:LausHist ܪܓܝܓܬܐẌ ܦܓܪܢܝܬܐ̣¹X¹0̈ ܘܐܝܟ ܕܠܒܘܝܐܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ܒܬܪ ܐܝܟ ܕܠܡܫܬܦܪܢܘܬܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܘܪܥܝܢܐ ܡܚܒܠܐ ܕܦܩܝܪ
Pall:LausHist ܗܠܝܢ ܐ̇ܝܬܝܘ ܩܕܣܐ ܪܒܐ ¹ܕܡܠܐ ܙܦܬܐ ܇ ܘܦܩ̣ܕ ܕܝ̇ܢܐ ܒܬܪ ܙܥܘܪܬܐ̣ ܡܚܕܐ ܕܡܛܬ ܙܦܬܐ ܠܨܘܪܗ̇ ܒܪ ܫܥܬܗ ܩܪܬ ܙܦܬܐ . X
Pall:LausHist ܙܒܢܐ ܕܝܢ ܐ̣ܙܠ ܪܒܐ ܦܢܒܘ ⁵ܠܩܠܝܬܗ ܕܐܒ̇ܐ ܦܝܘܪ ܘܫܩ̣ܠ ܒܬܪ ܐܒ̇ܐ ܦܝܘܪ : ܕܠܐ ܠܡ ܐܘܩܪ ܥܠܝܟ . ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܫܬ̣ܩ ܘܫܪܝܗܝ .