simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Sam [AB] ܫܐܘܠ ܠܓܠܓܠܐ . ܘܦܠܫܬܝܐ̈ ܐܬܟܢܫܘ ܠܡܬܟܬܫܘ ܥܡ ܒܬܪ ܕܦܠܫܬܝܐ̈ : ܘܚܣܢ ܐܝܣܪܐܝܠ ܠܦܠܫܬܝܐ̈ . ܘܐܬܟܢܫܘ ܥܡܐ
P:Sam [AB] ܐܒܢܝܪ : ܘܠܐ ܤܛܐ ܠܡܐܙܠ ܠܐ ܠܝܡܝܢܐ ܘܠܐ ܠܣܡܠܐ : ܡܢ ܒܬܪ ܒܬܪ ܗܘܐ ܒܪܓܠܘܗܝ̈ ܐܝܟ ܚܕ ܡܢ ܛܒܝܐ̈ ܕܒܡܕܒܪܐ . ܘܪܕܦ ܥܫܐܝܠ
P:Sam [AB] ܫܡܘܥ ܒܪ ܒܟܪܝ . ܘܗܢܘܢ ܡܛܝܘ ܠܟܐܦܐ ܪܒܬܐ ܕܒܓܒܥܘܢ : ܒܬܪ : ܘܦܠܚܐ̈ : ܘܟܠܗܘܢ ܓܒܪܐ̈ . ܘܢܦܩܘ ܡܢ ܐܘܪܫܠܡ : ܘܐܙܠܘ
P:Sam [AB] ܥܪܣܐ . ܘܩܒܪܘܗܝ ܠܐܒܢܝܪ ܒܚܒܪܘܢ . ܘܐܪܝܡ ܡܠܟܐ ܩܠܗ ܒܬܪ : ܘܐܪܩܕܘ ܩܕܡ ܐܒܢܝܪ . ܘܡܠܟܐ ܕܘܝܕ ܘܟܠܗ ܥܡܐ ܐܙܠܝܢ
P:Sam [AB] ܕܐܙܠܘ ܠܗܘܢ : ܣܠܩܘ ܗܢܘܢ ܡܢ ܒܪܐ . ܘܐܙܠܘ ܘܚܘܝܘ ܠܡܠܟܐ ܒܬܪ ܡܛܠ ܕܡܝܐ̈ ܒܥܘ ܘܠܐ ܐܫܟܚܘ : ܘܗܦܟܘ ܠܗܘܢ ܠܐܘܪܫܠܡ . ܘܡܢ
P:Sam [AB] ܫܢܬܐ . ܘܒܥܐ ܕܘܝܕ ܡܢ ܡܪܝܐ : ܘܐܡܪ ܡܪܝܐ : ܡܛܠ ܫܐܘܠ ܘܡܛܠ ܒܬܪ . ܨܚ ܠܗ ܘܗܘܐ ܟܦܢܐ ܒܝܘܡܬܗ̈ ܕܕܘܝܕ ܬܠܬ ܫܢܝܢ̈ : ܫܢܬܐ
P:Sam [AB] ܐܝܣܪܐܝܠ : ܡܛܠ ܕܟܠܝܗܝ ܝܘܐܒ ܠܥܡܐ . ܘܢܣܒܘܗܝ ܒܬܪ . ܘܩܪܐ ܝܘܐܒ ܒܫܝܦܘܪܐ . ܘܗܦܟ ܠܗ ܟܠܗ ܥܡܐ ܕܪܕܦ ܗܘܐ
P:Sam [AB] ܟܘܫܝ . ܐܡܪ ܠܗ ܝܘܐܒ : ܠܡܢܐ ܪܗܛ ܐܢܬ ܒܪܝ : ܕܠܐ ܐܢܫ ܝܗܒ ܠܟ ܒܬܪ ܒܪ ܨܕܘܩ . ܘܐܡܪ ܠܗ ܠܝܘܐܒ : ܡܢܐ ܡܕܝܢ : ܐܪܗܛ ܐܦ ܐܢܐ ܐܙܠ
P:Sam [AB] ܕܡܝܬ ܫܐܘܠ : ܘܕܘܝܕ ܗܦܟ ܡܢ ܕܠܡܚܪܒ ܠܥܡܠܩܝܐ̈ . ܘܝܬܒ ܒܬܪ ܘܨܡܘ ܫܒܥܐ ܝܘܡܝܢ̈ . [ܣܦܪܐ ܕܫܡܘܐܝܠ : ܒ] ܨܚ ܟܐ ܘܗܘܐ ܡܢ
P:Sam [AB] ܟܠܒܐ ܡܝܬܐ : ܘܒܬܪ ܦܘܪܬܥܢܐ ܚܕ . ܢܗܘܐ ܡܪܝܐ ܕܝܢܐ : ܒܬܪ ܒܟ . ܒܬܪ ܡܢܘ ܢܦܩܬ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܘܒܬܪ ܡܢܘ ܪܕܦ ܐܢܬ .
P:Sam [AB] ܐܒܢܝܪ : ܘܟܢܫ ܟܠܗ ܥܡܐ . ܘܐܬܡܢܝܘ ܕܐܬܡܚܝܘ ܡܢ ܓܒܪܐ̈ ܒܬܪ : ܘܐܙܠܘ ܠܐܦܝ̈ ܓܫܘܪ : ܘܐܬܘ ܠܡܚܢܝܡ . ܘܝܘܐܒ ܗܦܟ ܡܢ
P:Sam [AB] ܫܐܘܠ ܠܩܪܒܐ : ܘܫܡܗܝܗܘܢ̈ ܐܠܝܒ ܒܘܟܪܗ : ܘܬܢܝܢܗ ܒܬܪ : ܣܐܒ ܘܥܠ ܒܫܢܝܐ̈ . ܘܐܙܠܘ ܬܠܬܐ ܒܢܘܗܝ̈ ܕܐܝܫܝ ܪܘܪܒܐ̈
P:Sam [AB] ܡܪܝܐ . ܘܐܡܪ ܫܡܘܐܝܠ ܠܟܠܗ ܒܝܬ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܐܢ ܒܟܠܗ ܒܬܪ ܐܝܟ ܥܣܪܝܢ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܫܬܕܝܘ ܟܠܗܘܢ ܕܒܝܬ ܐܝܣܪܐܝܠ
P:Sam [AB] ܡܦܘܠܬܗ . ܘܢܣܒܬ ܟܠܝܠܐ ܕܒܪܝܫܗ : ܘܩܘܠܒܐ ܕܒܕܪܥܗ : ܒܬܪ ܢܦܫܝ ܒܝ . ܘܩܡܬ ܥܠܘܗܝ ܘܩܛܠܬܗ : ܡܛܠ ܕܝܕܥܬ ܕܠܐ ܚܝܐ
P:Sam [AB] ܫܐܘܠ : ܘܣܓܕ ܫܐܘܠ ܠܡܪܝܐ . ܘܐܡܪ ܫܡܘܐܝܠ ܩܪܒܝܗܝ ܠܝ ܒܬܪ : ܘܗܦܘܟ ܥܡܝ : ܘܐܣܓܘܕ ܠܡܪܝܐ ܐܠܗܟ . ܘܗܦܟ ܫܡܘܐܝܠ
P:Sam [AB] ܡܪܝܐ ܐܠܗܟܘܢ . ܘܐܢ ܠܐ ܬܫܡܥܘܢ ܒܩܠܗ ܕܡܪܝܐ ܐܠܗܟܘܢ : ܒܬܪ : ܬܗܘܘܢ ܐܦ ܐܢܬܘܢ ܐܦ ܡܠܟܟܘܢ ܕܐܡܠܟ ܥܠܝܟܘܢ :
P:Sam [AB] ܫܐܘܠ ܘܒܬܪ ܫܡܘܐܝܠ : ܗܟܢܐ ܢܬܥܒܕ ܠܬܘܪܘܗܝ̈ . ܘܢܦܠܬ ܒܬܪ ܬܚܘܡܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܒܝܕ ܐܝܙܓܕܐ̈ ܠܡܐܡܪ : ܟܠ ܕܠܐ ܢܦܩ
P:Sam [AB] ܦܠܫܬܝܐ̈ : ܡܫܠܡ ܐܢܬ ܠܗܘܢ ܒܐܝܕܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܠܐ ܒܬܪ : ܟܠ ܕܫܦܝܪ ܒܥܝܢܝܟ̈ ܢܥܒܕ . ܘܐܡܪ ܫܐܘܠ ܠܐܠܗܐ : ܐܚܘܬ
P:Sam [AB] ܕܘܝܕ ܠܡܕܒܪܐ ܕܡܥܘܢ . ܘܐܙܠ ܫܐܘܠ ܡܢ ܓܒܗ ܕܛܘܪܐ : ܘܕܘܝܕ ܒܬܪ ܘܢܚܬ ܠܗ ܠܣܠܥ : ܘܝܬܒ ܒܡܕܒܪܐ ܕܡܥܘܢ : ܘܫܡܥ ܫܐܘܠ ܘܪܕܦ
P:Sam [AB] ܐܒܢܝܪ . ܫܡܫܐ ܥܪܒ : ܘܗܢܘܢ ܡܛܝܘ ܠܓܒܥܬ ܝܡܐ ܕܩܕܡ ܓܝܚ : ܒܬܪ ܗܝ ܕܢܦܠ ܬܡܢ ܥܫܐܝܠ : ܩܐܡ ܗܘܐ . ܘܩܡ ܝܘܐܒ ܘܐܒܝܫܝ ܘܪܕܦܘ