simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Gen [AB] ܕܐܘܠܕ ܠܢܚܘܪ : ܡܐܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܒܢܝܐ̈ ܘܒܢܬܐ̈ . ܒܬܪ . ܘܚܝܐ ܣܪܘܓ ܬܠܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܘܐܘܠܕ ܠܢܚܘܪ . ܘܚܝܐ ܣܪܘܓ ܡܢ
P:Gen [AB] ܕܐܘܠܕ ܠܫܠܚ : ܐܪܒܥܡܐܐ ܘܬܠܬ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܒܢܝܐ̈ ܒܬܪ ܚܝܐ ܬܠܬܝܢ ܘܚܡܫ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܠܫܠܚ . ܘܚܝܐ ܐܪܦܟܫܪ ܡܢ
P:Gen [AB] ܕܐܘܠܕ ܠܬܪܚ : ܡܐܐ ܘܬܫܥܣܪܐ̈ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܒܢܝܐ̈ ܒܬܪ ܢܚܘܪ ܥܣܪܝܢ ܘܬܫܥ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܠܬܪܚ . ܘܚܝܐ ܢܚܘܪ ܡܢ
P:Gen [AB] ܕܦܪܫ ܠܘܛ ܡܢ ܠܘܬܗ : ܐܪܝܡ ܥܝܢܝܟ̈ ܘܚܙܝ ܡܢ ܐܬܪܐ ܕܐܢܬ ܒܗ ܒܬܪ ܘܚܛܝܝܢ ܛܒ ܩܕܡ ܡܪܝܐ . ܨܚ ܝܛ ܘܐܡܪ ܡܪܝܐ ܠܐܒܪܡ : ܡܢ
P:Gen [AB] ܓܙܪܐ̈ ܠܡܐܡܪ : ܐܝܟ ܦܬܓܡܐ ܗܢܐ : ܬܐܡܪܘܢ ܠܥܣܘ ܡܐ ܒܬܪ ܒܬܪܢ . ܘܦܩܕ ܠܬܢܝܢܐ : ܘܐܦ ܠܬܠܝܬܝܐ : ܘܐܦ ܠܟܠ ܕܐܙܠܝܢ
P:Gen [AB] ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ : ܢܬܕܟܪܟ ܦܪܥܘܢ ܘܢܗܦܟܟ ܥܠ ܫܕܬܟ : ܘܬܬܠ ܒܬܪ ܦܫܪܗ ܕܚܠܡܟ : ܬܠܬ ܫܒܫܬܝܢ̈ : ܬܠܬܐ ܐܢܘܢ ܝܘܡܝܢ̈ . ܘܡܢ
P:Gen [AB] ܕܡܝܬ ܐܒܪܗܡ : ܒܪܟ ܐܠܗܐ ܠܐܝܣܚܩ ܒܪܗ : ܘܝܬܒ ܐܝܣܚܩ ܥܠ ܒܬܪ ܕܩܒܪܐ : ܬܡܢ ܐܬܩܒܪ ܐܒܪܗܡ ܘܣܪܐ ܐܢܬܬܗ . ܘܗܘܐ ܡܢ
P:Gen [AB] ܕܐܘܕܥܟ ܐܠܗܐ ܗܕܐ ܟܠܗ̇ : ܠܝܬ ܕܚܟܝܡ ܘܣܟܘܠܬܢ ܐܟܘܬܟ . ܒܬܪ ܓܒܪܐ ܗܢܐ ܕܪܘܚܐ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬ ܒܗ . ܘܐܡܪ ܦܪܥܘܢ ܠܝܘܣܦ : ܡܢ
P:Gen [AB] ܕܐܘܠܕ ܠܢܘܚ ܚܡܫܡܐܐ ܘܬܫܥܝܢ ܘܚܡܫ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܒܬܪ ܥܡܠܐ ܕܐܝܕܝܢ̈ : ܘܡܢ ܐܪܥܐ ܕܠܛܗ̇ ܡܪܝܐ . ܘܚܝܐ ܠܡܟ ܡܢ
P:Gen [AB] ܛܘܦܢܐ : ܬܠܬ ܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ ܫܢܝܢ̈ . ܘܗܘܘ ܟܠ ܝܘܡܘܗܝ̈ ܒܬܪ ܕܫܝܡ : ܘܢܗܘܐ ܟܢܥܢ ܥܒܕܐ ܠܗܘܢ . ܨܚ ܝܒ ܘܚܝܐ ܢܘܚ ܡܢ
P:Gen [AB] ܝܥܩܘܒ ܘܒܬܪ ܒܢܘܗܝ̈ . ܘܐܬܐ ܝܥܩܘܒ ܠܠܘܙ ܕܒܐܪܥܐ ܕܟܢܥܢ ܒܬܪ ܘܗܘܬ ܕܚܠܬܗ ܕܐܠܗܐ ܥܠ ܩܘܪܝܐ̈ ܕܒܚܕܪܝܗܘܢ̈ : ܘܠܐ ܪܕܦܘ
P:Gen [AB] ܕܣܐܒܬ : ܘܝܗܒܠܗ ܟܠ ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܠܗ . ܘܐܘܡܝܢܝ ܡܪܝ ܘܐܡܪ ܠܝ ܒܬܪ ܘܓܡܠܐ̈ : ܘܚܡܪܐ̈ . ܘܝܠܕܬ ܣܪܐ ܐܢܬܬܗ ܕܡܪܝ ܒܪܐ ܠܡܪܝ ܡܢ
P:Gen [AB] ܕܚܙܝܬ ܐܦܝܟ̈ ܒܪܝ : ܕܥܕܟܝܠ ܚܝ ܐܢܬ . ܘܐܡܪ ܝܘܣܦ ܒܬܪ ܥܠ ܨܘܪܗ ܬܘܒ . ܘܐܡܪ ܐܝܣܪܐܝܠ ܠܝܘܣܦ : ܐܡܘܬ ܡܟܝܠ ܡܢ
P:Gen [AB] ܕܐܘܠܕ ܠܝܪܕ : ܬܡܢܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܒܢܝܐ̈ ܒܬܪ ܫܬܝܢ ܘܚܡܫ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܠܝܪܕ . ܘܚܝܐ ܡܗܠܠܐܝܠ ܡܢ
P:Gen [AB] ܕܐܘܠܕ ܠܚܢܘܟ . ܬܡܢܡܐܐ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܒܢܝܐ̈ ܘܒܢܬܐ̈ . ܒܬܪ ܡܐܐ ܘܫܬܝܢ ܘܬܪܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܠܚܢܘܟ . ܘܚܝܐ ܝܪܕ ܡܢ
P:Gen [AB] ܕܐܘܠܕ ܠܠܡܟ : ܫܒܥܡܐܐ ܘܬܡܢܐܝܢ ܘܬܪܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܒܬܪ ܘܬܡܢܐܝܢ ܘܫܒܥ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܠܠܡܟ . ܘܚܝܐ ܡܬܘܫܠܚ ܡܢ
P:Gen [AB] ܕܐܘܠܕ ܠܡܬܘܫܠܚ : ܬܠܬ ܡܐܐ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܒܢܝܐ̈ ܒܬܪ ܘܚܡܫ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܠܡܬܘܫܠܚ . ܘܫܦܪ ܚܢܘܟ ܠܐܠܗܐ ܡܢ
P:Gen [AB] ܕܗܦܟ : ܟܕ ܚܪܒ ܠܟܪܕܠܥܡܪ ܘܠܡܠܟܐ̈ ܕܥܡܗ ܒܥܘܡܩܐ ܕܫܘܐ : ܒܬܪ ܐܗܦܟ : ܐܦ ܠܢܫܐ̈ ܐܦ ܠܥܡܐ . ܘܢܦܩ ܡܠܟܐ ܕܣܕܘܡ ܠܐܘܪܥܗ ܡܢ
P:Gen [AB] ܦܬܓܡܐ̈ ܗܠܝܢ : ܐܪܡܝܬ ܐܢܬܬ ܡܪܗ ܥܝܢܗ̇ ܥܠ ܝܘܣܦ : ܘܐܡܪܬ ܒܬܪ ܗܘܐ . ܘܝܘܣܦ ܫܦܝܪ ܗܘܐ ܚܙܘܗ ܘܝܐܐ ܩܘܒܠܠܗ . ܘܗܘܐ ܡܢ
P:Gen [AB] ܬܪܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ : ܘܦܪܥܘܢ ܚܠܡ ܚܠܡܐ : ܘܗܐ ܩܐܡ ܥܠ ܢܗܪܐ . ܒܬܪ ܝܘܣܦ . ܘܠܐ ܐܬܕܟܪ ܪܒ ܫܩܘܬܐ̈ ܠܝܘܣܦ : ܘܛܥܝܗܝ . ܘܗܘܐ ܡܢ