simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:ApocBar [AB] ܕܫܠܡ ܡܕܡ ܕܥܬܝܕ ܕܢܗܘܐ ܒܗܠܝܢ ܡܢܘܬܐ̈ . ܗܝܕܝܢ ܢܫܪܐ ܒܬܪ ܕܡܫܬܟܚܝܢ ܒܗܘܢ ܒܗܢܘܢ ܝܘܡܬܐ̈ . ܒܗܕܐ ܐܪܥܐ . ܘܢܗܘܐ ܡܢ
P:ApocBar [AB] ܙܒܢܐ ܡܬܚܒܠܐ . ܘܬܩܘܡ ܐܚܪܬܐ ܬܠܝܬܝܬܐ . ܘܬܫܬܠܛ ܐܦ ܗܝ ܒܬܪ ܠܨܗܝܘܢ . ܘܬܫܬܥܒܕ ܠܗܝ ܕܐܬܝܐ ܒܬܪܗ̇ . ܬܘܒ ܕܝܢ ܐܦ ܗܝ
P:ApocBar [AB] ܩܠܝܠ ܙܒܢܐ ܢܬܬܙܝܥ ܒܢܝܢܗ̇ ܕܨܗܝܘܢ ܕܢܬܒܢܐ ܬܘܒ . ܐܠܐ ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܕܥܬܝܕ ܚܝܠܬܢܐ . ܕܢܙܝܥ ܠܟܠܗ̇ ܒܪܝܬܐ . ܡܛܠ ܕܡܢ
P:ApocBar [AB] ܐܪܒܥܝܢ ܝܘܡܝܢ̈ . ܗܫܐ ܗܟܝܠ ܒܝܘܡܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܙܠ ܘܐܠܦܝܗܝ ܒܬܪ ܕܬܚܙܐ ܡܢܐ ܫܒܩ ܐܢܬ . ܘܠܐܝܟܐ ܐܙܠ ܐܢܬ . ܗܕܐ ܕܝܢ ܓܕܫܐ ܡܢ
P:ApocBar [AB] ܗܠܝܢ ܆ ܘܗܐ ܬܪܥܣܪ ܢܗܪܘܢ̈ ܣܠܩܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܝܡܐ . ܘܚܕܝܪܝܢ ܒܬܪ . ܘܐܚܝܕ ܗܘܐ ܠܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ . ܘܐܫܬܠܛ ܥܠܝܗ̇ . ܘܚܙܝܬ ܡܢ
P:ApocBar [AB] ܗܠܝܢ ܬܩܘܡ ܡܠܟܘܬܐ ܪܒܝܥܝܬܐ ܕܐܘܚܕܢܗ̇ ܗܘܐ ܩܫܐ . ܘܒܝܫ ܒܬܪ ܐܚܪܬܐ ܬܠܝܬܝܬܐ . ܘܬܫܬܠܛ ܐܦ ܗܝ ܒܙܒܢܗ̇ ܘܬܬܚܒܠ . ܘܡܢ
P:ApocBar [AB] ܗܠܝܢ . ܬܗܘܐ ܡܦܘܠܬܐ ܕܥܡܡܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ . ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܡܝܐ̈ ܒܬܪ ܆ ܒܪܡ ܕܝܢ ܠܐ ܡܠܝܐܝܬ ܐܝܟ ܕܒܩܕܡܝܬܐ . ܐܠܐ ܢܗܘܐ ܡܢ
P:ApocBar [AB] ܝܘܡܐ ܫܒܝܥܝܐ ܆ ܨܠܝܬ ܩܕܡ ܚܝܠܬܢܐ ܘܐܡܪܬ ܆ ܐܘ ܡܪܝܐ ܩܪܐ ܒܬܪ ܘܝܬܒܬ ܬܡܢ . ܘܨܡܬ ܫܒܥܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܀ ܨܠܘܬܐ ܕܒܪܘܟ ܘܗܘܐ ܡܢ
P:ApocBar [AB] ܗܠܝܢ ܐܘܟܡܐ̈ . ܗܕܐ ܗܝ ܡܠܬܐ . ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܝܢ̈ ܐܬܘܬܐ̈ ܒܬܪ ܕܝܢ ܐܦ ܥܠ ܡܝܐ̈ ܢܗܝܪܐ̈ ܕܥܬܝܕܝܢ ܕܢܗܘܘܢ ܒܫܘܠܡܐ ܡܢ
P:ApocBar [AB] ܗܠܝܢ ܫܪܝܬ ܗܘܬ ܥܢܢܐ ܗܝ ܡܡܛܪܐ ܥܠ ܐܪܥܐ . ܡܝܐ̈ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܬܪ ܒܪܗܛܐ̈ ܩܠܝܠܐ̈ . ܘܟܣܝܬܗ̇ ܠܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ . ܘܗܘܐ ܡܢ
P:ApocBar [AB] ܗܠܝܢ ܝܘܡܬܐ̈ ܆ ܡܕܡ ܕܥܬܝܕ ܕܢܓܕܫ ܒܐܚܪܝܬ ܝܘܡܬܐ̈ . ܒܬܪ ܕܝܢ ܒܬܪ ܗܪܟܐ ܒܚܘܪܒܗ̇ ܕܨܗܝܘܢ . ܘܐܢܐ ܡܚܘܐ ܐܢܐ ܠܟ ܡܢ
P:ApocBar [AB] ܗܠܝܢ ܆ ܚܙܝܬ ܡܝܐ̈ ܢܗܝܪܐ̈ ܆ ܗܢܘ ܡܒܘܥܗ ܕܐܒܪܗܡ . ܐܦ ܒܬܪ ܡܝܐ̈ ܕܛܘܦܢܐ ܆ ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܡܝܐ̈ ܩܕܡܝܐ̈ ܐܘܟܡܐ̈ ܀ ܘܡܢ
P:ApocBar [AB] ܕܐܬܝܢ̈ ܐܬܘܬܐ̈ ܕܐܬܐܡܪ ܠܟ ܡܢ ܩܕܝܡ . ܟܕ ܢܫܬܓܫܘܢ ܒܬܪ ܕܢܗܘܘܢ ܒܫܘܠܡܐ ܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܐܘܟܡܐ̈ . ܗܕܐ ܗܝ ܡܠܬܐ . ܡܢ
P:ApocBar [AB] ܗܠܝܢ ܚܙܝܬܗ ܠܗܘ ܐܪܙܐ ܟܕ ܝܩܕ . ܘܠܓܦܬܐ ܟܕ ܪܒܝܐ ܗܝ ܘܟܠ ܒܬܪ ܙܒܢܟ ܐܚܪܝܐ ܕܒܗ ܬܘܒ ܬܐܬܐ ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܬܫܬܢܩ ܀ ܘܡܢ
P:ApocBar [AB] ܗܠܝܢ ܬܘܒ ܚܙܝܬ ܐܘܟܡܐ̈ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܬܘܒ ܢܗܝܪܐ̈ . ܒܬܪ ܚܙܝܬ ܕܢܗܪܝܢ ܗܘܘ ܡܝܐ̈ . ܐܠܐ ܠܐ ܣܓܝܐܝܢ ܗܘܘ . ܘܡܢ
P:ApocBar [AB] ܗܝܕܝܢ . ܠܗܕܐ ܟܝ ܨܘܪܬܐ ܕܗܫܐ ܢܣܒܝܢ ܗܝܕܝܢ . ܘܗܠܝܢ ܒܬܪ ܐܝܠܝܢ ܕܚܝܝܢ̈ ܒܝܘܡܟ . ܐܘ ܐܝܟܢܐ ܡܩܘܐ ܙܝܘܗܘܢ ܕܡܢ
P:ApocBar [AB] ܗܠܝܢ ܗܦܟ ܐܢܐ ܠܘܬܟܘܢ ܀ ܘܐܙܠܬ ܐܢܐ ܒܪܘܟ ܥܕܡܐ ܠܐܬܪܐ ܒܬܪ ܚܝܠܬܢܐ ܥܠܝܟܘܢ ܘܥܠ ܨܗܝܘܢ . ܕܐܢ ܐܬܢܗܪ ܡܕܡ ܝܬܝܪ . ܘܡܢ
P:ApocBar [AB] ܡܘܬܗܘܢ ܕܗܢܘܢ ܙܕܝܩܐ̈ ܘܪܘܫܥܗ̇ ܕܐܪܥܐ ܕܡܨܪܝܢ ܒܬܪ . ܗܢܘ ܚܒܟܐ ܕܟܠ ܚܛܗܐ̈ . ܕܡܢ ܒܬܪܟܢ ܥܒܕܘ ܥܡܡܐ̈ . ܡܢ
P:ApocBar [AB] ܗܠܝܢ ܬܘܒ ܢܗܝܪܐ̈ . ܘܬܘܒ ܐܘܟܡܐ̈ . ܘܬܘܒ ܢܗܝܪܐ̈ ܆ ܗܕܐ ܒܬܪ ܠܐ ܣܓܝܐܝܢ ܗܘܘ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܬܘܒ ܚܙܝܬ ܐܘܟܡܐ̈ . ܘܡܢ
P:ApocBar [AB] ܙܒܢܐ ܡܬܥܩܪ . ܘܡܩܘܝܐ ܟܕ ܚܪܒܐ ܥܕܡܐ ܠܙܒܢܐ . ܘܡܢ ܒܬܪܟܢ ܒܬܪ ܕܢܬܒܢܐ ܬܘܒ . ܐܠܐ ܠܐ ܡܩܘܐ ܗܘ ܗܘ ܒܢܝܢܐ . ܐܠܐ ܬܘܒ ܡܢ