simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
LiberGrad ܛܒܬܐ̈ : ܨܒܐ ܡܪܝܐ ܕܢܨܘܡ ܘܢܬܡܟܟ : ܘܢܠܒܫ ܣܩܐ ܘܢܐܟܘܠ ܒܬܪ ܀ ( 13 ) ܫܪܟܐ ܕܝܢ ܠܟܠ ܡܢ ܕܥܒܪ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܒܝܫܬܐ̈ : ܘܪܗܛ
LiberGrad ܕܩܒܠܘ ܡܘܗܒܬܐ ܕܪܘܚܐ ܦܪܩܠܝܛܐ . ܘܐܝܬ ܐܝܟܐ ܕܕܚܠܝܢ ܒܬܪ : ܠܐ ܩܒܠ ܦܪܩܠܝܛܐ . ܝܕܥܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܓܝܪ ܫܠܝܚܐ̈ ܠܫܪܪܐ
LiberGrad ܦܘܩܕܢܐ̈ ܪܘܪܒܐ̈ : ܐܦ ܡܐܪܒ ܝܪܒܝܢ ܘܡܬܓܡܪܝܢ ܀ ( 7 ) ܒܬܪ ܕܩܛܘܠܐ ܒܝܫ ܗܘ . ܐܢ ܬܝܒܝܢ ܕܝܢ ܟܠܗܘܢ ܚܐܝܢ . ܘܐܢ ܪܗܛܝܢ
LiberGrad ܓܡܝܪܐ̈ ܐܙܠ ܠܗܘܢ ܕܢܗܠܟܘܢ : ܘܠܐ ܢܣܛܘܢ ܡܢ ܝܘܠܦܢܗܘܢ : ܒܬܪ ܢܗܘܘܢ : ܘܠܘܬ ܡܢ ܕܨܒܝܢ ܢܐܙܠܘܢ . ܟܡܐ ܓܝܪ ܕܒܨܝܪܝܢ
LiberGrad ܕܢܦܩܘ ܡܢ ܥܠܡܐ : ܓܡܪ ܐܢܘܢ ܡܪܢ ܠܥܝܢ ܫܠܝܚܐ̈ ܘܥܠܝ ܐܢܘܢ ܒܬܪ ܕܡܪܢ ܘܕܫܠܝܚܘܗܝ̈ : ܠܐ ܐܙܠ ܠܘܬ ܢܒܝܐ̈ : ܡܛܠ ܕܢܒܝܐ̈ ܡܢ
LiberGrad ܚܘܒܐ : ܡܛܠ ܕܐܢ ܢܦܩ ܐܢܫ ܝܘܡܢ ܟܕ ܠܐ ܓܡܝܪ ܡܢ ܥܠܡܐ : ܠܐ ܒܬܪ ܐܠܗܐ ܠܐܢܫ ܝܘܡܢܐ ܡܢ ܚܘܒܐ ܘܡܢ ܓܡܝܪܘܬܐ . ܢܪܗܛ ܗܟܝܠ
LiberGrad ܚܘܒܐ ܘܒܬܪ ܓܡܝܪܘܬܐ : ܠܚܪܬܐ ܕܫܢܝܐ̈ ܕܗܢܐ ܥܠܡܐ ܡܬܓܠܐ ܒܬܪ ܘܬܫܬܢܩ . ܐܢ ܬܛܪ ܗܟܝܠ ܗܢܐ ܢܡܘܣܐ ܕܟܐܢܘܬܐ : ܘܬܪܗܛ
LiberGrad ܕܐܬܓܡܪܘ ܡܚܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܘܓܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ : ܘܡܦܩܝܢ ܗܘܘ ܒܬܪ : ܐܠܐ ܘܝ ܠܗ ܒܝܘܡܐ ܕܕܝܢܐ ܠܡܢ ܕܠܐ ܩܒܠ ܐܢܘܢ . ܐܠܐ ܡܢ
LiberGrad ܝܘܠܦܢܗ . ܐܦ ܒܪܢܫܐ ܗܟܢ ܡܫܟܚ ܣܪܚ ܠܗܕܡܐ̈ ܕܢܦܫܐ : ܐܢ ܒܬܪ ܡܣܬܪܚܝܢ ܡܢ ܒܝܫܐ : ܐܡܬܝ ܕܝܗܒ ܠܗ ܒܪܢܫܐ ܡܫܡܥܬܗ ܘܐܙܠ
LiberGrad ܝܘܠܦܢܐ ܘܡܠܬܐ ܕܐܢܫ ܠܐ ܐܙܠܝܢ : ܡܛܠ ܗܢܐ ܫܠܝܛܝܢ ܕܥܡ ܒܬܪ ܠܡܠܬܗܘܢ : ܡܛܠ ܕܫܪܪܗ ܕܡܪܢ ܙܟܐ ܒܗܘܢ ܒܟܠ ܙܒܢ ܘܗܢܘܢ
LiberGrad ܓܝܪ ܕܥܢܕ ܐܢܬ ܡܢ ܗܢܐ ܥܠܡܐ : ܛܥܝܢ ܠܗ ܝܠܕܝܟ̈ ܠܒܪܝܬܟ ܒܬܪ ܕܒܪܐ ܗܘܝܬ . ܘܐܢܐ ܐܠܒܫ ܕܡܘܬܟ ܘܐܚܘܐ ܐܢܘܢ ܟܠ ܡܕܡ . ܡܢ
LiberGrad ܡܕܡ ܕܪܚܡܝܢ ܠܗ . ܘܐܠܘ ܠܐ ܕܝܕܥ ܗܘܐ ܦܘܠܘܣ ܕܗܘܐ ܠܗ ܦܓܪܢ ܒܬܪ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܢܬܬܨܝܕܘܢ ܟܕ ܚܕܝܢ : ܕܗܢܘܢ ܕܠܐ ܩܪܒܐ ܐܙܠܝܢ
LiberGrad ܡܕܡ ܕܠܐ ܡܬܚܙܐ ܠܥܝܢܐ̈ ܕܒܣܪܐ . ܘܐܦܠܐ ܓܝܪ ܒܠܒܘܫܗ ܒܬܪ ܡܢ ܟܠܡܕܡ ܕܡܬܚܙܐ ܕܣܩܘܒܠܐ ܗܘ ܕܓܡܝܪܘܬܐ : ܗܝ ܕܪܗܛܐ
LiberGrad ܕܐܪܓܙܬܘܢܢܝ؟ ܒܩܢܝܢܐ̈ ܐܘ ܒܕܒܚܬܐ̈ ܕܚܝܘܬܐ̈ ܒܬܪ ܥܡܪ ܘܡܬܚܙܐ ܠܗ ܬܡܢ . ܐܡܪ ܓܝܪ : ܕܒܡܢ ܡܪܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܝ ܡܢ
LiberGrad ܬܫܡܫܬܐ ܕܦܓܪܐ : ܘܠܐ ܒܬܪ ܕܪܘܚܐ : ܘܠܝܬ ܒܢ ܕܣܢܐ ܢܦܫܗ ܒܬܪ ܐܠܐ ܐܢ ܓܒܪܐ ܕܐܫܬܘܬܦ ܒܪܘܚ ܥܡ ܐܠܗܐ . ܡܛܠ ܕܪܗܛܢ ܠܢ ܟܠܢ
LiberGrad ܓܡܝܪܘܬܐ : ܘܐܢ ܗܘ ܕܐܙܕܟܝܘ ܒܕܘܟܐ ܕܘܟܐ ܘܥܒܪܘ ܡܢ ܒܬܪ ܐܢܘܢ ܠܢܒܝܐ̈ ܡܢ ܟܐܢܘܬܐ ܘܡܢ ܚܘܒܐ : ܘܫܪܟܐ ܪܗܛܝܢ ܗܘܘ
LiberGrad ܡܣܟܠܢܐ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܣܟܠܘܬܐ̈ ܠܝܠܝ ܐܝܡܡ : ܡܦܣ ܠܟ ܒܬܪ ܣܟܠܘܢ̈ : ܕܗܘܐ ܚܘܫܒܢܗܝܢ ܕܫܒܥܝܢ ܥܠ ܫܒܥ : ܐܢ ܐܫܟܚܬ
LiberGrad ܕܐܟܠ ܡܢ ܐܝܠܢܐ . ܡܟܝܠ ܗܐ ܣܐܡ ܐܢܐ ܠܟ ܢܡܘܣܐ ܒܗܢܐ ܡܕܡ ܒܬܪ ܕܬܪܝܢ ܕܣܡ ܡܪܝܐ ܠܐܕܡ ( 1 ) ܥܠ ܢܡܘܣܐ ܕܣܡ ܡܪܝܐ ܠܐܕܡ ܡܢ
LiberGrad ܓܡܝܪܘܬܐ . ܘܡܐ ܕܫܡܥܝܢܢ ܡܠܬܐ ܕܫܪܪܐ ܘܕܪܚܡܐ̈ : ܢܗܘܐ ܒܬܪ ܘܪܚܡܐ̈ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܀ ( 5 ) ܢܗܘܐ ܗܟܝܠ ܢܡܘܣܐ ܠܢܦܫܢ ܘܢܪܗܛ
LiberGrad ܟܐܢܘܬܐ ܕܠܒܐ ܘܕܦܓܪܐ ܘܒܬܪ ܫܦܝܘܬܐ ܘܡܟܝܟܘܬܐ ܘܫܠܡܐ ܒܬܪ ܕܠܐ ܗܘ ܕܠܓܘ : ܐܢ ܨܒܐ ܐܢܬ ܕܝܢ ܕܬܬܓܡܪ ܘܬܨܛܠܠ : ܗܪܛ