simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JulRom ܕܐܬܝܗܒܬ ܥܠܘܗܝ ܕܩܕܝܫܐ ܐܦܦܣܝܣ ܕܝܩܕܢܐܼ . ܩܪܒܘ ܒܬܪ ܟܠ ܐܢܫ ܬܬܝܕܥܼ . ܕܐܟܘܬܗܘܢ ܬܪܝܨܝܢ̈ ܕܝܢܝܗܘܢܼ̈ . ܘܡܢ
JulRom ܙܒܢܐ ܕܒܪܢ̈ܿ ܘܠܨܒܝܢܐ ܕܡܕܒܪܢܗܝܢ ܡܫܬܡܥܿܢ . ܐܦܢ ܒܬܪ ܐܚ{ܪ} <ܪ>ܢܐ̈ ܥܠ ܕܘܟܬܗ. ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܨܒܘܬܐ̈ ܕܥܠܡܐ
JulRom ܕܝܢ ܐܠܗܐ̈ ܒܥܘܫܢܐ ܕܓܢܒܪܘܬܟܘܢܼ . ܫܩܠܬ ܡܠܟܘܬܢ ܫܡܐ ܒܬܪ ܕܐܣܬܥܪܬ . ܐܠܐ ܕܝܢ ܠܘܩܕܡ ܒܥܘܕܪܢܐ ܕܐܠܗܐ̈ ܕܠܘܝܢ ܠܢ .
JulRom ܙܒܢܐ . ܫܩܠ ܗܘܼܐ ܓܝܪ ܕܢܐܡܪ ܠܗܘܢܿ ܕܐܚܪܬܐ ܠܡ ܐܬܪܥܝܬܼ ܒܬܪ . ܕܠܐ ܢܬܥܕܠܘܢ ܒܗܿ ܚܐܪܐ̈ ܘܪܘܪܒܢܐ̈ ܕܡܠܟܘܬܐ
JulRom ܕܝܬܼܒ ܥܠ ܟܘܪܣܝܗ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܣ ܒܘܙܢܛܝܐ ܡܕܝܢܬܐ . ܒܬܪ ܕܡܕܒܪܢܘܬܗ . ܥܒܕ ܕܝܢ ܒܡܠܟܘܬܐܼ ܝܪܚܐ̈ ܬܡܢܝܐ̈ܿ . ܡܢ
JulRom ܥܘܢܕܢܗܘܢܿ ܘܝܘܡܝ̈ ܚܝܝܗܘܢ̈ ܪܓܝܙܝܢ ܗܘܘ ܐܠܗܐ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ . ܘܠܐ ܝܗܒܘ ܠܗܘܢ ܕܢܪܦܘܢ ܝܪܬܐ̈ ܥܠ ܐܘܚܕܢܗܘܢܿ
JulRom ܡܠܟܘܬܗܘܢ ܡܕܐܬܐ ܕܡܠܟܘܬܢܼ . ܗܝܕܝܢ ܐܝܟ ܕܒܛܝܒܘ ܢܫܦܥ ܒܬܪ ܡܢ ܐܒܗܝܢ̈ ܘܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܡܫܬܡܥܝܢ ܠܐܪܡܢܝܐ̈ ܘܣܡܘ ܬܘܒ
JulRom ܒܪܢܫܐ ܕܙܩܦܘ ܝܗܘܕܝܐ̈ . ܘܠܐ ܣܦܩܬ ܗܕܐ ܠܡܪܚܘܬܗܘܢܿ ܒܬܪ ܒܩܪܒܝܗܘܢ̈ܿ ܘܒܕܠܐ ܝܕܥܘ ܥܘܕܪܢܗܘܢܿ ܣܡܘܗܿ ܙܟܘܬܗܘܢ
JulRom ܐܝܠܝܢ ܕܩܢܐ ܗܘܼܐ ܟܬܫ ܗܘܼܐ . ܕܒܬܪ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܩܢܼܐ ܒܬܪ . ܠܐ ܡ <ܐ>ܢܬ ܠܗ ܘܩܒܠ ܥܠܘܗܝ ܕܢܢܘܚ ܡܢ ܥܡܠܗ . ܠܘ ܓܝܪ
JulRom ܛܥܝܘܬܗ . ܘܕܒܚܬܘܢ ܠܫܐܕܐ̈ ܘܠܕܝܘܐ̈ܿ . ܘܣܓܕܬܘܢ ܒܬܪ ܫܠܕܗ ܕܡܪܟܘܿܢܿ ܗܿܘ ܕܐܬܢܓܕܬܘܢ ܠܚܢܦܘܬܗܿ . ܘܐܙܠܬܘܢ
JulRom ܕܐܬܣܝܡ ܚܝܠܐ ܥܠ ܬܚܘܡܐ . ܘܩܪܘ ܠܗ ܚܪܒܐ ܠܐܬܘܪ ܒܛܒܐ ܒܬܪ . ܚܣܕܐ ܗܝ ܠܢ ܓܝܪ ܪܒܐ ܗܕܐ . ܘܚܫܐ ܩܫܝܐ ܠܡܠܟܘܬܢܿ ܕܡܢ
JulRom ܥܘܢܕܢܟܘܢܼ . ܥܩܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܐܝܬ ܠܗ ܕܢܣܒܠܝܘܗܝ ܒܬܪ ܥܠܝܢ ܗܕܐ ܕܚܢܦܐ ܘܪܫܝܥܐ ܝܘܠܝܢܘܣ ܢܫܬܠܛ ܥܠ ܐܘܚܕܢܢ
JulRom ܗܠܝܢ ܫܒܘܥܐܼ̈ . ܒܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܬܠܬܐ ܓܐܪܝܢ̈ ܕܒܐܝܕܝ̈ . ܒܬܪ . ܓܙܝܪܬ ܡܪܝܡܐ ܝܗܒܬ ܠܡܪܘܕܐ ܕܢܚܐ ܒܗ ܒܥܠܡܐ . ܘܡܢ
JulRom ܕܡܝܬ ܩܘܣܛܢܛܝܣ ܐܝܟ ܕܟܬܒܢܢ ܡܢ ܠܥܠܼ . ܐܬܣܝܡ ܝܘܠܝܢܘܣ ܒܬܪ . ܕܒܦܣܝܩܬܐ ܢܪܫܘܡ ܐܓܘܢܐ ܕܡܘܕܝܢܘܬܗ ܘܗܘܼܐ ܡܢ
JulRom ܗܠܝܢ ܝܘܡܬܐ̈ ܕܐܡܪܢܢ . ܩܪܒܐ ܐܝܬ ܠܢ ܥܡܟܘܢܿ ܘܟܕ ܐܬܩܪܝ ܒܬܪ ܡܢ ܗܫܐ ܕܠܡܿܢ ܕܨܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܬܥܒܕܘܢ ܠܟܘܢ ܡܿܠܟܐ . ܕܡܢ
JulRom ܕܫܪܐ ܠܓܙܝܪܐܼ̈ . ܣܡ ܐܦܘܗܝ̈ ܠܡܚܬ ܠܣܘܪܝܐ . ܪܗܝܒ ܗܘܼܐ ܒܬܪ ܘܒܙܕܩܗܝܢ ܐܟܬܒ ܐܢܝܢ ܐܝܟ ܕܐܣܬܥܪ . ܛܪܘܢܐ ܕܝܢ ܠܝܛܐ ܡܢ
JulRom ܢܨܚܢܗ ܕܛܘܒܢܐ ܡܟܣܝܡܣܼ . ܣܡ ܗܘܼܐ ܐܦܘܗܝ̈ ܠܡܥܠ ܒܬܪ ܕܝܢ ܒܡܗܡܝܢܘܬܗ ܕܛܪܘܢܐ . ܗܼܘ ܕܝܢ ܗܢܐ ܚܪܡܐ ܠܝܛܐܼ . ܡܢ
JulRom ܨܒܝܢܢ ܣܝܡܢ ܕܗܐ ܒܬܪ ܨܒܝܢܗ ܕܗܘܪܡܙܕ ܐܠܗܐ ܣܡܘ ܐܢܝܢ ܒܬܪ ܘܪܘܪܒܢܐ̈ ܕܡܠܟܘܬܗ . ܡܢܐ ܡܠܼܟܐ ܢܬܠ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܠܘ
JulRom ܛܥܝܘܬܐ ܕܫܐܕܐ̈ ܘܐܬܪܡܝ ܠܩܨܡܝܗܘܢ̈ ܘܐܬܢܓܕ ܒܬܪ ܗܘܼܐ ܡܢ ܛܠܝܘܬܗ ܘܕܓܠ ܒܩܝܡܗܼ ܘܗܦܼܟ ܡܢ ܫܪܪܗ . ܘܐܙܠ
JulRom ܕܥܢܕܘ ܠܡ ܥܡ ܣܢܝܬܗܘܢܼ̈ . ܨܚܢܐ̈ ܠܡ ܕܐܟܘܬܗܘܢ ܒܬܪ ܬܘܩܠܬܐ ܠܣܓܝܐܐ̈ . ܒܚܝܝܗܘܢܼ̈ ܐܦ ܡܢ ܒܬܪ ܡܘܬܗܘܢܿ ܕܡܢ