simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnEph:EccHist ܕܝܢ ܕܡ̇ܠ̣ܝ ܒܐܦܝܣܩܦܘܬܐ ܕܐܠ̣ܟܣܢܕܪܝܐ ܃ ܝ ܝܘܚܢܢ ܗ̇ܘ ܒܬܪ ܕܥܠ ܐܦܝܣܩܦܐ̈ ܣ ܂ ܘܢܗܕܝܛܐ̈ ܕܗܘ̣ܘ ܒܐܠ̣ܟܣܢܕܪܝܐ ܀ ܡܢ
JnEph:EccHist ܚܕ ܘܬ ܐ ܫܪܝܪܬܐ ܘܠܐ ܡܬ̇ܦܠܓܢܝܬܐ ܀ X XܝXܝX XXXXܥܘܘܪ ܆ ܒܬܪ ܥܠ ܩ̣ܘܪܒܢܐ ܕܗܠܝܢ ܕܡ̇ܦܠXܙܝܢ ܠܡܫܝܚܐ ܠܬܪܝܢ̈ ܇ ܡܢ
JnEph:EccHist ܥ̣ܪܘܩܝܗ ܇ ܘܢ̇ܬ̣ܠܒܟ ܘܢܡ̣ܘܬ ܡ̇ܘܬ ܐ ܒܝ̣ܫܐ ܂ ܘܡܢ ܗܕܐ̣ ܒܬܪ ܘܕܚ̇ܠ ܕܕܡ ܝX ܬܫܬ̣ܡܥ ܡܐܬܝܬܗ ܕܠܐܬܪܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܕXܢ
JnEph:EccHist ܐ̣ܘܛܝܟ ܀ X X X ܝ ܟܕ ܣܓܝ̇ ܡܬ̣ܠܙܙ ܗܘܐ ܗ̣ܘ ܝܘܚܢܢ ܡܢ ܒܬܪ XܝXܝX XܢܢXܫܝX ܘܢܢ̇X ܆ ܕܥܠ ܝܘܚܢܢ ܕܗ̣ܘܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܝ ܂
JnEph:EccHist ܕܒܙܟܘܬܐ̈ ܪܘܪܒܬܐ̈ ܐܬ̇ܢܨܚܘ ܃ ܘܒܩܪܒܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܙܟ̣ܘ ܒܬܪ ܒܐ̇ܪܡܝܢ ܕܦܪܣܝܐ̈ ܀ ܪܒܝ̈ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܝܢ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܃ ܡܢ
JnEph:EccHist ܕܚܒ̣ܫܘܗܝ ܐܬ̣ܟܪܗ ܘܡ̣ܝܬ ܒܣܝܒܘܬ ܐ ܛ ܂ ܒܬܐ ܆ ܟܕ ܚܫܐ ܪܒܐ ܒܬܪ ܐ ܕܐܠ̣ܟܣܢܕܪܝܐ ܟܕ ܚ̣ܒܝܫ ܝ ܒܕܝܪܐ ܕܒܝܬ ܣܠ̣ܢܛܝܪܐ ܆ ܡܢ
JnEph:EccHist ܗܠܝܢ ܆ Xܫܬ̇ܩ-ܠ ܘܐܬ̇ܥܫܢ ܦܪܣܝܐ ܆ ܘܠܒ̣ܟ ܘܟܒ̣ܫܗ̣̇ ܒܬܪ ܂ ܘܐ̇ܘܒ̣ܕܘ ܙܝܢ̣ܗܘܢ ܝ ܘܪܟܫܗܘܢ̈ ܘܒܗ̣ܬܘ ܂ ܘܡܢ
JnEph:EccHist ܬܪܝܢ̈ ܐ̇ܘ ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̣̈ ܡܐ̇ܬ ܂ ܘܗܟܢܐ ܣܘXܐܗܘ̇ܢ ܟܠ ܒܬܪ ܘܐ̣ܙܠ ܠܐܬܪܗ ܆ ܟܕ ܠܐ ܐܢܫ ܛ̣ܪܐ ܒܗ ܇ ܡܢ ܢܫܟ̣ܚܗ ܗܪܟܐ
JnEph:EccHist ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܆ ܫܩ̣ܠ̇ܘ ܡ̇ܚܫܒܬܐ ܟܠܗܘܢ ܐܝܟ ܚܪܐ ܘܐܬ̇ܟܢܫܘ ܒܬܪ ܘܢܝ̇ܚܗ ܕܐܟ̇ܠ ܩܪܨܐ ܇ ܥܕܬܐ ܕܡܗ·ܡܢܐ̈ ܐ̣ܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ ܀
JnEph:EccHist ܠܡ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ̣ ܐܡ̣ܪ ܗܘܐ ܩܬܘܠܝܩܐ ܘܗܠܝܢ ܕܥܡܗ ܆ ܗ̇ܝ ܒܬܪ ܕܦܪܣܝܐ̈ ܕܥܠ ܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܕܒܐ̇ܪܡܢܝܐ ܪܒܬܐ ܆ ܘܫܪܟܐ ܀
JnEph:EccHist 1ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܫ̣ܪܬ̇ ܕܢܗܘܐ ܫܝ̣ܢܐ ܒܐ̇ܬܪܐ ܕܣܘܪܝܐ ܒܬܪ ܕܠܐܪܥܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܇ ܠܐ̇ܪܡܢܝܐ ܘܠܩܦܕܘܩܝܐ ܀ X
JnEph:EccHist ܥܡܐ ܣܓܝܐܐ ܂ ܘܗܟܢܐ ܟܕ ܚ̇ܕܐ ܘܪܘ̇[ܙ ܡ̇1ܠܟܐ ܗ̇ܘ ܆ ܒܬܪ ܘܥ̣ܡܕ ܡ̇ܠܟܐ̣ ܘܟܠܗܘܢ ܪܘܪܒܢܘܗܝ̈ ܂ ܘܬܘܒ ܒܬܪ ܂ X Xܝ ܝܝ
JnEph:EccHist ܡ̇ܠܟܘܬܟ ܒ̇ܥܐ ܕܢ̇ܪܗ̣ܛ ܥ̣ܕܠܝܐ̈ ܘܡ̇ܪܫܘܬ̈ ܐ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܥ̇ܒܕ ܆ ܢ̣ܕܥ ܟܠܢܫ ܂ ܝ ܬܗܘܐ 2ܝ̇ܕܥ ܕܝܢ ܆ ܕܐܦ
JnEph:EccHist ܡ̇ܘܬܗ ܆ ܐܝܟ ܕܐ̣ܡܪܚ ܗ̣ܘ ܘܐܚ̣ܬ ܘܩܢܐ̈ ܕܩܕܝܫܐ̈ ܇ ܒܬܪ ܦܘܪܥܢܗ ܕܢܒ̇ܠ̣ ܒܪܝܫܗ ܂ ܘܗܟܢܐ ܐܬܥ̣ܛܝ ܘܩܢܗ ܕ ܘܚܢܢ
JnEph:EccHist ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐ̇ܦܝ̣ܣ ܗ̣ܘ ܡ̇ܫܒܚܐ ܝX ܡ̣ܢܕܪ ܆ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܒܬܪ ܟܕ ܚ̇ܕܝܢ ܆ ܘܝܬ̣ܒܘ ܒܐ̣ܠܦܐ̣ ܘܐ̣ܙܠܘ ܠܡܕܝܢܬܗܘܢ ܀
JnEph:EccHist ܚܕܝܘܬܐ ܇ ܝX ܘܪܒܝ̣ܥܝܘܬܐ ܚܠܦ ܬܠܝܬ ܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܡ̇ܠܦܐ ܒܬܪ ܇ ܗ̇ܝ ܕܡ̇ܦܠܓܐ ܂ X ܙ X ܂ ܠܗ ܠܡܫܝܚܐ ܐܠܗܢ ܠܬܪ̈ ܢ ܟܝܝܢ̈ ܡܢ
JnEph:EccHist ܪܕܘܦ̣ܝܐ ܘܐܘܠܨܢܐ ܕܝܘܡܬܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܆ ܠܒ̣ܟܗ ܘܚܒ̣ܫܗ ܒܬܪ ܐܠܐ ܘܬܫܡܫܬܐ ܘܟܬܒܐ̈ ܘܫܪܟܐ ܕܨܒܘܬ̈ ܐ ܂ ܕܡܢ X XXX ܂
JnEph:EccHist ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܃ ܟܕ ܒ̇ܥܐ ܒܗ̣ܝܠܐ ܛܝܒ̣ܪܝܘܣ ܡ̇ܠܟܐ ܒܬܪ ܘXܠX ܆ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܒܕܝ̣ܢܐ ܕܚܢܦܐ̈ ܝ ܐܣܬ̣ܥܪ ܡܢ ܒܬܪܟܢ ܀
JnEph:EccHist ܗܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܥܡܠ̣ܐ̈ ܘܙܟܘܬܐ̈ ܘܓܢܒܪܘܬܐ̈ ܕܚܠܦܘܗܝ ܒܬܪ ܆ ܂ X XX ܝ ܕܠܡܢܐ ܡ̇ܠܟܐ ܐܝܟ ܕܒܫ̣ܒܝܐ ܕܒ̣ܪ ܠܐ̇ܒܘܢ ܇
JnEph:EccHist ܚܕܐ ܒܢ̣ܝܢ̈ ܗܘܝ̣̈ ܥܕܡܐ ܠܡ̣ܬܚܐ ܣܓܝܐܐ ܂ ܘܣܒܝ̣ܣܢ̈ ܒܬܪ ܆ ܫܬ̣ܠܐ ܪܒܐ ܐܝܬ ܗܘܐ̣ ܕܥܕܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܂ ܕܒܣ̣ܕܪܐ ܚܕܐ