simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:Epist ܥܒ̇ܕܐ̣ ܂ ܕܢܫܬܪܪ ܗ̣ܘ ܥܒ̇ܕܐ ܂ ܕܗܘܐ ܒܢܝܚܬܐ ܕܐܫܬܡܗܬ ܂ ܒܬܪ ܕܐܠܗܐ̇ ܂ ܗܢܐ ܟܠܗ ܓܘܫܡܐ ܕܒܪܝܬܐ ܕܡܬܚܙܐ ܂ ܘܣܡ ܢܝܚܬܐ
JacSer:Epist ܓܝܪ ܕܒܛܢܬ ܐܠܝܫܒܥ ܠܝܘܚܢܢ ܇ ܘܩܘܝܬ ܪܚܐ̈ ܫܬ̈ ܐ ܂ ܗܝܕܝܢ ܒܬܪ ܝܘܚܢܢ̇ ܂ ܕܒܬܪܝ ܐܬܐ ܘܗܘܐ ܠܗ ܩܕܡܝ ܂ ܡܛܠ ܕܩܕܡܝ ܗܘ ܡܢܝ ܂
JacSer:Epist ܕܐܬܒ̇ܪܢܫ ܂ ܒܬܪ ܕܢܣ̣ܒ ܕܡܘܬ ܐ ܕܥ̣ܒܕܐ ܂ ܒܬܪ ܕܒܟܠ ܡܕܡ ܒܬܪ ܂ ܘܐܡܬܝ ܡܬܐܡܪ̣ܢ̈ ܥܠܘܗܝ ܗܠܝܢ̣ ܂ ܒܬܪ ܕܐܬܒ̇ܣܪ ܂
JacSer:Epist ܨܒܝܢܝ ܂ ܠܗܠܝܢ ܕܐܘܒܕܬ ܠܗܝܢ ܒ̇ܥܐ ܐܢܐ ܂ ܕܐܢ ܗܠܝܢ ܒܬܪ ܒܩܝܡܗ ܢ ܂ ܡܐ ܠܝ ܓܝܪ ܘܠܩܕܝܫܐ̈ ܗܠܝܢ ܝ ܕܡܢ ܡܬܘܡ ܠܐ ܐܬܘ
JacSer:Epist ܙܒܢܐ ܕܝ̣ܢ ܂ 10ܦܓܥ ܒܝ ܬܘܒX1 ܡܡܠܠܐ ܕܪ ܂ ܝܕܘܪܐ 15ܘܬ ܒܬܪ ܕܛܒ ܐܚܝܕܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܠܝܘܠܦܢܐ 13ܗ̇ܘ ܕܪܚܝܩ ܡܢ ܫܪܪܐ ܂
JacSer:Epist ܕܣܪܝ̇ ܂ ܘܡܦܩ ܝ ܂ ·Xܝ ܠܗ ܡܢ ܚܙܐ̈ ܕܐܒܕܢܐ ܂ Xܐܠܐ ܒܬܪ ܠܚܡܪܐ ܂ ܘܠܐ ܡܗܠܟ ܥܠ ܓܠܠܐ̈ ܕܝܡܐ ܂ ܘܠܐ ܩ̇ܪܐ ܠܡܝܬܐ ܡܢ
JacSer:Epist ܫܦܝܪܬܐ̈ ܆ ܘܡܬܟܪܟ ܘܒܥ̇ܐ ܕܐܝܟܐ ܐܝܬ ܝ ܛܒܬܐ ܕܥܪܝܩܐ ܒܬܪ ܒܥܘܬܪܐ ܘܠܐ ܪܚܡ̇ ܩܢܝܢܐ̈ ܃ ܘܠܐ ܡܬܦܢܐ ܥܠ ܥܘܡܪܐ ܃ ܘܪܗܛ
JacSer:Epist ܕ ܠܗ̇ ܂ ܘܣܡ̣ܬ ܐܦ̇ܝܗ̇ ܠܐܬXܗ̇ ܂ ܂ Xܢ Xܘܚܘܝܬ ܚܨܗ̇ ܒܬܪ ܠܟܝܢܗ̇ ܂ ܘܐܫܬܐܠܬ 22ܡܢ ܕܠܐ ܕܝܠܗ̣̇ ܂ ܘܢ̣ܦܩܬ ܒܪܚܡܬܐ
JacSer:Epist ܗܢܐ ܕܐܙܕܩܦ ܂ ܘܥܠ ܗܝ ܩ̇ܪܐ ܠܗ ܡܬܝ̇ ܂ ܒܪܗ ܕܕܘܝܕ ܒܪܗ̣ ܒܬܪ ܂ ܐܝܟ ܕܐܟܪܙ̣ܘܗܝ ܢܒܐ̈ ܘܠ ܬ ܡܟ ܠ ܠܡܣܟܝܘ ܠܐܚܪܢܐ̇ ܡܢ
JacSer:Epist ܙܕܝܩܘܬ ܐ ܂ ܘܢ[ܗܘܐ ]ܟܠ ܐܢܫ ܝ[ܕܥXX X ܂ ]ܝ ܝܝ ܕܐܦ ܠܓܙܪ ܒܬܪ ܐܝܟܐ ܕܐܘܣܦ̣ ܂ ܕܢܗܘܐ ܟܘܠ ܐܢܫ ܕܚܠ ܡܢ ܚܛܝܬܐ ܘܪܗܛ
JacSer:Epist ܚܕܕܐ̈ ܪܗܛܝܢ ܂ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܬܢܢܐ ܥܒܝܐ̣ ܕܪܚ̣ܡܬ ܥܠܡܐ ܃ ܟܕ ܒܬܪ ܕܪܟܝܒܝܢ̈ ܓܝܓܠܐ̇̈ ܂ ܘܒܚܐܦܐ ܪܒܐ ܕܩܠܝܠ ܐܝܟ ܗܘܢܐ
JacSer:Epist ܗܢܐ ܟܠܗ ܠܘܒܒܐ ܂ ܣ̇ܦܩܐ ܓܝܪ ܥܠܬܐ ܕܥܡܠܝܟܝ̈ ܕܬܒܝܐܟܝ ܒܬܪ ܂ ܐ̤ܢܐ ܡ̇ܦܩܒܪܘܚܐ ܢ̇ܗܘܐ ܠܢ ܟܕ ܢܗܡܐ ܡܢ ܙܕܝܩܘܬX ܂ ܡܢ
JacSer:Epist ܡܪܢ ܂ ܒܥܕܝܢ ܒܪ ܟܬܐ ܕܐܠܗܐ ܝ ܡܬܢܨ ܒ̣ 5ܨܝܕ ܐ·ܠܢܐ ܕܚܝܐ̈ ܒܬܪ ܘ ܗܒ 3ܠܡܣܟܢܐ̣̈ ܂ ܡܢ ܥܠܡܐ ܥܩ̇ܪ ܢܦܫܗ ܂ ܡܐ ܕܝ̣ܢ ܕܐܙ̣ܠ
JacSer:Epist ܪܓܝܓܬܐ̈ ܂ ܘܕܨܘܡܐ ܘܕܫܗܪܐ ܂ ܐܠܐ ܡܐ ܕܟܬܫ̇ ܠܟܝ ܥܝܕܐ ܒܬܪ ܠܒ̇ܫ ܇ ܗ̇ܘ ܕܐܝ̇ܢܐ ܦ̇ܣܩ ܣܒܪܐ ܐܝܬ ܕܕܡ̇ܐ ܠܕܝܠܗ ܕܡܢ
JacSer:Epist ܚܘܠܡܢܐ ܂ X Xܝ ܩܕܡܝܐ̇ ܂ ܐܪܚܩ ܡܢ ܚܙܬܗ 1ܡܚܠܡܢܝܬ ܐ̇ ܂ ܒܬܪ ܠܐ ܦܝܫܐ ܗܘܬ ܂ ܫܩܠ ܗܘܐ ܕܝܢ ܚܘܠܡܢܐ̣ ܟܕ ܒܣܝܪ ܂ ܗ̇ܘ ܕܡܢ
JacSer:Epist ܕܠܐ ܕ ܠܗܘܢ̇ ܘܚܣܟܘܢ ܡܢ ܦܘܡܐ ܕ ܬܡܐ̣ ܂ ܘܢܡܠܘܢ ܒܬܪ ܂ ܘܐܠܦܬ 1ܐܢܘܢ ܕܝܢܕܗܪܘܢ ܒܕܝܠܗܘܢ̣ ܂ ܘܢܪܗܛܘܢ
JacSer:Epist ܥ̇ܘܬܪܐ ܘܒܬܪ ܩܢܝܢܗ ܕܥܠܡܐ ܡܛܠ ܕܢܫܬܒܚܘܢ ܒܗ̇ ܒܥܘܬܪܐ ܒܬܪ ܝ ܝܥܩܘܒ ܣܓܘܕܐ ܕܪܒܘܬܟ ܒܡܪܢ̣ ܫܠܡ ܀ ܐ ܠܝܢ ܂ X XX ܕܪܗܛܝܢ
JacSer:Epist ܘܬܪܢܐ̈ ܪܘܚܢܐ̈ ܪܗܛ ܐܢܬ̣ ܂ ܘܠܝܬ ܒܟ ܙܘܥܐ ܕܠܐ ܝ ܒܪܚܡܬ ܒܬܪ ܒܪܥܝܢܐ ܂ X X ܕܫܡܘܥܝܗܝܢ ܂ 5ܒܥܒܕܝܟ̈ ܓܝܪ ܘܒܡܠܝܟ̈
JacSer:Epist ܕܩܒ̇ܠ ܝܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ̇ ܂ ܠܝܬ ܡܟܝܠ ܂ ܕܒܚܬ ܐ ܕܬܬܩܪܒ ܚܠܦ ܒܬܪ ܕܐܡܪ ܛܘܒܢܐ ܦܘܠܘܣ̇ ܂ ܕܐܢ ܓܝܪ ܒܨܒܝܢܗ ܢܚܛܐ Xܢ ܐܢܫ ܡܢ
JacSer:Epist ܢܦܫܝ̇ ܂ ܕܐܣ̣ܒܪ X ܝܝ ܐܢܐ ܥܠܝ ܕܡܕܡ ܐܝ̣ܬܝ ܟܕ ܠܐ ܐܝܬܝ̣ ܂ ܒܬܪ ܕܐ̇ܝܕܐ ܡܫܘܚܬܐ̣ ܪܒܐ ܘܐ̇ܝܕܐ ܒܨܝܪܐ ܂ ܠܐ ܓܝܪ ܛܥ̇ܝ ܐܢܐ