simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComOT ܒܘܛܠܗ . -- ܠܡܐܣܝܘܬܟܘܢ XXX . ܠܡܣܐܢܘܬܗܘܢX --X XXX . ܒܬܪ ⁴ܥܠ ܫܪܝܗ ܕܢܡܘܣܐ ܇ ܘܠܡܒܕܩܘ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܗܘܝܢ̈ ܡܢ
IšoMerv:ComOT ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ . ܕܛܘܦܣܗ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܝܗ ܕܝܘܢܢ ܬܠܝܬܝ ܒܬܪ ܕܕܚܠܬ X XXXX XXX ܐܠܗܐ ܒܡܠܦܢܘܬܗ ܕܗ̇ܘ ܕܩ̣ܡ ܡܢ ܩܒܪܐ
IšoMerv:ComOT ܕܐܬܓܙܙ ܚܕܐ ܙܒܢ ܇ ܕܠܗ ܩ̇ܪܐ ܠܩܫܐ . ܓܙܐ ܩܕܡܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܬܪ . ܘܐ̇ܬܐ ܒܪܫ ܡܘܥܝܬܐ ܕܗ̇ܘ ܙܪܥܐ ܐܚܪܝܐ ¹ܕܝܥ̣ܐ ܡܢ
IšoMerv:ComOT ܕܚܕܐ ܙܒܢ ܡܢ ܠܐ ܡܕܡ ܐܝܬܝܗ ܠܗܘܝܐ ܆ ܬܘܒ ܟܢܫܗ ܡܢ ܟܪ ܒܬܪ ܕܐܬܓܒܠ ܒܟܪܣܐ ܢ̇ܦܩ ܘܡܬܟܪܟ ܒܥܙܪܘܪܐ̈ . ܗܟܢ ܐܦ ܝܡܐ .
IšoMerv:ComOT ܡܦܩܬܗ ܕܡܢ ܡܨܪܝܢ . ܠܐ ܗܘܐ ܠܡ ܗܕܐ ܗܘܬ ܡܠܬܢ ܆ ܗܝ ܕܡܠܠܢ ܒܬܪ ܒܨܚܚܐ ܕܫܡܪܝܐ̈ ܒܠܚܘܕ . ܡܥܗܕ ܠܗܝܢ ܕܝܢ ⁵ܥܡܐ ܠܡܘܫܐ
IšoMerv:ComOT ܕܐܚ̣ܕ ܠܗܘܪܩܢܝܐ ܐܬܟܢܝ ܗܘܪܩܢܘܣ . ܘܗ̣ܘ ܐܚܕܗ̇ ܒܬܪ . ܕܫܬܬܥܣܪ ܝܘܚܢܢ ܒܪܗ ܥܣܪܝܢ ܘܫܬ ܫܢܝܢ̈ . ܗܢܐ ܕܝܢ
IšoMerv:ComOT X ܩܠܝܠ ܗܘܝܐ ܗܘܬ ܇ ܐܦ ܗ̣ܘ ܓܠܝܢܐ ܒܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܡܬܦܠܓ ܗܘܐ ܒܬܪ ܇ ܘܡܢܗ ܕܫܒܝܐ ܡܢ ܟܕܘ XXXX XX¹ . ܐܣܬܥܪ ܗܘܐ ܇ ܘܡܢܬܐ
IšoMerv:ComOT ܕܐܬܡܫܚ ܐܩܦ ܒܕܪܐ ܘܩ̣ܛܠ ܠܦܠܫܬܝܐ ܇ ܘܠܫܐܘܠ ܡܪܘܚ ܡܢ ܒܬܪ ܨܠܡܐ ܘܝܘܩܢܐ ܛܥܝܢܢ̈ ܕܗ̇ܢܝܢ ܕܡܫܝܚܐ . ܘܐܝܟܢܐ ܕܕܘܝܕ
IšoMerv:ComOT ܕܢܩܫܘ ܬܡܢ ܡܫܟܢܝܗܘܢ̈ ܐܬܩܪܝܬ ܣܟܘܬ . ܐܚܪܢܐ̈ ܆ ܒܝܕ ܒܬܪ ܒܥܒܪܝܐ ܡܫܟܢܐ̈ . ܪܚܝܩܐ ܕܝܢ ܬܠܬܐ ܦܪܣܚܐ̈ ܡܢ ܡܨܪܝܢ .
IšoMerv:ComOT ܕܦܢܘ ܡܢ ܒܒܠ ܆ ܥܕܡܐ ܠܕܢܚܐܐܠܗܝܐ ܘܒܘܠܒܠܗܘܢ ܕܒܝܘܡܝ̈ ܒܬܪ ܫܘܒܚܐ . ܐܡܝܢ . ܥܣܪܝܢ ܓܝܪ ܘܬܪܝܢ̈ ܡܕܒܪܢܐ̈ ܩܡܘ ܥܠ ܥܡܐ
IšoMerv:ComOT ܚܠܡܐ̈ ܣܪܝܩܐ̈ . [11 ( 11 ) ]ܟܠ ܡܕܡ ܕܡܢ ܐܪܥܐ ܆ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܒܬܪ ܇ ܘܡܬܗܦܟ ܘܚ̇ܙܐ ܕܠܝܬ ܪܕܘܦܐ . ܗܟܢܐ ܘܐܝܢܐ ܕܡܬܕܒܪ
IšoMerv:ComOT . ܘܕܠܘܥܠ ܡܪܢ ܐܡܝܪܐ ܆ ܘܗ̣ܘ ܡܘܫܐ ܡܘܕܥ ܒܢܒܝܘܬܗ ܕܫܪܟܐ ܒܬܪ ܕܢܒܝܐ ܢܩܝܡ ܠܟܘܢ . ܐܡܝܪܐ ܓܝܪ ܥܠ ܚܒܠܐ ܕܢܒܝܐ̈ ܕܒܬܪ
IšoMerv:ComOT ܕܝܘܐ̈ . XX [XX8X]ܒܕܪܕܪܐ̈ . ܗܢܘ . ܒܩܪܒܐ̈ ܘܫܒܝܐ̈ . ܒܬܪ ܒܨܗܝܐ ܕܡܢ ܢܒܝܘܬܐ . [XXXX]ܒܬܪ ܪܚܡܝ̈ . ܗܢܘ .
IšoMerv:ComOT ܦܘܢܝܐ . ܐܕܘܡܝܐ̈ ¹ܕܬܪܬܝܢ̈ ܙܒܢܝܢ̈ ܗܘ̣ܬ ܚܪܒܗܘܢ . ܒܬܪ . ܟܠܗܘܢ ܡܠܦ̇ܢܐ ܡܫܡܠܝܢ ܇ ܕܡܢ ܥܡܐ ܡܬܚܪܒܝܢ ܐܕܘܡܝܐ̈
IšoMerv:ComOT ܚܕ ܡܗܠܟܝܢ ܘܡܨܥܬ X ܐܝܠܢܐ̈ ܡܕܒܚܝܢ ܠܫܐܕܐ̈ . ܘܐܟܠܝܢ ܒܬܪ ܒܐܪܙܐ ܕܚܪܫܘܬܐ . ܘܓܠܝܐܝܬ ܕܠܐ XX X X X X ܒܗܬܬܐ ܚܕ
IšoMerv:ComOT ܡܘܬܗ̇ ²ܕܒܪܗ̇ . ܗ̇ܘ ܟܠܗ ܒܪܚܡܬܐ ܬܬܐܣܪ ܇ ܗܕܐ ܒܬܪ ܥܠ ܚܡܝܡܘܬ ܚܘܒܐ ܘܬܩܢܘܬ ܗܘܢܐ ܝ̇ܠܦ X ܐܢܫ ܇ ܕܠܟܠܬܐ ܐܦ
IšoMerv:ComOT ܝܣܪܝܠ . ܘܒܗ X ܐܬܥܘܟ . ܘܠܐ ܡܝܬ ܥܡ ܦܪܥܘܢ ܆ ܐܩܝܡ ܠܗ ܒܬܪ ܠܗ̇ܘ ܡܕܡ ܝ XX0ܝ X¹ܕܐܫܬܟܚ ܕܥ̇ܒܕ ܗܘܐ . ܟܕ ܢܦ̣ܩ ܦܪܥܘܢ
IšoMerv:ComOT ܫܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ . ܘܬܢܢ ܕܓܠ ܕܘܝܕ ܐܝܟ ܕܣ̇ܗܕ ܦܪܘܩܢ . ܒܗ̇ܝ ܒܬܪ ܡܬܬܣܝܡܝܢ ܗܘܘ . ܘܟܕ ܫܚܢܝܢ ܘܪܬܚܝܢ ܡܫܬܩܠܝܢ ܗܘܘ
IšoMerv:ComOT ܫܒܥ ܫܢܝܢ̈ ܐܬܦܢܝܬ ܡܠܟܘܬܐ ܠܕܒܝܬ ܕܘܝܕ ܒܝܕ ¹ܓܒܪܐ ܒܬܪ ܠܘܩܒܠ ܪܫ ܓܒܝܠܬܢ . ܒܪܡ ܠܐ ܣܠܩܬ ܬܪܥܝܬܗ̇X ܠܪܝܫ . ܐܠܐ
IšoMerv:ComOT ܝ X XX XX ܚܟܘܡܝܐ ܩܕܡܝܐ ܕܓܒܪܐ ܐܚܪܢܐ . ܘܒܗܕܐ ܢܩ̣ܠ ܡܢܗ ܒܬܪ . ܕܗܐ ܐܡܐ ܕܩܫܝܫܐ ܕܩܫܝܫܗ ܆ ܒܐܕܪܐ ܐܬܚܟܡܬ ܠܓܒܪܐ ܇ ܡܢ