simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoAdiab:Epist ܕܠܩܘܪܠܘܣ ܒܦܪܨܘܦܐ ܕܡܬܪܨܢܘܬܐ ܩܒܠܘ ܂ ܗ̇ܢܘܢ ܕܟܕ ܒܬܪ ܘܐܢܢܩܐ ܘܕܡܥܐ̈ ܂ Xܝ ܂ ܙ ܘܚܢܓܬܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܃ ܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܚܙܘܩܝܗܘܢ ܕܡ̣ܢ ܨܐܕܘܗܝ ܕܐܚܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܪܚܡܝ̣̈ ܐܠܗܐ ܂ ܒܬܪ ܠܟܠܢܫ ܕܥܒ̇ܕ ܨܒܝܢܗ ܗܘ̣ ܕܣܛܢܐ ܂ ܩܡ ܡܚܕܐ ܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܕܝܢ ܕܗܘ̇ ܐܦܩ ܠܓܠܝܐ ܪܘ ܕܬܪܥܝܬܗ ܇ ܒܟܬܒܐ̈ ܕܒܕܝܐ ܘܒܟܠ ܒܬܪ ܗܘܘ ܥܠ ܕܐܣܗܕܬ ܠܗܘܢ ܥܠ ܬܩܢܘܬ ܂ X ܝܝ ܂ ܕܓܒܪܐ ܂ ܘܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܠܒܘܟܝܐ ܕܣܓܝܐܘܬ ܢܘܡܐ̈ ܠܕܘܟܬܐ ܕܬܘܬܒܘܬܝ ܦܢ̇ܝܬ̣ ܂ ܒܬܪ ܒܓܘ ܚܩܠܐ ܕܙܝܙܢܐ̈ ܩܒ̇ܥܬ̣ ܒܥܘܕܪܢܗ ܕܐܠܗܐ ܂ ܘܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܗܠܝܢ ܃ ܐܠܐ ܒܗ ܟܕ ܒܗ ܒܙܒܢܐ ܗܢܐ ܕܩܐܡ ܂ ܘܠܘ ܡ̣ܢ ܡܫܘܚܬܐ ܒܬܪ ܒܡܐܢܐ̈ ܕܬܕܡܘܪܬܐ ܂ ܨܡܚܐ ܕܫܘܒܚܗ ܕܡܪܢ ܂ ܘܠܐ ܣܓܝ ܕܝܢ
IšoAdiab:Epist ܥܢܝܢܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܡܬܩ̇ܢܝܐ ܂ ܐܠܐ ܡܚܕܐ ܘܒܗ̇ ܟܕ ܒܗ̇ ܒܬܪ ܕܢܟܦܘܬܟ ܂ ܕܐܦܢ ܒܚܟܡܬܐ ܐܚܪܬܐ ܐܬܓܘ̇ܣ ܂ ܗ̇ܝ ܕܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ·Xܝܝ ܂ ܝ ܦܛܪܪܟܝܣ ܂ ܘܠܐܝܕܐ ܡܢܗܝܢ ܕܬܓܒܘܢ ܒܥܓܠ ܓܒܘ ܂ ܒܬܪ ܬܪܬܝܢ̈ ܗܝ̣ ܝ ܠܡܥܒܕ ܃ ܐܘ ܠܡܣܝܒܪܘ̣ ܢܣܝܘܢܐ ܂ ܐܘ ܠܡܪܗܛ
IšoAdiab:Epist ܗܠܝܢ ܃ ܠܥܠܬܗ̇ ܕܐܓܪܬܐ ܒܫܘܠܡܗ̇ ܐܣ̣ܪܚܬ ܂ ܘܐܦ ܠܗ̇ ܟܕ ܒܬܪ ܚܠܫܐ ܬܦܗܐ ܃ ܐܢ ܬܓܕܫ ܠܗ ܒܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܢ̣ܦܗܐ ܂ ܠܡܚܣܢ ܕܝܢ
IšoAdiab:Epist ܦܪܨܘܦܐ ܛܥܝܐ ܢܛܥܘܢ ܐܢܫܝܢ̈ ܃ ܟܕ ܡܘܕܝܢ ܓܠܝܐܝܬ ܒܬܪ ܘܩܢܝܝ̈ ܒܘܝܢܐ ܂ ܛܘܥܝܝ ܕܝܢ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܃ ܠܘ ܠܗܝ̇ ܕܓܠܐܝܬ
IšoAdiab:Epist ܩܝܡܬܐ ܂ ܗ̇ܢܘܢܓܝܪ ܟܕ ܒܪܓܬܐ ܕܓܡܝܪܘܬܐ ܐ ܟ ܕܒܢܘܪܐ ܒܬܪ ܒܝܫܐ ܂ ܘܡܐܟܠܩܪܨܐ ܘܪܛܢܐ ܂ ܘܓܠܝܙܘܬ ܕܚܝܐ̈ ܕܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܩܠܝܠ ܇ ܢܗܘܐ ܠܟܘܢ ܠܡܬܠ ܠܢ ܩܪܢܐ ܘܪܒܝܬܐ ܘܬܘܣܦܬܐ ܝ ܒܬܪ ܐܝܟ ܕܟܬܒ̣ܬ ܠܝ ܂ ܘܐ ܢ ܡ̇ܢ ܢܗܘܐ ܠܢ ܠܡܣܬܢܩܘ ܥܠܝܗܝܢ ܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܕܐܝܟ ܗܟܢ ܃ ܟܕ ܐܦܝܛ ܣܗܕܘܢܐ ܡ̣ܢ ܩܘܪܒܐ ܥܠ ܒܬܪ ܥܕܬܐ ܘܝܗܒܠܗ ܂ ܘܕܬܗܪܐ ܕ ܢ ܝܬܝܪܐܝܬ ܗܕܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܂ ܕܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܕܠܒܪܢܫܐ ܝ ܂ ܝ X ܕܐܠܗܐ ܠܫܡܝܐ ܫܕܪܬܘܢ ܃ ܘܠܗܘ̇ ܪܫܐ ܪܡܐ ܒܬܪ ܡܕܒܪܐ ܠܚܘܝܚܘܬܟܘܢ ܒܛܝܠܘܬ ܐ ܕܛܝܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܂ ܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܡܘܬܐ ܕܗܘ̇ ܘܡܦܩܬܐ ܕܗܢܐ ܃ ܠܗܘ̇ ܡ̇ܢ ܩܕܝܫܐ ܘܫ̇ܘܐ ܒܬܪ ܡ̇ܢ ܠܡܘܬܐ ܕܐܢܢܩܐ ܃ ܘܠܗܘ̇ ܕܝܢ ܠܡܘܬܐ ܕܒܝܕ ܣܝܦܐ ܃ ܐܠܐ
IšoAdiab:Epist ܕܠܬܫܡܫܬܐ ܕܪܫܢܘܬܟܘܢ ܫܩ̣ܠ ܂ ܟܕ ܐܝܬܝ ܠܢ ܙܒܢܐ ܠܟܠܢ ܒܬܪ ܂ ܥܕܡܐ ܠܬܟܝܠܘܬܐ ܗܝ̇ ܕܩܕܡܬ ܐܡܪܬ ܂ ܘܠܡܚܣܢ ܕܝܢ ܘܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܂ ܝX ܂ ܠܐܝܟܐ ܕܨ̇ܒܐ ܂ ܗܟܢܐ ܐܦ ܐܢܬ ܠܦܪܨܘܦܐ ܒ ܕܩܢܘܡܐ ܐܢ ܒܬܪ ܡܬܝܕܥ ܠܦܪܘܫܐ̈ ܃ ܒܕ ܡܬܛ̇ܦܝܣܝܢ ܫܡܗܐ̈ ܕܟܠ ܨܒܘ ܠܡܐܬܐ
IšoAdiab:Epist ܗܠܝܢ ܐܦ ܨܝܕ ܚܢܦܘܬܐ ܚܬܝܬܬܐ ܗܝ̇ ܕܠܣܓ̇ܐܐ ܓܠܝܐ ܂ ܘܒܬܪ ܒܬܪ ܡ̣ܢ ܗܝ̇ ܕܐܡܐ ܃ ܘܪܕܐ ܩܠܝܠ ܨܝܕ ܗܝ̇ ܕܐܒܐ ܃ ܘܐܬܝܒܠ ܬܘܒ
IšoAdiab:Epist ܙܘܥܐ ܕܗܠܝܢ ܃ ܐܠܐ ܥܡܗ ܥܡ ܫܘܪܝܐ ܕܡܦܩܬܢ ܨܦܚܬ̤ ܥܠܝܢ ܒܬܪ ܗܘܝܢ ܂ ܟܬܒܢ ܐܘܕܥܢܟܘܢ ܒܬܘܟܠܢܐ ܡܗܝܡܢܐ ܃ ܘܠܐ ܣܓܝ
IšoAdiab:Epist ܕܐܓܪܬܗܘܢ ܗܕܐ ܡܬܩܪܝܐ ܬܡ̇ܢ ܘܫ̇ܡܥܝܢ ܠܗ̇ ܃ ܗܘ̣ܝܬܘܢ ܒܬܪ ܡܕܡ ܡ̣ܢ ܥܒܕܐ̈ ܕܬܫܡܫܬܐ ܟܗܢܝܬܐ ܢܡܪܚܘܢ ܠܡܣܥܪ ܃ ܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܩܝܡܬܐ ܂ ܠܕܒܢܘܪܐ ܕܛܢܢܗ ܐܠܗܝܐ ܐܣܝ̣ܦ ܒܟܠܙܒܢ ܠܟܠ ܒܬܪ ܕܪܘܚ ܂ ܠܕܛܥܝܢ ܒܦܓܪܐ ܝ ܡ̇ܝܘܬܐ ܛܘܦܣܐ ܕܚܝܐ̈ ܕܡ̣ܢ