simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:ComGen&Exd ܕܐܫܬܠܡܘ ܝ X ܥܒܕܐ̈ . ܡܛܠ ܕܐܡܝܪ ܕܥܒܕ ܡܪܝܐ ܘܐܠܒܫ ܐܢܘܢ ܒܬܪ ܡܬܒܪܝܘ ܐܬܒܪܝܘ ܐܝܟ ܩܘܪܛܒܐ̈ ܘܕܪܕܪܐ̈ ܕܐܬܒܪܝܘ ܡ̣ܢ
Eph:ComGen&Exd ܗܠܝܢ̣ . ܐܡ̣ܪ ܥܠ ܡܣܒܗ̇ ܕܬܡܪ . ܘܥܠ ܡܘܬܐ ܚܛܝܦܐ ܒܬܪ ܒܝܬ ܐܝܣܪܝܠ ܀ ܝ ܒܬܪ ܗܠܝܢ̣ . ܐܡ̣ܪ ܥܠ ܚܠܡܝ̈ ܝܘܣܦ ܀
Eph:ComGen&Exd ܗܠܝܢ̣ . ܐܡ̣ܪ ܥܠ ܡܦܩܗ ܕܐܒܪܗܡ ܕܡ̣ܢ ܐܘܪ . ܘܥܠ ܡܫܪܝܗ ܒܬܪ ܐܡ̣ܪ ܥܠ ܥܣܪܐ ܕܪܝܢ̈ ܐܚܪܢܝܢ̈ ܕܡ̣ܢ ܫܝܡ ܠܐܒܪܗܡ ܀ X
Eph:ComGen&Exd ܗܠܝܢ̣ . ܐܡ̣ܪ ܥܠ ܡܘܬܗ̇ ܕܪܚܝܠ ܕܥܠ ܓܢܒ ܐܦܪܬ . ܘܥܠ ܒܬܪ ܘܕܚܪܒܘܗ̇ ܒܛ]ܟ[ܢܐ ܠܟܠܗ̇ ܩܪܝܬܐ . ܘܐܬܒܐܫ ܠܐܒܘܗܘܢ ܀
Eph:ComGen&Exd ܝܘܡܬܐ̈ ܕܬܪܒܝܬܗܘܢ . ܐܘ ܕܪܥܝܘܬܗܘܢ ܘܕܦܠܚܘܬܗܘܢ̣ . ܒܬܪ . X0 X ܗܒܝܠ ܪܥܐ ܥܢܐ̣ . ܘܩܐܝܢ ܦܠ̇ܚ ܒܐܪܥܐ ܀ ܘܗܘܐ ܠܡ ܡ̣ܢ
Eph:ComGen&Exd ܡܘܬܗ̇ ܕܣܪܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܒܝܕ ܫܪܪܐ ܕܒܢܘܗܝ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܒܬܪ ܕܡܪܝܐ ܐܫܬܠܡ ܐܝܟ ܕܐܬܐܡܪ ܦܘܩܕܢܝ̈ . ܕܪܟ ܠܗ ܕܪܘܟܬܐ
Eph:ComGen&Exd ܣܓܕܬܗ ܕܥܓܠܐ . ܘܥܠ ܥܒܕܗ ܕܡܫܟܢ ܙܒܢܐ . ܘܥܠ ܬܘܩܢ ܟܠܗܘܢ ܒܬܪ . ܘܚܘܝܗ ܗܘܐ ܘܙܗܪܗ ܥܠ ܦܘܩܕܢܐ̈ X ܕܬ̣ܢܐ ܘܦܩ̇ܕ ܡ̣ܢ
Eph:ComGen&Exd ܕܝܢ ܕܣܓܕ ܠܚܡܘܗܝ ܘܐܫܬܥܝ ܥܠ ܬܕܡܪܬܐ̈ ܕܗܘܝ ܒܐܝܕܗ . ܒܬܪ ܘܐܦ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܐܣܬܥܪ ܒܐܝܕܗ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ̈ ܬܕܡܪܬܐ̈ ܀
Eph:ComGen&Exd ܗܠܝܢ ܘܢܚ̣ܬ ܒܚܕܘܬܐ ܥܡ ܫܒܥܝܢ ܢܦܫܢ̈ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܥܡ ܝܘܣܦ ܒܬܪ . ܕܝܘܣܦ ܒܪܟ̣ . ܢܣܝܡ ܐܝܕܘܗܝ̈ ܥܠ ܥܝܢܝܟ̈ ܀ ܘܩܡ ܝܥܩܘܒ
Eph:ComGen&Exd ܗܠܝܢ̣ . ܐܡ̣ܪ ܕܐܝܟܢܐ ܚܠܢ ܐ]ܢܝ[ܢ ܝܥܩܘܒ ܒܡ̣ܠܟܐ ܕܐܡܗ ܒܬܪ ܡ̇ܠܟܐ ܕܦܠܝܫܬܝܐ̈ ܥܡ ܐܝܣܚܩ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܩܝܡ ܥܡ ܐܒܪܗܡ ܀
Eph:ComGen&Exd ܗܠܝܢ̣ . ܐܡ̣ܪ ܥܠ ܕܐܬܛܦܝܣ ܠܣܪܐ ܘܥܠ ܥܠ ܗܓܪ . ܢXܝ ܕܒܬܪ ܒܬܪ ܩܘܪܒܢܗ ܘܩܝܡܐ ܕܫܠܡܐ . ܕܒܗ ܒܗܢܐ ܝܘܡܐ ܐܩܝܡ ܥܡܗ ܐܠܗܐ ܀
Eph:ComGen&Exd ܗܠܝܢ̣ . ܐܡ̣ܪ ܥܠ ܡܘܬܗ ܕܝܘܣܦ ܘܥܠ ܕܐܘܡܝ ܠܐܚܘܗܝ̈ ܒܬܪ ܘܕܐܣܩܗ ܝܘܣܦ ܘܩܒܪܗ ܐܝܟܐ ܕܩܒܝܪ ܐܒܪܗܡ ܘܐܝܣܚܩ ܀ X
Eph:ComGen&Exd ܠܘܛܬܐ̣ . ܠܗ ܠܒܪ ܫܡܥܘܢ ܩܛܠ ܡܛܠ ܐܢܬܬܐ ܥܡܗ̇ XX ¹ ܒܬܪ ܠܘܝ ܠܫܡܥܘܢ ܝX ܠܡܩܛܠ ܣܓܝܐܐ̈ ܡܛܠ ܐܢܬܬܐ . ܗܪܟܐ ܦܝܢܚܣ
Eph:ComGen&Exd ܕܐܬܒܪܝܘ ܐܬܦܠܓܘ ܠܗܘܢ ܐܬܪܘܬܐ̈ . ܕܠܘܝܬܢ ܢܥܡܪ ܒܝܡܐ̣ ܒܬܪ ܟܠ ܡܕܡ ܀ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܪܥܝܬܗ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܡܪܒܘܥܝܬܗ . ܟܒܪ ܕܝܢ
Eph:ComGen&Exd ܗܠܝܢ̣ . ܐܡ̣ܪ ܥܠ ܫܒܥܝܢ ܘܬܪܝܢ̈ ܒܢܝܢ̈ ܕܐܬܝܠܕܘ ܠܒܢܝ̈ ܒܬܪ ܘܐܬܓܠܝ . ܘܥܠ ܠܘܛܬܗ ܕܟܢܥܢ ܘܒܘܪܟܬܐ̈ ܕܐܚܘܗܝ̈ ܀ XX X X
Eph:ComGen&Exd ܗܠܝܢ̣ . ܐܡ̣ܪ ܥܠ ܡܫܬܕܪܢܘܬܗ ܕܝܘܣܦ ܕܠܘܬܐܚܘܗܝ̈ . ܘܥܠ ܒܬܪ . ܘܗܦ̣ܟ ܙܟܝ ܘܐܘܪܒܗ̇ ܝܬܝܪ ܡܢܗ ܒܫܘܠܡܐ ܕܕܝܢܗ ܀ ·
Eph:ComGen&Exd ܕܗܘ̣ܐ ܡܢܗܘܢ ܝ ܟܠ ܡܕܡ . ܐܡܪܗ ܥܠܝܗܘܢ . ܠܟܠ ܕܐܬܥܒܕ ܓܝܪ ܒܬܪ ܗܘܝܢ ܒܠܚܘܕܝܗܘܢ ܡ̣ܢ ܠܐ ܡܕܡ ܠܐ ܐܡܪܗ ܥܠܝܗܘܢ . ܐܠܐ ܡ̣ܢ
Eph:ComGen&Exd ܕܝܢ ܕܢܫܒܬ ܘܚܘܝܬ X· ⁸ܒܪܝܬܗ̇ ܒܝܕ ܬܫܡܫܬܗ̇ ܒܠܠܝܐ ܒܬܪ . ܪܘܚܐ ܗ̣ܘ ܗܟܝܠ ܢܫܒܐ ܗܘܬ̣ . ܡܛܠ ܕܠܗܕܐ ܗ̣ܘ ܒܪܝܐ ܗܘܬ .
Eph:ComGen&Exd ܗܠܝܢ̣ . ܐܡ̣ܪ ܥܠ ܩܝܡܐ ܕܐܩܝܡ ܡ̇ܠܟܐ ܕܦܠܝܫܬܝܐ̈ ܥܡ ܒܬܪ ܗܠܝܢ̣ . ܐܡ̣ܪ ܥܠ ܒܘܟܪܘܬܗ ܕܥܣܘ ܕܐܙܕܒ̇ܢܬ ܠܝܥܩܘܒ . X·
Eph:ComGen&Exd ܩܝܡܬܐ̣ . ܠܬܡܢ ܗ̣ܘ ܗ̇ܘܐ ܒܝܬ ܐܘܠܕ ܬܘܒ ܚܢܘܟ ܠܡܬܘܫܠܚ . ܒܬܪ ܕܗܘܐ ܠܗ . ܘܢܕܥ ܕܟܠ ܕܠܗܢܐ ܕܡܝܢ̈ . ܐܢ ܩܕܡ ܡܘܬܐ ܘܐܢ