simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
EliaNis:Chron ܕܥܒ̣ܪ ܡܢ ܠܠܝܐ ܚܡܫ ܫܥܝܢ̈ ܘܬܘܠܬܗ̇ ܂ ܝܝ ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܬܪ ܕܥܣܪܐ ܒܡܟܝܪ ܕܫܢܬ ܚܡܫܡܐܐ ܘܐܪܒܥܢ ܘܬܡܢܐ ܕܢܒܘܟܕܢܨܪ
EliaNis:Chron ܦܠܓܗ ܕܐܝܡܡܐ ܕܝܘܡܐ ܕܐܪܒܥܒܫܒܐ ܒܬܫܥ ܫܥܝܢ̈ ܝܝ ܘܦܠܓܗ ܒܬܪ ܘܬܠܬ ܫܥܝܢ̈ ܘܦܠܓܗ ܕܫܘܕܫܗ̇ ܕܫܥܬܐ ܃ ܒܗ̇ܝ ܕܐܬܟܝܢ
EliaNis:Chron ܦܠܓܗ ܕܐܝܡܡܐ ܒܬܪܬܝܢ̈ ܫܥܝܢ̈ ܆ ܐܫܬܟܚ ܙܒܢܐ ܂ ܕܒܝܢܬ ܒܬܪ ܕܐܓܒܛܝܐ̈ ܂ ܘܥܣܪܝܢ ܘܚܡܫܐ ܒܐܝܠܘܠ ܝܪܚܐ ܕܣܘܪܝܝܐ̈ ܃
EliaNis:Chron ܦܠܓܗ ܕܝܡܡܐ ܒܬܪܬ ܢ ܫܥܝܢ̈ ܃ ܘܐܬܘܗܝ ܗܘܐ ܝܘܡܐ ܒܬܪ ܕܫܒܥܐ ܒܐܬܘܪ ܕܫܢܬ ܬܡܢܡܐܐ ܘܬܡܢܝܢ ܕܢܒܘܟܕܢܨܪ ܆
EliaNis:Chron ܫܘܝܘܬܐ ܕܐܝܡܡܐ ܘܕܠܠܝܐ ܗ̇ܝ ܩܕܡܝܬܐ ܂ ܗ̇ܝ ܕܡܫܘܕܥܐ ܒܬܪ ܂ ܝ ܃ ܝ ܝܣܪܝܠ ܕܡܢ ܡܨܪܝܢ ܗ̇ܝ ܕܗܘ̣ܬ ܒܝܪܚܐ ܩܕܡܝܐ ܡܢ
EliaNis:Chron ܩܛܠܗ ܕܫܡܥܘܢ ܬܠܬ ܐ ܝܪܚܝܢ̈ [ܘܒܬ]ܪ ܬܪܬܝ[ܢ ]ܫ[ܢܝܢ̈ ܒܬܪ ܒܪ ܗܘ[ܕ]ܡ[ܙܕ ] [ܫܗ[ܕܘܣܬ -] ܗܢܐ ܐܬܬܣ[ܝܡ ܡXܛܫܝܐܝܬ
EliaNis:Chron ܢܒܫܒܐ ·ܒ· ܚܙܝܪܢ ܕܫܢܬ ·Xܢܙ· ܕܝܘܢܐ̈ ܂ ܘܒܠ ܙܒܐ̈ ܒܬܪ ܘܩܢܝܢܐ ܂ ܘܗܕܐ ܗܘܬ ܒܝܪܚ ܪܒܝܥ ܩܕܡܝܐ ܫܢܬ ܢܝXܫ ܥܠܬ
EliaNis:Chron ܕܐܬܩܬܪܣ ܐܝܟ ܬܠܬ ܫܢܝ]ܢ̈ ܘܠܐ ܐܬܬܣܝܡ ܒܗ1ܝܢ ܩܬܘܠܝܩܐ ܒܬܪ ܕܙܕܩ ܬܠܬ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܘܣܟܠܐܝܬ ܬܪܬܥܣܪܐ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܘܚ[ܝܐ
EliaNis:Chron ܦܠܓܗ ܕܐܝܡܡܐ ܒܚܕܐ ܫܥܐ ܫܢܬ XܪܝXܥܝXܐX ܘܢܝXܫܝܢ ܒܬܪ ܬܕܐ·ܬܐ ܒܝܘܡ̇ ܬܪ[ܝ]ܢXܒܫܒܐ ]ܥܣܪܝܢ ܘܬܪ ܢ ܒܐܕܪ
EliaNis:Chron ܡܪܘܢ ܒܪ ܚܟܡ ܘܐܟܪܙܘܗܝ ܡܠܟܐ ܒܝܘܡ ܬܠܬܒܫܒܐ ܫܬܐ ܒܬܪ ܂ ̈ ܒܗ̇ ܐܨܛܠܝܘ ܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܣܘܪܝܐ ܘܦܠܣܛܝܢܐ
EliaNis:Chron ܡܠܝܐ̣ ܂ ܝ- ܒܥܝ ܐܟܘܬܗ ܒܬܪܥܐ ܬܪܝܢܐ ܂ ܘܐܢ ܐ·ܬܘܗܝ ܬܪ ܢܐ ܒܬܪ ܕܫܢܬܐ ܗ̇ܝ ܕܦܫܬ̣ ܠܟ ܡܢ ܬܫܥܣܝܪܝܘܬ ܐ ܂ ܘܐܢ ܐܝܬܘܗܝ
EliaNis:Chron ܟܣܣܛܘܣ ܫܢܬ XܪܝXܥܝXܐX ܘXܪܝXܥܝܢ ܘܬܪܬܝܢ ܂ ܩܢܘܐ ܒܬܪ ܕܐܢܕܪܘܝܩܣ ܂ -· ܒܗ̇ ܩܒܠ ܛܠܣܦܘܪܘܣ ܐܦܣܩܦܘܬܐ ܕܪܗܘܡܐ
EliaNis:Chron ܩܠܝܠ ܂ ܂ ܫܢܬ ܝXܐܬܢܢ ܘܫܒܥܝܢ ܘܬܫܝ ܥܠܬ̤ ܒܬܪܝܢܒܫܒܐ ܝ· ܒܬܪ ܠܚܡܝ ܘܢܣܒܝܢ ܐܦܣܘܢܝܬܝ̈ ܘܠܝܬ ܒܗܘܢ ܕܫܦܠ ܡܢܝ ܘܡܝܬ
EliaNis:Chron ܐܟܣܘܪܝܗ ܫܒܥ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܘܥ̣ܢܕ ܒܫܢܬ ܬܡܢܐܝܢ ܘܬܪܬܝܢ ܒܬܪ ܐܬ̣ܐ ܠܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܝܘܢܢ ܕܥܠ ܓܢܒ ܡܘܨܠ ܡܕ·ܢܬܐ ܂ ܘܚܝ̣ܐ
EliaNis:Chron ܫܘܝܘܬܐ ܘܦܨܚܐ ܕܒܬܪܗ̇ ܡܢ ܩܕܡ ܫܘܝܘܬܐ ܃ ܡܫܬܟܚܝܢ ܬܪܝܢ ܒܬܪ ܐܝܬܘܗܝ ܝܘܡܐ ܕܫܘܝܘܬܐ ܬܕܐܝܬܐ ܂ ܘܡܐ ܕܥܒ̇ܪܢܢ̈ ܦܨܚܐ
EliaNis:Chron ܥܘܢܕܢܗ ܕܨܠܝܒܐ ܙܟ̣ܐ ܂ ܘܚܝ̣ܐ ܒܪܫܢܘܬܐ ܫܒܥܣܪܐ̈ ܒܬܪ ܒܫܢܬ ܡܐܐ ܘܚܕܥܣܪܐ̈ ܕܛܝܝܐ̈ ܦܬ ܂ ܘܢ ܂ ܗܢܐ ܐܬܬܣܝܡ
EliaNis:Chron ܦܠܓܗ ܕܐܝܡܡܐ ܒܬܫܥ ܫܥܝܢ ܘܦܠܓܗ ܕܫܘܕܫܗ̇ ܕܫܥܬ ܐ ܂ ܒܬܪ ܫܒܬܥܣܪ ܒ̇ܡܘܚܪܡ ܕܫܢܬ ܡܐܬܝܢ ܘܚܡܫܥܣܪܐ̈ ܕܡܗܓܪܝܐ̈ ܆
EliaNis:Chron ܕܢܦܝܩ ܡܢ ܫܢܬܐ ܐܪܒܝܬܐ ܬܪܝܢ̈ ܝܪܚܝܢ̈ ܂ ܐܡܪܢܢ ܕܝܢ ܒܬܪ ܡܢ ܗܕܐ ܕܐܬܟܝܢ ܡܘܠܕܗ ܕܢܝܣܢ ܕܫܢܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܒܪܫܝܬ
EliaNis:Chron ܚܕܕܐ̈ ܂ ܘܠܐ ܬܪܬܝܢ̈ ܟܒܝܫܬ̈ ܐ ܒܬܪ ܚܕܕܐ̈ ܂ ܐܠܐ ܬܪܬܝܢ̈ ܒܬܪ ܂ ܘܙܕܩ ܠܡܕܥ ܕܠܐ ܡܬܟܝܢܢ̈ ܬܠܬ ܫܝܢ̈ ܐܪܒܝܬܐ̈ ܦܫܝܛܬܐ̈
EliaNis:Chron ܕܐܘܡܝ ܠܬܘܙܘܢ ܕܗ̇ܘܐ ܡܥܕܪܢܗ ܂ ܘܟܕ ܡܢܥ ܠܐܢܒܪ ܢܦ̣ܩ ܒܬܪ ܒܪ ܝܝܢܐܢ ܂ ܒܗ̇ ܢܚ̣ܬ ܡܘܬܩܝ ܡܠܟܐ ܡܢ ܩܠܢܝܩܘܣ ܠܒܓܕܕ ܂