simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Elia:epLeonḤar ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܇ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܡܠܦ X ܕܟܕ ܛܒ ܡܫܬܘܕܥܐ ܒܬܪ ܕܟܝܢܐ̈ ܇ ܟܕ ܒܡܢܝܢܐ ܣܕܩܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܗܘܢ ܠܬܪܝܢܘܬܐ ܡܢ
Elia:epLeonḤar ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܡܢܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܗܘܢ ܇ ܒܝܕ ܦܘܠܓܐ ܗ̇ܘ ܒܬܪ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܬܬܚܘܐ ܇ ܕܡܛܠ ܫܘܚܠܦܐ ܠܡ̇ ܐܘܣܝܝܐ ܇ ܐܦ ܡܢ
Elia:epLeonḤar ܚܘܫܒܐ ܬܘܒ ܕܚܕܝܘܬܐ ܣܓܝ ܓܠܝܐܝܬ ܒܣܓܝܐܬܐ̈ ⁰⁰ܩܕܝܡܐ ܒܬܪ ܐܠܗܐ ܕܡܒܣܪ ܐܣܠܝ ܠܗ̇ܝ ܕܬܪ̈ ܟܝܢܐ̈ ܢܬܐܡܪ ܡܫܝܚܐ ܘܡܢ
Elia:epLeonḤar ܚܕܝܘܬܐ ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܡܢ ܩܢܘܢܐ ܕܫܘܒܚܐ ܬܪܝܨܐ ܩܘܪܝܠܘܗ ܒܬܪ ܟܝܢܝܬܐ ܆ ܐܘܟܝܬ ܚܕ ܟܝܢܐ ܕܒܪܐ ܕܡܒܣܪ ܢܘܕܐ ܠܡܫܝܚܐ ܡܢ
Elia:epLeonḤar ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ . ܘܫܡܥܝܗܝ ܡ̇ܢ ܠܢܣܛܘܪܝܘܣ ܕܗ̣ܝ ܗ . X ܒܬܪ ܩܕܝܫܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܟܕܐ̇ܡܪ . ܆ Xܫܬܐܠ ܡܢ ܦܘܠXܢܐ ܡܢ
Elia:epLeonḤar ܚܕܝܘܬ ܡܫܝܚܐ ܇ ܥܡ ܬܘܕܝܬܐ ܬܪܝܨܬܐ ܘܐܒܗܝܬܐ : ܗ̇ܝ ܕ ܒܬܪ ܢܨܝܐ . ܆ ܕܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܣܟ ܐܦܢ ܡܚܝܕܐ̈ ܢܬܐܡܪ ܡܢ
Elia:epLeonḤar ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܐܦ ܡܢ ܕܝܠܟܘܢ ܬܘܒ ܡܦܝܣ ܐܢܐ . ܟܬ̣ܒ ܗܟܝܠ ܒܬܪ ܕܝܢ ܡܫܘܕܥ ܫܡܗ ܕܡܫܝܚܐ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܒܚܕ ܡܢ ܙܢܝܢ̈ ܡܢ
Elia:epLeonḤar ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܡܬܡܢܝܢ ܡܢܟܘܢ ܆ ܩܢܘܡܐ̈ ܘܒܢܝܐ̈ ܒܬܪ ܐܢܬܘܢ ܕܐܝܬܘܗܝ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܕܐܦ ܡܢ
Elia:epLeonḤar ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܠܦܘܠXܢܐ ܢܫܪܟܘܢ ܒܡܚܫܒܬܐ ܇ ܘܢܡܢܘܢ ܒܬܪ ܕܣܡ ܒܣܪܐ ܒܬܪ ܕܡܠܝ ܠܡܕܒܪܢܘܬܐ ܡܫܝܚܐ ܇ ܒܝܬܝܐ ܗ̇ܝ ܕܡܢ
Elia:epLeonḤar ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ . ܗ̇ܘ ܡܐ ܓܝܪ ܕܡܢ ܕܝܠܗ ܡܬܚܘܐ ܠܘܩܒܠ ܒܬܪ ܕܠܐ ܡܫܘܕܥ ܫܡܗ ܕܡܫܝܚܐ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܒܚܕ ܡܢ ܙܢܝܢ̈ ܇ ܡܢ
Elia:epLeonḤar ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ : ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ ܡܟܢܟܝܢ ܐܢܬܘܢ ܟܐܡܬ ܒܬܪ ܫܘ ܟܝܢܝܐ ܕܗܠܝܢ ܆ ܐܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܠܡܫܝܚܐ ܐ
Elia:epLeonḤar ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ . ܘܐܝܬ ܠܢ ܣܢܐܓܪܐ ܕܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܆ ܒܬܪ ܫܘܚܠܦܐ ܇ ܐܡܪܝܢܢ ܕܡܩܒܠ ܬܪܝܢܘܬܐ ܒܚܕ ܡܢ ܙܢܝܢ̈ ܇ ܡܢ
Elia:epLeonḤar ܚܕܝܘܬܐ ܡܫܝܚܐ ܗܠܝܢ ܟܬ̣ܒ X ܣܘܩܢܣܘܣ . ܚܝܕ ܕܝܢ ܥܡ ܗܠܝܢ ܒܬܪ ܡܬܚܪܐ ܕܢܚܘܐ ܆ ܕܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ ܡܚܝܕܐ̈ ܙܕܩ ܕܢܬܬܘܕܐ ܡܢ
Elia:epLeonḤar ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܆ ܘܩܕܡܐܝܬ ܡ̇ܢ ܐܝܟܢܐ ܡܕܝܢ ܐ̇X ܠܐ ܒܬܪ ܠܡܫܝܚܐܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܥܒܕܬܘܢ : ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܡܢ
Elia:epLeonḤar ܓܝܪ ܕܐܬܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܘܬ ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܆ ܥܒܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܬܪ ܇ ܡܢܐ ܡܛܠ ܦܘܪܫܐ ܗ̇ܘ ܕܒܬܐܘܪܝܐ ܡܨܛܢܥܝܢ ܐܢܬܘܢ . ܡܢ
Elia:epLeonḤar ܕܝܠܦܢܢ ܚܕܝܘܬܗ ܘܢܐܡܪ ܒܡܠܬܢ ܇ ܐܠܐ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܒܬܪ ܡܟܬܪ ܗ̣ܘ ܗܟܘܬ ܕܠܐ ܣܘܦ ܇ ܠܘ ܗܟܢܐ ܢܫܬܘܕܥ ܒܝܕܥܬܢ ܡܢ
Elia:epLeonḤar ܡܬܚܘܝܢܘܬܐ ܗܕܐ ܟܠܗ̇ ܘܕܐܝܟ ܗܕܐ ܕܩܕܝܡܐ ܣܝܡܐ : ܒܬܪ ܐܢ ܐܦ ܥܕܟܝܠ ܥܣܩܐ ܠܟ ܠܡܐܡܪ ܡܪܟܒܐ ܆ ܟܕ ܛܒ ܠܐ ܙܕܩ ܡܢ
Elia:epLeonḤar ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܢܛܝܪ ܇ ܘܠܐ ܕܥ̣ܟ ܐܘ ܒ̣ܛܠ X ܟܬܒ ܕܝܢ ܬܘܒ ܒܬܪ ܡܘܕܝܢܢ . ܡܛܠ ܫܘܚܠܦܐ ܕܝܠܗܘܢ ܐܘܣܝܝܐ ܇ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܡܢ
Elia:epLeonḤar ܚܕܝܘܬܐ ܠܡ : ܟܕ ܠܘܬ ܫܘܡܠܝܐ ܐܘܟܝܬ ܡܫܝܚܐ ܚܐܪ ܐܡ̇ܪ ܒܬܪ ܇ ܠܡܪܟܒܐ ܗ̇ܘ ܕܡܢܗܘܢ ܇ ܘܡܢ ܗܪܟܐ ܢܩܦܐܝܬ ܠܘ ܡܢ
Elia:epLeonḤar ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܡܦܠXܢܐܝܬ . ܕܐܦ ܠܗ ܠܗܢܐ ܥܡ ܗܠܝܢ ܐܚܪܢܐ̈ ܒܬܪ ܚܫ . ܘܡܢ ܗܪܟܐ ܢܟܢܫܘܢ ܕܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܐܝܬܘܗܝ ܡܫܝܚܐ ܡܢ