simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܫܘܠܡ ܥܡܠܐ̈ ܘܐܓܘܢܐ̣̈ ܥܕ ܬܡܛܐ ܩܝܡܬܐ ܘܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܒܬܪ ܟܠܝܠ ܙܟܘܬܐ ܕܡܬܝܗܒ ܠܗܘܢ ܗܪܟܐ ²ܐܪܙܢܐܝܬ ܘܪܗܒܘܢܐܝܬ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܘܬܐ̣ ܟܕ ܡܒܛܠ ܒܡܠܬܗ ܫܘܢܩܐ ܕܦܓܪܐ̈ XXܘܕܢܦܫܬܐ̈ ܒܬܪ ܗܕܐ ܒ̇ܥܐ ܕܢܐܡܪ ܕܢܦܫܬܐ̈ ܒܠܚܘܕ ܕܠܐ ܦܓܪܐ¹̈ ܡܫܬܢܩܢ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܦܩܢܗ̣̇ ܣܓܝܐܬܐܐܡ̇ܪ̈ ܟܕ ܡܫܪܪ ܠܗX ܡܢ ܬܚܘܝܬܐ̈ ܕܡܢ ܒܬܪ ܒܗ̇ܘ ܡܐܡܪܐ ܡܬܝܚܐ ܕܥܒܝܕ ܠܗ ܥܠ ܝܕܥܬܗ̇ ܕܢܦܫܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܝܢ ܦܣܘܩܐ ܕܬܪܝܢ̣̈ ܕܒܗ ܐܠܦ ܥܠ ܚܘܒܐ ܕܐܚܐ̣̈ ܘܥܕܡܐ ܒܬܪ ܕܚܠܦܘܗܝ̣ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܒܗ̇ܢܝܢ ܕܥܠ ܚܘܒܐ ܕܐܠܗܐ ܚܘܝ . ܡܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܟܠ̣ܐ ܠܩܪܘܝܐ ܡܢ ܥܘܩܒܐ ܡܚܣܪܢܐ ܕܣܘܟܠܐ̈ ܘܡܢ ܦܗܝܐ ܒܬܪ ܕܬܒ̇ܥ ܐܓܪܐ̣ ܐܠܐ ܐܝܟ ܥܒ̣ܕܐ ⁸ܒܛܝܠܐ X ܘܚܝܒܐ . XX ܘܡܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܦܩܢܗ̇ ܇ ܘܗܝܕܝܢ ܠܝܘܡܐ ܐܚܪܢܐ ܐܫܬܡܥ ܠܗ ܩܠܐ ܡܢ ܫܡܝܐ ܒܬܪ ܕܢܦܫܐ ܡܢ ܦܓܪܗ̇ ³¹ܒܙܒܢ ܡܘܬܐ ܘܐܝܕܐ ܗܝX ܕܘܟܬܗ̇
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܩܕܝܫܘܬܐ ܕܦܓܪܐ ܘܕܪܘܚܐ ܕܒܠܥܕܝܗ̇ ܠܐ ܚ̇ܙܐ ܐܢܫ ܠܡܪܢ ܒܬܪ ܇ ܘܬܘܒ : ܥܪܘܩܘ ܡܢ ܙܢܝܘܬܐXܢ ܓܠܝܬܐ ܘܟܣܝܬܐ ܘܗܪܛܘ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܙܒܢܐ ܢܓܝܪܐܕܒܫܠܝܐ XXX 8ܒܕܓܘܢ ܐܢ ܐܢܫ ܒܚܦܝܛܘܬܐ ܒܬܪ ܗܪܟܐ ܡܛܠ ܥܡܠܝܗܘܢXẌ ܚܠܝܨܐܘܐܓܘܢܝܗܘܢ̈̈ ܡܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܬܪܚܩܢܘܬܐ ܕܟܠܗ̇ ܚܛܝܬܐ ܘܫܘܡܠܝܐ ܕܦܘܩܕܢܘܗܝ̈ ܕܡܪܢ ܒܬܪ ܕܐܠܦ ܐܢܘܢ : ܕܢܛܪܘܢ ܟܠܡܐ ܕܦܩ̇ܕܬܟܘܢ ܆ ܗܝܕܝܢ ܓܝܪ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܦܩܬܗܝܢ ܕܡܢ ܦܓܪܝܗܝܢ̈ ܥܡܪܢ̈ ܥܡ ܫܐܕܐ̈ ܘܕܝܘܐ̈ ܥܕܡܐ ܒܬܪ ܡܘܬܗ̇ X ܢܗܘܘܢ ܫܠܝܛܝܢ ܥܠܝܗ̇ . ܕܢܦܫܬܐ̈ ܗܟܝܠ ܕܚܛܝܐ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܣܪܩܘܬܐ ܕܡܢ ܩܢܝܢܐ̈ ܘܐܬܪܐ ܘܓܢܣܐ ܐܬܘ ܠܥܘܡܪܐ ܒܬܪ ܇ ܡܛܠ ܕܝܢ X ܕܠܝܚܝܕܝܐ̈ ܕܒܩܢܘܒܝܢ ܡܪܬܐ̣ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܚܘܒܐ̣ ܣܒܪܝܢ ܒܬܪ ܚܘܒܐ ܕܐܠܗܐ ܒܠܚܘܕ ܦ̇ܩܕ ܠܗܘܢ ܠܡܪܗܛ ܒܬܪ ܫܠܝܐ̣ ⁵ܡܐ ܕܫܡܥܝܢ ܡܠܬܗ ܕܛܘܒܢܐ ܫܠܝܚܐ ܕܐܡ̇ܪ : ܕܗܪܛܘ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܙܒܢܐ ܙܥܘܪܐ ܕܕܘܪܫܗܘܢ ܕܒܩܢܘܒܝܢ̣ ܢܬܒܘܢ ܡܟܝܠ ܒܬܪ ܕܥܡ ܚܕܕܐ̈ ܢܦܠܚܘܢ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܆ ܡܠܦ ܠܗܘܢ ܕܝܢ ܕܡܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܡܬܕܟܐ ܠܒܗܘܢ ܕܡܬܚܘܝܢ ܠܗܘܢ ܒܢܘܗܪܐ ܩܕܝܫܐ ܒܬܪ ܣܘܟܠܐ̈ ܪܘܚܢܝܐ̈ ܕܟܬܒܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܕܡܬܓܠܝܢ ܠܐܒܗܬܐ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܒܗܢܐ ܦܚܡܐ ܣ̣ܕܪ ܥܣܪ ܡܝܬܪܢ̈ ܠܘܩܒܠ ܚܫܐ̈ ܘܓ̣ܪܓ ܠܢ ܒܬܪ ܕܢܬܦܨܐ ܡܢ ܛܡܐܘܬܐ ܐܡܬܝ ܕܢܦܩܐ ܠܐܘܪܥܢ . X ¹⁴ ܘܡܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܙܘܗܪܐ ܕܥܠ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܣܡܗ̇X ܠܡܣܪܩܘܬܐ ܇ ܘܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܗܕܐ ܒܬܪ ܘܢܬܐܡܢܘܢ ܒܫܠܝܐ ܇ ܥܠ ܗܕܐ ܒܦܬܓܡܐ ܗܢܐ ܬܠܝܬܝܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܟܝܘܬ ܠܒܐ ܥܠ ܩܪܒܐ̈ ܕܒܚܘܫܒܐ̈ ܐܦ ܥܠ ܩܪܒܐ̈ ²²ܕܒܚܙܬܐ ܒܬܪ ܛܘܦܣܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܚܝܠܐ ܘܫܘܠܛܢܐ ܕܝܗ̇ܒ ܡܪܢ ܠܝܚܝܕܝܐ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܒܬܪ ܆ ܡܫܬܡܗܝܢ ¹⁸ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܫܘܟܢܐ̈ ܘܡܘܗܒܬܐ̈ ܒܬܪ ܥܡ ܫܪܟܐ ܡܘܗܒܬܐ¹̈⁷ ܘܕܫܘܟܢܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ܕܣ̇ܕܪ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܩܝܡܬܗ ܟܕ ܢܦ̣ܚ ܒܗܘܢ ܘܐܡ̣ܪ : ܩܒܠܘ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ . ܒܬܪ ܥܡܕܐ̣ ܗ̇ܘ ܕܩ̣ܕܡ ܘܐܘܕܥ ܥܠܘܗܝ ܡܪܢ ܠܫܠܝܚܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܦܩܬܢ ܕܡܢ ܥܠܡܐ ܥܕܡܐ ܠܩܝܡܬܐ ܡܛܠ ܐܝܩܪܐ ܕܨܠܡܢܘܬܐ ܇ ܒܬܪ ܟܠ ³ܚܕ ܚܕ ܡܢ ܡܠܐܟܐ̈ ܒܠܚܘܕ ܠܘ̇ܐ ܠܚܕ ܚܕ ܡܢܢ ܗܪܟܐ̣ ܐܦ