simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chrys:ComJohn1 ܗܟܝܠ ܕܦܣܩܘ ܣܒܪܐ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܆ ܗܝܕܝܢ ܗܘ̣ ܡܟܝܠ ܒܬܪ ܐܡܪܘ . ¹ܒܗ̇ ܒܒܪܝܬܐ ܡܬܚܫܚ ܡܐ ܕܥܒ̇ܕ ܬܕܡܪܬܐ̈ . ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܕ ܓܡܝܪܐܝܬ ܬܪܥܝܬܐ ܬܬܦܠܚ . ܟܡܐ ܙܒܢܝܢ̈ ܐܬ̇ܐ ܟܝܡܘܢܐ ܒܬܪ ܥܓܠ ܡܒܣܪܐ . ܒܝܘܠܦܢܐ ܕܝܢ ܠܘ ܗܟܢܐ . ܐܠܐ ܐܦ ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܓܝܪ ܕܐܡ̣ܪ ܕܐܝܬ ܥܠܘܗܝ ܚܡܫ ܓܪܝẌ ܕܣܥܪܐ̈ ܐܡ̣ܪ . ܐܠܐ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܒܬܪܟܢ ܐܬܝܢ̈ ܕܡܚܝܠܘܬܐ ܐܢܝܢ̈ ܣܓܝܐܬܐ . ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܬܥܫܐ ܘܕܘܥܬܐ ܐܢ ܗܘ̣ ܕܠܐ ܬܦܪܐ ܐܪܥܐ ܡܕܡ ܕܫ̇ܘܐ ܠܥܡܠܗ . ܒܬܪ . ܐܟܪܐ ܓܝܪ ܟܡܐ ܙܒܢܝܢ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܠܐܘܬܗ ܕܟܠܗ̇ ܫܢܬܐ . ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܗܠܝܢ ܢܚ̣ܬ⁶ܠܟܦܪܢܚܘܡ ܗܘ̣ ܘܐܡܗ ܘܐܚܘܗܝ̈ ܒܬܪ ܥܒ̣ܕ ܐܬܘܬܐ̈ ܡܛܠ ܦܛܥܘܬܐ ܕܐܢܫܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܬܡܢ . ⁵ 3ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܗܕܐ⁴ ܢܣܬܥܪܢ̈ . ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܕܗܪܟܐ ܝܠܦܝܢ ܐܢܬܘܢ . ܒܬܪ . ܡܢ ܟܠ ܥܒܕܝܢ ܇ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܝܢ ܕܡܢ ܗܕܐ ܡܬܚܬܝܢ̈ .
Chrys:ComJohn1 ܬܚܘܝܬܐ ܕܚܘܝܘ ܢܫܠܡ ܠܡܠܬܗܘܢ . ܕܝܬܝܪܐܝܬ ܗܠܝܢ ܒܬܪ ܐܦ ܙܟܘܬܗܘܢ . ܠܗ ܠܗܘ̇ ܕܥܡܗܘܢ ܡܬܚܪܐ ܥܒܕܝܢ . ܕܟܕ ܐܬܐ
Chrys:ComJohn1 ܙܒܢ ܐܫܟܚܗ ܝܫܘܥ ܒܗܝܟܠܐ ܗܝ̇ ܕܐܬܐ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܒܬܪ ܫܡ̣ܥ ܗܠܝܢ . ܘܗܕܐ ܐܦ ܡܢ ܕܘܟܬܐ ܐܚܪܬܐ ܦܫܝܩܐ ܠܢ ܠܡܚܙܐ :
Chrys:ComJohn1 ܗܕܐ . ܘܐ ܓܢ Xܒܢ ܠܡ . ²ܒܗܕܐ ܓܝܪ ܐܝܟ̣ |ܗܘ̇ ܕ ܓܠܝܐܝܬ ܐܡܪ ܒܬܪ ܠܗ̇ ܠܡܠܬܗ ܘܠܡܣܒܪܢܘܬܐ ܒܝܫܬܐ ܕܚܩ . ܡܢܐ ܓܝܪ ܐܡܪ̇
Chrys:ComJohn1 ܩܠܝܠ ܫܡ̇ܥ ܐܢܬ ܕ]ܢܘܗ[ܪܐ ܐܫܬܡܗ . ܘܬܘܒ ܗܘ ܢܘܗܪܐ ܒܬܪ ܡܥܒܕܝܘܬܗ̈ ܡܫܬܡܗ . ܗܐ ܓܝܪ ܗܘ̣ ܗܢܐ ܕܬܢܢ ܡܠܬܐ ܐܬܩܪܝ .
Chrys:ComJohn1 ܕܐܗܡܝ ܗܢܐ ܟܠܗ ܙܒܢܐ . ܐܡܪܝܢܢ ܕܐܦ ܡܢ ܩܕܡ ܗܕܐ ܒܥܠܡܐ ܒܬܪ ܠܐ ܣܥ̇ܪ ܗܘܐ . ܘܡܢܐ ܗܝ ܗܕܐ ܕܒܚܪܬܐ ܐܬ̣ܐ ܠܦܘܪܩܢܢ· ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܗܠܝܢ ܗܘܐ |ܥܕܥܝܕܐ ܕܝܗܘܕܝܐ . ⁵ܐܝܢܐ̈ XX118 ܥܐܕܐ ܠܝ ܒܬܪ . ܐܦܠܐ ܗܟܢܐ ܡܛܝܘ ܠܘܬ ܪܘܡܗܘܢ ܕܗܢ̇ܘܢ ܕܡܕܡ ܠܐ ܚܙܘ .
Chrys:ComJohn1 ܓܝܪ ܕܥܒ̣ܕܗ̇ ܘܬܚܝܬ ܗܘܝܐ ܣܡܗ̣̇ ܕܠܐ ܩܢܛܐ ܡܟܝܠ ܥܠ ܒܬܪ ܕܐܪܥܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ ܠܐ ܡܬܚܙܝܢܝܬܐ ܘܠܐ ܡܬܩܢܬܐ . ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܗܠܝܢ ܆ |ܘܐܠܗܐ ܢܣܝ ܠܐܒܪܗܡ̣ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ . X ܣܒ ܠܒܪܟ ܒܬܪ ܥܬܝܩܬܐ ܡܨ ܝܐ ²ܠܡܐܠܦ . ܐܦ ܓܝܪ ܗܪܬܡܢ ܐ ܡ̣ܕ̇ ܘܗܘ̣ܐ ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܕܝܢ ܕܝܬܝܪܐܝܬ ܢܦܫܗ ܓ̣X ܬܘܒ ܬܕܡܪܬܐ̈ ܕܡܢ ܗܢ̇ܝܢ ܒܬܪ ܗܢܐ ܬ̣ܠܐ ܗܘܐ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܡܫܬXܢ̈ ܗܘܝ̈ ܒܝܘܡܝ̈ ܝܠܕܗ .
Chrys:ComJohn1 ܕܣܥܘܪܘܬܗ̇ ܥܠ ܗܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܫܪ̈ ܓܐ ܐܫܦܥܬ . ܓܠܝܐ ܗܝ ܗܕܐ ܒܬܪ . ܘܡܐ ܕܢܗܪܘ ܠܐ ܗܐ ܒܗ̇ ܟܕ ܒܗ̇ ܒܡܠܝܘܬܗ̇ ܡܩܘܝܐ . ܘܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܓܝܪ ܕܐܡܪܘ ܕܐܢܬ ܡ̇ܢ ܐܢܬ . ܠܐ ܐܡܪ̣ ܡܚܕܐ ܗ̇ܝ ܕܬܪܝܨܐ ܒܬܪ ܗܘܘ ܠܗ . ܘܠܐ ܗܘܐ ܠܩܘܒܠܗ ²ܕܫܘܐܠܐ ܡܦܢܐ ܗܘܐ ܦܬ ܓܡܐ . ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܗܢܐ ܫܘܒܚܐ ܕܡܢ ܣܓܝܐܐ̈ ܢܪܗܛ ܆ ܠܐ . ܒܥ̇ܐ ܐܢܐ . ܡܢܟ ܒܬܪ ܒܬܪ ܡܣܒܪܢܘܬܐ ܕܚܕܕܐ̈ ܐܙܠܝܢ ܀ 9ܐܡ̣ܪ ܠܝ ܗܟܝܠ .
Chrys:ComJohn1 ܬܘܪ ܓܡܐ ܢܐܙܠ ܠܒܬܝܢ̈ ܟܕ ܡܕܡ ܝܘܬܪܢܐ ܠܐ ܡܛܐ ܠܢ . ܐܠܐ ܟܕ ܒܬܪ ܡܢܐ ܓܝܪ ܡܬܥܕܪܝܢ ܚܢܢ ܡܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܠܓܡܪ ܠܐ ܫܡܥܘ . ܡܐ ܕܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܕܐܡܪ ܕܐܬ ܓܠܝ ܒܒܣܪ ܐܡ̣ܪ ܘܐܬܚܙܝ ܠܡܠܐܟܐ̈ . 3ܡܕܝܢ ܐܦ ܒܬܪ . ܠܐ ܒܠܚܘܕ ܠܒܢܝܢܫܐ̈ ܐܠܐ ܐܦ ܠܚܝܠܘܬܐ̈ ܥܠܝܐ̈ . ܡܢ