simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarKoni:Schol ܕܝܠܦ ܚܢܩ ܐܢܘܢ ܠܡܢܐ ܗܫܐ ܕܝܬܝܪ ܪܫܝܥܝܢ̈ ·X ܂ ܝ ܂ Xܝ ܒܬܪ ܕܡ̣ܢ ܗܪܟܐ ܢܗܘܐ ܠܗ ܐܬܪܐ ܠܒ̇ܕܝܗ ܂ 1ܐܢܓܝܪ ܠܗ̇ܢܘܢ ܡ̣ܢ
BarKoni:Schol ܢܐܦܐ ܕܪXܝܝXܢܬܝܘܢ̈ ܃ ܂ XXܝ ܂ ܒܛܒܘܬܐ X ܂ ܝܟܐ X - ܂ ܒܬܪ ܕܝܢ ܟܐܐܝܬ X - ܂ ܠܙܕܩܐ̈ - ܂ ܘܝXܢܐ X - ܂ ܐܠܐ Xܙܠܘ
BarKoni:Schol ܢܣܝܒܘܬܗܝܢ ܕܢܫܐ̈ ܘܠܙܬܗ ܕܡܢܗܝܢ ܡܦܫܩ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܥܠܬ ܒܬܪ ܝXܢܐ ܂ XX X ܂ ܘXܦܠܐ X ܂ ܕܠܘ Xܝܝܪ ܂ ܕܝܘܝܐ̈ ܕܗܘ ܢܒܝܐ ܡܢ
BarKoni:Schol ܕܢܘXܝXܘ̣X ܠX ܢܝܝXܪܝ ܃ ܝXܩܪܒ ܝܘ̣X ܠܘXܝܝܢ ܂ ܂ ܪܫܐ ܂ - ܒܬܪ X - ܂ ܘXܟܝXܐ X - ܂ ܒܝܦܘܟܐ X - ܂ ܘXܚܐ Xܝܛܥ ܂ Xܠܐ ܕܝXܢ
BarKoni:Schol ܛܘܦܢܐ ܒܝܘܡܝ̈ ܦܠܓ ܂ ܗ̇ܘ ܂ ܂ ܝ ܂ ܝ ܕܒܝܘܡܬܗ̈ ܐܬܦܠܓܘ ܒܬܪ ܢܝܐ̈ ܂ ܝXܝܠܝX ܝXܢܘX XܠܟX XX ܢXXܪ ܂ ܘXܝXX ܐܡܠܟ ܕܝܢܝ
BarKoni:Schol X X - ܂ ܚܠܦ X ܚܢܘܩܬܐ ܕܡܝܐ̈ ܂ ܕܬܪܬܝܢ̈ ܕܝܢ ܃ ܡܛܠ ܕܐܠܨܐ ܒܬܪ - ܂ ܫܥܝܚܢ̈ X ܂ Xܝܝܪ X - ܂ ܟܝܢXܘܢ ܂ ܠXܝXܐ XܢܝXܪܝX ܂ ܝXܢ
BarKoni:Schol - ܂ ܘܦܐܐ ܝܝ X ܂ ܘܐܦX X - ܂ ܥܠ ܝܕ̇X Xܘܕܥܘ ܂ ܕXܝXܪܘ X - ܂ ܒܬܪ ܝXܢXܘܢ ܕܝXܠܦܢܐ ܕܪܝXܙܐܝܬ X -XܝܠܝX ܝXܝ ܃ ܂ XXX ܕܝXܢ
BarKoni:Schol ܫܐܠܬ ܢܦܫܗ ܂ ܘܕܬܪܬܝܢ ܕܗ̣ܘ ܐܠܗܐ ܬܒܥܗ ܂ ܕܢܨܘܪ ܒܗ ܒܬܪ ܡܢ ܩܛܠܗ ܕܐܝܣܚܩ ܚܕܐ ܕܢܠܦ ܕܠ̣ܐ ܢܪܗܛ ܐܢܫ ܂ ܦܫܝܩܐܝܬ
BarKoni:Schol ܝXܐܬܝܢ ܘܢܝܝXܫ ܫܢ̇ܝܢ ܕܥܘܢ ܢܝ ܂ Xܘܒ ܒܪ ܫܒܝܢ ܕܥܘܢ ܢX ܒܬܪ ܣܪܘܓ ܒܪ ܬܠܬܝܢ ܘܚܡܫ ܫܢܝܢ̈ ܐܘܠܕ ܠܢܚܘܪ ܂ ܢܚܘܪ ܒܪ ܂ ܝXܢ
BarKoni:Schol X ܂ ܦXܢܝ̣ ܒX ܕܝܢ ܂ ܕܦܩ ܠܥܝXܐ - ܂ ܝXܪܐ ܂ ܝܬܝܪX ܥܠ X ܂ ܒܬܪ ܠܐ ܝXܐ X ܂ Xܢܝܝܠ ܝܘ̣ܐ ܥܕܟܝܠ XܝXܥܝܠ XX ܝXܘܫܐ ܕܝܢ ܝXܢ
BarKoni:Schol ܬܪܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܕܡܠܟܘܬܗ ܘܡܫܝܚܘܬܗ ܕܕܘܝܕ ܂ ܘܐܪܒܥܝܢ ܒܬܪ ܂ XXXX - ܂ ܕܝܢ X ܂ ܝXܥܪܩ X - ܂ Xܦ ܦܪܝܩܢ X - ܕܝܢ ܐܣܬܠܝ ܡܢ
BarKoni:Schol ܂ ܝXܕܒܪܢܘܝܝ XX XܝXܝܘܬX ܃ ܠܐ ܬܥܠܘܢX ܠܥܢܘܫX ܕܝܣܪܝܠ ܒܬܪ ܕܠܘ ܂ ܘܝܢܪܝX ܃ XX Xܝ X ܝ̇ܢܚܝXܬܝ ܝXܝ X X X ܂ ܝܟܝܠ ܝXܢ
BarKoni:Schol XX ܂ ܘXܝܝ ܕܝXܘܕܥ ܟܬܒܐ ܃ ܂ Xܝ ܂ XXܘX X ܝܘ̣ܐ XX ܂ ܟ ܩܪܝܬܝ ܒܬܪ ܂ XXܝ - ܂ ܪܝܝܢܗ ܫܦܐ X ܂ ܐܝܬܘܝܝ ܝXܘܐ - ܂ ܒܬ ܥܘܒܪ X ܂ ܘܝXܢ
BarKoni:Schol ܗ̇ܢܝܢ ܝ· ܟܠܗܝܢ ܕܚܝܠܬܐ̈ ܕܒܛܘܪ ܣܝܢܝ ܠܡܬܟܚܕܘ ܡܢ ܒܬܪ ܕܟܐܦܐ ܘܕܫܡܝܪܐ ܝ ܕܝܗܘܕܐ̇̈ ܂ ܕܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܗܘܘ ܐܦܠܐ ܡܢ
BarKoni:Schol ܝܫܘܥ ܒܪ ܝܘܙܕܩ ܂ ܡܬܦܫܩܝܢ ܕܝܢ ܟܐܢܐ̈ ܂ ܘܐܝܬ ܕܐܡܪܝܢ ܝ̇ ܒܬܪ ܕܘܝܕ ܡܬܝܢܠܝܢ ܂ ܘܒܬܪ ܦܘܢܝܐ ܡܢ ܓܢܣܗܘܢ ܩܡܘ ܟܗܢܐ̈
BarKoni:Schol ܬܢܬX X ܂ ܝXܝXܠܥܘܬܝ ܂ ܚX ܕܥܬܝܕܝܢ ܐܢܘܢ ܘܒܕܢܠܬX XX ܂ ܒܬܪ ܕܢܫܬܝXܠܝܢ ܝܘ̣X ܂ X ܂ ܥܝXܐ̈ XX X ܂ ܘܫܪܟܐ ܕܦܣܘܝXܐ ܂ ܕ ܂
BarKoni:Schol ܕܐܝܟ ܝ ܕܒܪܐܙܐ ܒܝܕ ܡ̇ܥܡܘܕܝܬܐ ܗܘ̣ܐ ܒܚܝܐ̈ ܚܕܬܐ̣̈ ܂ ܒܬܪ 2ܡܢ ܪܘܚܐ ܒܝܫܬܐ ܂ ܒܢܩܫܝ ܟܢܪܗ̣ ܂ ܗܟܢܐ ܘܡܪܢX ܡܫܝܚܐ ܡܢ
BarKoni:Schol ܕܢXܘ ܃ ܂ XXܝ ܂ XܘX ܂ Xܝܝܪ ܐܬܟܝ ܠXܘܢ ܠܝXܝܠ ܠX ܂ ܘXܝܝ - ܂ ܒܬܪ ܝܥ ܂ ܠܐ 1ܡܡܪܚ ܗܘܐ ܕܢܣܥܘܪ ܗܕܐ ܂ ܗ̇ܢܝܢ ܬܘܒ ܂ XXܘX X - ܂
BarKoni:Schol ܂ ܢܝܠ ܝ ܂ ܘܝXܢ ܂ ܙܒܐ ܕ ܂ ܝXܢܠ ܂ ܢܬܝXܣ ܥܝXܐ ܝXܢܠ ܂ ܝܢܘܢ ܒܬܪ ܂ ܝXܢܘܝܐ ܂ ܢܢ ܥܘܝ ·ܢ ܒܥܬܒܐ̈ ܥ ܝXܐ ܠXܪXܐ ܓܝܪ ܝܐ ܝXܢ
BarKoni:Schol ܝXܘܬܝ ܕ ܂ ܕܒܒܝܠ X ܂ ܝXܪܕܘ X ܂ ܘܝXܢ ܒܬܪ ܂ ܥܠ XܘܪܫܠܝX X ܂ ܒܬܪ ܝܩܪܗ ܂ ܘܒܕܓܘܢ ܡܬܝ ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܐܡ̇ܪ ܂ ܘܠX ܢXܐ - ܂