simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarEbr:CandSanc ܕܡܝ̣ܬ ܐܚܝ ܡܝܬܐ . ܗܘ ܕܓܫ̣ܦ ܒܓܪܡܘܗܝ̈ ܘܗܕܐ ܝܬܝܪ ܒܬܪ . ⁵⁸ܐܝܟܢܐ ܠܐ . ܘܗܐ ܐܠܝܫܥ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܟܕ ܚ̇ܝ . ܐܠܐ ܘܡܢ
BarEbr:CandSanc ܫܘܠܡܐ ܗ̇ܘ ܕܙ̇ܕܩ ܠܟܠܗܘX ܒܟܠܚܕ ܡܢ ܥܠܡܐ̈ ܢܗܘܘܢ ܠܗܘܢ ܒܬܪ . ܐܡ̇ܪ ܒܡܐܡܪܐ ܩܕܡܝܐ ܕܥܠ ܪܝܫܢܘܬܐ̈ . ܕܐܡܬܝ ܕܡܢ
BarEbr:CandSanc ܕܐܣܬ̇ܠܩ ܐܣܬܥܪܝܢ̈ ܘܡܣܬܥܪܢ̈ . ܘܗ̣ܘ ܗܢܐ ܓܢܣܐ ܬܘܒ ܒܬܪ ܟܬܝܒܢ̈ ܀ ܓܢܣܐ ܬܠܝܬܝܐ . ⁶⁸ܬܕܡܪܬܐ̈ ܗ̇ܢܝܢ ܕܒܫܡܗ ܡܢ
BarEbr:CandSanc ܚܕܝܘܬܐ . ܘܠܐ ܚ̇ܫܘܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܢ ܩܕܡ ܚܕܝܘܬܐ . ܒܬܪ X ܗ܏ܘܐ . ܘܠܐ ܩܢ̣ܐ ܫܘܚܠܦܐ ܒܝ̇ܬܗ ܐܘ ²²ܫܘܓܢܝܐ ܒܟܝܢܗ .
BarEbr:CandSanc ܩܝܡܬܗ ܀ ܙܢܐ ܬܪܝܢܐ ܕܓܢܣܐ ܬܪܝܢܐ . ܬܕܡܪܬܐ̈ ܗ̇ܢܝܢ ܒܬܪ ܕܠܐܘܪܝܫܠܡ ܡܕܝܢܬܐ XX ܘܡܬܚܙܝܢܘܬܗܘܢ ܕܠܣܓܝܐܐ̈
BarEbr:CandSanc ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܝ̣ܕܝܥ ܗܘܐ ܠܗܝܢ ܡܢ ܒܪܐ ܢܣܒܗ̇ ܪܘܚܐ . ܘܐܦܢ ܗ̣ܘ ܒܬܪ . ܒܕܓܘܢ Xܗ̇ܝ ²ܕܠܒܪܝܬܐ̈ ܢ̣ܬܓܠܐ ܘܢܬ . ܝܕܥ ܗ̣ܘ ܪܘܚܐ .
BarEbr:CandSanc ܚܛܝܬܐ ܡܣܬܥܪܐ XX XX X X ܝܬܘܗܝ ܦܘܪܥܢܗ̇ ܒܘܣܡܐ ܕܠܐ ܒܬܪ ⁶⁶ܒܙܕܝܩܘܬܐ ܐܚܪܬܐ . ܘܗܟܢܐ ܦܚܡ ܐܦ ܠܙܕܝܩܘܬܐ ܕܡܢ
BarEbr:CandSanc ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܙ̇ܕܩ ܠܡܡܢܐ ܟܝܢ . . . ܐ ܘܩܢܘܡܐ̈ ܕܠܐ ܬܒ̣ܛܠܝ ܒܬܪ ܐܢܫܝܐ ܗ̣ܘܝܘ ܗ̇ܘ ܠܟܠܗ̇ ܗ̇ܝ ܪܒܘܬܐܐܫܬܘ̣ܝ . ܐܠܐ
BarEbr:CandSanc ܩܝܡܬܐ ܬܘܒ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܚܫܘܫܐ ܘܠܐ ܡܬܚܒܠܢܐ ܝ XX X X ܘܠܐ ܒܬܪ . ܘܕܠܐ ³⁸ܢܬܓܫܦ ܗܘܐ ܡܢ ܙܢܐ ܡܕܡ ܚܛܝܬܢܝܐ ܡܬܘܡ . ܘܡܢ
BarEbr:CandSanc ܐܝܠܢܐ ܕܝܕܥܬܐ . ܘܡܢܐ ܝܢ ܗܘܝܢ . ³¹ܟܕ ܠܐ ܡܝܘܬܐ̈ ܗ̇ܘܝܢ ܒܬܪ ܗܘ ܡܐ ܕܠܐ ܐܝ̇ܬܝܢ ܗܘܝܢ . ܟܕ ܩܪܒܝܢ ܗܘܝܢ ܠܐܝܠܢܐ ܕܚܝܐ̈
BarEbr:CandSanc ܩܝܡܬܐ . ܠܐ ܓܝܪ ܣܢܝ̣ܩ ܗܘܐ ܡܟܝܠ ³⁵ܦܓܪܐ ܥܠ ܗܠܝܢ ܀ ܒܬܪ ܣܢܝ̣ܩ ܥܠ ܣܝܒܪܬܐ . ܠܘ ܗܟܝܠ ܡܛܠ ܣܘܢܩܢܐ ܐܟ̣ܠ ܘܐܫܬܝ ܡܢ
BarEbr:CandSanc ܕܗ̇ܘܝܢ ܝ̇ܕܥ ܠܗܘܢ . ܒܗ̇ܝ ܕܒܡܩܕܡܘܬ ܝܕܥܬܗ ܒܬܪ ܕܒܪܘܝܐ ܠܩܢܘܡܝܗܘܢ̈ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ X XX ܘܓܕܫܝܗܘܢ̈
BarEbr:CandSanc ܗܠܝܢ ܚܫ̣ܘ : ܘܐܬܛ̇ܫܝܘ ܐܕܡ ܘܐܢܬܬܗ . ܡܢܩܕܡ ⁵¹ܡܪܝܐ ܒܬܪ . X X X0 ⁵⁰ܕܝܘܡܐ . ܗ̇ܢܘ ܐܬܬܙܝܥ ܒܗܘܢ ܚܘܫܒܐ ܐܠܗܝܐ .
BarEbr:CandSanc ܐ . ܘܕܠܐ ܫܟܝܪܐ ܗܕܐ ܡܚܘܝܢܘܬܐ̈ ܕܠܝܠܬܐ̈ ⁸⁶ܡܝܬܐ ܀ ܚܢܢ ܒܬܪ ܡܘܫܐ ܟ . ܐܦܐ ܐܡ̇ܪ . ܕܣܪܝܩܐ ܘܣܦܝ̣ܩܐ ܦ̇ܐܫ ܦܪܕܝܣܐ
BarEbr:CandSanc ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܐ . . ܡܬܟܬܡܝܢ ܀ ܣܥܝܐ ܬܠܝ̣ܬܝܐ . ܐܡ̇ܪܝܢ . ܒܬܪ ܝܬܝܪ ܡܢ ܚܕܐ ܐܝܬ ܠܢ . ܒܡܢܐ ܐ̇X ܢܬܕܟܘܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܢ
BarEbr:CandSanc ܚܕܝܘܬܐ . ܠܘ ܠܐ ܡܬܦܪܫܢܐܝܬܐ ⁴⁷ܡܨܝܐ ܗܘܬ ܕܬܗܘܐ ܗܝ ܒܬܪ . ܐ̇ܡܪܝܢ ܕܡܠܬܐ ܠܐ ܡܣܝܟܐ ܗܘ . ⁴⁶ܘܐܢ ܒܣܪܐ ܡܣܝܟܐ ܟܬܪ
BarEbr:CandSanc ܩܠܝܠ . ܘܐܢ ܙ̇ܕܩ ܕܩܠܝܠܐܝܬ ܢܐܡ̣ܪ . ܐܚܪܬܐ ܡ̇ܢ ܘܐܚܪܬܐ ܒܬܪ ܀ ܣܗܕܘܬܐ ܕ܏ܝܘ . ܗ̣ܘ ܟܕ ܗܘ ܩܕܝܫܐ . ⁸⁹ܒܗ ܟܕ ܒܗ ܒܡܐܡܪܐ .
BarEbr:CandSanc ܫܟܝ̣ܚܘܬܗ . ܘܠܗܕܐ ܩܕܡܝܘܬܐ ܘܠܗܕܐ ܒܬܪܝܘܬܐ ܠܘ ܒܬܪ ܨ̇ ܒܝܐ ܢ̇ܒܗX ܡܢܗ̇ ܗܘܢܐ . ܒܗ̇ܝ ܕܡܨܛܒܝܘ ܡܨܛܒܝܐ ܒܗ X
BarEbr:CandSanc ܕܓܠܝ̣ܙ ܗܘܐ ܡܢܗ̇ . ܠܘ ܓܝܪ ܕܝܠܝܬܐ̈ ܕܐܠܗܐX⁷ ܐܢܝܢ̈ ܒܬܪ . ܘܪܒ̇ܐ ܗܘܐ ܒܬܪ ܙܥܘܪܘܬܐ . ܘܡ̇ܫܬܡܠܐ ܗܘܐ ܚܟܡܬܐ
BarEbr:CandSanc ܕܗ̣ܘܐ . ܘܡܢ ܗܪܟܐ ܠܐ ܢܩܦܢ̈ ܫܟܝܪܘܬܐ̈ ܕܟ̇ܢܫܬܘܢ ܀ ܒܬܪ ܥܠ XX X ܥ̇ܒܘܕܐ ܆ ܙܒܢ ܗܘܝܗ ܠܐ ܡܢ ܩ̣ܡ ܕܢܗܘܐ . ܐܦܠܐ