simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarBahl:SyrLex ܟܢ ܗܘܐ ܐ̇ܣܝܐ ܕܢܦܫܬܐ̈ . ܘܡܢ ܥܒ ܐܝܬܘ ܗܘܐ . ܘܠܦܘܠܘܣ ܒܬܪ . ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܦܘܠܘܣ . ܕܫ̇ܐܠ ܫܠܡܘܢ ܠܘܩܐ ܐ̇ܣܝܐ ܕܥܡܢ .
BarBahl:SyrLex ܕܡܝܬ ܙܪܥܗܘܢ ܐܘ ܒܡܬܬܚܕܢܘܬܐ ܕܥܩܪܝܗܘܢ̈ ܘܩ̇ܝܡܝ̈ ܒܬܪ ܓܘܫܡܐ̈ ܡܚܝܠܐ̈ ܝܥܝܝ̈ ܡܢ ܐܪܥܐ ܕܠܐ ܬܫܡܫܬܐ ܐܢܫܝܬܐ .
BarBahl:SyrLex ܙܟܘܪܐ̈ ܘܝܕܘܥܐ̈ ܀ ܙܟܘܬܐ ܙܟܘܬܐ غلبة . ܐܙܕܟܝ ܐܝܟ ܒܬܪ ܐܡܬܝ ܕܡܢ ܕܦܢܐ ܢܨܪܝܢ ܘܢܗܡܝܢ . ܒܐܘܪܝܬܐ . ܠܐ ܬܐܙܠܘܢ
BarBahl:SyrLex ܛܝܒܪܝܘܣ ܩܝܣܪ . ܐܡ̇ܪܝܢ ܥܠܘܗܝ ܕܒܟܠ ܫܢܬܐ ܥ̇ܒܕ ܫܬܝܢ ܒܬܪ ܀ ܡܘܪܝܩܐ ܫܡ ܡܠܟܐ ܕܝܘܢܝܐ̈ . ܘܐܝܬܘ ܡܗܝܡܢܐ ܕܐܡܠܟ
BarBahl:SyrLex ܚܕ ܘܣܥܘܪܘܬܐ ܐܚܪܬܐ . ܥܩܒܬܐ̈ ܒܨ أثار وعقب ويقال على ܒܬܪ كعب . ܥܩܒܐ تلاية بحث اقتفاء ܐܚܝܕܘܬ ܪܝܫܢܘܬܐ ܕܚܕ
BarBahl:SyrLex ܕܢ̇ܬܪܝܢ ܬܡܪܐ̈ ܐܝܟ ܡܡܠܠܐ ܕܝܠܢ كباسة ܀ ܣܝܣܘܡܒܪܝܘܢ ܒܬܪ ܀ ܣܝܣ̈ܢܐ̈ ܕܕܩܠܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܕܗ̇ܘܝܢ ܒܗܝܢ ܚܝܐ̈ ܘܬܡܪܐ̈
BarBahl:SyrLex خلف وراء في الأثر بعقب . ܒܬܪܝ بعدي في أثري خلفي ܒܬܪ أقول بعضها خلف بعض . ܒܬܪܗ في أثره وأقول بعده .
BarBahl:SyrLex شيء بعد شيء ܀ ܓܐܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܐܪܥܐ الأرض . ܘܐܚܪܢܐ̈ ܒܬܪ . ܒܬܪܗܘܢ على أثرهم . ܒܬܪܟܢ بعد ذلك ܐܝܟ ܙܟܪܝܐ . ܒܬܪ
BarBahl:SyrLex ܛܘܦܢܐ ܬܠܬܡܐܐ . ܘܚܡܫܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܘܠܐ ܐܕܪܟ ܠܘܠܓ ܠܫܢܐ̈ ܒܬܪ . ܢܘܚ ܗ ܢܝܚܘܬܐ . ܐܘ̇ ܢܝܚܐ ܐܘ̇ ܒܘܝܐܐ ܡܬܦܫܩ . ܢܘܚ ܚܝܐ
BarBahl:SyrLex ܡܚܙܝܬܐ ܘܐ̇ܡܪ ܡܕܡ ܕܨ̇ܒܐ . ܗܝܕܝܢ ܟܕ ܫ̇ܡܥܐ ܩ̇ܠܐ ܒܬܪ . ܘܟܕ ܫܕܝܢ ܠܗ̇ ܠܩܛܐ ܩܕܡܝܗ̇ . ܗܝ ܠܩܛܐ . ܐܢܫ ܕܝܢ ܕܝ̇ܬܒ
BarBahl:SyrLex ܙܒܢܐ ܕܚܣܢ الصيف ܀ ܩܝܛܢܐ خزير ذكر . ܩܝܛܢܬܐ ܐܝܟ ܙܟܪ ܒܬܪ كما قال جبريل ܀ ܩܝܛܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܡܦܩܬܐ ܕܡܢ ܢܝܣܢ ܗ
BarBahl:SyrLex ܗ̇ܘ ܕܥ̇ܒܕ ܠܗ . ܐܟܙܢܐ ܕܒܢܝ̇ܢܐ ܡܕܡ ܡܟܬܪ ܒܬܪ ܒܢܝܗ . ܒܬܪ . يفعل يعمل . ܥܒ̇ܕܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܗ ܡܕܡ ܕܡܟܬܪ ܘܡܩܘܐ
BarBahl:SyrLex ܚܒܪܬܗ̇̈ . ܡܥܢܝܬܐ ܒܨ ܥܘܢܝܬܐ ܐܘ̇ ܦܘܢܝ ܦܬܓܡܐ ܀ ܡܥܣܐ ܒܬܪ ܠܗܝܢ ܡܪܝܡ . ܡܥܢܝܐ ܕܗܝ ܐ̇ܡܪܐ ܠܗ̇ ܠܙܡܝܪܬܐ . ܡܥܢܝܐ ܡܢ
BarBahl:SyrLex ܬܪܥܘܬܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܢܬܟܠܘܢ ܥܠ ܚܕܕܐ̈ رهاين ܀ ܗܡܝܣܝܢ ܒܬܪ ܒܢܝܗܘܢ̈ ܐܘ̇ ܪܘܪܒܢܐ̈ ܕܒܗܘܢ . ܗܕܐ ܕܣ̇ܥܪܝܢ ܠܗ̇
BarBahl:SyrLex ܬܪܝܢ ܝܘܡܝܢ̈ ܕܓܙܘܪܬܐ ܀ ܓܠܓܐ كشف ܀ ܓܠ̈ܓܐ̈ ܘܐܠܐ̈ ܒܬܪ ܒܥܣܪܬܐ ܒܝܪܚܐ ܩܕܡܝܐ ܘܒܐܪܒܥܣܪܐ̈ ܒܗ ܥܒܕܘ ܦܨܚܐ
BarBahl:SyrLex ܓܙܐ ܩܕܡܝܐ الزرع الذي ينبت ممّا يسقط من الحصاد ܒܬܪ ܒܪ ܣܪܘ ܠܩܝܫܝܐ ܐܚܪܝܐ ܬܘܒ ܠܩܫܠ ܙܪܥܐ ܐܚܪܝܐ ܕܝ̇ܥܐ
BarBahl:SyrLex ܕܪܡܣܘܩ ܐܝܬ ܕܝܢ ܒܘܨܪܐ ܐܚܪܝܬܐ ܒܒܝܬ ܐܝܣܪܐܝܠ ܀ ܒܘܨܪܐ ܒܬܪ ܒܨ ܘܒܪ ܣܪܘ ܘܪܒܢ ܪܝܫ ܡܕܝܢܬܐ ܕܐܕܘܡ ܘܒܝܬ ܡܠܟܘܬܗܘܢ
BarBahl:SyrLex ܡܘܬܗ ܡܨܪܝܐ̈ ܡܛܠ ܕܝܠܦܘܗܝ ܫܩܠܘ ܡܢܬܗ ܘܝܗܒܗ̇ ܒܬܪ ܗܘܐ ܒܚܩܠܬܐ̈ ܕܡܨܪܝܐ̈ ܥܣܪܝܢ ܘܐܪܒܥ ܫܢܝܐ̈ . ܘܡܢ
BarBahl:SyrLex ܝܠܕܐ دم يخرج بعد ولادة الولد ووجدت قوماً يسمّونه ܒܬܪ اللفت وهو الشلجم باليونانيّة ܀ ܟܘܪܐ ܕܡܐ ܕܐ̇ܬܐ
BarBahl:SyrLex ܕܐܟܪܙ ܘܝܩܕ ܬܡܢ ܀ ܕܝܡܘܣ ܩܢܛܐ ܘܨ ܕܝܡܐܣ ܗ ܩܢܛܐ ܀ ܒܬܪ ܡܢ ܥܒ ܡܣܒܪܢܐ̈ ܐܝܬܘ ܗܘܐ . ܘܐܫܬܕܝ ܒܒܝܬ ܫܓܪܐ ܕܒܐܠܝܢܝ