simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComGosp ܟܪܘܙܘܬܗ ܂ ܘܐܚܪܬܐ ܕܟܕ ܫ̇ܡܥܝܢ ܚܫܗ ܘܡܘܬܗ ܠܐ ܢܬܟܫܠܘܢ ܒܬܪ ܗܘ̣ܬ̇ ܝ ܡܛܠ ܬܪܬܝܢ̈ ܂ ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܂ ܕܢܬܢܓܕܘܢ ܫܡܘܥܐ̈
BarṢal:ComGosp ܢܓܕܐ̈ ܘܙܩܝܦܘܬܐ ܀ ܘܡܬܡܢ̣ܝܢ ܗܟܢܐ ܂ ܒܬܫܥ̈ ܫܥܝܢ̈ ܒܬܪ ܡܪܢ ܠܘ ܡܢ ܚܫܡܝܬܐ ܡ̇ܢܐ ܠܗܠܝܢ ܬܠܬܐ̈ ܝܘܡܐ̈ ܂ ܐܠܐ ܡܢ
BarṢal:ComGosp ܐܠܫܥ ܂ ܘܠܕܘܝܕ ܦܨܝ ܡܢ ܫܐܘܠ ܂ ܘܠܐܪܡܝܐ ܘܠܒܪܘܟ ܫܘܙܒ ܒܬܪ ܂ ܗܘ̇ · ܕܠܡܘܫܐ ܫܘܙܒ ܒܩܐܒܘܬܐ ܂ ܘܣ ܡܝ̣ ܠܗ̇ܢܘ ܕܐܬ̣ܘ
BarṢal:ComGosp ܩܝ̇ܡܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܀ ܬܘܒ ܕܢܚܘܐ ܕܡܢ ܓܢܣܗ ܕܐܕܡ ܐܝܬܘܗܝ ܒܬܪ ܠܥܠ ܂ ܥܕܡܐ ܠܐܕܡ ܂ ܕܢܚܘܐ ܕܥܡܝܕܐ ܡܢ ܠܬܚܬ ܠܥܠ ܝ ܣ̇ܠܩܝܢ
BarṢal:ComGosp Xܕܥܡ̇ܕ ܂ ·X ܝܝܝ X ܡܫܬܘܫܛ ܘܗ̇ܘܐ ܟܗܢܐ ܂ ܘܡܨܠܐ ܠܘܬ ܒܬܪ ܐܘ̇ ܒܡܥܡܘܕܝܬܐ ܂ ܐܠܐ ܒܬܪ ܕܥܡ̣ܕ ܨܠܝ ܂ ܗܟܢܐ ܘܟܗܢܐ
BarṢal:ComGosp ܩܫܝܫܐ̈ ܀ ܀ ܣܡܝܐ ܠܣܡܝܐ ܐܢ ܡܕܒܪ ܃ ܗ̇ܘ ܝ- ܕܣܡ̣ܐ ܡܢ ܫܪ ܐ ܆ ܒܬܪ ܠܦܪܝܫܐ̈ ܂ ܥܠ ܕܣܡܝܘ ܥܝܢܝܗܘܢ̈ ܡܢ ܫܪܪܐ ܂ ܘܐܙ̣ܠܘ ܂ ܝ ܂ X
BarṢal:ComGosp ܙܟܪܝܐ ܀ ܬܪܗܘܢ̈ ܕܝܢ ܙܕܝܩܝܢ ܗܘܘ ܇ ܗ ܚ̣̇ܘܝ ܒܗܕܐ ܕܡܢ ܒܬܪ ܂ ܘܢܦ̣ܩܬ ܂ ܐܠܐ ܠܐ ܡ̇ܣܒܪ ܐܢܐ ܕܩܡ̣ ܠܗܘܢ ܟܗܢܐ ܠܐ ܥܕܝܠܐ
BarṢal:ComGosp ܝX ܕܐܫܬܥ̇ܝ ܥܠ ܐ ܠܝܢ ܕܐܡ̣ܪܘ ܚܒܪܘܗܝ̈ ܘܡܢܗܝܢ̈ ܒܬܪ ܃ ܠܘ ܥܠ ܥܕܢܐ ܕܨܠܝܒ̣ܘܬܐ ܒ̣ܥܐ ܕܢܐܡܪ ܚ̣̇ܬܝܬܐܝܬ ܂ ܐܠܐ
BarṢal:ComGosp ܩܝܡܬܐ ܡܢ ܂ ܡܝܢܗ ܡܩܝܡ ܠܩܕܝܫܐ̈ ܀ 5ܬܘܒ ܂ ܠܐ ܝܗ̣ܒ ܫܐܠܬܐ ܒܬܪ ܐܘܬܒ ܡܪܢ ܒܙܩܝܦܐ ܂ ܠܥܘܠܐ̈ ܘܙܕܝܩܐ̈ ܡܢ ·ܡܝܢܗ ܘܣܡܠܗ ܂
BarṢal:ComGosp ܫܢܝܐ̈ ܚܡܫ̈ ܕܣܘܠܩܗ ܕܡܪܢ ܀ ܐܚܪܢܐ̈ ܂ ܒܬܪ ܫܢܝܐ̈ ܬܡܢܐ̈ ܒܬܪ ܐܝܬܘܗܝ ܠܘܝ ܕܟܬ̣ܒ ܠܘܩܐ ܂ ]̣ܟܬ̣ܒ ܠܐܘܢܓܠܝܘܢ ܝܠ̇ܗ
BarṢal:ComGosp ܝXܝܬܪܘܬܝ X ܗܢܝܐܘܬܐ ܘܦܬܝܘܬܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܐܬܡܠܠܝ̈ ܀ ܀ ܒܬܪ ܗܘܘ ܟܢܫܐ̈ ܃ ܗ̇ ܂ ܥܠ ܪܒܘܬܗ̇ ܕܡܠܦܢܘܬܗ ܂ ܬܗܪܘ ܘܐܬܢܬܦܘ
BarṢal:ComGosp ܕܕܒ̣ܪ ܦܕܢܐ ܟܕ ܐܬ̇ܐ ܒܪܡܫܐ ܂ ܠܐ ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܡܪܗ ܐܣܬܡܟ ܒܬܪ ܢܦܘܫ ܡܢ ܦܘܠܚܢܐ ܕܙܕܝܩܘܬܐ ܀ ܀ ܘܐܢ ܢܐܬܐ ܡܢ ܚܩܠܐ ܃ ܗ ܂ ܡܢ
BarṢal:ComGosp ܨܠܝܒܐ ܂ ܘܦ̣ܫܘ ܒܬܪܥܝܬܐ ܒܝܫܬܐ ܂ ܘܗܕܐ ܒܬܪ ܕܚ̣ܙܘ ܚܫܟܐ ܒܬܪ ܗ̇ܝ ܕܐܡ̣ܪ ܂ ܕܠܐ ܝ̇ܕܥܝܢ ܡܢܐ ܥܒ̇ܕܝܢ ܂ ܗ̇ܢܘܢ ܕܢ ܕܟܬܪܘ
BarṢal:ComGosp ܕܐ̣ܣܝ ܟܢܫܐ̈ ܘܣܥ̣ܪ ܬܕܡܪܬܐ̈ ܂ ܀ ܀ 2ܘܕܒ̣ܪ ܠܬܪܥܣܪ̈ ܒܬܪ ܝܫܘܥ ܕܢܣ̣ܩ ܠܐܘܪܫܠܡ ܃ ܠܘ ܡܢܫܝܠ ܣܠ̣ܩ ܠܐܘܪܫܠܡ ܂ ܐܠܐ
BarṢal:ComGosp ܕܩ̇ܒܠܗ ܫܡܥܘܢ ܂ ܡܛܠ ܕܓܢܘܪܬ ܐ ܘܡܥܠܬܐ ܕܠܗܝܟܠܐ 1 ܒܬܪ ܐܬܓܙܪ ܂ ܘܡܢ ܝ ܝܘܡܐ ܂ ܕܡ ܂ ܕܕܘܟܝܐ ܆ ܐܦ ܫܥܐ̈ ܕܫܪܟܝ̈
BarṢal:ComGosp ܕܫܥܒܕܘ ܠܝܗܘܕ ܐ ܣܡ̣ܘ ܥܠܝܗܘܢ ܡܕܐܬܐ ܘܦܠܓܘ̣ܗܝ ܒܬܪ ܢܟܬܒ ܂ ܝ ܣ̣ܡ ܠܡܠܟܐ ܘܠܙܒܢܐ ܀ ܙ̇ܕܩ ܠܡܕܥ ܃ ܕܪܗܘܡܝܐ̈
BarṢal:ComGosp ܥܪܘܒܬܐ ܐܬܟ̇ܢ̣ܫܘ ܂ ܗܐ ܝܘܡܐ ܬܪܝܢܐ ܂ ܬܘܒ ܐܡ̣ܪ ܂ ܙ XX ܂ ܒܬܪ ܂ ܬܘܒ ܂ ܐܡ̣ܪ ܝ ܐܘܢܓܠܝܣܛܐ ܕܠܝܘܡܐ ܕܠܡܚܪ ܕܐܝܬܘܗܝ
BarṢal:ComGosp ܩܝܡܬܐ ܂ ܒܗ̇ܝ ܕܙܠ̣ܘ ܬܠ̇ܡܕܘ ܠܥܡܡܐ̈ ܀ ܝ̇ܕܥ ܝܝ ܗܘܐ ܓܝܪ ܒܬܪ ܕܠܟܘܢ ܘ̇ܠܐ ܕܬܐܡܪܝ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܘܫܪܟܐ ܀ ܠܥܡܡܐ̈ ܕܝܢ
BarṢal:ComGosp ܩܝܡܬܗ ܕܝܢ ܆ ܠܘܬ ܟܠܗܘܢ ܥܡܡܐ̈ ܫܕܪ ܐܢܘܢ ܂ ܀ ܙܠܘ ܠܡ ܒܬܪ ܗܪܟܐ ܟܠ̣ܐ ܠܫܠܝܚܐ̈ ܕܠܐ ܢܐܙܠܘܢ ܠܘܬ ܚܢܦܐ̈ ܘܫܡܪܝܐ̈ ܂
BarṢal:ComGosp ܗܠܝܢ ܩ̇ܪܐ ܂ XX ܂ X ܠܗܘܢ ܡܪܬ ܢܐܝܬ ܠܘܬܗ ܀ ܬܘ ܠܘܬܝ ܠܐܝܐ̈ ܒܬܪ ܥܠ ܢܦܫܗ ܂ 3ܘܒܗܕܐ ܡܚܘܐ ܕܚܕ ܗ̣ܘ ܨܒܝܢܗܘܢ ܘܫܘܠܛܢܗܘܢ ܀