simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܡܠܠ ܠܘܩܐ ܥܠ ܣܓܝܐܬ̈ ܐ ܃ ܘܐܦ ܥܠ ܒܘܕܪܐ ܕܬܠܡ̣ܝܕܐ̈ ܒܬܪ ܘ̣̇ܐXܚ̇̇ ܃ ܡ̣̇ܬܐ ܥܠ Xܠܡܝܕܐ̈ ܂ ܘܫܐܠ ܠܗ ܐܓܪܬܐ̈ ܃ ܗ̇ ܂
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܥܡܠܐ ܕܟܬܒܐ ܕܦܪܟܣܝܣ ܘܦܘܫܩܐ ܕܕܘܟܝܬܐ̈ ܝ ܂ ܐܝܠܝܢ ܒܬܪ ܫܪܝܪܬܐ ܃ ܐܝܟ ܂ Xܪ ܃ ܂ XX - ܂ ܝܝܘܢ ܃ ܂ XX XܫܠܝܢܢX· ܃ ·
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܚܕ ܐܟܙܢܐ ܕܕܪܓܐ̈ ܕܣܒܠܬܐ ܂ ܗܝܡܢܘܬܐ ܂ ܝ ܡܝܬܪܘܬܐ ܂ ܒܬܪ ܠܗ̇ ܐܙܘܓ ܘܐܬܒܩܐ ܕܬܡܢܝܐ̈ ܟܘܢܝܐ̈ ܛܟܣ ܘܣܕܪ ܐܢܘܢ ܚܕ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܢܫܐ̈ ܗܦܟ ܬܘܒ ܕܢܠܦ ܠܓܒܪܐ̈ ܂ ܕܒܐܝܩܪܐ ܫܘܝܐ ܢܚܕܘܢ ܒܬܪ ܘܕܟܠ ܐܢܫ ܡܬܪܚܩܐ ܝX ܡܢܟܝܢ̈ ܓܒܪܐ̈ ܒܗ̇ ܒܕܡܘܬܐ ܃ ܗ̇ ܂
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܗ̇ܠܝܢ ܡܫܬܥܐ ܠܘܩܐ ܂ ܥ̣ܠ ܐܝܠܝܢ ܕܐܣܬܥܪ ܠܩܘܪܢܠܘܣ- ܒܬܪ ܂ ܕܐܟܡܐ ܕܐܬܢܢܢ ܗ̣ܘ ܃ ܐܦ ܢܩܒܠ ܠܢܟܪܐ̈ ܒܗ ܡܢܘܬܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܫܪܝܗ̇ ܕܡ̣ܢ ܦܓܪܐ ܂ ܒܬܪ ܕܐܦ ܩܒܘܪܬܐ ܕܡܘܫܐ ܠܥܝܢܝܗܘܢ̈ ܒܬܪ ܘܟܕ ܨ̣ܒܐ ܐܠܗܐ ܕܢܚܘܐ ܠܐܝܣܪܐܝܠ ܩܪܒܐ ܂ ܕܩ̇ܐܡ ܥܠ ܢܦܫܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܫܘܦܪܐ ܕܢܦܫܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܚܘܒܐ ܘܡܟܝܟܘXܐ ܂ ܘܡܝܬܐ ܠܢܫܐ̈ ܒܬܪ ܃ ܘܓܕܘܠܐ̈ ܘܚܫܠܬܐ̈ ܕܕܗܒܐ ܘܠܒܘܫܐ̈ ܗܕܝܪܐ̈ ܂ ܘܪܗܛܢ̈
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܗ̇ ܐܙܘܓ ܘܐܬܒܩܐ ܕܬܡܢܝܐ̈ ܟܘܢܝܐ̈ ܛܟܣ ܘܣܕܪ ܒܬܪ ܓܢܣܢܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܟܠܗܘܢ ܥܒ̇ܕܐ̈ ܘܣܥܘܪܘܬܐ̈ ܘܥܠܗ̇ܝ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܂ ܓܝܪ ܕܫܡ̇ܠܝܢܢ ܠܦܘܫܩܐ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ ܐܘ̇ ܐܚܘܢ ܃ ܒܬܪ ܂ X X Xܠܝܠ ܒXܝܝܪܝX Xܝܫܟܢ̣ܢܢX X XܠX XܪX ܘܝXܠXX· ܃ ·
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܩܝ̇ܡܬܐ ܕܓܘܐ ܂ ܐܡܪܝܢܢ ܝܘܬ ܦܓܪܢܝܐ̈ ܃ ܕܡܫܝܚܐ ܥܨܐ ܒܬܪ ܕܐܟ̣ܠ ܡܫܝܚܐ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܩܝ̇ܡܬܐ ܗ̇ܟܢܐ ܕܐܦ ܚ̣ܢܢ ܡ̣ܢ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܪܐܙܐ̈ ܂ ܡܩܒ̇ܠܝܢ ܗܘ̣ܘ ܣܝܒܪܬ ܐ ܫܚܝܡܬܐ ܂ ܟܕ ܒܚܕܘܬܐ ܒܬܪ ܓ̇ܡܪܝܢ ܗܘ̣ܘ ܘܡܩܒܠܝܢ ܗܘ̣ܘ ܣܝܒܪܬܐ ܟܕ ܪܘܙܝܢ ܃ ܗ̇ ܂
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܂ ܪܓܝܓܬܐ̈ ܘܗܢܝܐܘܬܐ̈ ܕܒܣܪܐ ܃ ܠܐܢܫܐ ܕܩܕܡ ܛܘܦܢܐ ܒܬܪ ܠܬܚܘܝܬܐ ܕܡܠܦܢܐ̈ ܕܓܠܐ̈ ܘܠܥܒܐ̈ ܂ ܘܐܣܘܛܐ̈ ܂ ܘܪܕܦܝ̈
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܩ̣ܛܠܐ ܕܣ̇ܥܪ ܐܢܛܝܟܪܝܣܛܘܣ ܝ ܦܪܨܘܦܐ̈ ܃ ܡܛܠ ܕܟܕ ܚܕ ܒܬܪ ܪܡ̇ܙ ܥܠ ܚܪܬ ܐ ܟܕ ܥܬܝܕ ܕܢܕܢܚ · X ܡܪܝܐ ܡ̣ܢ ܫܡ̇ܝܐ ܃
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܚܕܐ ܟܠܗܝܢ ܥܕܡܐ ܕܐܬܘ ܠܬܪܥܐ ܕܦܪܙܠܐ ܕܡܥܠ ܗ̣ܘܐ ܒܬܪ ܢ̇ܛܪܝܢ ܗ̣ܘܘ ܩܕܡܝܬܐ ܗܟܝܠ ܘܕܬܪܬܝܢ ܂ ܗ̇ ܂ ܚܕܐ ܝܝ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܐܬܓܙܪ ܐܘܟܝܬ ܥܡ̣ܕ ܡܛܠ ܕܓܙܘܪܬܐ ܛܘܦܣܐ ܗ̣ܝ ܒܬܪ ܕܬܚܐ ܠܐܢܫ ܃ ܘܠܗ ܬܘܒ ܠܐܒܪܗܡ ܫܩܠ ܝܥܩܘ̣ܒ ܠܬܚܘܝܬܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܐܦ ܩܒܘܪܬܐ ܕܡܘܫܐ ܠܥܝܢܝܗܘܢ̈ ܬܗ̣ܘܐ ܂ ܘܒܝܕ ܛܘܦܣܐ ܒܬܪ ܩܪܒܐ ܂ ܕܩ̇ܐܡ ܥܠ ܢܦܫܐ ܒܬܪ ܫܪܝܗ̇ ܕܡ̣ܢ ܦܓܪܐ ܂
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܐܚܝܢܘܬܐ ܦܓܪܢܝܬܐ ܪܗܛܐ ܒܛܝܠܘܬܗ ܂ ܐܠܐ ܝܝ ܠܥܠ ܘܠܬܚܬ ܒܬܪ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܠܒܢܝ̈ ܐܒܪܗܡ ܢܝܩܪ ܘܢܐܨܦ ܕܝܠܗܘܢ ܂ ܟܕ ܠܘ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܫܡܥܘܢ̇ ܂ ܘܕܐܦܢ ܒܐܘܪܫܠܡ ܐܡܝܢܐܝܬ ܥ̇ܡܪ ܗ̣ܘܐ ܨ ܒ̣ܐ ܒܬܪ ܬܢܝ ܠܘܩܐ ܐܠܐ ܕܢܘܕܥ ܕܠܝܘܦܝ ܫܕܪ ܩܘܪܢܝ̣ܠܘܣ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܩܝ̇ܡܬܐ ܗ̇ܟܢܐ ܕܐܦ ܚ̣ܢܢ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܩܝ̇ܡܬܐ ܕܓܘܐ ܂ ܒܬܪ ܗܪܟܐ ܡܬܚܝܠܝܢ ܘܐܡ̇ܪܝܢ ܂ ܕܐܝܟܢܐ ܕܐܟ̣ܠ ܡܫܝܚܐ ܡ̣ܢ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܐܪܒܥܝܢ̈ ܝܘܡܝܢ̈ ܕܬܕܟܝ̣ܬܐ ܃ ̤· ܒܗ̇ܝܟܠܐ ܢܬܚܙܐ ܂ ܒܬܪ ܟܕ ܡܕܡܐ ܒܗ̇ܠܝܢ ܕܢܡܘܣܐ ܕܦ̇ܩܕ ܕܗܘ̇ ܕܡܬܝܠܕ ܕܟܪܐ ܡ̣ܢ