simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarKoni:ScholUrm ܠܡܐܠܦ ܫܪܪܐ ܡܢ ܒܬܪ ܣܘܠܩܗ ⁵ܕܡܪܢ ܐܠܐ
P:Gen [AB] . ܘܡܢ ܒܬܪ ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ :
BarḤadbš:FoundSch . ܐܦܠܐ ܕܝܢX ܒܬܪ ܥܘܢܕܢܗ ܦܫ ܗܢܐ
P:1Macc [AB] ܘܗܘܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܩܛܠ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܒܪ
BarKoni:Schol ܘܬܦܗܐ ܕܠܐ ܫܒܝܠ ܒܬܪ ܣܢܝܬܐ̈ ܃ ܘܬܨܛܥ
SevAnt:LuqJul ܢܗܝܪܐܝܬ . ܘܕܡܢ ܒܬܪ ܩܝܡܬܐ ܠܐ ܡܬܚܒܠܢܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܥܒ̇ܕܐ̈ ܘܣܥܘܪܘܬܐ̈ ܘܥܠܗ̇ܝ ܒܬܪ ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܗ̇ ܐܙܘܓ
JacSer:Epist 5ܒܥܒܕܝܟ̈ ܓܝܪ ܘܒܡܠܝܟ̈ ܒܬܪ ܘܬܪܢܐ̈ ܪܘܚܢܐ̈ ܪܗܛ
SynOr ܕܩܝܡܬܗ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܫܪܪ ܐܢܘܢ ܠܬܠܡܝܕܘܗܝ̈
PhiloxMab:epPatricius ⁷⁰ܠܗܘܢ XX -⁶⁹ ܒܬܪ ܕܡܬܝܠܕ ܘܗܟܢܐ ܡܬܚܙܐܓܘܫܡܗ
SevAnt:LuqJul ܕܗܘܬ ܠܗ ܡܢ ܒܬܪ ܢܣܝܢܐ ܨܒܝܢܝܐ ܕܚܫܐ̈
BarKoni:Schol ܂ ܠXܢܘܪܣܝܝܝ ܝXܢ ܒܬܪ ܕܦ̣ܩ X ܂
IšoMerv:ComOT . ܗܢܘ . ܒܬܪ ܕܝܘܐ̈ . XX
JacSer:Epist ܕܡܢ ܒ̇ܬܘܠܬܐ ܂ ܒܬܪ ܕܩܒ̇ܠ ܥܠܘܗܝ ܡܘܠܕܐ
SevAnt:LuqJul . ܗ̇ܝ ܕܡܢ ܒܬܪ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܥܒܕܐ̈ ܡܚܝܐ
IsaacNin:memColl ܢ̇ܗܪ ܪܥܝܢܐ ܇ ܒܬܪ ܕܫܟܬ ܘܢܚ ܠܗ
Chrys:ComJohn1 . ܕܐܦ ܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܡܠܐ̈ ܡܕܡ
EliaNis:Chron ܩܕܡܝܬܐ ܕܡܢܝܢܐ ܕܢܒܘܟܕܢܨܪ ܒܬܪ ܡܥܪܒܝ̈ ܫܡܫܐ ܕܪܡܫܐ
PhiloxMab:ComProJohn . ܡܛܠ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܗ̣ܘܐ ܡܠܬܐ ܒܣܪܐ
P:Josh [AB] ܗܘܘ ܐܙܠܝܢ ܗܘܘ ܒܬܪ ܩܒܘܬܗ ܕܡܪܝܐ :