simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarKoni:ScholUrm ܣܘܠܩܗ ⁵ܕܡܪܢ ܐܠܐ ܐܢ ܡ̣ܢ ܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ . ܠܐ ܡܕܝܢ ܙܕܩ ܒܬܪ ܕܫܠܝܚܐ̈ . ܡ̣ܢ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܐܚܪܝܢ ܡܨܐ ܗ̣ܘܐ ܠܡܐܠܦ ܫܪܪܐ ܡܢ
P:Gen [AB] ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ : ܢܬܕܟܪܟ ܦܪܥܘܢ ܘܢܗܦܟܟ ܥܠ ܫܕܬܟ : ܘܬܬܠ ܒܬܪ ܦܫܪܗ ܕܚܠܡܟ : ܬܠܬ ܫܒܫܬܝܢ̈ : ܬܠܬܐ ܐܢܘܢ ܝܘܡܝܢ̈ . ܘܡܢ
BarḤadbš:FoundSch ܥܘܢܕܢܗ ܦܫ ܗܢܐ ܥܢܝܢܐ . ܐܠܐ ܒܝܕ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܟܫܝܪܐ̈ ܗ̣ܘܘ ܒܬܪ . ܘܥܒܕ ܬܡܝܢ ܟܢܘܫܝܐ ܪܒܐ ܕܐܣܟܘܠܐ . ܐܦܠܐ ܕܝܢX
P:1Macc [AB] ܕܩܛܠ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܒܪ ܦܝܠܦܘܣ ܡܩܕܘܢܝܐ ܕܢܦܩ ܡܢ ܐܪܥܐ ܒܬܪ ܡܢ ܟܠ ܡܕܡ ܕܦܩܕܗ . ܟܠܗܘܢ ܝܘܡܬܐ̈ ܕܚܝܘܗܝ̈ . ܘܗܘܐ ܡܢ
BarKoni:Schol ܣܢܝܬܐ̈ ܃ ܘܬܨܛܥ ܢܟܝܢܐ̈ ܠܝܬܗ̇ ܘܠܐܚܪܢܐ̈ ܫܦܝܪ ܚܓܗ̇ ܝ ܒܬܪ ܬܗܘܐ ܡܠܝܠܘܬܐ ܕܒܢ ܕܠܐ ܝܘܬܪܢ ܘܬܦܘܩ ܘܬܦܗܐ ܕܠܐ ܫܒܝܠ
SevAnt:LuqJul ܩܝܡܬܐ ܠܐ ܡܬܚܒܠܢܐ ܘܠܐ ܡܝܘܬܐ ܥܒܕܗ . ܘܕܩܕܡ ܩܝܡܬܐ ܫܒܩ ܒܬܪ ܠܐ ܡܝܘܬܐ - ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܫܘܕܥ ܝ ܢܗܝܪܐܝܬ . ܘܕܡܢ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܗ̇ ܐܙܘܓ ܘܐܬܒܩܐ ܕܬܡܢܝܐ̈ ܟܘܢܝܐ̈ ܛܟܣ ܘܣܕܪ ܒܬܪ ܓܢܣܢܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܟܠܗܘܢ ܥܒ̇ܕܐ̈ ܘܣܥܘܪܘܬܐ̈ ܘܥܠܗ̇ܝ
JacSer:Epist ܘܬܪܢܐ̈ ܪܘܚܢܐ̈ ܪܗܛ ܐܢܬ̣ ܂ ܘܠܝܬ ܒܟ ܙܘܥܐ ܕܠܐ ܝ ܒܪܚܡܬ ܒܬܪ ܒܪܥܝܢܐ ܂ X X ܕܫܡܘܥܝܗܝܢ ܂ 5ܒܥܒܕܝܟ̈ ܓܝܪ ܘܒܡܠܝܟ̈
SynOr ܕܫܪܪ ܐܢܘܢ ܠܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܥܠ ܩܝܡܬܗ ܒܡܬܚܐ ܕܐܪܒܥܝܢ ܒܬܪ ܐܚܝ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܗܢܘܢ ܩܕܡܐܝܬ ܗܘܘ ܟܪܘܙܐ̈ ܕܩܝܡܬܗ . ܘܡܢ
PhiloxMab:epPatricius ܕܡܬܝܠܕ ܘܗܟܢܐ ܡܬܚܙܐܓܘܫܡܗ ܠܚ̇ܙܝܘܗܝ̈ ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܒܬܪ ܝܡܗܘܢ ܦܘܪܫܢܐ . XXܝܩ̇ X . ܢXܝ ܝX . -- ⁷⁰ܠܗܘܢ XX -⁶⁹
SevAnt:LuqJul ܢܣܝܢܐ ܨܒܝܢܝܐ ܕܚܫܐ̈ ܡܢ ܩܝܡܬܐ : ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܨܒ̣ܐ ܕܒܗ̇ܝ ܒܬܪ : ܒܙܒܢ ܕܝܢ ܠܠܐ ܚܫܘܫܘܬܐ ܘܠܠܐ ܡܝܘܬܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܗܘܬ ܠܗ ܡܢ
BarKoni:Schol ܕܦ̣ܩ X ܂ ܝXܫܪܝܐ̣̈ ܂ ܐܪܝXܝ ܝXܘܝܒܬẌ - ܂ XܩX X ܂ ܒܬܪ X ܂ ܕXܬ ܝܘ̣X ܒܢܬܝܘܢ X - ܂ ܟܕ ܪXܢܢܘ ܂ ܠXܢܘܪܣܝܝܝ ܝXܢ
IšoMerv:ComOT ܕܝܘܐ̈ . XX [XX8X]ܒܕܪܕܪܐ̈ . ܗܢܘ . ܒܩܪܒܐ̈ ܘܫܒܝܐ̈ . ܒܬܪ ܒܨܗܝܐ ܕܡܢ ܢܒܝܘܬܐ . [XXXX]ܒܬܪ ܪܚܡܝ̈ . ܗܢܘ .
JacSer:Epist ܕܩܒ̇ܠ ܥܠܘܗܝ ܡܘܠܕܐ ܬܪܝܢܐ̇ ܂ ܘܐܬ̣ܐ ܒܒܣܪ̈ ܂ ܒܬܪ ܂ ܒܬܪ ܕܗ̣ܘܐ ܒܪܗ ܕܐܢܫܐ̇ ܂ ܒܡܬܓܫܡܢܘܬܗ ܕܡܢ ܒ̇ܬܘܠܬܐ ܂
SevAnt:LuqJul ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܥܒܕܐ̈ ܡܚܝܐ . ܠܗ̇ܘ ܕܓܙܝܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘ̣ܐ ܒܬܪ . ܠܗ ܟܕ ܠܗ ܠܐܒܪܗܡ ܠܡܚܘܝܢܘܬܐ ¹²ܕܗܝܡܢܘܬܐ . ܗ̇ܝ ܕܡܢ
IsaacNin:memColl ܕܫܟܬ ܘܢܚ ܠܗ ܩܠܝܠ ܡܢ ܩܪܒܐ ܘܫܓܘܫܝܐ ܕܚܫ̇ܐ ܘܦܗܝܐ ܒܬܪ ܡܫܘܚܬܗܘܢ⁵ ܀ ¹ 18ܕܒܕܓܘܢ ܡܢ ܕܡܫ̇ܪܐ ܢ̇ܗܪ ܪܥܝܢܐ ܇
Chrys:ComJohn1 ܗܠܝܢ ܡܠܐ̈ ܡܕܡ ܕܪܒ ܡܢ ܡܐ ܕܫܘܝܢ ܒܪܝܬܐ̈ ܥܠܝܗܝܢ ܒܬܪ ܐܝܬܘܗܝ . ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܐܢܫܝܢ ܗܟܢܐ ܣܓܝ ܣܟܠܝܢ . ܕܐܦ ܡܢ
EliaNis:Chron ܡܥܪܒܝ̈ ܫܡܫܐ ܕܪܡܫܐ ܕܡܓܗܝ ܘܡܐ ܕܬܪܝܢܒܫܒܐ ܒܥܣܪ ܒܬܪ ܕܫܘܝܘܬ ܐ ܬܕܐ·ܬܐ ܒܫܢܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܡܢܝܢܐ ܕܢܒܘܟܕܢܨܪ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܗ̣ܘܐ ܡܠܬܐ ܒܣܪܐ : ܠܐ̇ ܟܝܢܝܬܗ̈ ܕܡܠܬܐ²⁵ ܫܠܝܛ ܒܬܪ ܕܠܐ ܐܝܬܝܢ ܡܥܕܝܢܢ ܕܢܗܘܐ ܆ ܘܠܘ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ . ܡܛܠ ܕܡܢ
P:Josh [AB] ܩܒܘܬܗ ܕܡܪܝܐ : ܘܩܪܝܢ ܗܘܘ ܒܩܪܢܬܐ̈ . ܘܐܬܟܪܟܘܗ̇ ܒܬܪ ܗܘܘ ܐܙܠܝܢ ܗܘܘ ܩܕܡܝܗܘܢ . ܘܕܡܟܢܫܝܢ ܗܘܘ ܐܙܠܝܢ ܗܘܘ