simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ComGenExod ܕܫܩܠܝܢ ܦܐܪܝܗܘܢ̈ ܆ ܡܬܢܛܪ ܐܝܠܢܗܘܢ ܫܢܝܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ . ܒܬܪ ܡܥܕܝܢ ܦܠܚܐ̈ ܠܡܣܒ ܘܠܡܫܪܒܘ ܒܐܪܥܐ . ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܡܢ
ActsSlaveChrist ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܕܫܢܬܐ ܚܕܐ ܟܕ ܬܓܪܐ̈ ܥܒܪܝܢ ܗܘܘ ܒܐܘܪܚܐ ܗܝ ܒܬܪ ܗܘ ܘܒܒܝܬ ܥܪܒܝܐ̈ ܘܒܐܬܪܐ ܕܚܒܘܪܐ ܘܒܟܠܗ ܡܕܢܚܐ 22
LiberGrad ܓܡܝܪܘܬܐ : ܟܕ ܡܡܟܟ ܗܘܐ ܢܦܫܗ ܩܕܡ ܥܝܣܘ ܐܚܘܗܝ : ܘܝܗܒ ܒܬܪ ܒܗܢܐ ܥܠܡܐ : ܕܐܟܘܬܗܘܢ ܢܬܕܒܪܘܢ ܀ ( 20 ) ܐܦ ܝܥܩܘܒ ܪܗܛ
Ps-Dion:ChronZuq ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ̣ ܩܘܐ ܘܫܡ̇ܥ ܠܐܝܢܐ ܝ ܥܘܡܩܐ ܂ ܐܫܬܪܓܠܢ ܚܢܢ ܒܬܪ ܘܒܣܝܡܘܬܗ ܘܢܓܝܪܘܬ ܪܘܚܗ ܕܐܠܗܐ̣ ܨܒ̇ܐ ܐܢܐ ܐܚܘܐ ܂
ThdrMops:ComGospJohn ܕܡ̇ܐܬ ܃ ܘܒܢܩܝܦܘܬܗ ܕܠܘܬ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܃ ܠܐܝܠܝܢ ܒܬܪ ܇ ܗܢܐ ܕܐܝܟ ܬܪܥܝܬܗ ܕܐܠܗܐ X· ܕܠܐ ܡܬܦܫܩܐ ܩ̇ܐܡ ܡ̣ܢ
SynWestSyr ܬܫܡܫܬܐ ܕܨܦܪܐ· ܘܗܘܝܬܘܢ ܐܙ̇ܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܡܙܡܘܪܐ̈ ܒܬܪ . ܒܫܒܬܐ ܕܡܢ ܩܕܡ ܫܒܬܐ ܪܒܬܐ ܆ ܬܗܘܐ ܡܬܦܬܚܐ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܆
SevAnt:LuqGramm ܝX ܚܕܝܘܬܐ ܂ ܕܚܕܝܘܬܐ ܓܝܪ ܠܐ ܡܦܪܫܬܐ ܘܫܪܝܪܬܐ ܇ ܗܕܐ ܒܬܪ ܕܗ̇ܝ ܡ̇ܚܒܒ ܐܢܬ ܃ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܕܝܢ ܠܬܪܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܡܢ
Babai:BookUnion ܝܠܕܐ ܂ XX ܝܝ ܘܥܡܕܐ ܂ ܐܬܘܬܐ̈ ܘܚܝܠܐ̈ ܘܫܪܟܐ ܕܬܗܝܪܬܐ̈ ܒܬܪ ܗܕܐ ܘܐܦ ܡܬܩܒܠܐ ܗܘܬ ܂ ܒܗ̇ܝ ܕܡܩܕܡ ܗܘܐ ܒܘܕܩܗܝܢ ܂ ܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܕܡܫܝܓ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܆ ܪܗܝܒܐܝܬ ܥܠ ܐܦܘܗܝ̈ ܕܝܠܗ ܘܥܠ ܒܬܪ ܟܕ ܠܐ ܕܢܡܠܠܘܢ ܫܒ̇ܩ ܘܘܐ ܠܗܘܢ ܆ ܘܠܐ ܕܢܫ̇ܬ . ܐܠܘܢ . ܘܡܢ
Eph:ComGen&Exd ܗܠܝܢ̣ . ܡܝܬܬ ܣܪܐ ܒܚܒܪܘܢ . ܒܪܬ ܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ̈ ܘܫܒܥ ܒܬܪ ܕܐܝܬܘܗܝ XX ܡܫܝܚܐ . ܟܠܗܘܢ ܥܡܡܐ̈ ܕܐܪܥܐ ܀ ܝXX X [1]
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܫܘܠܡܐ ܕܐܓܘܢܗ̣ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܪܗܒܘܢܐ ܕܗ̇ܝ ܓܡܝܪܘܬܐ ܒܬܪ ܘܡܥܠܝܬܐ̈ ܕܠܗܝܢ ܡܫܬܘܐ ܝܚܝܕܝܐ ܪܘܚܢܐܝܬ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܡܘܬܗ ܕܡܘܫܐ ܆ ܝܗ . ܒ ܠܗܘܢ ܝܘܪܬܢܐ ܒܦ̣ܣܐ ܠܐܪܥܐ ܒܬܪ ܕܐܩ ܠܚ̣ܪܬܐ̇ ܟܕ ܪܝܫܢܐ ܕܥܡܐ ܗ̣ܘܐ̇ ܒܦ̇ܣܩܐ ܕܐܠܗܐ̇ ܡܢ
Chron1234 ܕܐܡܠܟ ܒܫܢܝܐ̈ ܬܡܢܐ ܀ X ܨܐ ܀ ]ܡܠܟܘܬܗ ܕܐܝܪܩܠܝܣ ܡܠܟܐ ܀ ܒܬܪ ܠܦܘܩܐ ܆ ܘܐܡܠܟܘܗܝ ܠܐܪܩܠܝܣ ܂ ܐܬܩܛܠ ܕܝܢ ܦܘܩܐ ܂ ܡܢ
SynOr ܒܬܪ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܩܪܒܢ̈ ܗܘܝ̈ ܠܗܘܢ ܘܫܡܥܝܢ ܗܘܘ ܒܬܪ ܒܥܘܕܪܢܗ ܕܡܫܝܚܐ ܠܐܬܪܐ ܗܢܐ ܕܗܘܙܝܐ̈ . ܟܕ ܣܥܪܘ ܘܬܪܨܘ
PhiloxMab:ComProJohn ܩܝ̣ܡܬܐ . ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܡ̣ܪ ܗ̣ܘ ܦܘܠܘܣ . ܕܐܦܢ ܐܝܕܥܢ ܒܒܣܪ ܒܬܪ ܐܢܫܝܐ̈ ܒܝܕ ¹⁰ ܨܠܝܒܐ ܆ ܠܐ ܓܠ̣ܐ ܒܗ ܗ̇ܢܘܢ ܪܘܚܢܝܐ̈ ܕܡܢ
Elia:epLeonḤar ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܡܫܝܚܐ . ܐܬܚܫܚ ܗܟܝܠ ܒܬܚܘܝܬܐ ܕܒܪܢܫܐ ܒܬܪ ܡܣܠܝܬܐ ܇ ܗ̇ܝ ܕܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܢܬܐܡܪ ܣܟ ܐ ܕܗ̣ܘ ܇ ܡܢ
BarEbr:CandSanc ܩܛܘܦܐ̈ ܐܬ̇ܝܬ ܒܛܝܒܘ ܕܐܠܗܝ ܡ̣ܥܨܪܬܝ ܡ̇ܠܝܬ . ܒܬܪ ܐܝܬ ܠܘܘܢ ܀ ܒܕܓܘܢ ܟܕ ܐܝܟ ܡܒܥܪܢܐ ܕܟܪܡܐ ܐܢ̇ܐ ܡ̣ܚܝܠܐ
P:Deut [AB] ܬܠܬ ܫܢܝܢ̈ : ܐܦܩ ܟܠܗ ܡܥܣܪܐ ܕܥܠܠܬܟ ܒܫܢܬܐ ܗܝ : ܫܒܘܩ ܒܬܪ ܠܐ ܬܫܒܩܝܘܗܝ : ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܠܗ ܝܪܬܘܬܐ ܘܦܠܓܘܬܐ ܥܡܟ . ܘܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܂ ܘܛܥܬܗ ܠܗ̇ܘ ܫ̇ܢܝܐ ܗܕܐ ܕܗܢܐ ܟܠܗ ܓܠ̣ܝܐ ܇ ܒܬܪ ܇ ܨܝܕ ܗ̇ܝ ܕܢܦܠܓܝܘܗܝ ܠܚܕ ܡܫܝܚܐ ܒܬܪܝܢܘܬܐ ܕܟܝܢܐ̈ ܡܢ
P:4Macc [AB] ܟܢ ܕܝܢ ܐܗܦܟܘ ܐܝܕܘܗܝ̈ ܠܒܣܬܪܗ . ܘܒܫܘܛܐ ܡܢܓܕܝܢ ܗܘܘ ܒܬܪ ܐܫܠܚܘܗܝ ܠܣܒܐ ܕܡܟܢܟ ܗܘܐ ܒܐܣܟܡܐ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ .