simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:Disc ܝܫܘܥ ܡܚܦܛܐ ܠܟ . ܩܪܒ ܠܡ ܚܕ ܡܢ ܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܆ ܘܐܡܪ ܠܗ ܒܬܪ ܠܟ . ܘܒܛܘܦܣܗ̇ ܕܗܕܐ ܣܗܕܘܬܐ ܆ ܕܬܬܢܟܪܐ ܠܟܠ ܡܕܡ ܘܬܦܘܩ
PhiloxMab:TenMem ܗ̇ܝ . Xܒܐ ܐܦ ܗ̇ܝ . Xܠܗܐ ܆ ܘܠܪܘܚܐ XX 19ܙ X ܫܡܐ ܕܪܘܚܐ ܐܦ ܒܬܪ . ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܒܟܝܢܐ ܐܦ ܐܠܗܐ ܗ̣ܘ . ܝܟ ܕܢ̇ܩܦܐ X ܓܝܪ ܠܐܒܐ
AbbaIs:Ascet ܨܒܝܢܗ ܕܐܠܗܐ ܘܢܛܪܘ ܦܘܩܕܢܘܗܝ̈ . ܘܡܛܘܠ ܗܢܐ ¹ܗܠܝܢ ܒܬܪ ܒܠܚܘܕܝܗܘܢ ܇ ܐܠܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܕܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܙܠܘ
SynWestSyr ܩܪܝܢܐ ܚܪ . . ܟܓ . ܐܢܕܝܢ ܩܕܡ ܕܢܬܩܪܒ ܘܢ̇ܣܒ ܐܢܫ ܡܢ ܐܘܟܪ ܒܬܪ . ܡܢܗ ܕܪܡܫܐ ܕܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ ܗܢܘܢ ܕܥ̇ܡܕܝܢ ܢܥܡܕܘܢ . ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܡܦܠܓܐܝܬ ܆ ܪܓ̣ܡ ܐܢܘܢ ܟܕ ܥܫܝܢܐܝܬ ܐܪܡܝ ܒܬܪ ܥܬܕܘ ܐܡܪܘ ܃ ܐܝܟܢܐ ܠܘ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܢܬܠ ܕܐܬ̇ܩܝܡܘ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܢܡܘܣܐ ܀ ܘ ܘܟ ܂ ܢ̇ܫ̣ܬܩܘܢ ܗܟܝܠ ܥܘܩܒܐ̈ ܣܪܝܩܐ̈ ܕܡܠܐ̈ ܂ ܒܬܪ ܂ ܝܠ̣ܝܕܘܬܗ 2ܓܝܪ ܐܠܗܝܬܐ̣ 3ܩܕܡ ܢܡܘܣܐ ܂ ܗܕܐ̣ X ܝܝ