simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronMin ܗܪܡܘܢ ܡܩܪܝܣ ܂ 7ܘܒܐܘܪܗܝ ܒܬܪ ܫܥܕܘܬ̣ ܐܝܬܝܠܗܐ ܂ ܒܬܪ ܕܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܗ ܂ ܗܝ̇ܕܝܢ ܐܬܬܣܝܡ ܐܘܣܛܬܝܣ ܂ 7ܘܒܐܘܪܫܠܡ
Chron1234 ܬܪܥܐ ܛܝܝܐ̈ ܐܢܗܘ̣ Xܡܫܬܠܛܝܢ ܀ ܘܟܕ ܐܡܠܟ ܒܡܠܟܘܬܐ ܒܬܪ ܠܘܥܕܐ ܕܬܪܥܐ ܐܝܟ ܬܢܘܝ ܂ ܘܢ̣ܩܫ ܒܬܪܥܐ ܂ ܘܗ̣ܘ ܣܠܡܢ
P:Gen [AB] ܕܡܝܬ ܐܒܪܗܡ : ܘܩܪܐ ܠܗܝܢ ܫܡܗܐ̈ ܐܝܟ ܫܡܗܐ̈ ܕܩܪܐ ܗܘܐ ܒܬܪ ܒܝܘܡܘܗܝ̈ ܕܐܒܪܗܡ ܐܒܘܗܝ : ܘܛܡܡܘ ܐܢܝܢ ܦܠܫܬܝܐ̈ ܡܢ
P:3Macc [AB] ܗܠܝܢ ܆ ܥܠ ܡܠܟܐ ܠܡܕܝܢܬܐ . ܘܦܩܕ ܕܢܬܝܗܒ ܠܗܘܢ ܒܬܪ ܘܒܪܟܘ ܘܐܘܕܝܘ ܠܐܠܗܐ ܦܪܘܩܗܘܢ ܕܐܬܦܨܝܘ ܡܢ ܡܘܬܐ . ܘܡܢ
Cyr:Epist ܕܝܢ ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܡܦܪܫܝܢ ܚܢܢ ܟܝܢܐ̈ ܡܢ ܚܕܕܐ̈ ܆ ܘܠܐ ܒܬܪ ܠܗ̇ ܠܚܕܝܘܬܐ̣ ܕܐܡܪܝܢ ܚܢܢ ܕܡܢ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܗ̣ܘܬ .
P:ApocBar [AB] ܐܘܟܡܐ̈ . ܗܕܐ ܗܝ ܡܠܬܐ . ܗܐ ܝܘܡܬܐ̈ ܐܬܝܢ . ܘܢܗܘܐ ܟܕ ܒܬܪ ܕܡܝܐ̈ ܐܘܟܡܐ̈ ܐܚܪܝܐ̈ ܆ ܗܠܝܢ ܕܥܬܝܕܝܢ ܕܢܐܬܘܢ ܡܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܐܦܝܣ ܐܢܘܢ ܒܣܓܝܐܬܐ̈ ܇ ܕܠܐ ܬܬܩܛܥ ܠܗܘܢ ܒܐܘܠܨܢܐ̈ ܇ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܢܦܘܫܫ ܝ ܘܢܒܛܠ ܟܪܝܘܬܗܘܢ ܂ ܗܟܢܐ ܐܦ ܗܪܟܐ ܡ̣ܢ
P:John [AB] ܗܕܐ ܢܚܬ ܠܟܦܪܢܚܘܡ ܇ ܗܘ ܘܐܡܗ ܘܐܚܘܗܝ̈ ܘܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ . ܒܬܪ ܕܓܠܝܠܐ ܇ ܘܐܘܕܥ ܫܘܒܚܗ ܂ ܘܗܝܡܢܘ ܒܗ ܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܀
SevAnt:CathHom ܚܕܝܘܬܐ ܠܗ̇ܘ ܚܕ ܡܫܝܚܐ ܐܠ̣ܦ . ܘܠܦܘܠܚܢ ܒܪܢܫܐ ܐܚ̣ܬܗ ܒܬܪ ܪܥܝܢܐ ܒܕܡܘܬ ܢܣܛܘܪܝܘܣ ܐܬܟܪܗ ܇ ܘܬܪܝܢ ܟܝܢܐ̈ 1ܡܢ
JnSol:OntheSoul ܕܩܒܠܢ ܐܓܪܬܗ ܩܕܡܝܬܐ ܐܝܨܦܢܢ ܥܠ ܡܐܬܝܬܢ ܕܠܘܬܗ . ܟܕ ܒܬܪ ܘܢܦܫܢܐ̈ ܘܪܘܚܢܐ̈ . 1 ܐܢܐ ܕܝܢ ܐܘܛܪܘܦ ܘܐܘܣܒܝܣ ܡܢ
JnEph:EccHist ܕܐܬܟ̣ܬܒ ܐ̣ܝܕܝܩܛܘܢ ܝ ܒܩܬ̇ܪܐ ܥܣܪ̈ ܢ ܐܝ̣ܣ̇ܐ̈ ܒܬܪ ܓܝܓܠ̣ܐ ܇ ܐܝܟ ܢܣܛܘܪܝܢܘ̈ ܀ ܪܝXܝX XXܥXܘܪܝẌ ܆ ܕܡܢ
PhiloxMab:Disc ܥܕܢܐ ܗܘܐ ܠܗ̇ ܕܚܫܐ ܘܡܬܬܥܝܩܐ ܘܡܬܐܒܠܐ ܘܟܪܝܐ ܠܗ̇ . ܟܕ ܒܬܪ ܕܣܥܪܬ ܡܬܝܠܕ ܒܗ̇ . ܘܪܥܝܢܐ ܕܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗ̇ ܒܥܕܢܐ ܕܚܫܐ ܆
Ps-Dion:ChronZuq ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ̣ ܩܘܐ ܘܫܡ̇ܥ ܠܐܝܢܐ ܝ ܥܘܡܩܐ ܂ ܐܫܬܪܓܠܢ ܚܢܢ ܒܬܪ ܘܒܣܝܡܘܬܗ ܘܢܓܝܪܘܬ ܪܘܚܗ ܕܐܠܗܐ̣ ܨܒ̇ܐ ܐܢܐ ܐܚܘܐ ܂
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܦܩܢܟ ܇ ܘܡܚܕܐ ܕܝܢ ܡܢ ܚܕܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܩܪܝܗܝ ܠܐܒ̇ܐ ܒܬܪ ܘܐܬܓܠܝ ܟܕ ܩܝܡ ܒܨܠܘܬܐ : ܕܠܐ ܠܡ ܡܬܓܠܙܐ ܢܦܫܟ ܡܢ ܗܠܝܢ
ChronMin ܕܥܒ̣ܕܘ ܩܬܪܣܝܣ ܕܩܕܝܫܐ ܘܡܘܕܝܢܐ ܪܒܐ ܕ̤ܣܩܘܪܐ ܃ ܒܬܪ ܕܬܪܬܝܢ̈ ܕܐܦܣܘܣ ܂ ܟܕ ܕܝܢ ܐܬ̇ܟܢܫܘ ܒܟܠܩܝܕܘܢܐ ܆
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܥܠܝܡܐ̈ ܕܥܬܝܪܝܢ ܐܘ ܕܡܣܟܢܝܢ . ܘܗܫܐ ܒܪܬܝ ܠܐ ܬܕܚܠܝܢ : ܒܬܪ : ܡܛܠ ܕܐܛܐܒܬܝ ܚܣܕܟܝ ܐܚܪܝܐ ܛܒ ܡܢ ܩܕܡܝܐ : ܕܠܐ ܐܙܠܬܝ
SevAnt:CathHom ܙܟܘܬܐ . ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܡܢܗ ܐܬܦ̣ܪܩܘ : ܘܥܡܗ ܐܟܚܕܐ ܐܬ̣ܕܪܘ ܒܬܪ ܐܘ ܟܝܬ ܠܐܝܫܡܥܠܝܐ̈ ܕܐܙܕܝܢ ܘܐܬܘ ܥܠܘܗܝ ܙ̣ܟܐ ܆ ܡܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܐܣܬܥܪ ܗܠܝܢ ܆ ܬܘܒ ܢ̣ܦܩ ܦܝܠܛܘܣ ܠܘܬ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܆ ܘܐ̣ܡܪ ܒܬܪ ܥܠ ܦܟܘܗܝ̈ ܝ ܟܕ ܐܡ̇ܪܝܢ ܃ ܫܠܡ ܠܟ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܂ ܘܡ̣ܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܃ ܐܝܟ ܕܒܦܘܚܡܐ ܝܗ̇ܒ ܐܢܬ ܠܡܣܬ̇ܟܠܘ ܃ ܘܐܦ ܕܩܕܡ ܒܬܪ ܨܐܕܘܗܝ ܃ X ܕܒܗ̇ܝ ܕܐܡ̣ܪܬ ܫܠܝ ܡܢ ܕܠܡ̇ܦܠܓܘ ܠܟܝܢܐ̈ ܡܢ
Ath:ExposPs ܫܪܝܐ ܕܫܒܝܬܗܘܢ ܡܬܝܕܥܢܝܬܐ . ܘܡ̇ܚܦܛ ܠܫܠܝܚܐ̈ ܒܬܪ ¹²⁴ܒܠܐ ܗܝܡܢܘܬܐ . ܒܗܢܐ ܡܥܠ ܠܩ̇ܪܝܬܐ ܕܥܡܡܐ̈ . ܕܗܘܬ