simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronMin ܗܠܝܢ ܕܚܘܪܒܗ̇ ܕܐ̇ܝܠܘܢ ܂ ܣ̇ܓܝ ܛܠ̣ܐ ܡܢܗ ܗܘܡ̇ܪܘܣ ܂ ܒܬܪ ܂ ܐܬܬܘܓܪܘ ܝ · ܠܐܠܡ̇ܛܘܣ ܂ ܐܦܠܘܢ ܘܗܪܩܠܝܣ ܂ ܡܢ
MiaphysiteDocs ܟܠܗ̇ ܗܕܐ ܙܗܝܪܘܬܐ ܘܢܛܝܪܘܬܐ ܢܗܡܘܣ ܟܕ ܒܐܓܘܢܐ̈ ܒܬܪ ܕܠܐ ܡܡܪܚ ܒܥܠܕܒܒܐ ܕܦܘܪܩܢܢ ܠܐ ܡܬܕܡܪܝܢܢ ܐܢ ܗ̣ܘ ܕܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕ ܘܬܐ ܀ ܘܡܬܟܬܫ ܐܢܬ ܚܠܦ ܪܘܫܥܐ ܂ X ܝܝ ܘܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܃ ܕܟܕ ܒܬܪ ܩܕܝܡ ܒܚܕܝܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܃ ܠܚ̇ܡܐ ܕܢܦܘܫ ܚܕ ܟܝܢܐ ܡܢ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ¹⁴ܕܝܢ ܬܟܬܘ̣ܫܗ ܕܗܢܐ ܩܪܒܐ ܕܥܡ ܗܘܢܐ : ܡܬܝ̇ܗܒܐ ܠܗ ܒܬܪ X 84 ܡܢܟ . X ܒܚܝ̣ܠ ܥܘܕܪܢܗ ¹²ܕܡܪܢ XX151XX ܀ ¹³ ܡܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܫܘܠܡ ܥܡܠܐ̈ ܘܐܓܘܢܐ̣̈ ܥܕ ܬܡܛܐ ܩܝܡܬܐ ܘܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܒܬܪ ܟܠܝܠ ܙܟܘܬܐ ܕܡܬܝܗܒ ܠܗܘܢ ܗܪܟܐ ²ܐܪܙܢܐܝܬ ܘܪܗܒܘܢܐܝܬ
EliaAnb:BookExer&Cent ܡܘܬܐ ܘܥܘܢܕܢܐ . ܢܠܘܛܘܢܗ ܒܢܘܗܝ̈ ܙܕܝ̣ܩܐ̈ ܆ ܕܚܣܕܐ ܒܬܪ ܆ ܕܬ̇ܨܠܚ ܠܗ ܣܓܝ̣ܐܬܐ̈ ܀ XX 8 ܝܒ ܀ ܠܐܒܐ ܒܝ̣ܫܐ ܘܥܘ̇ܠܐ ܆
JnDara:OnOfferings ܢܣܝܒܘܬܐ ܕܪܐܙܐ̣̈ ܡܫܘܕܥܐ ܠܗܝ ܕܟܠ ܐܡܬܝ ܕܦܓܪܗ ܕܡܠܬܐ ܒܬܪ ܗܘܝܢ ܪܘܚܢܐ̈ . Xܝ [X4]ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܒܘܪܟܬܐ ܕܬܗܘܐ
Eph:memHom ܣܝܒܘܬܐ -- ܕܩ̣ܪ XܙX -- ⁵ܚܘܒܝXܙXXẌ -- ⁴ܪܢܐ ܒܬܪ ܬܘܒ ܘܠܣܝܒܘܬܝ ²⁴ 1X5ܒܪܦܝܘܬܐ ܐܦ̇ܩܬ ܐܢܝܢ ܡܟܝܠ
PhiloxMab:epPatricius ܗ̇ܝ ܕܬܗܘܐ ܠܟ ܣܝ̣ܡܬܐ ܒܫܡܝܐ ܡܕܡ XX . --⁸⁸ . ܦܪܥ . ܒܬܪ ܦܘܩܕܢܐ̈ . ܗ̇ܝ ܓܝܪ ܕܣܒ ܨܠܝܒܟ ܘܬܐ ܒܬܪܝ ܕܣܝ̣ܡܐ ܡܢ
BarAphton:ActsSev ܩܠܝܠ ܐܬܕܚܝ ܗܘܐ ܘܗܘܐ ܒܬܪܗ ܝܘܚܢܢ . ܘܘܟܘܬ ܣܛܪ o ܡܢ ܒܬܪ . ܘܬܘܒ ܐܠܝܐ ܕܐܘܪܫܠܡ ܒܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܫܠܡ ܠܗܝܢ : ܘܐܢ ܟܡܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܩܕܫܐ ܐܠܗܐ 3ܦܩ̇ܕ ܡܫܡܫܢܐ ܕܐܪܟܢܘ ܪܫܝܟܘܢ̈ ܂ ܘܠܡܢ ܒܬܪ ܕܪܡܫܐ ܫܠܡܬ̤ ܂ ܥܕܡܐ ܕܝܢ ܠܗܪܟܐ ܡܫܬܡܗ ܪܡܫܐ ܂ ܠܡܢܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܚܡܫܐ ܝܘܡܬܐ̈ ܡ̣ܢ ܕܙܟ̣ܐ ܢܘܗܪܐ ܠܚܫܘܟܐ ܂ ܟܕ ܡܚܘܐ ܒܬܪ ܕܩܪܝܒ ܗ̣ܘ ܂ ܘܒܗܝ̇ ܕܒܥܣܪܝܢ ܘܚܡܫܐ ܒܟܢܘܢ ܐܬܝܠܕ ܂
SevAnt:LuqJul ܕܣܒܠ ܚܫܐ̈ ܨܒܝܢܝܐ̈ ܫܪܝܪܐ̈ ܘܠܐ ܥܕܝܠܐ̈ ܡܘܬܐX ܩܡ ܡܢ ܒܬܪ ܘܡܚܘܐ . ܕܡܫܝܚܐ ܗ̇ܘ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܕܡܛܠܬܢ ܐܬܒܪܢܫ ܡܢ
Basil:SyrDeSpirSanc ܩܝܡܬܐ ܗ̣ܝܝ ܡܛܝܒܢܝܬܗ ܒܪܘܚܢܝܬܐ̈ . ܘܡܫܚܠܦܢܝܬܢ ܡܢ ܒܬܪ ܥܒܕܝܢ̈ ܕܗ̣ܘܘ ܘܕܗ̇ܘܝܢ . ܘܥܠܡܐ ܕܡܩܒܠܝܢ ܐܢܚܢܢ ܡܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܘܬܐ̣ ܟܕ ܡܒܛܠ ܒܡܠܬܗ ܫܘܢܩܐ ܕܦܓܪܐ̈ XXܘܕܢܦܫܬܐ̈ ܒܬܪ ܗܕܐ ܒ̇ܥܐ ܕܢܐܡܪ ܕܢܦܫܬܐ̈ ܒܠܚܘܕ ܕܠܐ ܦܓܪܐ¹̈ ܡܫܬܢܩܢ̈
PhiloxMab:Disc ܫܝܛܘܬܗ ܡܢܘ ܢܫܒܚܝܘܗܝ . ܘܗܘ ܕܗܘ ܡܟܢܫ ܥܠܘܗܝ ܒܙܚܐ ܒܬܪ ܗܘ ܓܝܪ ܕܗܘ ܡܨܥܪ ܠܩܢܘܡܗ ܆ ܡܢܘ ܢܝܩܪܝܘܗܝ . ܘܗܘ ܕܗܘ ܪܗܛ
SevAnt:Epist ܫܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܆ ܫܩ̣ܠ ܝܫܘܥ ܠܝܦܛܪܘܣ ܘܠܝܥܩܘܒ ܘܠܝܘܚܢܢ ܒܬܪ ܓܝܪ ܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ : ܡܚܕܐ ܘܡܚܝܕܐܝܬ ܐܘܣܦ ܐܘܢܓܠܣܛܐ . ܕܡܢ
GeorgArabs:HomMarSevAnt ܕܫܟܝܒ ܣܥܪ ܬܕܡܘܪܬܐ . ܓܘܪܢܐ ܥܒܕ ܠܗ ܕܒܗ̇ ܢܬܚܦܐ ܦܓܪܗ ܒܬܪ . ܘܐܝܟ ܕܐܠܝܫܥ ܒܬܪ ܡܘܬܗ ܥܒܕ ܢܨܚܢܐ ܗܟܢ ܐܒܘܢ
P:ApocBar [AB] ܙܒܢܐ ܡܬܚܒܠܐ . ܘܬܩܘܡ ܐܚܪܬܐ ܬܠܝܬܝܬܐ . ܘܬܫܬܠܛ ܐܦ ܗܝ ܒܬܪ ܠܨܗܝܘܢ . ܘܬܫܬܥܒܕ ܠܗܝ ܕܐܬܝܐ ܒܬܪܗ̇ . ܬܘܒ ܕܝܢ ܐܦ ܗܝ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܐܡ̣ܪ ܆ ܕܐܢܐ ܐܢܐ ܢܘܗܪܗ ܕܥܠܡܐ ܐܡ̇ܪܝܢ ܗܘ̣ܘ ܠܗ ܆ ܕܐܢܬ ܒܬܪ ܢܦܫܗ ܂ ܂ X ܝܝ ܗܟܢܐ ܬܘܒ ܥ̣ܒܕܘ ܐܦ ܒܡܠܐ̈ ܕܡ̣ܢ ܠܥܠ ܃ ܕܡ̣ܢ