simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynOr ܐܝܕܐ ܒܐܝܕܐ ܚܕܐ ܒܬܪ ܚܕܐ ܟܠܗܝܢ ܕܝܠܝܬܗܝܢ̈
JulRom ܕܝܢܝܗܘܢܼ̈ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܝܗܒܬ ܥܠܘܗܝ ܕܩܕܝܫܐ
IšoAdiab:Epist ܗܘܘ ܃ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܠܩܘܪܠܘܣ ܒܦܪܨܘܦܐ ܕܡܬܪܨܢܘܬܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܫܢܝܢ̈ ܂ 2ܡܢ ܒܬܪ ܡܘܬܗ ܕܝܘܠܝܢܘܣ ܕܒܦܪܣ̣
ChalcedWrit ܐܢܬܘܢ ܠܡܪܢ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ : ܫܘܐ
Chron1234 ܕܡܕܝܢܬܐ ܂ ܘܝ̇ܬܒܝܢ ܒܬܪ ܬ̣ܫܡܫXܐ ܕܨܦܪܐ ܂
JnEph:EccHist ܒܐܠ̣ܟܣܢܕܪܝܐ ܀ ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܡ̇ܠ̣ܝ ܒܐܦܝܣܩܦܘܬܐ
Babai:BookUnion ܂ ܘܐܝܟܢܐ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܚܘܝ ܫܘܒܚܗ ܂
Sahd:BookPerf ܓܒ̣ܝܐ ܘܚܒܝܒܐ ܕܐܦ ܒܬܪ ܒܘܚܪܢܐ ܕܒܓܘܐ ܇
SevAnt:LuqJul ܗܟܝܠ ܘܐܫܬܝ ܡܢ ܒܬܪ ܩܝܡܬܐ . ܐܦ
P:ApocBar [AB] ܘܢܗܘܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܫܠܡ ܡܕܡ ܕܥܬܝܕ
SevAnt:LuqJul . ܐܝܟܢܐ ܕܡܢ ܒܬܪ ܩܝܡܬܐ . ܟܠܢ
SermHolyWeek ܩܕܡ ܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ XX7ܡܢ ܒܬܪ ܕܙܟܐ ܠܡܘܬܐ ܘܢܦܩ
JnEph:ActsEastSaints ܕܒܐܣܝܐ ܢܥܒܪ ܡܢ ܒܬܪ ܗ̇ܝ ܙܒܢܬܐ ܩܕܡܝܬܐ
JnEph:EccHist ܠܬܪܝܢ̈ ܇ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕ ܘܬ ܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܐ̣ܡܪ ܠܗ̇ ܃ ܒܬܪ · ܕܝ̣ܗܒܠܗ̇ ܓܠܝܐ
JacSer:memWomJesusMet ܬܠܡܝܕܐ̈ ܘܠܒܥܘܬܗ̇ ܀ ܒܬܪ ܥܪܒܐ̈ ܕܒܝܬ ܝܣܪܝܠ
PhiloxMab:Disc ܡܕܡ . ܘܡܟܝܠ ܒܬܪ ܗܕܐ ܆ ܐܦ
JnEph:EccHist ܕܠܐܬܪܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܕXܢ ܒܬܪ ܥ̣ܪܘܩܝܗ ܇ ܘܢ̇ܬ̣ܠܒܟ
ActsGregPirang ܐܢܐ . ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܐܙܠ ܆