simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynOr ܚܕܐ ܟܠܗܝܢ ܕܝܠܝܬܗܝܢ̈ ܕܚܕܐ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ̈ ܢܛܡܛܪܢ̈ ܒܬܪ ܢܝܩܪ ܘܡܢܗ̇ ܢܒܨܪ . ܐܠܐ ܐܦ ܟܠܗܝܢ ܐܝܕܐ ܒܐܝܕܐ ܚܕܐ
JulRom ܕܐܬܝܗܒܬ ܥܠܘܗܝ ܕܩܕܝܫܐ ܐܦܦܣܝܣ ܕܝܩܕܢܐܼ . ܩܪܒܘ ܒܬܪ ܟܠ ܐܢܫ ܬܬܝܕܥܼ . ܕܐܟܘܬܗܘܢ ܬܪܝܨܝܢ̈ ܕܝܢܝܗܘܢܼ̈ . ܘܡܢ
IšoAdiab:Epist ܕܠܩܘܪܠܘܣ ܒܦܪܨܘܦܐ ܕܡܬܪܨܢܘܬܐ ܩܒܠܘ ܂ ܗ̇ܢܘܢ ܕܟܕ ܒܬܪ ܘܐܢܢܩܐ ܘܕܡܥܐ̈ ܂ Xܝ ܂ ܙ ܘܚܢܓܬܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܃ ܡ̣ܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܡܘܬܗ ܕܝܘܠܝܢܘܣ ܕܒܦܪܣ̣ ܂ ܗ̣ܘ ܕܗ̣ܘܐ ܒܫܢܬX ܫܬܡܐܐ̈ ܒܬܪ ܒܢܘ ܂ 1ܘܗ̣ܘܬ ܒܫܘܠܛܢܗܘܢ ܫܬܝܢ̈ ܘܚܡܫ̈ ܫܢܝܢ̈ ܂ 2ܡܢ
ChalcedWrit ܚܕܝܘܬܐ : ܫܘܐ ܠܐܒܐ ܒܐܘܣܝܐ ܐܝܬܘܗܝ : ܐܝܢ ܐܘ ܠܐ . ܐܢ ܡ̇ܢ ܒܬܪ ܝXXX . X 9ܐܡܪܘ ܠܢ . ܗܢܐ ܚܕ ܟܝܢܐ ܕܐܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܡܪܢ ܡܢ
Chron1234 ܬ̣ܫܡܫXܐ ܕܨܦܪܐ ܂ ܟܕ ܡܬܢܝܢ ܘܡܬܥܢܝܢ ܥܡ X0 ܘܣܝܥܬܗ ܒܬܪ ܕܒܗ ܡܬܟܢܫܝܢ ܗܘ̣ܘ ܝܫܢܐ ܘܣܒܐ̈ ܕܡܕܝܢܬܐ ܂ ܘܝ̇ܬܒܝܢ
JnEph:EccHist ܕܝܢ ܕܡ̇ܠ̣ܝ ܒܐܦܝܣܩܦܘܬܐ ܕܐܠ̣ܟܣܢܕܪܝܐ ܃ ܝ ܝܘܚܢܢ ܗ̇ܘ ܒܬܪ ܕܥܠ ܐܦܝܣܩܦܐ̈ ܣ ܂ ܘܢܗܕܝܛܐ̈ ܕܗܘ̣ܘ ܒܐܠ̣ܟܣܢܕܪܝܐ ܀ ܡܢ
Babai:BookUnion ܕܚܘܝ ܫܘܒܚܗ ܂ XX X ܒܛܘܪܐ ܠܥܝܢ ܬܠܡܝܪ-ܘܗܝ̈ ܂ ܘܫܪܪ ܒܬܪ ܩܡ̣ ܂ ܟܕ ܠܝܬ ܒܗ ܠܐ ܫܘܡܬܐ̈ ܘܠܐ ܟܘܬܡܬܐ̈ ܂ ܘܐܝܟܢܐ ܕܡܢ
Sahd:BookPerf ܒܘܚܪܢܐ ܕܒܓܘܐ ܇ ܠܐ ܢܪܚܩ ܐܢܫ ܠܓܡܪ ܒܠܥܕ ܡܢ ܐܢܢܩܐ ܒܬܪ ܗܘܐ ܘܡ̇ܬܪܨ ܀ Xܝ [26]ܛ̇ܒ ܗܟܝܠ ܓܒ̣ܝܐ ܘܚܒܝܒܐ ܕܐܦ
SevAnt:LuqJul ܩܝܡܬܐ . ܐܦ ⁵ܠܐ ܓܝܪ ܡܟܝܠ ܣܢܝܩ ܦܓܪܐ ܥܠ ܗܠܝܢ . ܐܠܐ ܒܬܪ ܡܬ ܘܕܠܐ ܣܢܝܩ ܥܠ ܣܝܒܪܬܐ ܠܘ ܡܛܠ ܣܘܢܩܢܐ ܗܟܝܠ ܘܐܫܬܝ ܡܢ
P:ApocBar [AB] ܕܫܠܡ ܡܕܡ ܕܥܬܝܕ ܕܢܗܘܐ ܒܗܠܝܢ ܡܢܘܬܐ̈ . ܗܝܕܝܢ ܢܫܪܐ ܒܬܪ ܕܡܫܬܟܚܝܢ ܒܗܘܢ ܒܗܢܘܢ ܝܘܡܬܐ̈ . ܒܗܕܐ ܐܪܥܐ . ܘܢܗܘܐ ܡܢ
SevAnt:LuqJul ܩܝܡܬܐ . ܟܠܢ ܕܝܢ ܝܕܥܝܢ ܚܢܢ ܘܐܢܫ ܕܢܬܚܪܐ ܠܐ ܐܝܬ . ܕܡܢ ܒܬܪ . ܕܡܢܗ̇ ܕܚܕܝܘܬܐ ܕܐܝܟ ܗܟܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̣ܘܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܡܢ
SermHolyWeek ܕܙܟܐ ܠܡܘܬܐ ܘܢܦܩ ܡܢ ܥܘܒܗ̇ ܕܫܝܘܠ ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܗ̣ܘ ܝܕܥ ܒܬܪ ܐܬܘܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܥܒܕ ܝܫܘܥ ܩܕܡ ܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ XX7ܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܗ̇ܝ ܙܒܢܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܐܝܟ ܫܬ ܫܢܝẌ ܆ ܡܛܘܠ ܕܢܢ ܡܢ ܒܬܪ ܐܘܕܥ ܠܢ̇ ܛܘܝܒܗ ܆ ܕܬܢܝܢܘܬ ܡܛܝ̣ܒ ܗܘܐ ܕܒܐܣܝܐ ܢܥܒܪ ܡܢ
JnEph:EccHist ܚܕ ܘܬ ܐ ܫܪܝܪܬܐ ܘܠܐ ܡܬ̇ܦܠܓܢܝܬܐ ܀ X XܝXܝX XXXXܥܘܘܪ ܆ ܒܬܪ ܥܠ ܩ̣ܘܪܒܢܐ ܕܗܠܝܢ ܕܡ̇ܦܠXܙܝܢ ܠܡܫܝܚܐ ܠܬܪܝܢ̈ ܇ ܡܢ
ThdrMops:ComGospJohn · ܕܝ̣ܗܒܠܗ̇ ܓܠܝܐ ܬ ܬܚܘܝܬܐ ܕܫܪܪܗܝܢ ܕܡܠܘܗܝ̈ ܆ ܒܝܕ ܒܬܪ ܐܢܬܬܐ Xܝ ܗ·ܡܢܝܢܝ ܇ ܫܦܝܪ ܗܫܐ ܗ̇ܝ ܕܗ ܡܢܝܢܝ ܐ̣ܡܪ ܠܗ̇ ܃
JacSer:memWomJesusMet ܥܪܒܐ̈ ܕܒܝܬ ܝܣܪܝܠ ܫܠܚܢܝ ܐܒܐ : ܘܠܗܘܢ ܙܕܩ ܐܒܥܐ ܗܫܐ ܒܬܪ ܕܗܝܡܢܘܬܗ̇ : ܬܘܒ ܫܛܗ̇ ܗܘܐ ܩܕܡ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܘܠܒܥܘܬܗ̇ ܀
PhiloxMab:Disc ܗܕܐ ܆ ܐܦ ܠܐܢܫܐ ܕܡܢܣܝܢ ܒܟܠ ܒܝܫܢ̈ ܇ ܘܠܡܟܣܐ̈ . ܒܬܪ ܒܝܢܬ ܪܘܚܢܐ̈ . ܘܢܗܘܐ ܐܟܘܬܗܘܢ ܒܟܠ ܡܕܡ . ܘܡܟܝܠ
JnEph:EccHist ܥ̣ܪܘܩܝܗ ܇ ܘܢ̇ܬ̣ܠܒܟ ܘܢܡ̣ܘܬ ܡ̇ܘܬ ܐ ܒܝ̣ܫܐ ܂ ܘܡܢ ܗܕܐ̣ ܒܬܪ ܘܕܚ̇ܠ ܕܕܡ ܝX ܬܫܬ̣ܡܥ ܡܐܬܝܬܗ ܕܠܐܬܪܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܕXܢ
ActsGregPirang ܕܝܢ ܕܐܙܠ ܆ ܫܕܪ ܡܘܗܦܛܐ ܪܒܐ ܘܕܒܪܗ ܠܘܬܗ . ܘܒܡܨ ܥܬ ܒܬܪ ¹⁷⁹ܗܘܐ ܠܗ ܘܐܡܪ . ܠܐ ܬܕܚܠ ܓܪܝܓܘܪ : ܕܐܢܐ ܥܡܟ ܐܢܐ . ܡܢ