simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynOr ܡܥܡܘܕܝܬܗ ܡܢ ܒܬܪ ܓܒܝܬܐ ܕܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܒܫܘܪܝ ܒܬܪ ܘܡܫܠܛܐ ܦܩܘܕܐܝܬ ܘܡܪܢܐܝܬ ܣܡ ܢܡܘܣܐ̈ ܥܠ ܪܫ ܛܘܪܐ
PhiloxMab:Disc ܕܐܡܪ ܠܗ̇ ܠܡܪܝܡ ܕܡܐ ܠܝ ܘܠܟܝ ܐܢܬܬܐ ܇ ܡܠܬܐ ܕܪܡܙܐ ܕܐܝܟ ܒܬܪ ܕܠܐ ܣܠܩ ܐܢܐ ܣܠܩ . ܐܝܟ ܗܝ ܕܥܒܕ ܒܡܫܬܘܬܐ ܒܩܛܢܐ ܆ ܕܡܢ
PhiloxMab:Disc ܫܦܝܘܬܐ ܕܢܦܫܐ ܪܗܛ ܐܢܬ . ܘܕܬܐܬܐ ܠܕܡܘܬܐ ܕܡܠܐܟܐ̈ ܒܬܪ ܒܡܬܩܠܐ ܘܒܟܝܠܐ ܕܬܫܬܦܐ . ܡܛܘܠ ܕܐܝܟ ܕܡܫܬܘܕܐ ܐܢܬ ܆
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܡܬܡܠܠܢܝܬܐ ܇ ܐܘ ܟܢܝܫܘܬ ܐ ܕܠܘܬ ܒܣܪܐ ܂ ܐܠܐ ܒܬܪ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܕܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܀ 0ܝ ܘܠܒܪܢܫܐ ܝܕܝܥܐܝܬ ܡܢ
Chron1234 ܡܐܬܝܢ ܫܝܢ̈ ܂ ܐ̣ܝܟ̇ ܕܥܬܝܕܝܢܢ ܕܢܚܘܐ ܘܢܐܡܪ ܡܛܠܬܗ ܒܬܪ ܂ ܘܠܐ ܐܫXܟܚܬ̇ ܆ ܐܠܐ ܐܢ ܝ ܒܙܒܢܐ ܕܫܢܬ ܐܠܦ ܘܡܐܐ ·ܘܓ· ܆
Chrys:ComJohn1 ܕ ܓܡܝܪܐܝܬ ܬܪܥܝܬܐ ܬܬܦܠܚ . ܟܡܐ ܙܒܢܝܢ̈ ܐܬ̇ܐ ܟܝܡܘܢܐ ܒܬܪ ܥܓܠ ܡܒܣܪܐ . ܒܝܘܠܦܢܐ ܕܝܢ ܠܘ ܗܟܢܐ . ܐܠܐ ܐܦ ܡܢ
SynWestSyr ܕܡܫܬܘܬܦ ܐܢܫ ܒܪܐܙܐ̈ ܝXX XXXܩܕܝܫܐ̈ . ܢܐܙܠ ܠܒܠܐܢܝ ܒܬܪ ܠܗ ܐܘ̇ ܢܒܥܐ ܡܢܗ ܗ̣ܘ ܩܫܝܫܐ . XX X1ܝܘܚܢܢ . ܐܢ ܘ̇ܠܐ ܕܡܢ
SynWestSyr ܢܣܝܒܘܬܐ ܕܪܐܙܐ̈ ܢܣܚܐ ܐܢܫ . ܠܘ ܡܛܠ ܕܨܥܪܐ ܥ̇ܒܕܐ ܠܗܘܢ ܒܬܪ . ܡܛܠܗܢܐ ܠܐ ܙܪ . ܩ ܕܢܬܟܠܝܢ̈ . ܡܕܝܢ ܠܐ ܙ̇ܕܩ ܕܡܢ
Pall:LausHist ܗܟܢ ܫܢܝܐ̈ ܚܡܫܥܣܪܐ̈ ܘܫܟ̣ܒ ܒܫܠܡܐ . 2 4ܣX ܗ̇ܘ ܒܬܪ ܢܛܝܪܐ ܇ ܐܕܪܟܬܗ ܕܝܢ ܣܒܐ ܒܪ ܫܒܥܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܇ ܘܚܝ̣ܐ ܬܘܒ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܃ ܘܒܠܚܘܕ ܡܩܦ ܠܗܘܢ ܒܢܩܝܢXܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܒܐܝܩܪܐ ܒܬܪ ܂ ܘܘܝ̇ܝXܘܣ ܂ ܐܝܢܐ ܪ ܂ ܒܚܕ ܡܫܝܚܐ ܡ̇ܦܠܓ ܠܩܢܘܡܐ̈ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܇ ܠܡܕܒܪܢܘܬ ܐ ܗܢܘ ܕܝܢ ܒܬܪ ܕܡܡܦܣܝܣܛܐ ܆ ܗ̇ܘ ܕܐܝܟ ܕܒܐܒܐ ܕܝܠܗܘܢ ܛܢܘ ܇ ܕܡܢ
Elia:epLeonḤar ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܐܦܢ ܘܠܐ ܡܬܡܨܝܢܐܝܬ ܐܡܪܝܢ̈ ܐܢܬܘܢ ܠܗܘܢ ܒܬܪ ܐܝܬܝܗܘܢ ܇ ܗܠܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܕܡܘܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܠܬܪܝܢ̈ ܒܢܝܐ̈ ܆ X X ܡ̇ܦܠܓ ܠܗ̇ܘ ܚܕ ܡܫܝܚܐ ܇ ܒܬܪ ܡ̣ܪܟܒ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܚܕܝܘܬܐ ܐܫܬ̇ܡܠܝ ܂ ܘܗ̇ܘ ܕܬܪܝܢ ܐܡ̇ܪ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܝ · ܡܬܡܠܠܢܝܬܐ ܃ ܗ̇ܝ ܕܐܫܬܕܪ ܘܗܠܝܢ ܕܕܡܝܢ̈ ܒܬܪ ܡ̇ܢ ܕܘ̇ܝܐ ܟܕ ܡ̇ܦܠܓ ܠܚܕ ܡܫܝܚܐ ܒܬܪܝܢܘܬܐ ܕܟܝܢܐ̈ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܚܙܝܗܝ ܠܗ ܠܒܒܘܣܐ̣ ܕܢ̇ܦX ܂ ܟܕ ܫܪܝܪ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܦܠܐ ܬܢܢܐ ܢܬܚܙܐ ܡܢܗ̣ ܂ ܐܦܠܐ ܐܐܪ ܢܥܘܠ ܠܗ ܂ ܘܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܘܠܗ̇ܝ ܕܬܐܡܪ ܕܚܕ ܐܝܬܘܗܝ ܟܝܢܗ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܒܬܪ ܕܒܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܠܐ ܡܦܪܫܐ̈ ܢܬܬܘܕܐ ܕܐܬ̇ܩܝܡ ܡܫܝܚܐ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܕܝܢ ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܠܐ ܡܦܪܫܝܢܢ ܠܟܝܢܐ̈ ܡܢ ܚܕܕܐ̈ ܆ ܘܠܐ ܒܬܪ ܐܝܬܝܗܘܢ ܟܝܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܠܚܕܝܘܬܐ ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܕܗ̣ܘܐ ܂ ܡܢ
Elia:epLeonḤar ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܇ ܗ̇ ܕܡܢ ܩܘܣܛܢܛܝܢܐ ܪܥܝܢܐܐܫܬܡܗ ܒܬܪ ܩܕܝܫܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܠܡܐܡܪ ܪܝܢ̈ . . ܠܡܫܝܚܐ ܒܙܢܐ ܐܚܪܢܐ ܡܢ
GanBus ܡܘܬܗ ܇ ܐܠܐ ܘܐܡܝܢܐܝܬ ܒܐܝܩܪܐ ܗܘ ܘܫܡܐ ܘܐܝܩܪܐ ܒܬܪ ܥܠܘܗܝ ܟܬܒܐ ܕܚܝ ܗܘ . ܐܟܡܐ ܕܠܐ ܐܫܠܡ ܐܝܩܪܗ ܠܐܚܪܝܢ
SevAnt:Epist ܚܫܡܝܬܐ ܠܒܝܬܐ ܕܝܠܗ ܢܚܘܬ . ܘܥ̣ܢܐ ܘܐܡ̣ܪ . ܐ ܢ ܗ̣ܘX ܒܬܪ : ܘܥܬܝܕ ܗܘܐ ܕܠܘܬܗܘܢ ܢܐܙܠ ܆ ܦ̣ܩܕ ܗܘܐ ܠܗ ܕܘܝܕ ܕܡܢ