simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul ܩܝܡܬܐ : ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܒܣܪܐ ܩܕܝܫܐ : ܡܛܠ ܕܩܡ ܗ̣ܘܐ⁸ ܠܗ ܠܠܐ ܒܬܪ ܒܝܕ ܦܪܙܠܐ ܀ X ]ܘܬܘܒ ܀ ⁷[ܟܕ ܚܒܠܐ ܡܟܝܠ . ܣܟ ܠܐ ܡܫܬܟܚ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܗܕܐ ܕܗ̣ܘܐ X¹ . 1ܡܠܬܐ ܒܣܪܐ : ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܐܫܬܚܠܦ ܆ ܠܒܪ ܒܬܪ ܗ̣ܘܐ ܡܠܬܐ ܒܣܪܐ . ܗ̇ܝ ܓܝܪ ܕܐܝܟ ܕܒܥܝܕܐ ܡܚܕܐ ܥܐܠܐ
Elia:epLeonḤar ܓܝܪ ܕܐܬܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܘܬ ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܆ ܥܒܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܬܪ ܇ ܡܢܐ ܡܛܠ ܦܘܪܫܐ ܗ̇ܘ ܕܒܬܐܘܪܝܐ ܡܨܛܢܥܝܢ ܐܢܬܘܢ . ܡܢ
ActsMari ܕܒܢܐ ܐܕܝ ܫܠܝܚܐ ܥܕܬܐ ܒܐܘܪܗܝ : ܘܐܬܩܢܗ Xܒܟܠ ܡܕܡ ܒܬܪ ܐܝܠܝܢ ܕܗܝܡܢܘ : ܡܡܪܝܢ ܗܘܘ ܒܕܘܒܪܐ̈ ܕܡܝܬܪܘܬܐ . ܘܡܢ
P:ApocBar [AB] ܗܠܝܢ ܐܘܟܡܐ̈ . ܗܕܐ ܗܝ ܡܠܬܐ . ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܝܢ̈ ܐܬܘܬܐ̈ ܒܬܪ ܕܝܢ ܐܦ ܥܠ ܡܝܐ̈ ܢܗܝܪܐ̈ ܕܥܬܝܕܝܢ ܕܢܗܘܘܢ ܒܫܘܠܡܐ ܡܢ
P:Gen [AB] ܓܙܪܐ̈ ܠܡܐܡܪ : ܐܝܟ ܦܬܓܡܐ ܗܢܐ : ܬܐܡܪܘܢ ܠܥܣܘ ܡܐ ܒܬܪ ܒܬܪܢ . ܘܦܩܕ ܠܬܢܝܢܐ : ܘܐܦ ܠܬܠܝܬܝܐ : ܘܐܦ ܠܟܠ ܕܐܙܠܝܢ
P:Gen [AB] ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܢܣܒ ܦܪܥܘܢ ܪܝܫܟ ܡܢܟ : ܘܢܙܩܦܟ ܥܠ ܩܝܣܐ : ܒܬܪ ܠܗ : ܗܢܘ ܦܫܪܗ ܕܚܠܡܟ : ܬܠܬܐ ܣܠܝܢ̈ ܬܠܬܐ ܐܢܘܢ ܝܘܡܝܢ̈ .
JulRom ܝܘܒܝܢܝܢܘܣ . ܐܘ ܓܒܪܐܼ̈ . ܡܢܘ ܫܓܘܫܝܐ ܗܢܐ ܕܝܘܡܢ . ܒܬܪ ܡܬܐܫܕ ܒܡܫܪܝܬܢܿ ܐܡܿܪ ܠܗܘܢ ܦܝܛܠܝܣ . ܐܝܢܐ ܕܪܫܐ ܗܘܼܐ
ZachSch:ActsSev ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܡܕܡ ܟܕ ܐܣܛܐܦܐܢܐ ܡܠܦܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܟܠܢ ܠܘܬ ܒܬܪ ܝܩܪ . ܠܓܒܖܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܗܘܐ ܡܠܦܢܐ ܪܒܐ ܐܣܛܐܦܐܢܐ .
LiberGrad ܓܡܝܪܘܬܐ : ܘܐܢ ܗܘ ܕܐܙܕܟܝܘ ܒܕܘܟܐ ܕܘܟܐ ܘܥܒܪܘ ܡܢ ܒܬܪ ܐܢܘܢ ܠܢܒܝܐ̈ ܡܢ ܟܐܢܘܬܐ ܘܡܢ ܚܘܒܐ : ܘܫܪܟܐ ܪܗܛܝܢ ܗܘܘ
LiberGrad ܓܡܝܪܐ̈ ܐܢܘܢ ܀ ( 7 ) ܚܘܒܐ ܕܝܢ ܕܓܡܝܪܘܬܐ ܠܐ ܩܢܐ ܡܕܡ ܠܒܪ ܒܬܪ ܘܡܬܓܡܪܝܢ . ܘܐܢ ܢܦܩܝܢ ܡܢ ܥܠܡܐ : ܟܕ ܐܝܬܝܗܘܢ ܟܐܢܐ̈ :
LiberGrad ܓܝܪ ܕܥܢܕ ܐܢܬ ܡܢ ܗܢܐ ܥܠܡܐ : ܛܥܝܢ ܠܗ ܝܠܕܝܟ̈ ܠܒܪܝܬܟ ܒܬܪ ܕܒܪܐ ܗܘܝܬ . ܘܐܢܐ ܐܠܒܫ ܕܡܘܬܟ ܘܐܚܘܐ ܐܢܘܢ ܟܠ ܡܕܡ . ܡܢ
P:Judg [AB] ܣܝܣܪܐ : ܘܢܦܩܬ ܥܢܐܝܠ ܠܐܘܪܥܗ : ܘܐܡܪܐ ܠܗ : ܬܐ ܐܚܘܝܟ ܒܬܪ : ܘܛܒܥܬ ܒܐܪܥܐ ܟܕ ܗܘ ܕܡܝܟ : ܘܐܬܛܪܦ ܘܡܝܬ . ܘܗܐ ܒܪܩ ܪܕܦ
P:Num [AB] ܦܨܚܐ : ܘܢܦܩܘ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܒܐܝܕܐ ܪܡܬܐ ܠܥܝܢ ܟܠܗܘܢ ܒܬܪ . ܘܫܩܠܘ ܡܢ ܪܥܡܣܝܣ : ܒܚܡܫܥܣܪܐ ܒܝܪܚܐ ܩܕܡܝܐ ܡܢ
HistChurchEast ܡܘܠܟܢܐ . ܣܟܝܢܐ ܥܠ ܨܘܪܗ ܬܘܒX¹ ܐܫܬܡܛ . ²ܝܥܩܘܒ ܒܬܪ ܝ ܩܩXܘܐܘܦXܘܩXܢ̇ ܠܒܝܬ ܦܪܥܘܢ . ܐܝܣܚܩ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܢܝ ܝܘܬܐ ̤ ܠXܘ ܕܐܦ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܟܠܩܕܘܐ ܩܛܪXܝܘ ܂ ܒܬܪ ܕܢܐܝܐ ܕܐܝXܪ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܐ̈ ܝXܢ ܝXܝX ܢܕܝܘܬX ܢܕ ܕܝX ܝXܢ
PhiloxMab:Disc ܫܘܠܡܐ ܕܥܡܠܝܗܘܢ̈ . ܟܕ ܣܒܪܘ ܕܡܢܥܘ ܠܐܘܘܢܐ ܕܢܝܚܐ ܆ ܥܠ ܒܬܪ ܓܝܪ ܣܓܝܐܐ̈ ܟܡܐ ܙܒܢܝܢ̈ ܦܢܘ ܠܘܬ ܚܫܐ ܕܙܢܝܘܬܐ . ܕܡܢ
SevAnt:LuqJul ܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܡܢ ܗ̇ܝ ܓܝܪ ܕܠܐ XXXXX X ܢܕܥܘ ܙܒܢܐ . ܐܣܬܓܦܘ ܒܬܪ ܬܪܥܝܬܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܒ̇ܥܝܢ ² ܬܪܝܨܐܝܬ . . - . ܘܡܚܕܐ
Sahd:memSolitar ܐܒܗܘܗܝ̈ ܪܕܝܬ . ܡܚܦܝܐܝܬ ܒܡܨܥܬ ܫܪܒܐ̈ ܕܡܪܬܝܢܘܬܐ ܒܬܪ ܠܢ ܐܬܒܕܩ . ܘܒܕܓܘܢ ܐܦ ܐܢܐ ܟܕ ܒܥܩܒܬܗܘܢ̈ ܐܝܟ Xܝ ܝܠܘܕܐ
SevAnt:LuqJul ܚܕܝܘܬܐ . ܠܐܦܝ̈ ܫܘܠܡܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܣܗܕܘܬܐ ܣܡܬ ܀ ܡܢ : ܡܦܩ ܒܬܪ ܕܡܢܗܝܢ ܗ̣ܘ ܥܡܢܘܐܝܠ . ܡܦܩܢ ܕܝܢ ܠܦܣܩܐ ܕܠܬܪܝܢ̈ . ܕܡܢ