simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:Epist ܚܫܡܝܬܐ ܠܒܝܬܐ ܕܝܠܗ ܢܚܘܬ . ܘܥ̣ܢܐ ܘܐܡ̣ܪ . ܐ ܢ ܗ̣ܘX ܒܬܪ : ܘܥܬܝܕ ܗܘܐ ܕܠܘܬܗܘܢ ܢܐܙܠ ܆ ܦ̣ܩܕ ܗܘܐ ܠܗ ܕܘܝܕ ܕܡܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܥܡܕܗ ܂ ܗܫܐ ܕܝܢ ܕܡܠܝ ܡܕܒܪܢܘܬ ܐ ܡܢܐ ܂ ܐܬ̣ܐ ܕܢܫܠܡ ܢܦܫܗ ܒܬܪ ܝ ܕܡܢ ܫܡܝܐ ܠܐܘܪܫܠܡ ܂ ܘܩܪܝܢܗ ܃ ܡܠܦܢܘܬܗ ܘܡܕܒܪܢܘܬܗ
Babai:BookUnion ܕܐܡ̣ܪ ܗ̇ܝ ܕܒܪܫܝܬ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܠܬܐ̣ ܂ ܐܩܦ ܘܢܗܪ ܥܠ ܒܬܪ ܕܠܐ ܩܢܘܡ ܂ 0ܝ ܐܠܐ ܩܢܘܡܐ̈ ܡܫܡܠܝܐ̈ ܂ ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܡܢ
Babai:BookUnion ܫܪܒܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܡܢ ܝܘܒܠܗ ܐܬܝܠܕ ܂ ܐܠܐ ܐ ܬ ܗܘܐ ܥܝܕܐ ܒܬܪ ܠܗ ܠܡ ܡܪ ܐ ܐܠܗܐ ܟܘܪܣܝܗ ܕܕܘܝܕ · Xܝ ܝ ܐܒܘܗܝ ܂ ܟܕ ܛܒ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܕܝܢ ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܠܐ ܡܦܪܫܝܢܢ ܠܟܝܢܐ̈ ܡܢ ܚܕܕܐ̈ ܆ ܘܠܐ ܒܬܪ ܐܝܬܝܗܘܢ ܟܝܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܠܚܕܝܘܬܐ ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܕܗ̣ܘܐ ܂ ܡܢ
Chron1234 ܝܘܡܬܐ̈ ܕܫܪܘ ܠܘܩܒܠ ܚܕܪ ܂ ܐ ܥܠܘܗܝ ܕܢܗܪܐ ܂ ܘܡܡܠܠܝܢ ܒܬܪ ܂ ܘܫܟܝܪܘܬܐ ܂ ܕܠܐ ܙܕܩ ܕܢܬܬܝܬܝܢ̈ ܠܥܘܗܕܢܐ ܀ ܘܡܢ
Chron1234 ܡܐܬܝܢ ܫܝܢ̈ ܂ ܐ̣ܝܟ̇ ܕܥܬܝܕܝܢܢ ܕܢܚܘܐ ܘܢܐܡܪ ܡܛܠܬܗ ܒܬܪ ܂ ܘܠܐ ܐܫXܟܚܬ̇ ܆ ܐܠܐ ܐܢ ܝ ܒܙܒܢܐ ܕܫܢܬ ܐܠܦ ܘܡܐܐ ·ܘܓ· ܆
Ps-Dion:ChronZuq ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܚܙܝܗܝ ܠܗ ܠܒܒܘܣܐ̣ ܕܢ̇ܦX ܂ ܟܕ ܫܪܝܪ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܦܠܐ ܬܢܢܐ ܢܬܚܙܐ ܡܢܗ̣ ܂ ܐܦܠܐ ܐܐܪ ܢܥܘܠ ܠܗ ܂ ܘܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܘܠܗ̇ܝ ܕܬܐܡܪ ܕܚܕ ܐܝܬܘܗܝ ܟܝܢܗ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܒܬܪ ܕܒܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܠܐ ܡܦܪܫܐ̈ ܢܬܬܘܕܐ ܕܐܬ̇ܩܝܡ ܡܫܝܚܐ ܡܢ
Eph:ComGen&Exd ܓܝܪ ܕܚܙܬ ܕܐܠܗܐ ܒܥܕܪܗ̇ ܗ̣ܘ . ܒܫܢܬܐ ܕܡ̣ܢ ܫܠܝܐ ܥܠܘܗܝ ܒܬܪ ܠܟܠ ܕܥܡܗ ܒܡܟܣܢܘܬܐ ܓܠܝܬܐ ܕܐܟܣܬܗ ܩܕܡ ܟܠ ܕܥܡܗ .
IšoMerv:ComOT ܕܐܬܡܫܚ ܐܩܦ ܒܕܪܐ ܘܩ̣ܛܠ ܠܦܠܫܬܝܐ ܇ ܘܠܫܐܘܠ ܡܪܘܚ ܡܢ ܒܬܪ ܨܠܡܐ ܘܝܘܩܢܐ ܛܥܝܢܢ̈ ܕܗ̇ܢܝܢ ܕܡܫܝܚܐ . ܘܐܝܟܢܐ ܕܕܘܝܕ
P:2Macc [AB] ܗܠܝܢ ܗܘܝܢ : ܢܒܝܐ ܕܝܗܒ ܠܗܘܢ ܢܡܘܣܐ : ܕܠܐ ܢܛܥܘܢ ܒܬܪ ܕܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܗܘܝܢ . ܐܝܟ ܕܡܚܘܐ ܘܡܦܩܕ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܢ
SevAnt:LuqJul ܩܝܡܬܐ : ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܒܣܪܐ ܩܕܝܫܐ : ܡܛܠ ܕܩܡ ܗ̣ܘܐ⁸ ܠܗ ܠܠܐ ܒܬܪ ܒܝܕ ܦܪܙܠܐ ܀ X ]ܘܬܘܒ ܀ ⁷[ܟܕ ܚܒܠܐ ܡܟܝܠ . ܣܟ ܠܐ ܡܫܬܟܚ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܗܕܐ ܕܗ̣ܘܐ X¹ . 1ܡܠܬܐ ܒܣܪܐ : ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܐܫܬܚܠܦ ܆ ܠܒܪ ܒܬܪ ܗ̣ܘܐ ܡܠܬܐ ܒܣܪܐ . ܗ̇ܝ ܓܝܪ ܕܐܝܟ ܕܒܥܝܕܐ ܡܚܕܐ ܥܐܠܐ
Elia:epLeonḤar ܓܝܪ ܕܐܬܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܘܬ ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܆ ܥܒܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܬܪ ܇ ܡܢܐ ܡܛܠ ܦܘܪܫܐ ܗ̇ܘ ܕܒܬܐܘܪܝܐ ܡܨܛܢܥܝܢ ܐܢܬܘܢ . ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܝX ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܡܬܦܫܩܢܝܬܐ ܆ ܠܟܠܗܘܢ ܡܠܦܢẌ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܒܬܪ ܘܐܡ̇ܪܬ ܆ ܢܬܠ ܕܗ̇ܝ ܕܢܐܡܪ ܒܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܠܚܕ ܡܫܝܚܐ ܡܢ
ActsMari ܕܒܢܐ ܐܕܝ ܫܠܝܚܐ ܥܕܬܐ ܒܐܘܪܗܝ : ܘܐܬܩܢܗ Xܒܟܠ ܡܕܡ ܒܬܪ ܐܝܠܝܢ ܕܗܝܡܢܘ : ܡܡܪܝܢ ܗܘܘ ܒܕܘܒܪܐ̈ ܕܡܝܬܪܘܬܐ . ܘܡܢ
P:ApocBar [AB] ܗܠܝܢ ܐܘܟܡܐ̈ . ܗܕܐ ܗܝ ܡܠܬܐ . ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܝܢ̈ ܐܬܘܬܐ̈ ܒܬܪ ܕܝܢ ܐܦ ܥܠ ܡܝܐ̈ ܢܗܝܪܐ̈ ܕܥܬܝܕܝܢ ܕܢܗܘܘܢ ܒܫܘܠܡܐ ܡܢ
P:Gen [AB] ܓܙܪܐ̈ ܠܡܐܡܪ : ܐܝܟ ܦܬܓܡܐ ܗܢܐ : ܬܐܡܪܘܢ ܠܥܣܘ ܡܐ ܒܬܪ ܒܬܪܢ . ܘܦܩܕ ܠܬܢܝܢܐ : ܘܐܦ ܠܬܠܝܬܝܐ : ܘܐܦ ܠܟܠ ܕܐܙܠܝܢ
P:Gen [AB] ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܢܣܒ ܦܪܥܘܢ ܪܝܫܟ ܡܢܟ : ܘܢܙܩܦܟ ܥܠ ܩܝܣܐ : ܒܬܪ ܠܗ : ܗܢܘ ܦܫܪܗ ܕܚܠܡܟ : ܬܠܬܐ ܣܠܝܢ̈ ܬܠܬܐ ܐܢܘܢ ܝܘܡܝܢ̈ .