simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chron1234 ܡܐܬܝܢ ܫܝܢ̈ ܂ ܐ̣ܝܟ̇ ܕܥܬܝܕܝܢܢ ܕܢܚܘܐ ܘܢܐܡܪ ܡܛܠܬܗ ܒܬܪ ܂ ܘܠܐ ܐܫXܟܚܬ̇ ܆ ܐܠܐ ܐܢ ܝ ܒܙܒܢܐ ܕܫܢܬ ܐܠܦ ܘܡܐܐ ·ܘܓ· ܆
Ps-Dion:ChronZuq ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܚܙܝܗܝ ܠܗ ܠܒܒܘܣܐ̣ ܕܢ̇ܦX ܂ ܟܕ ܫܪܝܪ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܦܠܐ ܬܢܢܐ ܢܬܚܙܐ ܡܢܗ̣ ܂ ܐܦܠܐ ܐܐܪ ܢܥܘܠ ܠܗ ܂ ܘܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܘܠܗ̇ܝ ܕܬܐܡܪ ܕܚܕ ܐܝܬܘܗܝ ܟܝܢܗ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܒܬܪ ܕܒܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܠܐ ܡܦܪܫܐ̈ ܢܬܬܘܕܐ ܕܐܬ̇ܩܝܡ ܡܫܝܚܐ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܕܝܢ ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܠܐ ܡܦܪܫܝܢܢ ܠܟܝܢܐ̈ ܡܢ ܚܕܕܐ̈ ܆ ܘܠܐ ܒܬܪ ܐܝܬܝܗܘܢ ܟܝܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܠܚܕܝܘܬܐ ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܕܗ̣ܘܐ ܂ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܠܬܪܝܢ̈ ܒܢܝܐ̈ ܆ X X ܡ̇ܦܠܓ ܠܗ̇ܘ ܚܕ ܡܫܝܚܐ ܇ ܒܬܪ ܡ̣ܪܟܒ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܚܕܝܘܬܐ ܐܫܬ̇ܡܠܝ ܂ ܘܗ̇ܘ ܕܬܪܝܢ ܐܡ̇ܪ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܝ · ܡܬܡܠܠܢܝܬܐ ܃ ܗ̇ܝ ܕܐܫܬܕܪ ܘܗܠܝܢ ܕܕܡܝܢ̈ ܒܬܪ ܡ̇ܢ ܕܘ̇ܝܐ ܟܕ ܡ̇ܦܠܓ ܠܚܕ ܡܫܝܚܐ ܒܬܪܝܢܘܬܐ ܕܟܝܢܐ̈ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܃ ܘܒܠܚܘܕ ܡܩܦ ܠܗܘܢ ܒܢܩܝܢXܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܒܐܝܩܪܐ ܒܬܪ ܂ ܘܘܝ̇ܝXܘܣ ܂ ܐܝܢܐ ܪ ܂ ܒܚܕ ܡܫܝܚܐ ܡ̇ܦܠܓ ܠܩܢܘܡܐ̈ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܇ ܠܡܕܒܪܢܘܬ ܐ ܗܢܘ ܕܝܢ ܒܬܪ ܕܡܡܦܣܝܣܛܐ ܆ ܗ̇ܘ ܕܐܝܟ ܕܒܐܒܐ ܕܝܠܗܘܢ ܛܢܘ ܇ ܕܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܡܬܡܠܠܢܝܬܐ ܇ ܐܘ ܟܢܝܫܘܬ ܐ ܕܠܘܬ ܒܣܪܐ ܂ ܐܠܐ ܒܬܪ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܕܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܀ 0ܝ ܘܠܒܪܢܫܐ ܝܕܝܥܐܝܬ ܡܢ
IšoMerv:ComOT ܕܐܬܡܫܚ ܐܩܦ ܒܕܪܐ ܘܩ̣ܛܠ ܠܦܠܫܬܝܐ ܇ ܘܠܫܐܘܠ ܡܪܘܚ ܡܢ ܒܬܪ ܨܠܡܐ ܘܝܘܩܢܐ ܛܥܝܢܢ̈ ܕܗ̇ܢܝܢ ܕܡܫܝܚܐ . ܘܐܝܟܢܐ ܕܕܘܝܕ
P:2Macc [AB] ܗܠܝܢ ܗܘܝܢ : ܢܒܝܐ ܕܝܗܒ ܠܗܘܢ ܢܡܘܣܐ : ܕܠܐ ܢܛܥܘܢ ܒܬܪ ܕܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܗܘܝܢ . ܐܝܟ ܕܡܚܘܐ ܘܡܦܩܕ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܢ
SevAnt:LuqJul ܩܝܡܬܐ : ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܒܣܪܐ ܩܕܝܫܐ : ܡܛܠ ܕܩܡ ܗ̣ܘܐ⁸ ܠܗ ܠܠܐ ܒܬܪ ܒܝܕ ܦܪܙܠܐ ܀ X ]ܘܬܘܒ ܀ ⁷[ܟܕ ܚܒܠܐ ܡܟܝܠ . ܣܟ ܠܐ ܡܫܬܟܚ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܗܕܐ ܕܗ̣ܘܐ X¹ . 1ܡܠܬܐ ܒܣܪܐ : ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܐܫܬܚܠܦ ܆ ܠܒܪ ܒܬܪ ܗ̣ܘܐ ܡܠܬܐ ܒܣܪܐ . ܗ̇ܝ ܓܝܪ ܕܐܝܟ ܕܒܥܝܕܐ ܡܚܕܐ ܥܐܠܐ
Elia:epLeonḤar ܓܝܪ ܕܐܬܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܘܬ ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܆ ܥܒܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܬܪ ܇ ܡܢܐ ܡܛܠ ܦܘܪܫܐ ܗ̇ܘ ܕܒܬܐܘܪܝܐ ܡܨܛܢܥܝܢ ܐܢܬܘܢ . ܡܢ
ActsMari ܕܒܢܐ ܐܕܝ ܫܠܝܚܐ ܥܕܬܐ ܒܐܘܪܗܝ : ܘܐܬܩܢܗ Xܒܟܠ ܡܕܡ ܒܬܪ ܐܝܠܝܢ ܕܗܝܡܢܘ : ܡܡܪܝܢ ܗܘܘ ܒܕܘܒܪܐ̈ ܕܡܝܬܪܘܬܐ . ܘܡܢ
P:ApocBar [AB] ܗܠܝܢ ܐܘܟܡܐ̈ . ܗܕܐ ܗܝ ܡܠܬܐ . ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܝܢ̈ ܐܬܘܬܐ̈ ܒܬܪ ܕܝܢ ܐܦ ܥܠ ܡܝܐ̈ ܢܗܝܪܐ̈ ܕܥܬܝܕܝܢ ܕܢܗܘܘܢ ܒܫܘܠܡܐ ܡܢ
P:Gen [AB] ܓܙܪܐ̈ ܠܡܐܡܪ : ܐܝܟ ܦܬܓܡܐ ܗܢܐ : ܬܐܡܪܘܢ ܠܥܣܘ ܡܐ ܒܬܪ ܒܬܪܢ . ܘܦܩܕ ܠܬܢܝܢܐ : ܘܐܦ ܠܬܠܝܬܝܐ : ܘܐܦ ܠܟܠ ܕܐܙܠܝܢ
P:Gen [AB] ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܢܣܒ ܦܪܥܘܢ ܪܝܫܟ ܡܢܟ : ܘܢܙܩܦܟ ܥܠ ܩܝܣܐ : ܒܬܪ ܠܗ : ܗܢܘ ܦܫܪܗ ܕܚܠܡܟ : ܬܠܬܐ ܣܠܝܢ̈ ܬܠܬܐ ܐܢܘܢ ܝܘܡܝܢ̈ .
JulRom ܝܘܒܝܢܝܢܘܣ . ܐܘ ܓܒܪܐܼ̈ . ܡܢܘ ܫܓܘܫܝܐ ܗܢܐ ܕܝܘܡܢ . ܒܬܪ ܡܬܐܫܕ ܒܡܫܪܝܬܢܿ ܐܡܿܪ ܠܗܘܢ ܦܝܛܠܝܣ . ܐܝܢܐ ܕܪܫܐ ܗܘܼܐ
ZachSch:ActsSev ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܡܕܡ ܟܕ ܐܣܛܐܦܐܢܐ ܡܠܦܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܟܠܢ ܠܘܬ ܒܬܪ ܝܩܪ . ܠܓܒܖܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܗܘܐ ܡܠܦܢܐ ܪܒܐ ܐܣܛܐܦܐܢܐ .