simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ActsMiaphysites ܣܥ̣ܪܘ ܒܥܠܕܒܒܘܗܝ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܕܡܝ̣ܬ ܇ ܕܠܐ
ChronMin ܬܡܢܐ ܀ ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܢܐ ܚ̣ܛܐ ܥܡܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܗܘ̣ܐ ܐܡ̣ܪ ܕܐܝܟ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܥܠܝܗ̇ ܂ ܡܢ ܒܬܪ ܂ ܘ̇ܠܐ ܂
SevAnt:Epist ܠܗ ܕܘܝܕ ܕܡܢ ܒܬܪ ܚܫܡܝܬܐ ܠܒܝܬܐ ܕܝܠܗ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܃ ܡܠܦܢܘܬܗ ܘܡܕܒܪܢܘܬܗ ܒܬܪ ܥܡܕܗ ܂ ܗܫܐ
Babai:BookUnion ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܡ̣ܪ ܗ̇ܝ ܕܒܪܫܝܬ
Babai:BookUnion ܟܕ ܛܒ ܡܢ ܒܬܪ ܫܪܒܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܡܢ
Chron1234 ܠܥܘܗܕܢܐ ܀ ܘܡܢ ܒܬܪ ܝܘܡܬܐ̈ ܕܫܪܘ ܠܘܩܒܠ
Chron1234 ܘܡܐܐ ·ܘܓ· ܆ ܒܬܪ ܡܐܬܝܢ ܫܝܢ̈ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܠܗ ܂ ܘܡܢ ܒܬܪ ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܚܙܝܗܝ
SevAnt:LuqGramm ܕܐܬ̇ܩܝܡ ܡܫܝܚܐ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܘܠܗ̇ܝ
SevAnt:LuqGramm ܕܗ̣ܘܐ ܂ ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܚܕܝܘܬܐ ܆
SevAnt:LuqGramm ܕܬܪܝܢ ܐܡ̇ܪ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܠܬܪܝܢ̈
SevAnt:LuqGramm ܒܬܪܝܢܘܬܐ ܕܟܝܢܐ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܝ
SevAnt:LuqGramm ܡ̇ܦܠܓ ܠܩܢܘܡܐ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܃ ܘܒܠܚܘܕ
SevAnt:LuqGramm ܛܢܘ ܇ ܕܡܢ ܒܬܪ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܇
SevAnt:LuqGramm ܘܠܒܪܢܫܐ ܝܕܝܥܐܝܬ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܡܬܡܠܠܢܝܬܐ
ChronMin ܘܚܝܐ ܐܢܘܫ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܘܠܕ ܠܩܝܢܢ ܆
SynWestSyr ܐܢ ܘ̇ܠܐ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܡܫܬܘܬܦ ܐܢܫ ܒܪܐܙܐ̈